zhp.pl

Start Sprawy członkowskie Karta członkowska Karta członkowska – FAQ

Karta członkowska – FAQ

Spis tematów:

KARTA CZŁONKOWSKA ZHP Z FUNKCJĄ PŁATNICZĄ
Karta członkowska z funkcją płatniczą – Dlaczego karty z funkcją płatniczą produkuje BRE Bank?
Karta członkowska z funkcją płatniczą – Czy BRE Bank posiada moje dane osobowe?
Karta członkowska z funkcją płatniczą – instrument pieniądza elektronicznego
Karta członkowska z funkcją płatniczą – funkcja płatnicza karty nie jest kartą płatniczą!
Instrument pieniądza elektronicznego w analogii do telefonu komórkowego “na kartę”
Karta członkowska z funkcją płatniczą – dobrowolność używania funkcji płatniczej
Karta członkowska z funkcją płatniczą – aktywacja funkcji płatniczej
Karta członkowska z funkcją płatniczą – zasilanie konta karty
Karta członkowska z funkcją płatniczą – rezygnacja z funkcji płatniczej
Karta członkowska z funkcja płatniczą – ważność karty
Karta członkowska z funkcją płatniczą – brak opłat za funkcjonowanie instrumentu pieniądza elektronicznego
Karta członkowska z funkcją płatniczą – rejestracja karty w serwisie kart prepaid
Karta członkowska z funkcją płatniczą – posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia
Karta członkowska z funkcją płatniczą – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego
Karta członkowska z funkcją płatniczą a konto w mBanku oferowane przez Program Partnerski mBanku
Karta członkowska z funkcją płatniczą – utrata karty
Karta członkowska z funkcją płatniczą – utrata numeru PIN
Karta członkowska z funkcją płatniczą – błędne wpisanie numeru PIN

 

 

 

 

 

KWESTIE OGÓLNE

Harmonogram regularny karty

Do 5 dnia rozpoczynającego kwartał Przekazanie przez WSI GK ZHP do GK ZHP informacji:
o nowych członkach ZHP,
o członkach ZHP, których karta straciła ważność.
W ciągu 7 dni roboczych, od momentu przekazania informacji przez WSI GK ZHP do GK ZHP Złożenie zamówienia w na karty dla:
nowych członków ZHP,
członków ZHP, których karta straciła ważność,
członków ZHP, których karta uległa zniszczeniu lub zagubieniu,
członków ZHP, którzy zmienili status,
członków ZHP, którzy złożyli reklamację poprzez serwis kart i została ona pozytywnie rozpatrzona.
W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na karty Wysyłka nowych kart do właściwych komendantów.Po otrzymaniu przez właściwego komendanta przesyłki z kartami, powinna nastąpić weryfikacja danych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć reklamację.W ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki – właściwy komendant (lub osoba przez niego upoważniona), jest zobowiązany do przekazania kart drużynowym lub członkom ZHP posiadającym przydział służbowy do danej jednostki organizacyjnej. Przekazanie kart drużynowym lub członkom ZHP posiadającym przydział służbowy do danej jednostki organizacyjnej należy potwierdzić podpisaniem protokołu przekazania kart.

Właściwy komendant po wydaniu kart drużynowym lub członkom ZHP posiadającym przydział służbowy do danej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany powiadomić administratora lokalnego o tym fakcie i zobowiązać go do wprowadzenia informacji do systemu Ewidencja ZHP o tym, że karty zostały wydane.

W ciągu 5 dni roboczych od momentu odebrania kart przez drużynowego – drużynowy (lub osoba przez niego upoważniona) jest zobowiązany do przekazania kart członkom drużyny. Zastrzeżenie: W przypadku gdy wydawana jest karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą, a członek ZHP nie ukończył 13-stego roku życia, drużynowy jest zobowiązany do przekazania kart rodzicom lub prawnym opiekunom (patrz karta członkowska z funkcją płatniczą – posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia).

Przekazanie kart członkom drużyny, rodzicom lub prawnym opiekunom należy potwierdzić podpisaniem protokołu przekazania kart.

Po co mi ta karta?

Karta członkowska ZHP jest twoją legitymacją potwierdzającą przynależność do ZHP. Na karcie znajdują się nadrukowane dane, które w przyszłości pozwolą w szybki sposób połączyć się z Twoim profilem w systemie Ewidencja ZHP. Dzięki temu:

 1. będziesz miał stały podgląd swoich harcerskich danych;
 2. będziesz mógł zgłosić się na biwak, rajd czy inną harcerską imprezę;
 3. automatycznie będą zapisywane Twoje harcerskie wydarzenia, jak udział w biwaku, rajdzie czy obozie.

Wprowadzenie kart członkowskich ZHP ma nam wszystkim ułatwić codzienną pracę skracając procedury i eliminując zbędną dokumentację.

Czy posiadanie karty jest obowiązkowe?

TAK. Wprowadzenie kart członkowskich ZHP to pierwszy krok do usprawnienia i unowocześnienia naszej organizacji. Obowiązek posiadania karty jest regulowane przepisami ZHP i jest w równym stopniu ważne jak posiadanie własnego munduru.

Co się stanie gdy nie odbiorę karty?

Jest to niewykonanie uchwały Głównej Kwatery ZHP. Najprawdopodobniej nie zostaniesz wyrzucony z harcerstwa. Pamiętaj jednak, że wraz z unowocześnianiem systemu Ewidencja ZHP brak karty będzie wiązał się z wieloma utrudnieniami w codziennej pracy w drużynie, np. brakiem możliwości zgłoszenia się na biwak czy rajd.

Czy elektroniczne karty zastąpią książeczkę harcerską?

Kartę członkowską ZHP można porównać do elektronicznej książeczki harcerskiej, którą posiadasz w systemie Ewidencja ZHP. Nikomu jednak nie zabraniamy korzystania z papierowych książeczek!

Nie otrzymałam / nie otrzymałem karty członkowskiej ZHP

Zagadnienia poruszane poniżej ułożone są w kolejności od najbardziej fundamentalnych, prosimy jednak w przypadku zaistnienia kłopotów przejrzeć je wszystkie.

