zhp.pl

, / 0

Główna Kwatera ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Główna Kwatera ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem ZHP.

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji; wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP; przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy; przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał; podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem chorągwi; wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator; deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;  powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku; powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Główną Kwaterę ZHP; uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP; wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność; koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa; powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze, nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Skład Głównej Kwatery ZHP

  • hm. Małgorzata Sinica – naczelnik ZHP
  • hm. Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP
  • hm. Jacek Smura – zastępca Naczelnika ZHP
  • hm. Paweł Chmielewski – Skarbnik ZHP
  • hm. Karol Gzyl – członek Głównej Kwatery ZHP, komisarz zagraniczny
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus – członkini Głównej Kwatery ZHP
  • hm. Justyna Sikorska – członkini Głównej Kwatery ZHP
  • hm. Grzegorz Woźniak – członek Głównej Kwatery ZHP
  • ks. hm. Wojciech Jurkowski – członek Głównej Kwatery ZHP, Naczelny Kapelan ZHP

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

Małgorzata Sinica

Harcmistrzyni Małgorzata Sinica z wykształcenia jest magistrem farmacji, absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, studiów podyplomowych „Trening Kadr Menedżersko-Kierowniczych” na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Kierownik Projektów Unijnych” w Agencji Rozwoju Pomorza. Zawodowo pracuje na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży dużej firmy farmaceutycznej.

Od 1987 r. instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Wieloletnia komendantka Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście, zastępczyni komendanta Chorągwi Gdańskiej, współtwórczyni Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. W latach 1997-2005 członkini Rady Naczelnej ZHP. Jako członkini komisji programowo – metodycznej Rady Naczelnej ZHP współtworzyła między innymi nowy system metodyczny ZHP oraz system stopni instruktorskich. Uczestniczyła w pracach zespołu opracowującego Strategię ZHP do roku 2009. Od 2009 jest członkinią Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W Głównej Kwaterze ZHP Druhna Naczelnik odpowiada za kontakty zewnętrzne i bieżące reprezentowanie ZHP wobec partnerów i instytucji państwowych. Druhna Naczelnik ZHP nadzoruje pracę Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP, Kapelana Naczelnego, radcy prawnego oraz Zespołu Metodycznego.

Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego

Krzysztof Budziński

Harcmistrz Krzysztof Budziński jest instruktorem ZHP od 1979 r., drużynowy 47 Drużyny Harcerskiej im. J. Dąbrowskiego, instruktor Namiestnictwa Zuchowego, Namiestnik Starszoharcerski, od 1992 r. komendant Hufca ZHP Pabianice. Pełnił funkcję członka komendy oraz zastępcy komendanta-skarbnika Chorągwi Łódzkiej ZHP. Członek Rady Naczelnej ZHP w latach 1997–2005, komendant XII Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego w Małeczu w 1994 r., Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa Kraków 2010 oraz wyprawy “Uniamo le generazioni” na Monte Cassino w 2014 r. Jest żonaty, ma syna Michała.

Druh Naczelnik jest członkiem rządowego Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Szefem Komitetu Sterującego Kandydatury ZHP do Organizacji w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. 

W Głównej Kwaterze ZHP jest odpowiedzialny za pracę Wydziału Seniorów, Wydziału ds. Modelu Funkcjonowania Struktury ZHP oraz Muzeum Harcerstwa.

Jacek Smura

Jacek Smura jest harcmistrzem, absolwentem politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN Institute/Harvard. Od 2003 roku prezes zarządu i konsultant w Kontekst HR International Group. Jest ekspertem i praktykiem w dziedzinie zarządzania projektami. Wdrażał projekty szkoleniowe i doradcze zwiększające efektywność biznesową (między innymi w takich organizacjach, jak: PricewaterhouseCoopers, Toyota, Philips, Shell, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Legislacyjne, BRE Bank, Electrolux, Kraft Foods, Unilever, American Express, Volkswagen).

W Głównej Kwaterze ZHP odpowiada za kształcenie i system pracy z kadrą. Wdraża program “35+”.W Głównej Kwaterze ZHP jest odpowiedzialny za pracę Wydziału Pracy z Kadrą, Centralnej Szkoły Instruktorskiej, Komisji Stopni Instruktorskich i Zespołu starszyzny.

Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego

Paweł Chmielewski

Harcmistrz Paweł Chmielewski odpowiada za politykę finansową Związku, nadzór nad majątkiem i działalnością gospodarczą, członek organów nadzorczych FH CWM ZHP oraz CSH 4 Żywioły Sp. z o. o.

Pochodzi z Hufca Sierpc (Chorągiew Mazowiecka), w przeszłości drużynowy, namiestnik, kierownik referatu starszoharcerskiego w chorągwi, a także Wydziału Starszoharcerskiego w GK ZHP. Twórca i trzykrotny komendant Rajdu Grunwaldzkiego, były wiceprzewodniczący Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.

