zhp.pl

Start Aktualności Ostatni dzień naboru instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP

Ostatni dzień naboru instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP

fot. Martyna Kowacka
UDOSTĘPNIJ
, / 316
Ostatni dzień naboru instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP

Poniedziałek 30 września to ostatni dzień naboru instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP, które w tej kadencji władz naczelnych pracować będą na szczeblu krajowym. Poszukujemy instruktorek i instruktorów, którzy swoją pracą chcą wesprzeć istniejące bądź dopiero powstające zespoły.

Poniżej prezentujemy opisy zespołów, do których prowadzony jest teraz nabór. Ankietę rekrutacyjną wraz z opinią komendanta chorągwi należy przesłać na adres rekrutacja@zhp.pl – w tytule wpisując “rekrutacja do zespołów/wydziałów”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ZCZR)ZESPÓŁ HARCERSKI WYDZIAŁU WSPARCIA METODYCZNEGO (ZH WWM)ZESPÓŁ STARSZOHARCERSKI WYDZIAŁU WSPARCIA METODYCZNEGO (ZSH WWM)ZESPÓŁ WĘDROWNICZY WYDZIAŁU WSPARCIA METODYCZNEGO (ZW WWM)WYDZIAŁ WYCHOWANIA (WW)WYDZIAŁ PRACY Z KADRĄ (WPZK)WYDZIAŁ RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA (WRPH)ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA SOJUSZNIKÓWZESPÓŁ DS. WSPARCIA FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGOZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. SYSTEMU EWIDENCJONOWANIA CZŁONKÓWZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO (HELPDESK)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ZCZR)

Zespół projektowy ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju zostanie powołany w celu wsparcia (na wszystkich szczeblach organizacji) pracy z tytułowym zagadnieniem w oparciu o dostępne programy i materiały WOSM oraz WAGGGS, a także pomysły własne. Ważnym elementem jego zadań będzie skonsultowanie polityki ZHP w zakresie etyki środowiskowej, a także stworzenie ram dla jej wdrożenia. Jego działania przyczynią się do realizacji celu strategicznego nr 2 – Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie – z obszaru Odpowiedzialni Społecznie, a także Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 8 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie etyki środowiskowej w działaniach ZHP.

Zespół działał będzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Zespołu projektowego ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym jego szefa.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Interesuje się tematyką edukacji globalnej, w tym przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Kompetencje:

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

 • Ideały harcerskie (Dlaczego?/Do czego wychowujemy?) – poziom mistrzowski:
  • Posiada pogłębioną wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski.
 • Program harcerski (Co?/Jakie szanse wychowawcze stwarzamy?) – poziom zaawansowany:
  • Na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz podsumować celowe i atrakcyjne duże przedsięwzięcie programowe trwające od 2 do kilkunastu dni kierowanych do drużyn różnych metodyk (np. obóz, rajd z kilkoma trasami).
  • Na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz podsumować celowe i atrakcyjne przedsięwzięcie programowe dla podstawowych jednostek ZHP oraz innej wymagającej grupy (m.in. osób niezrzeszonych, drużyn NS, kręgu seniora) np. festyn miejski, festiwal dla społeczności lokalnej.
  • Potrafi koordynować prace innych instruktorów w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania krótkich (np. rajd, biwak, festiwal) i długich (np. zimowisko, obóz) przedsięwzięć programowych.
  • Potrafi wspierać drużynowych w realizowanych przez nich przedsięwzięciach programowych.
  • Potrafi współtworzyć treść propozycji programowych lub samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący przynajmniej kilkanaście stron.
  • Zna i promuje ofertę programową hufca, chorągwi oraz ZHP.
  • Orientuje się w zagranicznych propozycjach programowych, na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaadaptować skautową propozycję programową na potrzeby ZHP.
 • Metoda harcerska (Jak?/W jaki sposób wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą.
  • Zna i rozumie wszystkie metodyki.

