zhp.pl

, / 0

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

AKTUALNOŚCINACZELNY SĄD HARCERSKIWYKŁADNIEREGULAMIN I ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO NSH ZHPWZORY DRUKÓWSKŁAD NSH ZHPKONTAKT
Informacja Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP o działalności sądów harcerskich ZHP w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Informacja dla Sądów Harcerskich ZHP

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na VIII posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W dniu 18 stycznia 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie NSH ZHP. Pierwsza (dominująca) część posiedzenia miała charakter szkoleniowy – wspólnie z przewodniczącymi lub przedstawicielami wszystkich sądów chorągwianych omówione zostały praktyczne aspekty funkcjonowania sądów harcerskich na podstawie nowego Regulaminu, który wszedł w życie 1 stycznia 2020r.

W kolejnej części członkowie NSH rozpatrzyli dwa wnioski skierowane do NSH ZHP w sprawie wykładni Statutu ZHP i określili najważniejsze elementy odpowiedzi, która zostanie przekazana wnioskodawcom po uzgodnieniu treści przez członków NSH ZHP.

NSH ZHP postanowił też dokonać w 2020r. analizy tych przepisów Statutu ZHP, które mają bezpośredni związek z funkcjonowaniem sądów harcerskich i opublikować kierunkowe rekomendacje – w jaki sposób należy je uporządkować aby były spójne i nie budziły żadnych wątpliwości.

Niezależnie od tego NSH ZHP zamierza przygotować konkretne propozycje redakcyjne, zbieżne z kierunkowymi rekomendacjami.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 28 grudnia 2019r. o stanie realizacji zobowiązań nałożonych na NSH ZHP Uchwałą XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych

Naczelny Sąd Harcerski ZHP informuje, że zobowiązanie zawarte w pkt. 2 Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych zostało zrealizowane. Nowy Regulamin Sądów Harcerskich ZHP został uchwalony w dniu 7 sierpnia 2019r. (uchwała nr 21/XL NSH ZHP) i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Regulamin nakłada na Przewodniczącego NSH ZHP obowiązek wydania 3 zarządzeń, regulujących niektóre aspekty funkcjonowania sądów harcerskich. Wszystkie zarządzenia są przygotowane a ich formalne wydanie jest planowane na 1 stycznia 2020r. – a więc pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów.

NSH ZHP przygotował także materiały pomocnicze – wzory pism, postanowień, zarządzeń i innych dokumentów stosowanych przez sądy harcerskie a także wzory wniosków i innych dokumentów składanych przez strony postępowania do sądów harcerskich. Zostaną one opublikowane na stornie NSH ZHP po wejściu w życie nowego Regulaminu.

W dniu 18 stycznia 2020r. odbędzie się spotkanie szkoleniowe członków NSH ZHP oraz przedstawicieli sądów harcerskich chorągwi – poświęcone nowemu Regulaminowi.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na VII posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

Podczas trwania XLI Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, w sobotę 26 października 2019 r. odbyło się bardzo krótkie, siódme spotkanie NSH ZHP obecnej kadencji.

Jedynym celem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie wykładni Statutu ZHP (zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ZHP). Tekst tej uchwały został wcześniej uzgodniony przez członków NSH – podczas poprzedniego posiedzenia oraz w drodze korespondencji elektronicznej.

Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na VI posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W sobotę 5 października  2019 r. odbyło się szóste spotkanie NSH ZHP obecnej kadencji.

Jak zwykle spotkanie rozpoczęło się wymianą informacji o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego w okresie od ostatniego posiedzenia NSH oraz o działalności orzeczniczej NSH w tym okresie.

Następnie członkowie NSH omawiali 3 wnioski o wykładnię Statutu ZHP. Po dokładnej analizie wszystkie wnioski uznano za zasadne – a więc potwierdzono konieczność podjęcia przez NSH prac nad uchwałami w sprawie wykładni Statutu ZHP. Podczas tego spotkania zostały też podjęte kierunkowe rozstrzygnięcia o sposobie dokonania wykładni w tych sprawach oraz głównych elementach uzasadnień.