 1. Czy jestem wpisana/wpisany do Systemu Ewidencji ZHP?
 2. Czy posiadam aktywny przydział służbowy?
 3. Czy moja karta została zatwierdzona na liście kart do zatwierdzenia przez szefa jednostki organizacyjnej?
  Ta kwestia dotyczy osób wpisanych do Systemu Ewidencji ZHP po dacie 26 października 2012. Nie dotyczy zaś członków ZHP, których dane zostały wprowadzone do do Systemu Ewidencji ZHP przed wspomnianą datą, ponieważ do tego okresu otrzymali oni karty członkowskie ZHP w jednej z dwóch edycji, które nie wymagały zatwierdzania kart.

Odpowiedzi na te pytania mogą być udzielone przez szefa jednostki organizacyjnej, do której dana osoba ma przydział służbowy lub też przez osobę, która ma dostęp do Systemu Ewidencji ZHP w danej jednostce terenowej (np. Administratora Lokalnego Hufca, Edytora Ewidencji Hufca itd.).

Jeśli powyższe punkty nie dają odpowiedzi na problem braku karty, prosimy o kontakt poprzez e-mail karta@zhp.pl, podając dane osoby, która nie otrzymała karty: imię, nazwisko, przydział służbowy (chorągiew, hufiec, podstawową jednostkę organizacyjną), najlepiej także numer OID albo numer członkowski ZHP – proszę nie podawać numeru PESEL.

Wybór rodzaju karty członkowskiej ZHP – karta zwykła czy karta z funkcją płatniczą?

Od dnia 30 kwietnia 2013 istnieje wybór pomiędzy rodzajami kart: kartą członkowską ZHP z funkcją płatniczą, a kartą zwykłą – kartą członkowską ZHP bez funkcji płatniczej.

Wybór rodzaju karty przez nowo wpisaną osobę do Systemu Ewidencja ZHP

Każda osoba nowo wpisana do Systemu Ewidencja ZHP posiada możliwość wyboru rodzaju karty. Wybór rodzaju karty odbywa się w ten sposób, iż po wpisaniu danych osobowych i uzyskaniu przydziału służbowego przez daną osobę, System Ewidencja ZHP generuje kartę tej osoby w postaci elektronicznej, funkcjonującą “na razie” tylko wirtualnie w tym systemie. Karta ta następnie trafia na listę kart do zatwierdzenia przez szefa danej jednostki organizacyjnej.

Aby uniknąć sytuacji, iż otrzymana karta członkowska ZHP posiada nieadekwatny status do faktycznego (np. dana osoba jest instruktorem, a wyprodukowana karta jest kartą harcerską), warto “od początku” wprowadzić do Systemu Ewidencja ZHP odpowiednie dane – Wprowadzanie danych organizacyjnych w Systemie Ewidencja ZHP.

Szef danej jednostki organizacyjnej, zgodnie z deklaracją zainteresowanej osoby – właściciela tej karty, wybiera czy nowa karta ma mieć funkcję płatniczą, czy też ma być jej pozbawiona. Dopuszczalna jest tutaj słowna deklaracja. Zatwierdzona karta zostaje skierowana do produkcji i następnie po wyprodukowaniu, trafia poprzez choragiew i hufiec do jednostki, gdzie dana osoba ma przydział służbowy.

Uwaga!!! W przypadku, gdy członek ZHP nie ukończył 13-stego roku życia, wybór rodzaju karty musi być skonsultowany z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. Także odbior karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą, przeznaczonej dla osoby poniżej 13-stego roku życia, musi zostać dokonany przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (patrz karta członkowska z funkcją płatniczą – posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia).

Wybór rodzaju karty przez osobę już posiadającą kartę członkowską ZHP

Istnieje oczywiście także możliwość wymiany jednego rodzaju karty na drugi “na żądanie” i może to być dokonane wyłącznie za pośrednictwem tego serwisu – Wymiana rodzaju karty członkowskiej ZHP. Wynikiem takiego działania będzie otrzymanie nowej karty członkowskiej ZHP i zarazem unieważnienie dotychczas posiadanej jako dokumentu identyfikującego przynależność danej osoby do ZHP.

Rezygnacja z funkcji płatniczej w przypadku karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą

Dysponujemy swoistą możliwością rezygnacji z funkcji płatniczej w przypadku posiadania karty członkowskiej ZHP z taką funkcją – Karta członkowska z funkcją płatniczą – rezygnacja z funkcji płatniczej. Dzięki temu możliwe jest posiadanie karty, już bez funkcji płatniczej, która nadal jest ważną legitymacją potwierdzającą przynależność danej osoby do ZHP.

Z oczywistych względów nie istnieje analogiczna możliwość, gdy posiadamy kartę zwykłą, bez funkcji płatniczej. Karta członkowska ZHP zwykła, bez funkcji płatniczej, nie może nagle stać się kartą z funkcją płatniczą. Konieczna jest w takiej sytuacji wymiana rodzaju karty członkowskiej ZHP.

Wprowadzanie danych organizacyjnych w Systemie Ewidencja ZHP – karta harcerska, instruktorska czy seniorska

Warto pamiętać, żeby dane organizacyjne danej osoby uzupełnić odpowiednimi informacjami i to niezależnie czy sytuacja dotyczy wprowadzania nowej osoby w Systemie Ewidencja ZHP czy też korekty na potrzeby zgłoszenia na stronie Serwis kart dla osoby już tam wpisanej. Od tego zależy status członkowski, czyli czy dana karta będzie kartą harcerską, instruktorską czy seniorską.

Jeśli wspomniane informacje nie są uzupełnione do czasu przekazania kart do produkcji, dla danej osoby produkowana jest karta harcerska.

Konieczne jest zatem wpisanie posiadanych przez daną osobę stopni, szczególnie stopni instruktorskich oraz uzupełnienie pól dotyczące dat (np. data Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego itd.). Dzięki dopełnieniu tych warunków, karty przekazane do produkcji będą mieć adekwatny status do rzeczywistego statusu danego członka ZHP i nie będzie konieczności składania następnego zamówienia na następną kartę dla tej samej osoby, ale o zmienionym statusie.

