Główna Kwatera ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem ZHP.

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji; wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP; przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy; przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał; podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem chorągwi; wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator; deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;  powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku; powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Główną Kwaterę ZHP; uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP; wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność; koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa; powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze, nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Skład Głównej Kwatery ZHP

  • hm. Martyna Kowacka — Naczelniczka ZHP
  • hm. Katarzyna Brzyska — Skarbniczka ZHP
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska — zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacji
  • hm. Anna Pospieszna — zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wsparcia metodyczno-programowego
  • hm. Bartosz Bednarczyk — zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych
  • hm. Dominika Brożek — członkini GK ds. kształcenia
  • hm. Piotr Jaworski — członek GK ds. organizacyjnych
  • phm. Dawid Schwann — członek GK ds. majątku i gospodarki