zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: osoba do obsługi sekretariatu

Oferta pracy: osoba do obsługi sekretariatu

UDOSTĘPNIJ
, / 403
Oferta pracy: osoba do obsługi sekretariatu

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje osoby do obsługi sekretariatu.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • bieżącą obsługę administracyjną sekretariatu i zapewnienie jego właściwego funkcjonowania,
 • koordynowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,
 • telefoniczną i osobistą obsługę interesantów i gości,
 • organizowanie, przygotowywanie i obsługę spotkań,
 • redagowanie pism,
 • prowadzenie rejestrów i baz danych,
 • udzielanie wsparcia administracyjnego pracownikom i wolontariuszom.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo na pełen etat,
 • pracę w godzinach 9.00–17.00,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w dynamicznym środowisku w jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce,
 • kartę Multisport,
 • lekcje języka angielskiego (zajęcia w grupie raz w tygodniu).

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office (w szczególności programy Excel oraz Word) oraz urządzeń biurowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu i stanowiska pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • samodzielność, sumienność, terminowość i odpowiedzialność,
 • członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego będzie mile widziane,
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę wysłać do dnia 25 września br. na adres: rekrutacja@zhp.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. [Administrator danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”).

2. [Inspektor Ochrony Danych] ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio: 1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl 2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222 3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe, zawarte w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane: 1) W celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy; w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w odniesieniu do innych danych, które podał Pan/podała Pani dobrowolnie i z własnej inicjatywy, podstawą prawną przetwarzania jest

zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO); dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury; 2) W celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

4. [Ujawnianie danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie operatorom portali rekrutacyjnych (Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani: 1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO), 4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli została cofnięta zgoda) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem, 5) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń; 6) otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO); może Pan/Pani również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się