Warunki uzyskania karty instruktorskiej:

 1. Wpisanie stopnia instruktorskiego (lub stopni instruktorskich) w zakładce “Stopnie” na karcie danej osoby – ilustracja.
 2. Wpisanie daty Zobowiązania Instruktorskiego w zakładce “ZHP” na karcie danej osoby – ilustracja.

Warunkiem uzyskania karty seniorskiej jest wpisanie daty Deklaracji Seniora w zakładce “ZHP” na karcie danej osoby – ilustracja.

System Ewidencja ZHP “pilnuje” kolejności dat, nie jest więc możliwe wpisanie późniejszej daty Przyrzeczenia Harcerskiego niż Zobowiązania Instruktorskiego czy obydwu tych dat wcześniejszych od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Analogiczna sytuacja dotyczy daty Deklaracji Seniora.

Oczywiście gorąco namawiamy do dbałości w wypełnianiu i w uzupełnianiu danych członków ZHP w Systemie Ewidencja ZHP i nie tylko tych, od których zależy status członkowski karty.

Warunki odpowiedniego ustalenia statusu członkowskiego są takie same jak w przypadku wymagań zmiany statusu karty już otrzymanej – Zmiana statusu karty członkowskiej ZHP. Jednakże w przypadku wprowadzania nowej osoby do Systemu Ewidencja ZHP nie ma potrzeby wypełniania jakichkolwiek formularzy na stronie Serwis kart – wystarczy adekwatnie do aktualnego stanu rzeczy uzupełnić odpowiednie dane w Systemie Ewidencja ZHP.

Koszt karty członkowskiej ZHP

Koszt karty członkowskiej ZHP wynosi 6 zł i jest ponoszony przez właściwą jednostkę organizacyjną. Dotyczy to zarówno kart zatwierdzanych przez szefów jednostek organizacyjnych (czyli kart dla nowo wpisanych osób do Systemu Ewidencja ZHP), jak i kart, które są zamawiane na wskutek zgłoszenia na stronie Serwis kart. Cena 6 zł dotyczy zarówno karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą jak i karty członkowskiej ZHP zwykłej, bez funkcji płatniczej.

Zarówno w sytuacji zatwierdzania kart do produkcji przez szefów jednostek jak i w przypadku zgłoszenia karty poprzez Serwis kart, nie trzeba bezpośrednio uiszczać żadnych opłat. Opłata za kartę zostanie pobrana poprzez obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych kosztami.

Główna Kwatera ZHP wystawia notę obciążeniową dla chorągwi ZHP, za wszystkie wydane karty dla jej członków, nie częściej niż raz w miesiącu. Chorągiew ZHP wystawia noty obciążeniowe poszczególnym hufcom ZHP.

Pytania, postulaty i zgłaszanie błędów związanych z kartami członkowskimi ZHP

W sprawie pytań, zgłaszania postulatów czy problemów prosimy o kontakt:

Główna Kwatera ZHP
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel. +48 22 339 0666
fax. +48 22 339 0606
e-mail: karta@zhp.pl

Błędy związane z funkcjonowaniem kart członkowskich w Systemie Ewidencja ZHP bądź w formularzach ze strony Serwis kart, należy zgłaszać w systemie Helpdesku WSI GK na stronie http://edev.zhp.pl/open.php, wybierając kategorię “Karty członkowskie ZHP”.

W celu zastrzeżenia funkcji płatniczej karty karty członkowskiej z funkcją płatniczą – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego – należy skontaktować się z 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu:
+48 42 678 05 05

ZGŁOSZENIE KARTY NA STRONIE SERWISU KART

Podawanie danych na stronie serwisu kart https://zhp.pl/karta/serwis_kart

Dane, które są wprowadzane poprzez formularze na stronie Serwis kart, służą identyfikacji danej osoby jako członka ZHP. Informacje te mają dotyczyć osoby, która jest właścicielem karty członkowskiej ZHP, która to karta jest zgłaszana poprzez formularze na stronie Serwis kart.

Osobą, która wprowadza informacje poprzez formularze na stronie Serwis kart, może być sam właściciel karty, ale także może to być osoba do tego upoważniona, np. drużynowy po konsultacji z właścicielem karty.

Przykładowo, jeśli osobą wprowadzającą te informacje jest np. drużynowy, a sprawa dotyczy osoby z jego jednostki, to wszystkie dane (PESEL, imię, nazwisko, określenie przydziału służbowego, dyspozycja odnośnie karty) muszą dotyczyć właściciela karty. Drużynowy, jako osoba wprowadzająca te dane, może za to wpisać swój e-mail, aby otrzymać automatyczną informację zwrotną, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Utrata karty

W sytuacji utraty (zniszczenia, zgubienia lub kradzieży) karty członkowskiej ZHP, należy wypełnić formularz “ZGUBIENIE, KRADZIEŻ lub UTRATA KARTY Z INNEGO POWODU” na stronie Serwis kart. Gdy rzecz dotyczy karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą i posiadamy środki na koncie karty, konieczne jest zgłoszenie tego faktu poprzez 24-godzinne Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05. Dokładniejsze informacje na ten temat:
Utrata karty członkowskiej ZHP zwykłej, bez funkcji płatniczej,
Utrata karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą.

Zgłoszenie błędu na karcie

Pierwszym krokiem powinno być poprawienie błędnych danych w systemie Ewidencji ZHP. Reklamacja zostanie uznana jedynie w sytuacji, gdy aktualny stan informacji w Ewidencji odpowiada postulowanym zmianom. Karty generowane są na podstawie danych z systemu Ewidencja ZHP, więc gdy te nie będą opowiadać zgłaszanej poprawce, reklamacja zostanie odrzucona.

Następnie należy odpowiednio wypełnić formularz “BŁĘDNIE WYPEŁNIONE DANE NA KARCIE, ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA” na stronie Serwis kart. W formularzu istnieje wybór czy następna karta ma posiadać funkcję płatniczą czy też nie.

