Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP.

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski; opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP na dany rok; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP; przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP; stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP.

Prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej

  • hm. Monika Jurecka — Chorągiew Wielkopolska — Przewodnicząca CKR
  • hm. Maciej Wlazło — Chorągiew Kielecka — Wiceprzewodniczący CKR
  • hm. Alicja Wosik-Majewska — Chorągiew Podkarpacka — Wiceprzewodnicząca CKR
  • phm. Kamil Zdunek — Chorągiew Lubelska — Sekretarz

Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej

  • hm. Rafał Hojnor — Chorągiew Krakowska
  • hm. Stanisław Firlej — Chorągiew Mazowiecka
  • hm. Bartosz Mertas — Chorągiew Śląska
  • hm. Wojciech Stępkowski — Chorągiew Gdańska
  • hm. Joanna Kośmider — Chorągiew Łódzka
  • hm. Krzysztof Rudziński — Chorągiew Stołeczna

Dokumenty wewnętrzne wydane przez Centralną Komisję Rewizyjną