zhp.pl

, / 0

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP.

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski; opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP na dany rok; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP; przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP; stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP.

Prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej

 • hm. Ludwika Dębicka (Chorągiew Gdańska) – Przewodnicząca CKR
 • hm. Anna Piekarz (Chorągiew Śląska) – Wiceprzewodnicząca CKR
 • hm. Marta Bajrakowska-Syrek (Chorągiew Dolnośląska) – Sekretarz CKR

Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej

 • hm. Krystyna Chowaniec (Chorągiew Podkarpacka)
 • hm. Waldemar Dolata (Chorągiew Kujawsko-Pomorska)
 • hm. Marek Klimowski (Chorągiew Opolska)
 • phm. Robert Kubiczek (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Paweł Lipiński (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Andrzej Przybyła (Chorągiew Wielkopolska)
 • hm. Krzysztof Rudziński (Chorągiew Stołeczna)
 • hm. Maciej Wlazło (Chorągiew Kielecka)

Dokumenty wewnętrzne wydane przez Centralną Komisję Rewizyjną

PASSWORD RESET

Zaloguj się