zhp.pl

Start Zespół Harcmistrzowski Konferencje Harcmistrzowskie

Konferencje Harcmistrzowskie

AKREDYTACJA

“Konferencja instruktorska aby mogła uzyskać akredytację poziomu harcmistrzowskiego powinna spełnić warunki :
– adresatem formy są instruktorzy co najmniej w stopniu podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską oraz harcmistrzowie. (jeżeli konferencja ma charakter otwarty, to powinna być wyłączona z całości forma dedykowana instruktorom realizującym próbę harcmistrzowską);
– udział w formie powinien dawać możliwość aktywnego udziału (bierne wysłuchanie wykładów i prelekcji nie spełnia tego warunku);
– udział w formie polega między innymi na wymianie doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego (służącej wypracowywanym wnioskom pokonferencyjnym);
– tematyka konferencji (formy) stwarza warunki do indywidualnego rozwoju instruktora, w drodze do mistrzostwa;
– jest to co najmniej całodzienna forma (zalecamy formy dwudniowe);
– organizator konferencji przedłoży Zespołowi Harcmistrzowskiemu program formy, uwzględniający powyższe warunki, w terminie minimum czterech tygodni przed zaplanowanym terminem konferencji (na adres: jakub.wajman@zhp.net.pl). Termin przedłożenia programu ma umożliwić zaopiniowanie programu przed rozpropagowaniem konferencji.
– po odbytej konferencji, organizator przedłoży Zespołowi Harcmistrzowskiemu (na wskazany wyżej adres) sprawozdanie oraz materiał pokonferencyjny, w terminie maksymalnie czterech tygodni po zakończeniu konferencji. Przedłożenie materiału (zgodnego z przyjętymi przed konferencją założeniami) jest podstawą do wydania dyplomów przez Zespół Harcmistrzowski/CSI, potwierdzających udział w konferencji harcmistrzowskiej.
Powyższe zasady dotyczą także innych form wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego (warsztaty, seminaria, itp.).

Zależy nam aby instruktorzy – harcmistrzowie i przyszli harcmistrzowie – istotnie poszerzali swoje horyzonty, wzbudzili w sobie potrzebę rozwoju intelektualnego, jak również zaczęli myśleć szerzej o ruchu harcerskim i o swoim miejscu w ZHP. By był to rozwój indywidualny, który buduje i wzmacnia wspólnoty harcmistrzów. Dedykowane dla przyszłych harcmistrzów formy powinny pokazać perspektywę myślenia o ruchu harcerskim jako szerokim spektrum oddziaływania społecznego, powinny wspierać budowanie etosu stopnia harcmistrza poprzez pokazywanie wpływu jaki ma własny przykład instruktora, faktyczne rozumienie twórczej wartości tego stopnia, zdobywania stopnia jako naturalnej drogi rozwoju instruktorskiego; branie odpowiedzialności za swoje mistrzostwo.

KONFERENCJE HARCMISTRZOWSKIE

ROK 2020

11 stycznia, Białystok, “Wychowanie – Wolontariat – Współpraca”. więcej

28 marca, Łódź, o opiekunach prób. więcej

29 marca, Poznań, “Praca z kadrą”. więcej 

20-21 czerwca, on-line, “Harcerstwo on-line “. więcej 

20-21 czerwca, on-line, “Harcerstwo jako pedagogia. Prawo harcerskie “. więcej 

26 września, HOW Smerzyn, “W drodze do mistrzostwa”. więcej

ROK 2021

10 kwietnia, Wrocław, o harcmistrzach. (przed akredytacją)

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się