Ustalono, że prace nad przygotowaniem dwóch uchwał będą prowadzone w drodze komunikacji elektronicznej. Gdyby okazało się, że teksty będą dopracowane przed XLI Zjazdem Nadzwyczajnym ZHP – formalne głosowanie odbędzie się podczas krótkiego spotkania NSH ZHP w czasie trwania Zjazdu. Jeśli nie – zostanie w terminie późniejszym przeprowadzone głosowanie obiegowe.

Omówiono także harmonogram prac nad Zarządzeniami Przewodniczącego NSH ZHP oraz wzorami dokumentów, które NSH ZHP opublikuje przez końcem 2019 r.- w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. nowego Regulaminu Sądów Harcerskich ZHP. W styczniu jest też planowane spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli sądów harcerskich chorągwi dotyczące nowego Regulaminu.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o uchwaleniu Regulaminu sądów harcerskich ZHP

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Naczelny Sąd Harcerski ZHP, wykonując zobowiązanie nałożone przez XL Zjazd ZHP, uchwalił nowy Regulamin sądów harcerskich ZHP.

Regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Do tego czasu stosowane będą dotychczasowe przepisy. Nowy Regulamin podkreśla koleżeński charakter sądów harcerskich, w sposób równorzędny traktuje wszystkie rodzaje postępowań prowadzonych przed sądami harcerskimi. Ważne miejsce w nowym Regulaminie zajmują procedury dotyczące postępowań ugodowych. Aby zapewnić sprawność postępowania przed sądami harcerskimi przyjęta została zasada, że podstawową formą komunikacji w prowadzonych postępowaniach będzie poczta elektroniczna a odstępstwa od tej zasady będą dotyczyły wyłącznie osób, które nie posługują się pocztą elektroniczną oraz sytuacji gdy na podstawie uzasadnionego wniosku zostanie wydana zgoda sądu na odstępstwo od tej zasady.

Regulamin jest owocem wielomiesięcznej pracy, poprzedzonej otwartymi konsultacjami prowadzonymi przez NSH ZHP. Został napisany od podstaw – nie jest to więc przeróbka dotychczasowego Regulaminu.

Okres najbliższych miesięcy jest przeznaczony na opracowanie przez NSH ZHP wzorów pism,  postanowień, zarządzeń i innych dokumentów stosowanych przez sądy harcerskie, wydanie przez Przewodniczącego NSH ZHP kilku zarządzeń wskazanych w Regulaminie, przeprowadzenie szkolenia członków sądów i ich samodzielne zapoznanie się z nowymi przepisami.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na V posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbyło się piąte spotkanie NSH ZHP obecnej kadencji.

Po wymianie informacji o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego w okresie od ostatniego posiedzenia NSH oraz o działalności orzeczniczej NSH w tym okresie członkowie Sądu spotkali się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, aby omówić praktyczne aspekty stosowania przepisów RODO przez sądy harcerskie i ich członków. Wnioski z tej dyskusji pozwoliły na przedstawienie GK ZHP kilku postulatów oraz na doprecyzowanie przepisów które zostaną zawarte w nowym Regulaminie sądów harcerskich ZHP.

Dominującą część posiedzenia zajęły prace nad nowym Regulaminem. W drodze  konsensusu rozstrzygnięto kierunkowo ponad 20 problemów zgłoszonych podczas prac nad ostatnią (trzecią) roboczą wersją projektu. Ustalono także kształt uchwały NSH ZHP, wprowadzającej nowy Regulamin. Prace nad ostatecznym tekstem Regulaminu oraz projektowanej uchwały będą prowadzone w najbliższych tygodniach. Po ich zakończeniu planowane jest głosowanie w trybie obiegowym.

Ze wglądu na fakt, że będzie to całkowicie nowy regulamin a nie korekta dotychczasowego, potrzebny jest okres czasu na zapoznanie się z jego treścią i przygotowanie do jego stosowania, w tym na przeprowadzenie w Związku odpowiednich szkoleń. Dlatego NSH ZHP planuje kilkumiesięczne vacatio legis i wejście w życie nowego Regulaminu z dniem 1 stycznia 2020 r.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na IV posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W sobotę 16 marca 2019 r. odbyło się czwarte spotkanie Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP obecnej kadencji.

