zhp.pl

, / 0

Główna Kwatera ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Główna Kwatera ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem ZHP.

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji; wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP; przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy; przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał; podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem chorągwi; wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator; deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;  powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku; powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Główną Kwaterę ZHP; uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP; wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność; koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa; powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze, nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Skład Głównej Kwatery ZHP

  • hm. Anna Nowosad – Naczelniczka ZHP,
  • hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania,
  • hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelniczki ZHP ds. rozwoju,
  • hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. organizacyjnych,
  • hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji,
  • hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą,
  • Grażyna Sztabik – skarbniczka ZHP,
  • phm. Wiktor Wróblewski – członek GK ZHP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się