W związku z przygotowaniami do akcji Betlejemskiego Światła Pokoju 2024 Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendę akcji.

Zapraszamy do składania koncepcji, w której autorzy przedstawią swój pomysł na realizację akcji Betlejemskiego Światła Pokoju 2024. Pragniemy zaznaczyć, że organizacja akcji nie ogranicza się do jedynie kwestii organizacji Betlejemskiego Zlotu w Zakopanem. Jest to przygotowanie całościowej akcji, w tym programu Zlotu, którego następstwem jest przyjęcie Światła oraz przekazywanie go dalej w sztafecie Światła, biorąc pod uwagę tegoroczne hasło.

Do zakresu obowiązków sztabu należy:

 • organizacja Betlejemskiego Zlotu w Zakopanem wraz z programem, który przygotowuje do przyjęcia Światła,
 • współorganizacja/koordynacja imprez towarzyszących (Betlejemska Poczta Zuchowa, Ambasadorzy Światła),
 • ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na reprezentację ZHP biorącą udział w przekazaniu Światła w Wiedniu.

Koncepcja organizacyjna sztabu powinna zatem zawierać co najmniej:

1. propozycję zakresów obowiązków poszczególnych członków sztabu (a w przypadku osoby odpowiedzialnych za program, finanse, organizację i logistykę także imion i nazwisk), w tym:

a. komendanta sztabu,

b. osoby odpowiedzialnej za program (zalecamy, by wyznaczyć oddzielną osobę do organizacji gry miejskiej):

 • program zlotu (forma zlotu, nawiązanie do hasła, współzawodnictwo), zadanie przedzlotowe, inne formy zlotowe,
 • gra miejska,
 • Betlejemska Pocztowa Zuchowa,
 • program dostosowany do NS,
 • program dla instruktorów np. konferencja,

c. osoby odpowiedzialnej za finanse,

d. osoby odpowiedzialnej za komunikację i promocję:

 • relacje z Miastem, w którym zostanie zorganizowany Zlot,
 • promocja w mediach harcerskich i publicznych,

e. osoby odpowiedzialnej za organizację i logistykę,

f. osoby odpowiedzialnej za Ambasadorów Światła,

g. kapelana zlotu odpowiedzialnego za:

 • Liturgie Eucharystyczne,
 • Posługa sakramentami.

2. Wizję sposobu rekrutacji uczestników i wolontariuszy.

3. Wizję działań programowych w ramach przygotowań do zlotu.

4. Wstępny plan finansowy.

Wskazówki:

 • zadanie realizowane będzie na szczeblu centralnym, dlatego korzystne jest, aby członkowie sztabu reprezentowali różne regiony Polski oraz aby w sztabie znalazła się osoba z chorągwi, na terenie której planowane jest wydarzenie,
 • ważne jest, aby mieć świadomości konieczności pracy w środowisku Office 356 (m.in. przechowywanie danych zgodnie z przepisami RODO),
 • sztab opracowuje program i materiały programowe w oparciu o hasło akcji BŚP przygotowane przez Naczelnych Kapelanów ZHP i zaakceptowane przez Główną Kwaterę,
 • Główna Kwatera ZHP zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy zespołu oraz współpracę z wydelegowanymi instruktorami Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego, oraz Wydziału Nieprzetartego Szlaku w zakresie tworzenia programu oraz wsparcie Wydziału Komunikacji i Promocji,
 • zawarcie w koncepcji planowanego harmonogramu działań będzie dodatkowym atutem,
 • na prośbę zainteresowanych GK ZHP udostępni materiały oraz dokumentację z ubiegłych lat na etapie współpracy.

Komendant akcji Betlejemskiego Światła Pokoju 2024 powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • być czynnym instruktorem lub instruktorką, z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP,
 • posiadać stopień co najmniej podharcmistrza,
 • mieć zaliczoną służbę instruktorską,
 • posiadać pełny wpis do systemu ewidencyjnego Tipi,
 • posiadać znajomość specyfiki pracy w środowisku chrześcijańskim (ewentualnie posiadanie w swojej komendzie osoby, która ma takie doświadczenie),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w organizowaniu dużych przedsięwzięć harcerskich,
 • przedstawić opinię właściwego komendanta chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym.

Ważne, aby komendant sztabu posiadał wysokie kompetencje komunikacyjne i zdolność do pracy w zróżnicowanym zespole, a także miał gotowość do pracy zdalnej. Dużym atutem będzie znajomość specyfiki regionu, w którym odbywać się będzie zlot.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

 • czynny instruktor lub instruktorka w stopniu co najmniej przewodnika,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • pełny wpis do systemu ewidencyjnego Tipi,
 • doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć harcerskich co najmniej na poziomie hufca,
 • znajomość specyfiki pracy w środowisku chrześcijańskim,
 • docelowo opinia właściwego komendanta chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym (poproszeni zostaną o ich dostarczenie tylko członkowie i członkinie wybranych zespołów).

Wymagane jest, aby komendant sztabu lub programowiec podczas przygotowań do zlotu ściśle współpracował z Wydziałem Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP w zakresie koncepcji programowej oraz merytorycznego tworzenia materiałów oraz form programowych na zlocie, a w zakresie programu dla Nieprzetartego Szlaku – z Wydziałem Nieprzetartego Szlaku GK ZHP. Nieodłącznym elementem, który należy brać pod uwagę, jest również ścisła współpraca z Wydziałem Komunikacji i Promocji GK ZHP.

Przed złożeniem aplikacji warto by kandydaci skontaktowali się z Naczelniczką ZHP ([email protected]) w celu uzyskania m.in. hasła Betlejemskiego Światła Pokoju 2024, dostępu do dokumentacji oraz dobrych praktyk organizacji poprzednich Betlejemskich Zlotów.

Zgłoszenia zawierające koncepcję oraz wymagane opinie prosimy przesyłać na adres [email protected] do 15 marca 2024 roku (godz. 15:00). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania sztabu Betlejemskiego Zlotu Główna Kwatera ZHP przewiduje na 26 marca 2024 r.