zhp.pl

, / 0

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

AKTUALNOŚCINACZELNY SĄD HARCERSKIWYKŁADNIEDOKUMENTY DO POBRANIASKŁAD NSH ZHPKONTAKT
Komunikat Przewodniczącego NSH ZHP z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu obowiązujących uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP

Na podstawie § 7 Uchwały nr 3/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego  z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie wykładni Statutu ZHP podaję do wiadomości że według stanu na 20 czerwca 2018 r. obowiązują następujące uchwały w sprawie wykładni Statutu ZHP:

 1. Uchwała nr 5 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 maja 2003 r. (uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji ZHP)
 2. Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. (uzupełnianie składu władz w trakcie kadencji)
 3. Uchwała nr 15/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 lipca 2007 r. (wybór członków Rady Naczelnej ZHP)
 4. Uchwała nr 7/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2012 r. (podział obowiązków pomiędzy członków komendy lub GK ZHP)
 5. Uchwała nr 2/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 marca 2014 r. (uprawnienia zawieszonego członka ZHP)
 6. Uchwała nr 15/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (opiekun niepełnoletniego drużynowego)
 7. Uchwała Nr 17/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia  19 września 2015 r. (czynne prawo wyborcze ustępujących członków władz ZHP)
 8. Uchwała nr 41/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 listopada 2017 r. (określenie “rozpatruje” w kontekście zakresu przedmiotowego obrad zjazdu sprawozdawczego zjazdu hufca)
 9. Uchwała nr 4/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (granice terytorialne hufców i chorągwi)
 10. Uchwała nr 5/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (uzupełnienie składu władz hufca)
 11. Uchwała nr 6/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (zbycie i obciążenie majątku ZHP)
 12. Uchwała nr 7/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mianowanie na funkcję)
 13. Uchwała nr 8/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (rezygnacja z mandatu przez komendanta hufca podczas zjazdu sprawozdawczego hufca)
 14. Uchwała nr 9/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej)
 15. Uchwała nr 10/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (wiążący charakter uchwał i decyzji władz naczelnych ZHP)
 16. Uchwała nr 11/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (właściwa jednostka terenowa do realizacji prawa wyborczego)
 17. Uchwała nr 12/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mandat delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP)
 18. Uchwała nr 13/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej)
 19. Uchwała nr 14/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (czynne prawo wyborcze członków zespołów i komisji hufcowych)
 20. Uchwała nr 15/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (kadencyjność niektórych władz)

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na II posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

W sobotę 16 czerwca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie NSH ZHP obecnej kadencji.

Członkowie Sądu zapoznali się z informacją o działalności orzeczniczej NSH ZHP od ostatniego posiedzenia oraz o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego w tym okresie.

Przeważającą część posiedzenia zajęły prace nad kompleksowym przeglądem i aktualizacją wykładni Statutu ZHP. Podczas prac została dokonana zmiana w regulaminie Sądów Harcerskich ZHP (Uchwała nr 2/XL NSH ZHP z dn. 16 czerwca 2018 r. – w § 76 dodany został ust. 3). Regulamin wraz z naniesioną zmianą znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Sąd przyjął również Uchwałę nr 3/XL, która m.in. stwierdza brak mocy obowiązującej szeregu uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP oraz niektóre uchwały w tym zakresie uchyla. Przyjęte przez NSH ZHP uchwały o numerach od 4/XL do 14/XL stanowią de facto merytoryczne potwierdzenie wcześniejszych wykładni Statutu ZHP. Uchwała nr 15/XL została podjęta w związku z wnioskiem Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Uchwałą nr 3/XL Przewodniczący NSH ZHP został zobowiązany do opublikowania Komunikatu zawierającego wykaz wszystkich obowiązujących uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP. Uchwały te są dostępne w zakładce WYKŁADNIE.

Dodatkowa informacja – sprostowanie:
Tempo prac redakcyjnych spowodowało, że w opublikowanych 19 czerwca 2018 r. dokumentach wkradło się kilka błędów technicznych (literówek), które zostały już poprawione (w Uchwale nr 3/XL oraz w komunikacie Przewodniczącego NSH ZHP).

Wszystkie podjęte uchwały NSH ZHP znajdują się na stronie www. dokumenty.zhp.pl.

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP

Druhny i Druhowie

Naczelny Sąd Harcerski ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów, komendy oraz sądy harcerskie do udziału w otwartych konsultacjach w sprawie nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP.

Poniżej przekujemy treść zaproszenia.

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu sadów harcerskich ZHP

Informacja o ustaleniach podjętych na I posiedzeniu Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

17 lutego 2018 r. odbyło się I posiedzenie plenarne Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

Realizując Uchwałę XL Zjazdu ZHP nr 15  z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych, która dotyczyła m.in zobowiązania NSH ZHP do wydania nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP wraz z wytycznymi, członkowie Sądu ustalili harmonogram prac oraz zidentyfikowali najważniejsze kwestie, które wymagają zmian. Prace nad treścią nowego Regulaminu zostaną poprzedzone otwartymi, ogólnozwiązkowymi konsultacjami – szczegóły dotyczące konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości, a wydanie nowego Regulaminu nastąpi w przeciągu 4-8 miesięcy, w zależności od efektów prowadzonych konsultacji.

NSH ZHP podjął również Uchwałę nr 1/XL z dnia 17 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP, na mocy  której uchylił Uchwałę NSH ZHP nr 42/XXXVIII  z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP, wskutek czego do czasu wydania nowego regulaminu obowiązuje Regulamin podjęty Uchwałą nr 12/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 8 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu sądów harcerskich ZHP (dostępny w zakładce “pliki do pobrania”).