Po wymianie informacji o działalności orzeczniczej NSH w okresie od ostatniego posiedzenia oraz o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego w tym okresie NSH przystąpił do pracy nad głównym punktem porządku obrad. Omawiano pierwszy, roboczy, szkic tekstu nowego regulaminu sądów harcerskich ZHP, koncentrując się nad ramową konstrukcją regulaminu oraz ogólnymi zasadami funkcjonowania sądów harcerskich, które powinny jednoznacznie wynikać z nowego regulaminu. Prace nad kolejnymi wersjami tekstu będą kontynuowane przez członków w okresie do kolejnego posiedzenia NSH poprzez wymianę korespondencji mailowej.

Członkowie NSH omówili też wniosek skierowany do NSH ZHP, dotyczący jednej z poprzednich wykładni Statutu ZHP dokonanych przez NSH.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP o stanie realizacji zobowiązań nałożonych na NSH ZHP Uchwałą XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych

Naczelny Sąd Harcerski ZHP informuje, że realizując zobowiązanie zawarte w pkt. 2 Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych niezwłocznie przystąpił do prac zmierzających do wydania nowego Regulaminu Sądów Harcerskich ZHP.

W 2018 roku prace te objęły:

 1. wstępną identyfikację zagadnień, które zdaniem członków NSH ZHP wymagają istotnych zmian,
 2. przeprowadzenie w organizacji otwartych konsultacji w sprawie nowego Regulaminu Sądów Harcerskich ZHP,
 3. monitoring sprawozdań sądów harcerskich chorągwi oraz dyskusji przeprowadzonych podczas zjazdów chorągwi w 2018 r., które dotyczyły działalności sądów,
 4. omówienie wyników konsultacji,
 5. podjęcie kierunkowych decyzji merytorycznych w sprawie konstrukcji i norm nowego Regulaminu.

Naczelny Sąd Harcerski ZHP planuje zakończyć prace nad nowym Regulaminem Sądów Harcerskich ZHP w pierwszej połowie 2019 r.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na III posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W sobotę 8 grudnia 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP obecnej kadencji.

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od wymiany informacji pomiędzy członkami Sądu na temat  działalności orzeczniczej NSH ZHP od ostatniego posiedzenia oraz o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego w tym okresie.

Dominującą część posiedzenia zajęły prace nad nowym Regulaminem Sądów Harcerskich ZHP. Szczegółowo przeanalizowano wszystkie wnioski zgłoszone podczas ogólnozwiązkowych konsultacji w sprawie nowego Regulaminu, propozycje zgłaszane przez członków NSH ZHP, w tym wnioski wynikające ze sprawozdań sądów harcerskich chorągwi składanych podczas ostatnich zjazdów chorągwi. Członkowie NSH ZHP uzgodnili kierunkowe rozstrzygnięcia dotyczące wielu szczegółowych przepisów nowego Regulaminu. Poczynione ustalenia (dotyczące m.in. sposobu upraszczania i przyśpieszenia procedur, bardziej  precyzyjnego niż obecnie regulowania niektórych zasad postępowania, wzmocnienia koleżeńskiej roli sądów harcerskich jak również ramowej konstrukcji nowego Regulaminu) pozwalają już na podjęcie prac redakcyjnych celem opracowania projektu nowego Regulaminu.

Członkowie Sądu omówili też wnioski skierowane do NSH ZHP w sprawie wykładni Statutu ZHP. Na zasadzie konsensusu uzgodniono merytoryczne rozstrzygnięcia planowanych do podjęcia uchwał. Na tej podstawie zostaną opracowane projekty uchwał, które następnie będą przedmiotem prac redakcyjnych członków Sądu. Po zakończeniu tych prac projekty uchwał zostaną poddane głosowaniu (najprawdopodobniej jeszcze przed kolejnym posiedzeniem NSH ZHP – a więc w trybie obiegowym).

