zhp.pl

Start Harcerski start

Harcerski start

Rozpoczynamy nowy rok harcerski pełen wyzwań i nowych możliwości!
Oddajemy w Wasze ręce pakiet materiałów. Mamy nadzieję, że okażą się dla Was przydatne.

HARCERSTWO przygoda na całe życie
HARCERSTWO przyjaźń na całe życie
HARCERSTWO umiejętności na całe życie

MATERIAŁY DOTYCZĄCE SKŁADEK W ZHPFAQ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEMATERIAŁY GRAFICZNEKALENDARZ 2018/2019

Przygotowaliśmy dla Was zestaw materiałów dotyczących składki członkowskiej:
– ulotka informacyjna dla rodziców,
– ulotka informacyjna dla drużynowych,
– publikacja na temat składek członkowskich w ZHP.

Znajdziecie je w repozytorium ZHP.

Masz pytanie dotyczące składek członkowskich, ale nie znalazłeś na nie odpowiedzi poniżej?
Możesz wysłać je na maila sekretariat.gk@zhp.pl – odpowiemy na nie, a następnie razem z odpowiedzią opublikujemy je tutaj.

Od kiedy płacimy nowe składki?

Od 1 października 2017 r. naliczamy składki w nowy sposób, czyli pierwsze wpłaty „po nowemu” będą mieć miejsce w grudniu 2017 r.

Jakie są główne składniki nowej składki?

Cztery elementy – część należna szczeblowi centralnemu ZHP (zbierana przez GK ZHP) w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego członka ZHP (w tym 0,40 zł na tzw. kapitał żelazny) oraz część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym, wynosząca w sumie maksymalnie 10 zł miesięcznie. Razem nie więcej niż 12 zł miesięcznie od jednej osoby.

Czy konsultacje na szczeblu chorągwi mają objąć tylko komendantów hufców i komisję rewizyjną chorągwi?

To minimum wymagane przez Radę Naczelną ZHP – komenda chorągwi musi uzyskać opinię komisji rewizyjnej chorągwi oraz skonsultować swój wniosek z komendantami hufców. Zasadne jednak jest organizowanie szerszych konsultacji – w chorągwi, jak i w hufcach – aby budować jasność i czytelność finansów oraz angażować szerokie grono instruktorów do odpowiedzialności za finanse organizacji.

Czy rada chorągwi może zmienić uchwałę w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP w zakresie proponowanym przez komendę chorągwi?

Tak, rada chorągwi jest organem stanowiącym i jej rola w procesie nie sprowadza się tylko do zatwierdzenia złożonego przez komendę chorągwi wniosku. Intencją nowego modelu składkowego było przekazanie odpowiedzialności za sposób finansowania lokalnym chorągwiom – tak jak dotychczas Rada Naczelna ZHP ustanawiała składki, tak teraz rada chorągwi jest głównym organem decydującym na szczeblu chorągwi. Powinna jednak kierować się dobrem chorągwi i budować konsensus wokół wniosku do Rady Naczelnej ZHP. Podobnie Rada Naczelna może podjąć decyzję inną niż przedstawiona we wniosku rady chorągwi.

Czy w ramach określenia składki członkowskiej istnieje możliwość różnicowania wysokości składki należnej hufcom w zależności od hufców, przykładowo: Hufiec A płaci 2 zł miesięcznie, hufiec B - 1,50 zł, pozostałe hufce - 1 zł miesięcznie?

Na etapie uchwalania wniosku do RN ZHP przez radę chorągwi (w trybie punktów 2b-6 uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r.) – nie jest to możliwe. We wniosku rady chorągwi musi być wpisana jedna kwota dla wszystkich hufców w danej chorągwi.

Natomiast możliwe jest uzyskanie przez każdy hufiec z osobna (dla całego hufca), w trybie punktu 11 uchwały, ulgi z całości bądź części składki należnej hufcowi i/lub PJO. Wniosek taki składa się do rady chorągwi po podjęciu przez Radę Naczelną ZHP uchwały w sprawie określenia wysokości składki w danej chorągwi (RN ZHP uchwałę podejmuje do 30 czerwca). Rada chorągwi do 30 września rozpatruje wnioski hufców wraz z uzasadnieniem i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia ulg.

Czy w myśl ust. 11, komenda hufca może wnioskować o udzielenie ulgi na część wysokości składki, np. 50% składki należnej hufcowi i PJO?

Tak, składając wniosek w trybie pkt 11 uchwały, komenda hufca może wskazać przykładowo ulgę w wysokości 50% z części należnej hufcowi i 25% z części należnej PJO. W uzasadnieniu do wniosku należy wskazać jak hufiec/PJO zamierzają się finansować w przypadku udzielenia ulgi – wskazać źródła finansowania.

Czy komenda hufca może wnioskować o udzielenie całkowitej ulgi na składkę należną hufcowi (zrzec się swojej części), ale wnioskować o pozostawienie składki PJO uchwalonej przez RN ZHP do dyspozycji tychże?

Tak, składając wniosek w trybie pkt 11 uchwały, komenda hufca może wnosić o ulgę 100% z części należnej hufcowi, pozostawiając część należną PJO w tym hufcu na poziomie określonym przez Radę Naczelną ZHP. W uzasadnieniu do wniosku należy wskazać, jak hufiec zamierza się finansować w przypadku udzielenia ulgi 100% na część należną hufcowi.

Czy hufiec może wnioskować o przekazanie części składki należnej hufcowi do dyspozycji PJO?

W kontekście punktu 11 – tj. w trybie wniosku o ulgę – nie jest to możliwe, gdyż nie jest to ulga, a zmiana struktury składki, do zmian której rada chorągwi nie jest uprawniona. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby KH w trybie gospodarowania tak zebraną składką przeznaczyła ją na wsparcie PJO, w szczególności tworząc fundusz każdej z PJO itd.

Co w sytuacji, gdy rada chorągwi nie podejmie uchwały w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP?

Wówczas na dany rok w chorągwi składka wynosi 2 zł miesięcznie i jest w całości przekazywana do Głównej Kwatery ZHP.

Czym jest kapitał żelazny?

To środki gromadzone na poziome centralnym mające być zabezpieczeniem organizacji w sytuacjach nadzwyczajnych. Zasady gromadzenia i dysponowania kapitałem żelaznym określa uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 60/XXXVIII z dnia 3 czerwca 2017 roku. W myśl tejże uchwały „Kapitał żelazny ZHP utworzony jest w celu pomnażania i czerpania z niego zysków z przeznaczeniem na realizację celów statutowych ZHP, zapewnienie niezależności finansowej, zapobieganie okresowej utracie płynności finansowej oraz reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających zaangażowania dodatkowych środków finansowych.”

Mamy dla Was również materiały graficzne:
– cover photo,
– grafiki,
– plakaty.

Znajdziecie je w repozytorium ZHP.

Stworzyliśmy dla Was kalendarz wydarzeń harcerskich na rok harcerski 2018/2019. Możecie w łatwy sposób znaleźć w nim imprezy harcerskie organizowane zarówno przez środowiska z całej Polski, przez chorągwie oraz Główną Kwaterę ZHP.

W kalendarzu znajdziecie informacje na temat terminów i miejsc rajdów, zlotów, najważniejszych akcji czy festiwalów i przeglądów piosenki harcerskiej. Szeroki zakres tematyczny wydarzeń gwarantuje, że każdy znajdzie tam coś interesującego!

PASSWORD RESET

Zaloguj się