Zgłoszenie zmiany danych na karcie

Procedura w przypadku zmiany danych na karcie jest identyczna jak w przypadku zgłoszenia błędu. Zgłoszenie zostanie uznane jedynie w sytuacji, gdy aktualny stan informacji w Ewidencji odpowiada postulowanym zmianom. Karty generowane są na podstawie danych z systemu Ewidencja ZHP, więc gdy te nie będą opowiadać zgłaszanej poprawce, zgłoszenie zostanie odrzucone.

W następnym kroku należy odpowiednio wypełnić formularz “BŁĘDNIE WYPEŁNIONE DANE NA KARCIE, ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA” na stronie Serwis kart. Formularz ten umożliwia także wybór czy następna karta ma posiadać funkcję płatniczą czy też ma być jej pozbawiona.

Zgłoszenie zmiany statusu karty członkowskiej ZHP – karta harcerska, instruktorska czy seniorska

Aby uniknąć sytuacji, iż otrzymana karta członkowska ZHP posiada nieadekwatny status do faktycznego (np. dana osoba jest instruktorem, a wyprodukowana karta jest kartą harcerską), warto “od początku” wprowadzić do Systemu Ewidencja ZHP odpowiednie dane – Wprowadzanie danych organizacyjnych w Systemie Ewidencja ZHP.

Zmiana karty harcerskiej na instruktorską

Gdy dana osoba staje się instruktorem, konieczne jest wpisanie odpowiednich danych w Systemie Ewidencja ZHP. Należy zatem:

 1. Wpisać odpowiedni stopień instruktorski w zakładce “Stopnie” na karcie danej osoby – ilustracja.
 2. Uzupełnić datę Zobowiązania Instruktorskiego w zakładce “ZHP” na karcie danej osoby – ilustracja; o ile nie została wpisana data Przyrzeczenia Harcerskiego, ta dana też musi zostać uzupełniona. Ponieważ system “pilnuje” kolejności dat, nie jest możliwe wpisanie późniejszej daty Przyrzeczenia Harcerskiego niż Zobowiązania Instruktorskiego czy obydwu tych dat wcześniejszych od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Dopiero po uzupełnieniu powyższych danych, system będzie mógł wygenerować kartę instruktorską. Zgłoszenie zmiany statusy karty członkowskiej ZHP z karty harcerskiej na kartę instruktorską bez uprzedniego dokonania tych zmian nie jest rozpatrywane.

Następnie należy wypełnić formularz “ZMIANA STATUSU CZŁONKA ZHP” na stronie Serwis kart. Wspomniany formularz umożliwia wybór odnoszący się do następnej karty: czy ma ona posiadać funkcję płatniczą czy też nie.

Zmiana karty harcerskiej lub instruktorskiej na seniorską

Gdy dana osoba staje się seniorem, konieczne jest wpisanie odpowiednich danych w Systemie Ewidencja ZHP. Należy zatem uzupełnić datę Deklaracji Seniora w zakładce “ZHP” na karcie danej osoby – ilustracja; o ile nie została wpisana data Przyrzeczenia Harcerskiego, ta dana też musi zostać uzupełniona. Ponieważ system “pilnuje” kolejności dat, nie jest możliwe wpisanie późniejszej daty Deklaracji Seniora niż Przyrzeczenia Harcerskiego czy obydwu tych dat wcześniejszych od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Jeśli dana osoba była instruktorem, warto także wpisać datę Zobowiązania Instruktorskiego.

Dopiero po uzupełnieniu powyższych danych, system będzie mógł wygenerować kartę seniorską. Zgłoszenie zmiany statusy karty członkowskiej ZHP z karty harcerskiej lub instruktorskiej na kartę seniorską bez uprzedniego dokonania tej zmiany nie jest rozpatrywane.

Następnie należy wypełnić formularz “ZMIANA STATUSU CZŁONKA ZHP” na stronie Serwis kart. W formularzu istnieje wybór czy następna karta ma posiadać funkcję płatniczą czy też nie.

Wymiana rodzaju karty członkowskiej ZHP – karta zwykła czy karta z funkcją płatniczą

Każdy z formularzy na stronie Serwis kart umożliwia wymianę karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą na kartę zwykłą – kartę członkowską ZHP bez funkcji płatniczej albo odwrotnie. Zgłaszając zatem reklamację karty lub np. składając zgłoszenie w związku ze zmianą statusu karty, można zmienić jeden rodzaj karty na drugi.

Jeśli intencją osoby zgłaszającej jest wyłącznie wymiana jednego rodzaju karty na drugi, należy wypełnić formularz nr 3. pt. “ZMIANA STATUSU CZŁONKA ZHP” na stronie Serwis kart zaznaczając dokładnie taki sam status karty, zarówno dotychczas posiadanej jak i nowej, zaznaczając jednak inny rodzaj karty niż posiadamy obecnie.

Zwrot karty

Zwrot karty do Głównej Kwatery ZHP, poprzez przesłanie jej na adres

Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

… jest warunkiem pozytywnego przyjęcia zgłoszenia karty członkowskiej ZHP na stronie
https://zhp.pl/karta/serwis_kart, gdy:

 1. sprawa dotyczy błędu, zmiany danych na karcie lub zmiany statusu karty członkowskiej ZHP bez funkcji płatniczej,
 2. istnieje błąd na karcie członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą,
 3. mamy do czynienia ze zmianą danych na karcie członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą lub zmianą statusu takiej karty, o ile dana osoba nie zamierza używać dalej funkcji płatniczej związanej z daną kartą członkowską ZHP.

Istnieje możliwość używania karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą w przypadku wymiany karty (sytuacja odwrotna jak z punktu 3, powyżej), ale taka karta nie będzie już pełnić funkcji identyfikacyjnej ZHP. Zatem jeśli chcemy nadal używać aktywnej funkcji płatniczej karty, która już przestała być kartą członkowską ZHP, w takiej sytuacji nie odsyłamy karty.

KARTA CZŁONKOWSKA ZHP ZWYKŁA, BEZ FUNKCJI PŁATNICZEJ

Karta członkowska bez funkcji płatniczej – utrata karty

W sytuacji utraty (zniszczenia, zgubienia, kradzieży) karty członkowskiej ZHP zwykłej, należy zgłosić ten fakt poprzez formularz “ZGUBIENIE, KRADZIEŻ lub UTRATA KARTY Z INNEGO POWODU” na stronie Serwis kart. Tym samym następuje unieważnienie dotychczas posiadanej karty członkowskiej i zarazem uzyskujemy nowy numer karty członkowskiej. W formularzu istnieje wybór czy następna karta ma posiadać funkcję płatniczą czy też nie.