KSZTAŁCENIE KADRY

 • kompetencje „uniwersalne” – poziom podstawowy:
  • Potrafi definiować cele i zamierzenia zajęć, potrafi stworzyć konspekt zajęć.
  • Zna różnorodne metody i techniki szkoleniowe oaz potrafi je stosować w praktyce.
  • Umie pracować z różnymi typami grup szkoleniowych.
  • Umie przygotować materiały szkoleniowe.
  • Potrafi przeprowadzić ewaluację zajęć, stosując różne formy oceny, potrafi dokonać samooceny zajęć.
 • kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego – poziom podstawowy:
  • Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia, realizując założone treści kształcenia zgodnie z metodą harcerską.
  • Potrafi dobierać metody i techniki szkolenia do treści, celów, czasu oraz specyfiki grupy harcerskiej.
  • Rozwija kompetencje liderskie i instruktorskie sprzyjające procesowi kształcenia.
  • Potrafi prowadzić doradztwo indywidualne w zakresie przekazywanych treści, zwracając szczególną uwagę na kwestie metodyczne i ideowe.

Kompetencje dodatkowe:

 • Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

ZESPÓŁ HARCERSKI WYDZIAŁU WSPARCIA METODYCZNEGO (ZH WWM)

Zespół Harcerski Wydziału Wsparcia Metodycznego ma na celu przede wszystkim wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Bierze aktywny udział w pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych. Zespół będzie także odpowiedzialny za przygotowanie kadry ZHP do wdrażania zmian. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z harcerskimi zespołami w chorągwiach i informowanie środowiska ZHP o działaniu zespołu.

Szefem zespołu jest phm. Aleksandra Golecka (Chorągiew Gdańska ZHP). Zespół podlega kierowniczce WWM i jednocześnie zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Zespołu Harcerskiego Wydziału Wsparcia Metodycznego.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z kadrą metodyki harcerskiej na poziomie hufca lub chorągwi.

Kompetencje:

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

 • Ideały harcerskie (Dlaczego?/Do czego wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
 • Program harcerski (Co?/Jakie szanse wychowawcze stwarzamy?) – poziom mistrzowski:
  • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych.
  • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową.
  • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron.
  • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej.
 • Metoda harcerska (Jak?/W jaki sposób wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą.
  • Zna i rozumie wszystkie metodyki.
  • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom.
  • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne.

Kompetencje dodatkowe:

KSZTAŁCENIE KADRY

 • kompetencje „uniwersalne” – poziom zaawansowany:
  • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej.
  • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające.
  • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy.
  • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej.
  • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego.
 • kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego – poziom zaawansowany:
  • Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty).
  • Potrafi budować harcerski klimat kursu.
  • Potrafi pracować z kadrą na kursie.
  • Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP.
  • Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski).

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany:
  • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego.
  • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.
  • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.
  • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego.
  • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.
  • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.
 • Przywództwo – poziom zaawansowany:
  • Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzki.
  • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy.
  • Umie uzyskiwać efekt synergii w pracy swojego zespołu.
  • Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy.
  • Potrafi przeprowadzić w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów.
  • Potrafi powierzać funkcję.
  • Potrafi komunikować trudne decyzje, radzić sobie z emocjami rozmówców i reagować na zastrzeżenia.

ZESPÓŁ STARSZOHARCERSKI WYDZIAŁU WSPARCIA METODYCZNEGO (ZSH WWM)

Zespół Starszoharcerski Wydziału Wsparcia Metodycznego ma na celu przede wszystkim wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Bierze aktywny udział w pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych. Zespół będzie także odpowiedzialny za przygotowanie kadry ZHP do wdrażania zmian. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z starszoharcerskimi zespołami w chorągwiach i informowanie środowiska ZHP o działaniu zespołu.