Uznając, że wszyscy członkowie ZHP powinni mieć dostęp nie tylko do Statutu ZHP lecz także do obowiązujących wykładni, Sąd postanowił dokonać kompleksowego przeglądu wykładni wydanych od grudnia 1990 r. (wówczas XXVIII Zjazd ZHP uchwalił obowiązujący do dziś Statut ZHP). Od tego czasu zostało wydanych ok. 100 wykładni (w niektórych uchwałach jest zawartych kilka wykładni całkowicie odrębnych przepisów). Do 2001 roku wykładnie były wydawane przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP a od grudnia 2001 r. (od XXXII Zjazdu ZHP) przez Naczelny Sąd Harcerski ZHP. Nigdy natomiast nie dokonywano ich przeglądu, w celu ustalenia, które z wykładni utraciły moc w związku z późniejszymi zmianami w Statucie ZHP oraz wyeliminowania sprzeczności pomiędzy poszczególnymi wykładniami. Ten przegląd to benedyktyńska praca, wymagająca uwagi i często bardzo dokładnych analiz dokonywanych przez wszystkich członków NSH ZHP. Sąd planuje zakończyć ten proces i opublikować wszystkie obowiązujące wykładnie na stronie NSH ZHP do końca października 2018 r.

Naczelny Sąd Harcerski ZHP uzupełnił skład prezydium Sądu wybierając na funkcję wiceprzewodniczącej hm. Janinę Nowaczyk. Wiceprzewodniczący wykonują zadania Przewodniczącego  NSH ZHP w przypadku jego dłuższej niedyspozycyjności. W takiej sytuacji hm. Janina Nowaczyk będzie odpowiadać za kwestie orzecznicze, natomiast hm. Jan Orgelbrand za sprawy związane z wykładnią Statutu ZHP.

Członkowie NSH ZHP uzgodnili także, że generalną zasadą będzie nie delegowanie członków Sądu do prac zespołów powoływanych przez inne władze naczelne ZHP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zakres zadań takiego zespołu będzie zbieżny z zadaniami Sądu, możliwe będzie zaangażowanie przedstawicieli Sądu na zasadach ustalonych odrębnie w każdym, konkretnym przypadku. NSH ZHP zamierza natomiast sygnalizować władzom naczelnym ZHP potrzebę wydania przepisów lub rozwinięcia istniejących, gdy uzna, że obecne mogą sprzyjać nieprawidłowościom (np. pojawianiu się postaw sprzecznych z normami harcerskimi).

hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący NSH ZHP

Naczelny Sąd Harcerski jest niezawisłą w orzekaniu, pełniącą rolę sądu koleżeńskiego, władzą naczelną Związku Harcerstwa Polskiego.

Do kompetencji NSH należy:

 • rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych;
 • jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów;
 • dokonywanie wykładni Statutu ZHP.

Uchwała nr 5 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 maja 2003 r. (uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji ZHP)

Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. (uzupełnianie składu władz w trakcie kadencji)

Uchwała nr 15/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 lipca 2007 r. (wybór członków Rady Naczelnej ZHP)

Uchwała nr 7/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2012 r. (podział obowiązków pomiędzy członków komendy lub GK ZHP)

Uchwała nr 2/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 marca 2014r. (uprawnienia zawieszonego członka ZHP)

Uchwała nr 15/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (opiekun niepełnoletniego drużynowego)

Uchwała nr 17/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (czynne prawo wyborcze ustępujących członków władz ZHP)

Uchwała nr 41/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 listopada 2017 r. (określenie “rozpatruje” w kontekście zakresu przedmiotowego obrad zjazdu sprawozdawczego zjazdu hufca)

Uchwała nr 4/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (granice terytorialne hufców i chorągwi)

Uchwała nr 5/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (uzupełnienie składu władz hufca)

Uchwała nr 6/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (zbycie i obciążenie majątku ZHP)

Uchwała nr 7/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mianowanie na funkcję)

Uchwała nr 8/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (rezygnacja z mandatu przez komendanta hufca podczas zjazdu sprawozdawczego hufca)

Uchwała nr 9/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej)

Uchwała nr 10/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (wiążący charakter uchwał i decyzji władz naczelnych ZHP)

Uchwała nr 11/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (właściwa jednostka terenowa do realizacji prawa wyborczego)

Uchwała nr 12/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mandat delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP)

Uchwała nr 13/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej)

Uchwała nr 14/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (czynne prawo wyborcze członków zespołów i komisji hufcowych)

Uchwała nr 15/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (kadencyjność niektórych władz)

 Prezydium:

 • hm. Krzysztof Pater (Chorągiew Stołeczna) – Przewodniczący,
 • hm. Jan Orgelbrand (Chorągiew Kujawsko-Pomorska) – wiceprzewodniczący,
 • hm. Janina Nowaczyk (Chorągiew Wielkopolska) – wiceprzewodnicząca

Członkowie:

 • hm. Mirosław Froń (Chorągiew Podkarpacka)
 • hm. Maciej Grzemski (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)
 • hm. Grzegorz Handorf (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Piotr Jurczak (Chorągiew Białostocka)
 • hm. Paweł Miłobędzki (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Adam Myszk (Chorągiew Gdańska)
 • hm. Tomasz Rawski (Chorągiew Śląska)
 • hm. Tadeusz Walaszek (Chorągiew Łódzka)
Naczelny Sąd Harcerski ZHP
ul. M.Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nsh@zhp.pl
tel: 22-339-06-45
tel: 605-409-576

PASSWORD RESET

Zaloguj się