Karta członkowska bez funkcji płatniczej – ważność karty

Karta członkowska ZHP zwykła, bez funkcji płatniczej, posiada ważność bezterminową.

KARTA CZŁONKOWSKA ZHP Z FUNKCJĄ PŁATNICZĄ

Karta członkowska z funkcją płatniczą – Dlaczego karty z funkcją płatniczą produkuje BRE Bank?

BRE Bank jest wytwórcą kartą członkowskich ZHP z funkcją płatniczą, zaś karty członkowskie ZHP zwykłe są zamawiane w firmach zajmujących się takimi usługami.

Pierwsza decyzja o emisji kart członkowskich ZHP zapadła wraz z decyzją o utworzeniu Systemu Ewidencja ZHP. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy ZHP przeprowadziło rozmowy z kilkoma instytucjami, które mogłyby być partnerami w emisji kart członkowskich i oprócz wsparcia finansowego mogłyby wzbogacić karty o dodatkowe funkcje. Oferta BRE Banku okazała się najlepsza pod względem jakości produktu, warunków cenowych, gotowości do szybkiego wdrożenia kart oraz wartości dodanej, jaką generuje wprowadzenie kart oraz innych ofert bankowych dla członków i jednostek Związku Harcerstwa Polskiego.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – Czy BRE Bank posiada moje dane osobowe?

Wyprodukowanie kart członkowskich ZHP z funkcją płatniczą następuje za pomocą zgłoszenia zamówienia do banku poprzez podanie imienia, nazwiska, kategorii członkowskiej oraz numeru ewidencyjnego ZHP. Ten zestaw danych nie podlega ochronie, ponieważ nie pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie danej osoby. Dane, zawarte w Systemie Ewidencja ZHP, mogące posłużyć do takiej identyfikacji, nie są przekazywane ani w żaden sposób udostępniane bankowi.

Istnieje możliwość, iż sam użytkownik karty przekaże swoje dane osobowe bankowi. Może tak się stać, gdy użytkownik funkcji płatniczej zarejestruje kartę w Internetowym Serwisie Kart BRE Banku – Karta członkowska z funkcją płatniczą – rejestracja karty w serwisie kart prepaid. Rejestracja we wspomnianym serwisie jest całokowicie dobrowolna i używanie funkcji płatniczej karty cżłonkowskiej ZHP jest możliwe bez dokonania tej czynności.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – instrument pieniądza elektronicznego

Funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP opiera się na instrumencie pieniądza elektronicznego, zwanego potocznie “elektroniczną portmonetką”. Działanie tego typu usług bankowych jest możliwe dzięki ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Zasady użytkowania funkcji płatniczej karty członkowskiej ZHP jako instrumentu pieniądza elektronicznego, są uszczegółowione w Regulaminie Karty Przedpłaconej na okaziciela BRE Banku.

Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą stanowi instrument pieniądza elektronicznego, dokładniej kartę przedpłaconą (kartę z doładowaniem, kartę prepaid) na okaziciela, opierającą się na międzynarodowej marce kart Visa. Instrument ten zatem posiada ważność 3 lata od daty emisji i jest uznawany na całym świecie, wszędzie tam, gdzie można posługiwać się kartą Visa.

Określenia takie jak:
instrument pieniądza elektronicznego,
“elektroniczna portmonetka”,
karta prepaid,
karta przedpłacona z doładowaniem,
… można traktować jako synonimy funkcji płatniczej karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą.

O tym, że dana karta członkowska posiada funkcję płatniczą, informuje wygląd karty (poniżej):

 1. karta posiada numer karty (numer instrumentu pieniądza elektronicznego) nadrukowany na kartę (widoczny na awersie, w formacie 16-stu cyfr – numer 3 na ilustracji powyżej).
 2. logo organizacji płatniczej Visa na awersie karty, w prawym dolnym rogu karty,
 3. datę ważności karty na awersie karty, wyrażona w formacie cyfrowym 00/00, obok napisu “VALID THRU”, czyli np. 05/15 oznacza ważność karty do maja 2015 roku,
 4. kod CVV2 (służący do autoryzacji transakcji internetowych), widoczny na rewersie, w formacie 3-ch cyfr – numer 9 na ilustracji powyżej,
 5. konto bankowe przypisane do obsługi karty (widoczny na rewersie karty numer w formacie NRB, 26-cio cyfrowy – numer 10 na ilustracji powyżej), numer tego konta jest także wydrukowany na Cardmailerze – broszurze, do której przytwierdzona jest karta; numer rachunku jest pod kodem paskowym pod napisem “Numer rachunku karty” – ilustracja
 6. pasek magnetyczny (numer 6 na ilustracji powyżej) i kod paskowy (numer 5 na ilustracji powyżej) na rewersie, w którym są zakodowane informacje dotyczące instrumentu pieniądza elektronicznego,
 7. inne oznaczenia: logo mBanku i adres BRE Banku na rewersie karty.

Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą nie jest związana z imiennym rachunkiem bankowym. Do danej karty jest przyporządkowane konto bankowe, ale wyłącznie na potrzeby operacji związanych z instrumentem pieniądza elektronicznego.

Ważne aspekty związane z funkcją płatniczą karty są przedstawione poniżej:
funkcja płatnicza karty nie jest kartą płatniczą,
dobrowolność używania funkcji płatniczej,
aktywacja funkcji płatniczej i jej zasilanie środkami pieniężnymi,
rezygnacja z funkcji płatniczej,
ważność karty z funkcją płatniczą,
brak opłat za funkcjonowanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
rejestracja karty w serwisie kart prepaid,
posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia,
zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – funkcja płatnicza karty nie jest kartą płatniczą!

Funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP jest instrumentem pieniądza elektronicznego. Nie można tego środka finansowego mylić z kartą płatniczą, kredytową czy debetową.

