Wyniki ewaluacji "Systemu pracy z kadrą"

Marta Jeżak
07/04/2020
~ 2 min czytania

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Zachęcamy do zapoznania się z ewaluacją "Systemu pracy z kadrą" w roku 2019.

„System pracy z kadrą” jest ogólnozwiązkowym standardem regulującym sposób pracy z kadrą w Związku Harcerstwa Polskiego. Określa cele, zasady, obszary,  elementy  i zawiera najważniejsze narzędzia pracy z kadrą oraz sposoby ewaluacji funkcjonowania systemu. Celem jego ewaluacji jest określenie skuteczności i jakości wdrożenia systemu pracy z kadrą w harcerskich komendach oraz zgodność tych działań z kierunkami pracy z kadrą.  Główna Kwatera odpowiada za szczegółowe narzędzie określające wskaźniki – ilościowe i jakościowe oceny systemu, tak aby możliwa była ich analiza porównawcza. Dane z ewaluacji są zbierane corocznie na poziomie wszystkich harcerskich komend. Ewaluacja Systemu pracy z kadrą 2019 Celem opracowania jest dokonanie ewaluacji Systemu pracy z kadrą w Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2019 r. Powyższe opracowanie prezentuje wyniki ewaluacji w rozumieniu Uchwały nr 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”.