Podczas posiedzenia przyjęto także Informację Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP o stanie realizacji zobowiązań nałożonych na NSH ZHP Uchwałą XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Komunikat Przewodniczącego NSH ZHP z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu obowiązujących uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP

Na podstawie § 7 Uchwały nr 3/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego  z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie wykładni Statutu ZHP podaję do wiadomości że według stanu na 20 czerwca 2018 r. obowiązują następujące uchwały w sprawie wykładni Statutu ZHP:

 1. Uchwała nr 5 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 maja 2003 r. (uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji ZHP)
 2. Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. (uzupełnianie składu władz w trakcie kadencji)
 3. Uchwała nr 15/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 lipca 2007 r. (wybór członków Rady Naczelnej ZHP)
 4. Uchwała nr 7/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2012 r. (podział obowiązków pomiędzy członków komendy lub GK ZHP)
 5. Uchwała nr 2/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 marca 2014 r. (uprawnienia zawieszonego członka ZHP)
 6. Uchwała nr 15/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (opiekun niepełnoletniego drużynowego)
 7. Uchwała Nr 17/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia  19 września 2015 r. (czynne prawo wyborcze ustępujących członków władz ZHP)
 8. Uchwała nr 41/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 listopada 2017 r. (określenie “rozpatruje” w kontekście zakresu przedmiotowego obrad zjazdu sprawozdawczego zjazdu hufca)
 9. Uchwała nr 4/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (granice terytorialne hufców i chorągwi)
 10. Uchwała nr 5/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (uzupełnienie składu władz hufca)
 11. Uchwała nr 6/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (zbycie i obciążenie majątku ZHP)
 12. Uchwała nr 7/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mianowanie na funkcję)
 13. Uchwała nr 8/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (rezygnacja z mandatu przez komendanta hufca podczas zjazdu sprawozdawczego hufca)
 14. Uchwała nr 9/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej)
 15. Uchwała nr 10/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (wiążący charakter uchwał i decyzji władz naczelnych ZHP)
 16. Uchwała nr 11/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (właściwa jednostka terenowa do realizacji prawa wyborczego)
 17. Uchwała nr 12/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mandat delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP)
 18. Uchwała nr 13/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej)
 19. Uchwała nr 14/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (czynne prawo wyborcze członków zespołów i komisji hufcowych)
 20. Uchwała nr 15/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (kadencyjność niektórych władz)

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na II posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W sobotę 16 czerwca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie NSH ZHP obecnej kadencji.

Członkowie Sądu zapoznali się z informacją o działalności orzeczniczej NSH ZHP od ostatniego posiedzenia oraz o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego w tym okresie.

Przeważającą część posiedzenia zajęły prace nad kompleksowym przeglądem i aktualizacją wykładni Statutu ZHP. Podczas prac została dokonana zmiana w regulaminie Sądów Harcerskich ZHP (Uchwała nr 2/XL NSH ZHP z dn. 16 czerwca 2018 r. – w § 76 dodany został ust. 3). Regulamin wraz z naniesioną zmianą znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Sąd przyjął również Uchwałę nr 3/XL, która m.in. stwierdza brak mocy obowiązującej szeregu uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP oraz niektóre uchwały w tym zakresie uchyla. Przyjęte przez NSH ZHP uchwały o numerach od 4/XL do 14/XL stanowią de facto merytoryczne potwierdzenie wcześniejszych wykładni Statutu ZHP. Uchwała nr 15/XL została podjęta w związku z wnioskiem Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Uchwałą nr 3/XL Przewodniczący NSH ZHP został zobowiązany do opublikowania Komunikatu zawierającego wykaz wszystkich obowiązujących uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP. Uchwały te są dostępne w zakładce WYKŁADNIE.

Dodatkowa informacja – sprostowanie:
Tempo prac redakcyjnych spowodowało, że w opublikowanych 19 czerwca 2018 r. dokumentach wkradło się kilka błędów technicznych (literówek), które zostały już poprawione (w Uchwale nr 3/XL oraz w komunikacie Przewodniczącego NSH ZHP).