Szefem zespołu jest hm. Artur Lemański (Chorągiew Gdańska ZHP). Zespół podlega kierowniczce WWM i jednocześnie zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Zespołu Starszoharcerskiego Wydziału Wsparcia Metodycznego.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z kadrą metodyki starszoharcerskiej na poziomie hufca lub chorągwi.

Kompetencje:

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

 • Ideały harcerskie (Dlaczego?/Do czego wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
 • Program harcerski (Co?/Jakie szanse wychowawcze stwarzamy?) – poziom mistrzowski:
  • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych.
  • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową.
  • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron.
  • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej.
 • Metoda harcerska (Jak?/W jaki sposób wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą.
  • Zna i rozumie wszystkie metodyki.
  • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom.
  • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne.

Kompetencje dodatkowe:

KSZTAŁCENIE KADRY

 • kompetencje „uniwersalne” – poziom zaawansowany:
  • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej.
  • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające.
  • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy.
  • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej.
  • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego.
 • kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego – poziom zaawansowany:
  • Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty).
  • Potrafi budować harcerski klimat kursu.
  • Potrafi pracować z kadrą na kursie.
  • Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP.
  • Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski).

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany:
  • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego.
  • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.
  • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.
  • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego.
  • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.
  • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.
 • Przywództwo – poziom zaawansowany:
  • Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzki.
  • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy.
  • Umie uzyskiwać efekt synergii w pracy swojego zespołu.
  • Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy.
  • Potrafi przeprowadzić w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów.
  • Potrafi powierzać funkcję.
  • Potrafi komunikować trudne decyzje, radzić sobie z emocjami rozmówców i reagować na zastrzeżenia.

ZESPÓŁ WĘDROWNICZY WYDZIAŁU WSPARCIA METODYCZNEGO (ZW WWM)

Wydział Wsparcia Metodycznego ma na celu przede wszystkim wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Bierze aktywny udział w pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych. Zespół będzie także odpowiedzialny za przygotowanie kadry ZHP do wdrażania zmian. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie także czuwanie nad poziomem merytorycznym imprez programowo-metodycznych organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP.

Zespół wędrowniczy jest częścią WWM GK ZHP, a jego szefową jest hm. Sylwia Wójcik (Chorągiew Krakowska ZHP). Zespół działa w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje instruktorów i instruktorek Zespołu wędrowniczego WWM do realizacji poniższych projektów:

 1. komunikacja z regionami i referatami,
 2. wsparcie merytoryczno-organizacyjne Wędrowniczej Watry 2020 z ramienia ZW,
 3. koordynowanie form kształceniowych na poziomie centralnym,
 4. redakcja podręcznika metodycznego,
 5. koordynacja spotkań z referatami.

Warunki wstępne:

 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza,
 • doświadczenie (minimum 2-letnie) w pracy z instruktorami oraz metodyką wędrowniczą.

Kompetencje:

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

 • Ideały harcerskie (Dlaczego?/Do czego wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
 • Program harcerski (Co?/Jakie szanse wychowawcze stwarzamy?) – poziom mistrzowski:
  • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych.
  • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową.
  • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron.
  • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej.
 • Metoda harcerska (Jak?/W jaki sposób wychowujemy?) – poziom zaawansowany:
  • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą.
  • Zna i rozumie wszystkie metodyki.
  • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom.
  • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – poziom mistrzowski:
  • Rozumie i potrafi w pełni realizować system pracy z kadrą (na szczeblu hufca, chorągwi, całego ZHP).
  • Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.
  • Podejmuje zadania na rzecz ulepszenia funkcjonowania systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.

Kompetencje dodatkowe:

KSZTAŁCENIE KADRY

 • kompetencje „uniwersalne” – poziom zaawansowany:
  • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej.
  • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające.
  • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy.
  • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej.
  • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego.
 • kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego – poziom zaawansowany:
  • Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty).
  • Potrafi budować harcerski klimat kursu.
  • Potrafi pracować z kadrą na kursie.
  • Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP.
  • Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski).