Ekonomista, analityk finansowy, współtwórca partnerstwa ZHP z mBankiem i Unilever Food Solutions, były przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja.

W Głównej Kwaterze ZHP jest odpowiedzialny za pracę Wydziału Pozyskiwania Środków oraz Wydziału Finansowo-Ekonomicznego. Nadzoruje pracę Głównego Księgowego oraz jednostek podległych i zależnych od Grupy ZHP.

Członkowie Głównej Kwatery ZHP

Karol Gzyl, komisarz zagraniczny

Karol Gzyl jest harcmistrzem z Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe (drużynowy, namiestnik harcerski, w latach 2009-2014 zastępca komendanta hufca). Przedsiębiorca, od 2007 roku pracuje dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych przy realizacji programów informacyjnych i publicystycznych (od 2008 r. dla Grupy Polsat, wcześniej m.in. News Corp.). Producent programu wieczornego i ceremonii na CEJ Silesia 2008; członek komendy i producent mediów na Zlocie Kraków 2010, Monte Cassino 2014.

Od 2011 r. koordynuje działania komunikacyjne, wizerunkowe i promocyjne ZHP oraz koordynuje produkcję głównych wydarzeń medialnych ZHP; szef Zespołu Projektu “Jamboree 2023”, zastępca Członka Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W Głównej Kwaterze ZHP jest odpowiedzialny za pracę Wydziału Komunikacji i Promocji oraz Wydziału Zagranicznego.

Emilia Kulczyk-Prus

Harcmistrzyni Emilia Kulczyk-Prus ma wykształcenie wyższe i jest nauczycielem oraz nauczycielem akademickim. W ZHP jest od 1985 roku. Od zucha do instruktora w hufcu Warszawa-Mokotów: drużynowa, komendantka szczepu, szefowa zespołu programowego hufca, członek KSI, ZKK, szef zespołu zuchowego WM GK ZHP, kierownik wydziału programowego GK ZHP. Jest autorką i redaktorką wielu książek i poradników.

W Głównej Kwaterze ZHP jest odpowiedzialna za pracę Wydziału Inspiracji i Poradnictwa, Wydziału Nieprzetartego Szlaku i Wydziału Wsparcia Metodycznego. Nadzoruje także pracę Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, Wydziały Wychowania Wodnego, Wydziału Wsparcia Specjalnościowego oraz Wydziału Programowego.

Justyna Sikorska

Justyna Sikorska jest harcmistrzynią, absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek marketing i zarządzanie). Specjalistka ds. marketingu i zarządzania, szefowa Biura Głównej Kwatery ZHP od 2011 roku. W roku 2011 – 2012 członkini zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Od 2014 roku członkini Głównej Kwatery ZHP. W Hufcu Gdańsk-Śródmieście była założycielką i drużynową 71 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Leśny Szlak” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej oraz drużynową 70 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Czarne Dęby” im. Zawiszy Czarnego. W latach 2012-2014 współorganizatorka Rajdu Grunwaldzkiego – w 2012 rzeczniczka prasowa i szefowa zespołu promocji, w 2013 i 2014 skarbniczka, w 2015 komendantka. Współtwórczyni Programowego Ruchu „Odkrywcy”, komendantka pierwszego Rajdu Odkrywców w roku 2016.

W Głównej Kwaterze ZHP odpowiada za Wydział Organizacyjny oraz Harcerski Instytut Badawczy ZHP.

Grzegorz Woźniak

Harcmistrz Grzegorz Woźniak jest w harcerstwie od 1963 roku. Przez większość swej harcerskiej drogi związany z Mazowszem. Od 1987 komendant Chorągwi Płockiej ZHP, członek Rady Naczelnej przez 2,5 kadencji, komendant Chorągwi Mazowieckiej. Brał udział w tworzeniu historii Związku Harcerstwa Polskiego podczas Zjazdu w Bydgoszczy, odtwarzał Chorągiew Mazowiecką. Jest żeglarzem, instruktorem żeglarstwa, ma patent sternika motorowodnego.

W Głównej Kwaterze ZHP odpowiada za Wydział ds. Audytów i Wydział ds. Hufców.

Wojciech Jurkowski, Naczelny Kapelan ZHP

Druh Wojciech urodził się 6 kwietnia 1964 roku w Pionkach. W wieku 10 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, składając przyrzeczenie harcerskie w 11 Pionkowskiej Drużynie Harcerzy.  Swoje Zobowiązanie Instruktorskie złożył w 1983 roku. Przez 25 lat swojej służby kapłańskiej pracował z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel–katecheta i instruktor harcerski. Od wielu lat jest koordynatorem harcerskiej akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Jest współzałożycielem Podhalańskiego Hufca ZHP im. Kurierów Tatrzańskich, który pozwolił wznowić działalność harcerzy ZHP na Podhalu po 22 latach nieobecności.

W Głównej Kwaterze ZHP jest odpowiedzialny za pracę Wydziału wychowania duchowego i religijnego.

PASSWORD RESET

Zaloguj się