Główna Kwatera ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem ZHP.

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji; wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP; przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy; przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał; podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem chorągwi; wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator; deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;  powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku; powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Główną Kwaterę ZHP; uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP; wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność; koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa; powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze, nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Skład Głównej Kwatery ZHP

  • hm. Grzegorz Woźniak - Naczelnik ZHP,
  • pwd. Joanna Pawłowska - Skarbnik ZHP,
  • hm. Jarosław Janas - zastępca Naczelnika ZHP,
  • hm. Łukasz Rycharski - zastępca Naczelnika ZHP ds. relacji,
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus - zastępczyni Naczelnika ZHP ds. programu
  • hm. Elżbieta Noga - członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą,
  • hm. Tomasz Kujaczyński - członek Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi,
  • hm. Piotr Stanisławski - członek Głównej Kwatery ZHP.