zhp.pl

, / 0

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

NACZELNY SĄD HARCERSKIAKTUALNOŚCISKŁAD NSH ZHPDOKUMENTY DO POBRANIAKONTAKT

Naczelny Sąd Harcerski jest niezawisłą w orzekaniu, pełniącą rolę sądu koleżeńskiego, władzą naczelną Związku Harcerstwa Polskiego.

Do kompetencji NSH należy:

 • rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych;
 • jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów;
 • dokonywanie wykładni Statutu ZHP.

Naczelny Sąd Harcerski uchwala regulamin sądów harcerskich określający ich ustrój, szczegółowe kompetencje i tryb postępowania z zachowaniem dwuinstancyjnego postępowania.

 

19-02-2017 phm. Patrycji Kabala

Uchwała nr 1/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP

W związku z uchwałą XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych, zobowiązującą Naczelny Sąd Harcerski ZHP do wydania nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP, Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchyla uchwałę nr 42/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP.

 Prezydium:

 • hm. Krzysztof Pater (Chorągiew Stołeczna) – Przewodniczący,
 • hm. Jan Orgelbrand (Chorągiew Kujawsko-Pomorska) – wiceprzewodniczący,
 • hm. Janina Nowaczyk (Chorągiew Wielkopolska) – wiceprzewodnicząca

Członkowie:

 • hm. Mirosław Froń (Chorągiew Podkarpacka)
 • hm. Maciej Grzemski (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)
 • hm. Grzegorz Handorf (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Piotr Jurczak (Chorągiew Białostocka)
 • hm. Paweł Miłobędzki (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Adam Myszk (Chorągiew Gdańska)
 • hm. Tomasz Rawski (Chorągiew Śląska)
 • hm. Tadeusz Walaszek (Chorągiew Łódzka)

Naczelny Sąd Harcerski ZHP
ul. M.Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nsh@zhp.pl

tel: 22-339-06-45
tel: 605-409-576

PASSWORD RESET

Zaloguj się