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany:
  • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego.
  • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.
  • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.
  • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego.
  • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.
  • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.
 • Przywództwo – poziom zaawansowany:
  • Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzki.
  • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy.
  • Umie uzyskiwać efekt synergii w pracy swojego zespołu.
  • Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy.
  • Potrafi przeprowadzić w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów.
  • Potrafi powierzać funkcję.
  • Potrafi komunikować trudne decyzje, radzić sobie z emocjami rozmówców i reagować na zastrzeżenia.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA (WW)

Wydział Wychowania został powołany w celu realizacji Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 11 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego przede wszystkim w zakresie „opracowania i wdrożenia programu upowszechnienia oraz wzmocnienia funkcjonowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w gromadach i drużynach”.

Harcerski System wychowawczy i jego realne funkcjonowanie w gromadach i drużynach jest podstawą skuteczności wychowawczej a co za tym idzie realizacji Misji ZHP. Jesienią będziemy planować program wzmacniania HSW na podstawie dotychczasowych analiz i nowej propozycji opisu HSW.

Kierowniczką wydziału jest hm. Anna Pospieszna (Chorągiew Wielkopolska ZHP). Wydział działa w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Wychowania.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Warunki dodatkowe:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe z pedagogiki, psychologii, socjologii.
 • Studiuje pedagogikę, psychologię, socjologię, kognitywistykę lub nauki pokrewne.
 • Pracuje jako pedagog/psycholog lub nauczyciel akademicki/badacz z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii.

Kompetencje:

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

 • Ideały harcerskie (Dlaczego?/Do czego wychowujemy?) – poziom mistrzowski:
  • Posiada pogłębioną wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski.
 • Program harcerski (Co?/Jakie szanse wychowawcze stwarzamy?) – poziom mistrzowski:
  • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową.
  • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron.
  • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej.
 • Metoda harcerska (Jak?/W jaki sposób wychowujemy?) – poziom mistrzowski:
  • Analizując instrumenty metodyczne i rozwiązania organizacyjne, potrafi określić pożądane kierunki doskonalenia danej metodyki.
  • Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne.

Kompetencje dodatkowe:

WIEDZA O ZHP – poziom mistrzowski

 • Posiada szeroką, stale pogłębianą wiedzę, dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym fakty, bieżące dyskusje ideowe i wyzwania wychowawcze).
 • Kreuje koncepcje dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego na podstawie badań naukowych.

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany:
  • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego.
  • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.
  • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.
  • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego.
  • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.
  • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

WYDZIAŁ PRACY Z KADRĄ (WPZK)

Instruktorzy nowego Wydziału Pracy z Kadrą mają stanowić zespół skupiony na wdrażaniu Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z CSI ZHP oraz KSI przy GK. Do jego zadań należeć ma wspieranie pracy członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą, wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem kadry (z wewnątrz i z zewnątrz organizacji), wdrażanie programu 35+, praca z kadrą wspierającą (w tym opracowanie i popularyzacja mian kadry wspierającej), popularyzacja zdobywania IŚR, popularyzowanie Mapy Kompetencji jako narzędzia pracy z kadrą, wspieranie działań służących uznawaniu kompetencji zdobywanych przez kadrę poza organizacją (np. w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji). Wydział działał będzie w ramach struktury Obszaru Pracy z Kadrą i podlegał członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą hm. Joannie Skupińskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby do składu wydziału. Poszczególni członkowie wydziału będą odpowiadać za realizację konkretnych zadań (wymienione powyżej), stąd prosimy o podanie swoich preferencji/zainteresowań.

Warunki wstępne:

 • Posiada stopień harcmistrzyni/harcmistrza.
 • Posiada doświadczenie w pracy z kadrą na poziomie hufca lub chorągwi.