Wymienione instrumenty finansowe (karta płatnicza, kredytowa i debetowa) związane są z imiennym kontem bankowym, czyli z prowadzeniem usługi rachunku bankowego dla danej konkretnej osoby, która podpisała z bankiem umowę cywilno-prawną na świadczenie takiej usługi i tym samym przekazała swoje pełne dane osobowe bankowi. W ramach tych usług można kartę płatniczą obciążać debetem i zlecać bankowi wykonanie wielu innych usług finansowych. Bank zawsze bardzo dobrze zna tożsamość właściciela karty płatniczej.

Tymczasem funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP:

 1. mimo używania słowa “karta” oraz fizycznego podobieństwa (wielkości, loga organizacji płatniczej), nie stanowi karty płatniczej (debetowej, kredytowej), ale jest instrumentem pieniądza elektronicznego,
 2. nie pozwala na obciążenie konta karty debetem czy kredytem czy też jakimikolwiek innymi zobowiązaniami finansowymi niezwiązanymi z funkcjonowaniem instrumentu pieniądza elektronicznego,
 3. nie daje informacji bankowi, kto jest posiadaczem karty, o ile sam właściciel karty nie przekaże swoich danych osobowych rejestrując kartę w internetowym serwisie kart – rejestracja karty w serwisie kart prepaid; do tego czasu wiedzę o pełnej tożsamości właściciela karty, posiada tylko ZHP,
 4. niezależnie czy funkcja płatnicza jest używana czy też nie, za samo jej funkcjonowanie nie są pobierane żadne opłaty – brak opłat za funkcjonowanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
 5. w przeciwieństwie do usługi prowadzenia imiennego rachunku bankowego, funkcja płatnicza bez aktywacji nie działa – aktywacja funkcji płatniczej,
 6. w przeciwieństwie do usługi prowadzenia imiennego rachunku bankowego, korzystanie z instrumentu pieniądza elektronicznego nie wymaga zawierania umowy cywilno-prawnej z bankiem i nikt w imieniu właścicieli kart członkowskich ZHP z funkcją płatniczą takich umów nie zawierał,
 7. karta “posiada” konto bankowe, które jest przypisane do karty i jest to sytuacja zupełnie odwrotna do relacji pomiędzy kartą płatniczą (debetową, kredytową) a imiennym rachunkiem bankowym, w którym można mieć wiele kart płatniczych (naraz lub po sobie) “działających” w ramach danego konta; tutaj tymczasem dane konto jest przypisane wyłącznie do konkretnego instrumentu pieniądza elektronicznego i np. utrata karty członkowskiej z funkcją płatniczą ZHP (o ile dana osoba chce nadal używać funkcji płatniczej), wiąże się z koniecznością otrzymania nowego instrumentu pieniądza elektronicznego z zupełnie nowym, dedykowanym tylko na potrzeby tego instrumentu, kontem bankowym.

Instrument pieniądza elektronicznego w analogii do telefonu komórkowego “na kartę”

Instrument pieniądza elektronicznego funkcjonuje jak telefon komórkowy “na kartę” – płacimy tylko za to, co używamy. Nieużywany instrument pieniądza elektronicznego można porównać do “komórki na kartę”, która to karta nie posiada zasilenia. Nie można nigdzie zadzwonić, ale nie ma też żadnych kosztów. Analogicznie, gdy karta telefonu posiada zasilenie, dzwoniąc ponosimy wyłącznie koszty rozmów, nie istnieją tutaj jakiekolwiek koszty stałe. Operator telefonii komórkowej nie zna także tożsamości osoby wykorzystującej “komórkę na kartę” – Czy BRE Bank posiada moje dane osobowe?, chyba że będzie istnieć taka sytuacja, że dane te sami podamy – dobrowolna rejestracja karty w serwisie kart prepaid.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – dobrowolność używania funkcji płatniczej

Funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP może nigdy nie być używana. Nieaktywna funkcja płatnicza nie nakłada na właściciela karty jakichkolwiek zobowiązań typu finansowego.

Nie istnieją też żadne opłaty za posiadanie funkcji płatniczej przez kartę członkowską ZHP – brak opłat za funkcjonowanie instrumentu pieniądza elektronicznego.

Kwestię rezygnacji z używania funkcji płatniczej, przedstawia punkt – rezygnacja z funkcji płatniczej.

Wszelkie działania, mające na celu używanie funkcji płatniczej, nie mogą dokonać się przez przypadek czy też bez wiedzy osoby zainteresowanej. Dotyczy to:

 1. aktywacji funkcji płatniczej,
 2. rejestracji karty w serwisie kart prepaid.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – aktywacja funkcji płatniczej

W momencie otrzymania takiej karty przez członka ZHP, funkcja płatnicza karty jest nieaktywna, ponieważ na koncie karty nie ma żadnych środków pieniężnych. Minimalna kwota zasilenia konta karty wynosi 30 zł.

Zasilenie karty przedpłaconej, jaką stanowi funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP, można dokonać poprzez zasilenie konta karty polegające na:

 • przelewie internetowym,
 • przelewie z dowolnego banku,
 • przekazie pocztowym,
 • wpłacie w dowolnym banku.

Po dokonaniu wpłaty, pieniądze znajdą się na koncie karty w następnym dniu roboczym.
Tego typu zasilanie konta karty może być dokonywane wielokrotnie, nie tylko po to by kartę aktywować, ale także aktywnie używać.

Aktywacja funkcji płatniczej, jak to zostało powyżej ukazane, nie może zostać dokonana przez przypadek czy przez pomyłkę. Wymaga to świadomego intencjonalnego działania. Analogiczna sytuacja dotyczy rejestracji funkcji płatniczej, w trakcie której właściciel karty może dobrowolnie przekazać bankowi swoje dane osobowe.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – zasilanie konta karty

Procedura zasilenia konta karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą jest identyczna jak proces jej aktywacji, ukazany powyżej. Proces ten może być dokonywany wielokrotnie.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – rezygnacja z funkcji płatniczej

Nawet w sytuacji korzystania z funkcji płatniczej, w każdym momencie można z niej zrezygnować, kontaktując się z 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05 i przystępując do procedury wykupu pieniądza elektronicznego – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego, jeśli na koncie karty były jakieś środki pieniężne.