Wszystkie podjęte uchwały NSH ZHP znajdują się na stronie www. dokumenty.zhp.pl.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP

Druhny i Druhowie

Naczelny Sąd Harcerski ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów, komendy oraz sądy harcerskie do udziału w otwartych konsultacjach w sprawie nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP.

Poniżej przekujemy treść zaproszenia.

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu sadów harcerskich ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na I posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

17 lutego 2018 r. odbyło się I posiedzenie plenarne Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

Realizując Uchwałę XL Zjazdu ZHP nr 15  z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych, która dotyczyła m.in zobowiązania NSH ZHP do wydania nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP wraz z wytycznymi, członkowie Sądu ustalili harmonogram prac oraz zidentyfikowali najważniejsze kwestie, które wymagają zmian. Prace nad treścią nowego Regulaminu zostaną poprzedzone otwartymi, ogólnozwiązkowymi konsultacjami – szczegóły dotyczące konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości, a wydanie nowego Regulaminu nastąpi w przeciągu 4-8 miesięcy, w zależności od efektów prowadzonych konsultacji.

NSH ZHP podjął również Uchwałę nr 1/XL z dnia 17 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP, na mocy  której uchylił Uchwałę NSH ZHP nr 42/XXXVIII  z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP, wskutek czego do czasu wydania nowego regulaminu obowiązuje Regulamin podjęty Uchwałą nr 12/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 8 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP (dostępny w zakładce “pliki do pobrania”).

Uznając, że wszyscy członkowie ZHP powinni mieć dostęp nie tylko do Statutu ZHP lecz także do obowiązujących wykładni, Sąd postanowił dokonać kompleksowego przeglądu wykładni wydanych od grudnia 1990 r. (wówczas XXVIII Zjazd ZHP uchwalił obowiązujący do dziś Statut ZHP). Od tego czasu zostało wydanych ok. 100 wykładni (w niektórych uchwałach jest zawartych kilka wykładni całkowicie odrębnych przepisów). Do 2001 roku wykładnie były wydawane przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP a od grudnia 2001 r. (od XXXII Zjazdu ZHP) przez Naczelny Sąd Harcerski ZHP. Nigdy natomiast nie dokonywano ich przeglądu, w celu ustalenia, które z wykładni utraciły moc w związku z późniejszymi zmianami w Statucie ZHP oraz wyeliminowania sprzeczności pomiędzy poszczególnymi wykładniami. Ten przegląd to benedyktyńska praca, wymagająca uwagi i często bardzo dokładnych analiz dokonywanych przez wszystkich członków NSH ZHP. Sąd planuje zakończyć ten proces i opublikować wszystkie obowiązujące wykładnie na stronie NSH ZHP do końca października 2018 r.

Naczelny Sąd Harcerski ZHP uzupełnił skład prezydium Sądu wybierając na funkcję wiceprzewodniczącej hm. Janinę Nowaczyk. Wiceprzewodniczący wykonują zadania Przewodniczącego  NSH ZHP w przypadku jego dłuższej niedyspozycyjności. W takiej sytuacji hm. Janina Nowaczyk będzie odpowiadać za kwestie orzecznicze, natomiast hm. Jan Orgelbrand za sprawy związane z wykładnią Statutu ZHP.

Członkowie NSH ZHP uzgodnili także, że generalną zasadą będzie nie delegowanie członków Sądu do prac zespołów powoływanych przez inne władze naczelne ZHP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zakres zadań takiego zespołu będzie zbieżny z zadaniami Sądu, możliwe będzie zaangażowanie przedstawicieli Sądu na zasadach ustalonych odrębnie w każdym, konkretnym przypadku. NSH ZHP zamierza natomiast sygnalizować władzom naczelnym ZHP potrzebę wydania przepisów lub rozwinięcia istniejących, gdy uzna, że obecne mogą sprzyjać nieprawidłowościom (np. pojawianiu się postaw sprzecznych z normami harcerskimi).

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Naczelny Sąd Harcerski jest niezawisłą w orzekaniu, pełniącą rolę sądu koleżeńskiego, władzą naczelną Związku Harcerstwa Polskiego.

Do kompetencji NSH należy:

 • rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych;
 • jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów;
 • dokonywanie wykładni Statutu ZHP.