Kompetencje:

 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – poziom mistrzowski: Rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą. Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.
 • Praca z kadrą – specjalizacja (posiadanie przynajmniej jednej z poniższych kompetencji i zainteresowanie pracą w danym obszarze):
  • Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu kadry z wewnątrz i z zewnątrz organizacji.
  • Posiada doświadczenie w pracy z kadrą wspierającą, zna i rozumie jej potrzeby.
  • Zna zastosowania Mapy Kompetencji jako narzędzia pracy z kadrą.
  • Posiada wiedzę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
  • Posiada wiedzę dot. wyróżnień i nagród w ZHP oraz odznaczeń państwowych.

WYDZIAŁ RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA (WRPH)

Wydział Ruchu Przyjaciół Harcerstwa został powołany w kwietniu 2019 roku w celu określenia formy prawnej oraz struktury organizacyjnej Ruchu Przyjaciół Harcerstwa; nadzoru nad rozwojem struktury oraz realizacji projektów rozwojowych.

Kierownikiem wydziału jest hm. Maciej Grunt (Chorągiew Zachodniopomorska ZHP), wydział podlega członkowi Głównej Kwatery ZHP hm. Łukaszowi Czokajle.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Interesuje się tematyką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Kompetencje:

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • komunikacja zewnętrzna (budowanie relacji z otoczeniem) – poziom mistrzowski:
  • Korzystając z doświadczeń zewnętrznych (inne organizacje, instytucje, firmy, świat nauki) kreuje nowe rozwiązania w zakresie budowanie relacji ZHP z otoczeniem.

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany:
  • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego.
  • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.
  • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.
  • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego.
  • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.
  • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA SOJUSZNIKÓW

Zespół zostanie powołany w celu wsparcia pozyskiwania sojuszników dla Związku Harcerstwa Polskiego. Ważnym zadaniem członków zespołu będzie analiza firm i instytucji pod kątem wspólnych celów, analiza ich obszarów CSR i statutu oraz propozycja wspólnych działań, biorąc pod uwagę plan pracy GK i cele długoterminowe ZHP.

Celem istnienia zespołu będzie dążenie do zawarcia długoterminowych partnerstw, zapewniających ZHP korzyści majątkowe i niemajątkowe.

Działalność zespołu przyczyni się do realizacji celu strategicznego – Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie – z obszaru Odpowiedzialni Społecznie oraz realizacji Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 14 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wzmocnienia działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Zespół będzie funkcjonował w ramach Wydziału Finansowania Organizacji i podlegał członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Aleksandrze Klimczak. Zespół będzie współpracował z członkiem Głównej Kwatery ZHP hm. Łukaszem Czokajło.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków zespołu, w tym jego szefa.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Posiada doświadczenie we współpracy z sektorem biznesowym.
 • Posiada umiejętność poszukiwania informacji – zbierania i weryfikowania danych.
 • Posiada umiejętność analitycznego myślenia.

Kompetencje:

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA

 • Aktywnie szuka możliwości pozyskiwania środków materialnych na prowadzenie działań służących realizacji misji wychowawczej ZHP.

TOŻSAMOŚĆ HARCERSKA

 • Posiada szeroką, stale pogłębianą wiedzę, dotyczącą ruchu harcerskiego (idee, historie, zasady harcerskiego wychowania, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym fakty, bieżące dyskusje ideowe i wyzwania wychowawcze).

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Wie, jak działania harcerskie mogą być odbierane i interpretowane przez obserwatorów/uczestników zewnętrznych. Potrafi podjąć działania profilaktyczne.
 • Potrafi identyfikować sojuszników swojej działalności w najbliższym otoczeniu. Potrafi nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje z nimi, dobrać sojuszników do realizacji konkretnych zadań.
 • Potrafi zaplanować swoje działania i określić ich rezultaty.
 • Potrafi mówić o harcerstwie, dostosowując język i przykłady do odbiorców zewnętrznych (nieznających kultury organizacyjnej ZHP).
 • Rozumie dynamikę zmian ruchu harcerskiego (w jego celach i środkach), potrafi ją przełożyć na kreowanie wizerunku organizacji.
 • Korzystając z doświadczeń zewnętrznych (inne organizacje, instytucje, firmy, świat nauki) kreuje nowe rozwiązania w zakresie budowanie relacji ZHP z otoczeniem.