Operacja taka jest nieodwracalna i nie możemy ponownie aktywować funkcji płatniczej karty członkowskiej ZHP. W rezultacie takiej operacji otrzymujemy kartę członkowską ZHP de facto bez funkcji płatniczej. Jeśli po tym fakcie znów będziemy chcieli używać funkcji płatniczej, musimy złożyć zamówienie na nową kartę poprzez ten serwis.

Istnieje oczywiście także możliwość wymiany jednego rodzaju karty na drugi, czyli w tej sytuacji, wymiany karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą na kartę członkowską ZHP zwykłą, bez funkcji płatniczej – Wymiana rodzaju karty członkowskiej ZHP.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – ważność karty

Karta z funkcją płatniczą posiada ważność określoną przez ważność instrumentu pieniądza elektronicznego. Ważność karty członkowskiej z funkcją płatniczą jest oznaczona na karcie i wynosi 3 lata od daty emisji karty (Visa eMoney 36-mcy). Tymczasem karta członkowska zwykła, bez funkcji płatniczej, posiada ważność bezterminową.

Gdy kończy się okres ważności karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą, System Ewidencja ZHP automatycznie generuje nową kartę w postaci elektronicznej, funkcjonująca na razie tylko wirtualnie w tym systemie. Karta ta trafia na listę kart do zatwierdzenia przez szefa danej jednostki organizacyjnej. Szef danej jednostki organizacyjnej, zgodnie z deklaracją zainteresowanej osoby – właściciela tej karty, wybiera czy nowa karta ma mieć funkcję płatniczą, czy też ma być jej pozbawiona. Zatwierdzona karta zostaje skierowana do produkcji. Sytuacja tutaj opisana, będzie mieć miejsce najwcześniej w maju 2015 roku.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – brak opłat za funkcjonowanie instrumentu pieniądza elektronicznego

Ponieważ funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP to instrument pieniądza elektronicznego, a nie usługa prowadzenia imiennego rachunku bankowego, więc za jego funkcjonowanie (lub też brak funkcjonowania w sytuacji braku aktywacji funkcji płatniczej) nie jest pobierana żadna opłata. W zrozumieniu, czym jest instrument pieniądza elektronicznego, może pomóc zaprezentowana powyżej analogia tego instrumentu finansowego do telefonu komórkowego “na kartę”.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – rejestracja karty w serwisie kart prepaid

Rejestracja karty w Internetowym Serwisie Kart nie jest obowiązkowa. Można używać funkcji płatniczej karty bez dokonania tej czynności. Rejestracja umożliwia sprawowanie bieżącej kontroli nad kartą (stan środków, historia transakcji) i bardzo ułatwia rozwiązywanie problemów w sytuacji utraty karty, szczególnie gdy posługujemy się trochę większymi sumami pieniędzy. Trzeba jednak tutaj wspomnieć, iż rejestracja karty w Internetowym Serwisie Kart BRE Banku wiąże się z przekazaniem danych osobowych użytkownika karty bankowi. Do momentu rejestracji, bank nie posiada danych osobowych na temat użytkownika karty – Karta członkowska z funkcją płatniczą – Czy BRE Bank posiada moje dane osobowe?.

Rejestracja funkcji płatniczej, jak to jest tutaj ukazane, nie może zostać dokonana przez przypadek czy przez pomyłkę. Wymaga to świadomego intencjonalnego działania. Analogiczna sytuacja dotyczy aktywacji funkcji płatniczej.

W celu rejestracji karty, należy wejść na stronę http://mbank.pl/prepaid/. Następnie trzeba kliknąć w link Rejestracja karty. Pojawi się wtedy formularz, który należy wypełnić – ilustracja.

Dane, które należy podać, aby zarejestrowac kartę:

 1. numer karty (numer instrumentu pieniądza elektronicznego) widoczny na awersie, w formacie 16-stu cyfr – numer 3,
 2. kod CVV2, widoczny na rewersie, w formacie 3-ch cyfr – numer 9,
 3. numer konta bankowe przypisanego do obsługi karty, widoczny na rewersie karty numer w formacie NRB, 26-cio cyfrowym – numer 10; numer ten jest także wydrukowany na Cardmailerze – broszurze, do której przytwierdzona jest karta; numer rachunku jest pod kodem paskowym pod napisem “Numer rachunku karty” – ilustracja,
 4. 6-cyfrowy kod do autentykacji nadawany przez użytkownika, który należy wymyślić; żeby go nie zapomnieć, można go zapisać w przeznaczynym do tego miejscu na Carmailerze (pole Kod do autentykacji) – ilustracja,
 5. imię,
 6. nazwisko,
 7. drugie nazwisko (nieobowiązkowe),
 8. data urodzenie(nieobowiązkowe),
 9. płeć(nieobowiązkowe),
 10. telefon komórkowy (nieobowiązkowe),
 11. adres e-mail (nieobowiązkowe),
 12. płeć (nieobowiązkowe),
 13. ulica,
 14. numer domu,
 15. numer mieszkania (nieobowiązkowe),
 16. kod pocztowy,
 17. miejscowość,
 18. rachunek do zwrotów – numer konta bankowego (w formacie NRB, 26-cio cyfrowym) do zwrotu środkuów z karty (nieobowiązkowe).

