Akcja "Drużyny dla Ukrainy"

Projekt „Drużyny dla Ukrainy” ma na celu wsparcie finansowe przede wszystkim drużyn i gromad zuchowych, komend szczepów, komend hufców oraz innych zespołów instruktorskich działających przy hufcach, a przyjmujących dzieci z Ukrainy i działających na rzecz dzieci i dorosłych – uchodźców. Pieniądze te w całości pochodzą z WAGGGS, a kwota na małe granty dla ww. jednostek wynosi równowartość 14.000 EUR. Proponujemy zatem ok. 70 grantów w wysokości od 500 zł do 1500 zł. Można wnioskować o granty w sposób ciągły do wyczerpania środków. Każdy wniosek będzie oceniany na bieżąco w kolejności wpływania. Oceną wniosku oraz samym przyznaniem dofinansowania kieruje specjalnie powołany ku temu koordynator. O dofinansowanie starać się może osoba pełnoletnia, będąca czynnym instruktorem lub instruktorką ZHP, związana z jednostką podstawową/zespołem instruktorskim na poziomie hufca, w imieniu którego występuje o grant. Osoba ta po otrzymaniu stosownego pisemnego pozwolenia Komendanta Hufca, zgłasza swój projekt za pomocą formularza: https://forms.office.com/e/Cy8WfFkGSG

Minigranty przyznawane są na podstawie wniosku (przykładowo na):

  • Materiały do prowadzenia zajęć harcerskich (zbiórki i obozy).
  • Opłaty za uczestnictwo i zakwaterowanie dla dzieci ukraińskich uczestniczących w obozach.
  • Koszty transportu dla dzieci ukraińskich, które chciałyby uczestniczyć w zbiórkach harcerskich, a musza dojeżdżać
  • Projekty edukacyjne dotyczące budowania pokoju, w których uczestniczą polskie i ukraińskie dzieci i młodzież.
  • Projekty służby mające na celu wsparcie ludności ukraińskiej, zwłaszcza ukraińskich dzieci i kobiet w znalezieniu swojego miejsca w społeczności; umożliwienie kobietom i dziewczętom odgrywania aktywnej roli w procesie budowania pokoju.
  • Inicjatywy lokalne, które odzwierciedlają potrzeby uchodźców z Ukrainy w tym konkretnym kontekście.
  • Projekty, które zwiększają zdolność gromad i drużyn do pracy w środowisku wielokulturowym, promują edukację dla pokoju i przygotowują zarówno polskich harcerzy i harcerki, jaki i uchodźców z Ukrainy do działania na rzecz budowania pokoju (na przykład, ale nie tylko: zajęcia językowe, spotkania z ekspertami, warsztaty budowania zespołu, warsztaty komunikacji bez przemocy, tworzenie przestrzeni do wymiany międzykulturowej, warsztaty na temat rozpoznawania fałszywych informacji w Internecie itp.).