Informacje o konkursie na armatora s/y Zawisza Czarny

Olga Junkuszew
15/10/2022
~ 2 min czytania

Informacje o konkursie na armatora s/y Zawisza Czarny
Konkurs na zarządzanie flagowym żaglowcem szkolnym ZHP Zawisza Czarny spotkał się z dużym zainteresowaniem wielu podmiotów i osób na etapie składania ofert. Ostatecznie wpłynęło do ZHP kilka odpowiedzi na ogłoszenie od kandydatów na armatora.


Komisja konkursowa po wnikliwej analizie stwierdziła, że żadna z przesłanych odpowiedzi nie spełnia wszystkich wymogów formalnych oferty opisanych w warunkach konkursu. Tym samym ZHP przechodzi do kolejnego etapu negocjacji przedstawicieli Głównej Kwatery ZHP z wybranymi podmiotami i osobami. 


Przedmiotem dalszych negocjacji będę szczegółowe postanowienia co do:

  • formy prawnej, w jakiej działać będzie biuro armatorskie oraz rozwiązań prawnych, na których opierać się będzie współpraca, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb w zakresie przepływów finansowych,
  • standardów technicznych utrzymania żaglowca oraz nakładów koniecznych w celu utrzymania karty bezpieczeństwa w ustalonym terminie,
  • zasad obsadzania statku załogą stałą i oficerami z zachowaniem tradycyjnej struktury organizacyjnej oraz w sposób umożliwiający rozwój kadr żeglarskich ZHP oraz partnerstwo w doskonaleniu standardu szkolenia i systemu zarządzania bezpieczeństwem,
  • zasad eksploatacji w celach szkoleniowych, ale również rekreacji i turystyki żeglarskiej w tym uzgodnienia rejonu żeglugi, długości sezonu nawigacyjnego oraz procedur prowadzenia działalności misyjnej,
  • zasad etykiety flagowej i kodeksu reklamowego żaglowca.

Etap negocjacji powinien się zakończyć wypracowaniem stosownych umów nie później niż do końca listopada, aby umożliwić planowanie i zakontraktowanie rejsów w sezonie 2023.