Kompetencje dodatkowe:

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Wie, kiedy kontroluje kreowanie wizerunku oraz kiedy odbywa się to w sposób niekontrolowany.
 • Powiększa strefę wpływu (obszar kontrolowany) o dodatkowe działania profilaktyczne.
 • Potrafi w sposób naturalny zmieniać postrzeganie harcerstwa wśród osób dorosłych (35+).
 • Efektywnie niweluje stereotypy o harcerstwie.

TOŻSAMOŚĆ HARCERSKA

 • Posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów oraz wartości, na których opiera się ruch harcerski.
 • Posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące tożsamości indywidualnej oraz zbiorowej; tożsamości ruchu harcerskiego i ZHP. Potrafi prezentować te poglądy, inspirować dyskusje i działania w harcerskich środowiskach i zespołach instruktorskich, dotyczących tożsamości harcerstwa.

UMIEJĘTNOŚĆI LIDERSKIE

 • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy.
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.

UMIEJĘTNOŚĆI LIDERSKIE

 • Potrafi zarządzać kilkoma projektami jednocześnie oraz koordynować działania kilku liderów projektów, których efekty pracy są od siebie wzajemnie uzależnione.

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA

 • Podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności ekonomicznej podległej jednostki ZHP. Posługuje się metodami wskaźnikowymi. Potrafi posługiwać się przy podejmowaniu decyzji danymi zaczerpniętymi z wybranego programu księgowego.

Kompetencje dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie w budowaniu relacji zewnętrznych.

ZESPÓŁ DS. WSPARCIA FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Zespół zostanie powołany w celu wsparcia organizacji, w tym PJO w obszarze finansowania społecznościowego, np. poprzez upowszechnianie informacji o portalach crowdfundingowych oraz opracowanie materiałów przedstawiających możliwości finansowania małych przedsięwzięć w ZHP ze środków krajowych i zagranicznych.

Celem istnienia zespołu będzie analiza dostępnych źródeł finansowania i rozpowszechnienie w organizacji informacji o możliwościach finansowania małych przedsięwzięć / działalności PJO.

Działalność zespołu przyczyni się do realizacji celu strategicznego Efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP – z obszaru Sprawni w działaniu oraz realizacji Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej.

Zespół będzie funkcjonował w ramach Wydziału Finansowania Organizacji i podlegał członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Aleksandrze Klimczak.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Zespołu ds. wsparcia finansowania społecznościowego, w tym jego szefa.

Warunki wstępne:

 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • interesuje się tematyką finansowania społecznościowego i posiada doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na działalność ZHP.
 • znajomość zasad finansowania projektów ze środków zewnętrznych, w tym przepisów prawa.
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów.
 • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.
 • umiejętność poszukiwania informacji – zbieranie i weryfikowanie danych.

Kompetencje:

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA

 • Aktywnie szuka możliwości pozyskiwania środków materialnych na prowadzenie działań służących realizacji misji wychowawczej ZHP.
 • Umie pozyskiwać z różnych źródeł środki finansowe wspierające realizację misji wychowawczej ZHP.

TOŻSAMOŚĆ HARCERSKA

 • Posiada szeroką, stale pogłębianą wiedzę, dotyczącą ruchu harcerskiego (idee, historie, zasady harcerskiego wychowania, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym fakty, bieżące dyskusje ideowe i wyzwania wychowawcze).