Jeśli zdecydujemy się na rejestrację karty, warto wypełnić ostatnie pole formularza, “Rachunek do zwrotów” służące do przelewu środków z karty w sytuacji wykupu pieniądza elektronicznego – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – posługiwanie się kartą przez osoby poniżej 13-stego roku życia

Osoba poniżej 13-stego roku życia w polskim prawie nie posiada zdolności do czynności prawnych. Jedynym środkiem finansowym, który może taka osoba samodzielnie używać, jest pieniądz fizyczny i jego elektroniczny odpowiednik – instrument pieniądza elektronicznego. Zatem chociaż osoba poniżej 13-stego roku życia może korzystać z funkcji płatniczej karty cżłonkowskiej ZHP (tzn. wypłacać pieniądze w bankomacie, dokonywać płatności w sklepach), to wszelkie czynności prawne dotyczące karty członkowskiej muszą być dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych i rodzice lub opiekunowie prawni osoby poniżej 13-stego roku życia są stroną w relacjach pomiędzy właścicielem karty a bankiem. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na wyszczególnione poniżej decyzje i działania, które wymagają zgody rodziców lub opiekunów prawnych takiej osoby:

 1. Decyzja, o wyborze karty z funkcją płatniczą, jako karty członkowskiej ZHP dla osoby poniżej 13-stego roku życia musi być podjęta przez rodziców lub opiekunów prawnych lub za ich przyzwoleniem.
 2. Karty członkowskie ZHP z funkcją płatniczą muszą być wydane przez drużynowych rodzicom lub prawnym opiekunom osoby poniżej 13-stego roku życia.
 3. Aktywacja funkcji płatniczej musi być wykonana przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby poniżej 13-stego roku życia.
 4. Rejestracja karty płatniczej w serwisie kart prepaid, o ile zostanie podjęta taka decyzja, musi być wykonana przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby poniżej 13-stego roku życia. To samo także dotyczy kluczowych decyzji odnośnie funkcji płatnczej karty jak rezygnacja z funkcji płatniczej czy zasilanie konta karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą.

Osoby mające 13 lat lub więcej mogą samodzielnie podejmować powyższe decyzje i działania.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego

Wykup pieniądza elektronicznego oznacza przelanie środków finansowych z konta bankowego służącego celom instrumentu pieniądza elektronicznego, jakim jest funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP, na konto wskazane przez użytkownika. Ta kwestia dotyczy wyłącznie kart z aktywną funkcją płatniczą – Karta członkowska z funkcją płatniczą – aktywacja funkcji płatniczej. Aby dokonać zastrzeżenia karty, a tym samym wykupu pieniądza elektronicznego, należy skontaktować się z 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05. Należy tak postępować w sytuacjach:

Wykup pieniądza elektronicznego jest operacją nieodwracalną i dana karta tym samym przestaje być instrumentem pieniądza elektronicznego. Środki z konta karty zostają przelane na konto podane przez użytkownika, a samo konto przestaje być czynne. Koszt wykupu pieniądza elektronicznego wynosi 14,90 zł.

Ustalenie konta do wykupu pieniądza elektronicznego może nastąpić poprzez:

 1. rejestrację karty w serwisie kart prepaid,
 2. ustną dyspozycję w 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05,
 3. w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe odzyskanie pieniędzy z konta karty poprzez wymienione wyżej sposoby, prosimy o kontakt pod adresem e-mail – karta@zhp.pl.

Karta członkowska z funkcją płatniczą a konto w mBanku oferowane przez Program Partnerski mBanku

Funkcja płatnicza karty członkowskiej ZHP nie jest w żaden sposób powiązana z kontem bankowym proponowanym przez Program Partnerski mBanku. Rachunek bankowy, założony w ramach Programu Partnerskiego mBanku dla ZHP, stanowi zupełnie odrębny i odmienny instrument finansowy. W przeciwieństwie do instrumentu pieniądza elektronicznego, mamy tutaj do czynienia z zawarciem imiennej umowy cywilno-prawnej pomiędzy użytkownikiem takiego konta a bankiem i z przekazaniem przez posiadacza takiego konta danych osobowych bankowi.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – utrata karty

W przypadku posiadania na koncie karty środków pieniężnych, należy zastrzec kartę w 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05 i przystąpić do procedury wykupu pieniądza elektronicznego – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego. Jeśli karta nie została zarejestrowana w serwisie kart przedpłaconych BRE Banku – rejestracja karty w serwisie kart prepaid, Bank informuje, jakie dane trzeba podać, by zostać zweryfikowanym jako właściciel karty. W razie kłopotów w tej sprawie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail karta@zhp.pl.

Analogicznie jak w sytuacji utraty (zniszczenia, zgubienia, kradzieży) karty członkowskiej ZHP zwykłej, także w tych okolicznościach należy zgłosić ten fakt poprzez formularz “ZGUBIENIE, KRADZIEŻ lub UTRATA KARTY Z INNEGO POWODU” na stronie Serwis kart. Tym samym następuje unieważnienie dotychczas posiadanej karty członkowskiej i zarazem uzyskujemy nowy numer karty cżłonkowskiej. We wspomnianym formularzu istnieje wybór czy następna karta ma posiadać funkcję płatniczą czy ma jej być pozbawiona.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – utrata numeru PIN

Zgodnie z § 36 Regulaminem Karty Przedpłaconej na okaziciela BRE Banku, Bank nie wydaje nowego numeru PIN dla karty, w przypadku utraty tegoż numeru. W takiej sytuacji należy zastrzec kartę w 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05 i przystąpić do procedury wykupu pieniądza elektronicznego, o ile na koncie karty znajdowały się jakieś środki pieniężne – zastrzeżenie karty i wykup pieniądza elektronicznego. Jeśli karta nie została zarejestrowana w serwisie kart przedpłaconych BRE Banku – rejestracja karty w serwisie kart prepaid, Bank informuje, jakie dane trzeba podać, by zostać zweryfikowanym jako właściciel karty. W razie kłopotów w tej sprawie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail karta@zhp.pl.

Jeśli karta nie uległa zniszczeniu, można z niej korzystać dalej jako karty członkowskiej ZHP, ale nie będzie ona już posiadać funkcji płatniczej. Jeżeli jednak chcemy używać funkcji płatniczej karty (lub mieć nową kartę pozbawioną funkcji płatniczej), konieczne jest zgłoszenie karty poprzez formularz “ZGUBIENIE, KRADZIEŻ lub UTRATA KARTY Z INNEGO POWODU” na stronie Serwis kart, co będzie skutkować utratą ważności omawianej karty jako karty członkowskiej ZHP i wygenerowaniem nowej.

Karta członkowska z funkcją płatniczą – błędne wpisanie numeru PIN

Wpisanie “pod rząd” trzy razy błędnego numeru PIN skutkuje blokadą możliwości autoryzacji poprzez PIN do godziny 000 danego dnia. Od tego momentu znów staje się możliwe korzystanie z autoryzacji poprzez tę formę.

PASSWORD RESET

Zaloguj się