Rekrutacja szefa polsko-niemieckiego zespołu partnerskiego

Ewa Lachiewicz
26/04/2021
~ 4 min czytania

Wydział Zagraniczny ogłasza rekrutację na funkcję polskiego szefa polsko-niemieckiego zespołu partnerskiego.

Celem zespołu będzie zacieśnienie partnerstwa i współpracy między Związkiem Harcerstwa Polskiego i federacją niemieckich organizacji skautowych rdp. Na czele zespołu partnerskiego stanie dwóch szefów – z Polski i z Niemiec. Osoby te będą współprowadzić zespół i wraz z komisarzami zagranicznymi z obu krajów uczestniczyć w kształtowaniu i wdrażaniu partnerstwa.

Polska i Niemcy są bliskimi sąsiadami, mają wspólną granicę, łączą je silne długotrwałe więzi kulturowe. Historia powojennych kontaktów naszych organizacji znacznie wybiega poza lata powrotu ZHP do WOSM i WAGGGS. Zapisały się w niej liczne partnerstwa lokalne, wymiany, obozy i inne wspólne przedsięwzięcia. W ostatnim czasie wartym zauważenia przejawem współpracy były przygotowania do Europejskiego Jamboree. Kontekst historyczny, geograficzny i skautowy stanowi o ogromnym potencjale rozwoju naszych relacji.

Dlatego na początku 2021 roku podjęto decyzję o sformalizowaniu kontaktów i powołaniu zespołu partnerskiego, którego zadaniem będzie umożliwienie obu organizacjom wykorzystania zgromadzonego potencjału i powiększenia zakresu współpracy. Liczymy na rozkwit wspólnych projektów na wszystkich szczeblach organizacji, w tym na wzrost wymiany drużyn.

Zadania polskiego szefa zespołu partnerskiego:

- wraz z niemieckim odpowiednikiem kierowanie zespołem, określanie jego planu pracy i koordynowane działań

- rekrutowanie członków zespołu

- wraz z zespołem inicjowanie i zachęcanie do organizowania większej liczby spotkań i wymian skautowych między Polską i Niemcami na szczeblu lokalnym i regionalnym

- tworzenie i wdrażanie różnych form wspierania istniejących partnerstw i inicjowania nowych

- we współpracy z komisarzami zagranicznymi rdp i ZHP doradzanie i zachęcanie do tworzenia nowych form współpracy na wszystkich szczeblach organizacji

- uczestnictwo w pracach grupy sterującej, w tym w corocznych spotkaniach na szczeblu krajowym.

Oferujemy znaczący i trwały wpływ na kształt partnerstwa ZHP i rdp, pracę w polsko-niemieckim zespole, możliwość przeżywania fascynującej przygody, jaką jest współpraca międzynarodowa oraz dogłębnego poznania różnych jej aspektów od poziomu drużyny do Głównej Kwatery.

Wymagania i oczekiwania od kandydatek/kandydatów:

- zainteresowanie współpracą międzynarodową i chęć zapewnienia członkom ZHP jak najpełniejszego korzystania z możliwości, które wynikają z międzynarodowego charakteru ruchu skautowego

- stopień co najmniej podharcmistrzyni/ podharcmistrza

- umiejętności komunikacyjne, gotowość do szukania wspólnych rozwiązań, proaktywna postawa w kontaktach i komunikacji

- umiejętność i gotowość do odegrania roli przywódczej i wzięcia odpowiedzialności za realizację wyznaczonych celów

- biegłe władanie językiem angielskim, który będzie językiem roboczym zespołu; znajomość niemieckiego będzie dodatkowym atutem

- doświadczenie w prowadzeniu wymian lub innych projektów międzynarodowych na poziomie drużyny, hufca, chorągwi lub ogólnopolskim, w tym, o ile to możliwe, polsko-niemieckich

- ambicja i motywacja do działania oraz zdolność do motywowania zespołu

- gotowość do poświęcenia około 10 godzin miesięcznie na kierowanie i pracę w zespole oraz do uczestniczenia w spotkaniach całego polsko-niemieckiego zespołu 3 razy w roku (chodzi o weekendowe spotkania na żywo)

- gotowość  do zaangażowania się w kierowanie zespołem na dłużej (wstępnie planowane jest pełnienie funkcji przez maksymalnie 3 lata, po których nastąpi zmiana na funkcji lub przedłużenie mianowania za obopólną zgodą).

Osoby zainteresowane podjęciem wyzwania prosimy o wysłanie listu motywacyjnego i harcerskiego CV (oba dokumenty w języku angielskim) na adres Wydziału Zagranicznego wza@zhp.pl do 16 maja 2021. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko, przydział służbowy i numer telefonu do kontaktu. Należy dołączyć pozytywną opinię pełnomocnika KCh ds. zagranicznych oraz komendanta hufca zgodnie z przydziałem (lub opinie te mogą wpłynąć bezpośrednio od ww. osób na adres wza@zhp.pl). Rozpatrywana będzie wyłącznie korespondencja wysłana z adresów w domenie ZHP.

Zakładamy, że w drugim etapie rekrutacji kandydaci wyłonieni po stronie polskiej i niemieckiej będą mogli sprawdzić, czy chcą ze sobą współpracować.

Zachęcamy do zgłoszeń i włączenia się w tworzenie nowego rozdziału w historii polsko-niemieckich kontaktów skautowych!

Wydział Zagraniczny GK