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Wie, jak działania harcerskie mogą być odbierane i interpretowane przez obserwatorów/uczestników zewnętrznych. Potrafi podjąć działania profilaktyczne.
 • Potrafi identyfikować sojuszników swojej działalności w najbliższym otoczeniu. Potrafi nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje z nimi, dobrać sojuszników do realizacji konkretnych zadań.
 • Potrafi zaplanować swoje działania i określić ich rezultaty.
 • Potrafi mówić o harcerstwie, dostosowując język i przykłady do odbiorców zewnętrznych (nieznających kultury organizacyjnej ZHP).
 • Rozumie dynamikę zmian ruchu harcerskiego (w jego celach i środkach), potrafi ją przełożyć na kreowanie wizerunku organizacji.
 • Korzystając z doświadczeń zewnętrznych (inne organizacje, instytucje, firmy, świat nauki) kreuje nowe rozwiązania w zakresie budowanie relacji ZHP z otoczeniem.

Kompetencje dodatkowe:

TOŻSAMOŚĆ HARCERSKA

 • Posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów oraz wartości, na których opiera się ruch harcerski.
 • Posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące tożsamości indywidualnej oraz zbiorowej; tożsamości ruchu harcerskiego i ZHP. Potrafi prezentować te poglądy, inspirować dyskusje i działania w harcerskich środowiskach i zespołach instruktorskich, dotyczących tożsamości harcerstwa.

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE

 • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy.

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Wie, kiedy kontroluje kreowanie wizerunku oraz kiedy odbywa się to w sposób niekontrolowany.
 • Powiększa strefę wpływu (obszar kontrolowany) o dodatkowe działania profilaktyczne.
 • Potrafi w sposób naturalny zmieniać postrzeganie harcerstwa wśród osób dorosłych (35+).
 • Efektywnie niweluje stereotypy o harcerstwie.

Kompetencje dodatkowe:

 • Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. SYSTEMU EWIDENCJONOWANIA CZŁONKÓW

Zespół pracuje nad wdrożenie nowego systemu ewidencjonowania członków ZHP. Mamy za sobą analizę potrzeb oraz ich priorytetyzację. Dalsze etapy prac do współpraca z firmą wdrażającą system polegająca na kontakcie z partnerem w języku angielskim, przygotowywaniu opisów poszczególnych modułów, testowanie aplikacji, tłumaczenie aplikacji na język polski, przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji technicznej, prowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów.

Szefem zespołu jest hm. Katarzyna Krzak (Chorągiew Stołeczna zhp). Zespół podlega członkowi Głównej Kwatery ZHP hm. Łukaszowi Czokajło.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków zespołu.

Warunki wstępne:

 • interesuje się aplikacjami/programowaniem lub ma doświadczenie we wdrażaniu aplikacji.
 • umie korzystać z narzędzi Office365: poczta, teams, grupy, excel i word online, kalendarz, skype.

Kompetencje:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Potrafi określić cele projektu, stworzyć harmonogram i budżet projektu.
 • Potrafi dobrać zespół projektowy i rozdzielić zadania.
 • Wziął udział w kilku projektach zakończonych sukcesem jako członek zespołu.

Kompetencje dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego.

ZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO (HELPDESK)

Zespół zajmuje wsparciem technicznych i merytorycznym użytkowników Office365. W zakresie jego zadań jest również zarządzanie infrastruktura IT ZHP GK w tym serwerami i usługami w Azure. Zespół bierze równie udział w testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi na poziome GK i chorągwi.

Szefem zespołu jest pwd. Dariusz Koryto (Główna Kwatera ZHP). Zespół podlega członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Justynie Sikorskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków zespołu.

Warunki wstępne:

 • Posiada umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiada minimalne doświadczenie z Powershellem oraz SharePoint On-line.
 • Swobodnie pracuje na systemie Windows oraz Linux.
 • Posiada podstawową wiedzę o protokole TCP/IP.
 • Zna podstawy programowania.

Kompetencje dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego.
Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się