W niedzielę późnym popołudniem zakończył się obradujący w Warszawie w dniach 7-9 kwietnia br. 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. W obradach uczestniczyło 172 delegatów, którzy przez 3 dni debatowali o zmianach w Statucie ZHP.

Zjazd rozpoczął się od głosowania nad pytaniami kierunkowymi. W ten sposób delegaci zdecydowali, że do dalszej dyskusji wejdą tylko te ze zgłoszonych projektów, które dotyczą następujących zagadnień:

  • 3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?
  • 7C. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie chorągwi i centralnym?
  • 10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia Harcerskiego?

Po długiej dyskusji i konsultacjach ze środowiskami harcerskimi z całej Polski, instruktorzy obradujący na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęli decyzję o zmianie dziesiątego punktu prawa harcerskiego, który dotychczas brzmiał następująco: Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Od tej pory dziesiąty punkt prawa to: Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Zjazd przyjął również zmianę dotyczącą czynnego prawa wyborczego. Po tej zmianie na zjazdach hufców czynne prawo wyborcze będą mieć również instruktorzy, którzy pełnią funkcję przybocznego.

Ważnym elementem dyskusji była także kwestia wprowadzenia alternatywnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Delegaci zdecydowali o zachowaniu jednej wersji roty: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Uchwały zjazdowe zostaną przekazane do podpisu Przewodniczącego Zjazdu, a następnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W poniedziałek na zhp.pl opublikujemy zebrane informacje o decyzjach podjętych przez zjazd.

Obrady zjazdu cieszyły się dużym zainteresowaniem instruktorów. Każdego dnia transmisję internetową obrad oglądało średnio 7 tys. unikalnych użytkowników.

Zapis relacji ze zjazdu znajdziesz na www.youtube.com/zhp360!