Uchwała nr 5 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 maja 2003 r. (uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji ZHP)

Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. (uzupełnianie składu władz w trakcie kadencji)

Uchwała nr 15/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 lipca 2007 r. (wybór członków Rady Naczelnej ZHP)

Uchwała nr 7/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2012 r. (podział obowiązków pomiędzy członków komendy lub GK ZHP)

Uchwała nr 2/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 marca 2014r. (uprawnienia zawieszonego członka ZHP)

Uchwała nr 15/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (opiekun niepełnoletniego drużynowego)

Uchwała nr 17/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (czynne prawo wyborcze ustępujących członków władz ZHP)

Uchwała nr 41/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 listopada 2017 r. (określenie “rozpatruje” w kontekście zakresu przedmiotowego obrad zjazdu sprawozdawczego zjazdu hufca)

Uchwała nr 4/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (granice terytorialne hufców i chorągwi)

Uchwała nr 5/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (uzupełnienie składu władz hufca)

Uchwała nr 6/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (zbycie i obciążenie majątku ZHP)

Uchwała nr 7/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mianowanie na funkcję)

Uchwała nr 8/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (rezygnacja z mandatu przez komendanta hufca podczas zjazdu sprawozdawczego hufca)

Uchwała nr 9/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej)

Uchwała nr 10/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (wiążący charakter uchwał i decyzji władz naczelnych ZHP)

Uchwała nr 11/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (właściwa jednostka terenowa do realizacji prawa wyborczego)

Uchwała nr 12/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mandat delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP)

Uchwała nr 13/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej)

Uchwała nr 14/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (czynne prawo wyborcze członków zespołów i komisji hufcowych)

Uchwała nr 15/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (kadencyjność niektórych władz)

Uchwała nr 16/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (wybór uzupełniający członka komendy lub GK ZHP)

Uchwała nr 17/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (moment zakończenia kadencji władz ZHP)

Uchwała nr 18/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (bierne prawo wyborcze osób skazanych oraz ukaranych przez sąd harcerski)

Uchwała nr 19/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (zawieszenie instruktora nie pełniącego funkcji instruktorskiej)

Uchwała nr 20/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (odwołanie od decyzji o zawieszeniu członka ZHP)

Uchwała nr 22/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 26 października 2019 r. w sprawie wykładni § 27 ust. 1 Statutu ZHP (zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ZHP)

Uchwała nr 23/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2019 r. w sprawie wykładni § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu ZHP (zachowanie ważności mandatu delegata na Zjazd ZHP i zjazd chorągwi)

DOKUMENTY POMOCNICZE DO POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI HARCERSKIMI (Stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie Regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r.)

Część A: Wnioski do sądów harcerskich

Część B: Pozostałe wzory dla stron postępowania

Część C: Wzory dla sądów do działań poprzedzających i wszczynających postępowanie

Część D: Wzory dla sądów harcerskich do działań podejmowanych w trakcie postępowań

Wzory dokumentów w postępowaniach przed sądami harcerskimi (Stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie Regulaminu obowiązującego do dnia 31.12.2019 r.)

Wszystkie dokumenty

 • hm. Krzysztof Pater (Chorągiew Stołeczna) – Przewodniczący,
 • hm. Jan Orgelbrand (Chorągiew Kujawsko-Pomorska) – wiceprzewodniczący,
 • hm. Janina Nowaczyk (Chorągiew Wielkopolska) – wiceprzewodnicząca
 • hm. Mirosław Froń (Chorągiew Podkarpacka)
 • hm. Maciej Grzemski (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)
 • hm. Grzegorz Handorf (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Piotr Jurczak (Chorągiew Białostocka)
 • hm. Paweł Miłobędzki (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Adam Myszk (Chorągiew Gdańska)
 • hm. Tomasz Rawski (Chorągiew Śląska)
 • hm. Tadeusz Walaszek (Chorągiew Łódzka)
Naczelny Sąd Harcerski ZHP
ul. M.Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nsh@zhp.pl
tel: 22-339-06-45

PASSWORD RESET

Zaloguj się