Deklaracja dostępności

Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zhp.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zhp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.11.23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.03.29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Olga Junkuszew, adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 601 246 164. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Konopnickiej 6. Do jednego (głównego) wejścia prowadzą schody. Do drugiego wejścia nie prowadzą schody - znajduje się ono na poziomie chodnika.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od obu wejść. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku (dotyczy to tylko wejścia głównego). Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dla osób na wózkach dostępny jest cała siedziba ZHP. W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie minus jeden.

Do siedziby ZHP i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie ZHP nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content