30 września w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, który będzie pracował nad kandydaturą Związku Harcerstwa Polskiego i Miasta Gdańsk do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Zespół składa się z 32 urzędników Miasta Gdańska oraz 22 wolontariuszy – instruktorów ZHP.

Spotkanie podzielone było na dwa seminaria – dla Dyrektorów Wydziałów Departamentów Urzędu Miasta Gdańska oraz dla osób, które bezpośrednio, z ramienia Miasta, współpracować będą z harcerzami przy tworzeniu założeń organizacyjnych Projektu Jamboree 2023 w Gdańsku.

Zespół Projektu po stronie ZHP podzielony jest na dziesięć grup: Administrację i Budżet, Komunikację i Promocję, Zagospodarowanie Terenu, Kadry i Wsparcie Wolontariuszy, Międzynarodową Grupę Kontaktową, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Logistykę i Operacje Transportowe, Motyw Programowy, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe.

Do współpracy z poszczególnymi grupami w zakresie podobnych zadań zaproszone zostały osoby z: Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Programów Rozwojowych, Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Geodezji, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gdańskich Inwestycji Wodnych i Komunalnych, Biura Prezydenta ds. Sportu, Wydziału Środowiska, Zarządu Transportu Miejskiego, Wydziału Finansowego, MOSiR, Wydziału Polityki Gospodarczej, Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kancelarii Prezydenta.

Przedstawiciele Miasta Gdańsk oraz wolontariusze z ZHP przez dwa lata będą ściśle współpracować, po to by doskonale przygotować kandydaturę Gdańska i ZHP do oceny przez Światowy Komitet Skautowy przyznający prawo do organizacji imprezy. W ciągu najbliższych dwóch tygodni rozpoczną się spotkania robocze poszczególnych podgrup.

Jakie wyzwania stoją przed międzyinstytucjonalnym zespołem? Poszczególne wydarzenia, do których należy się wspólnie przygotować to:

IX 2015 – Otworzenie procesu oficjalnych zgłoszeń kandydatury do organizacji Światowego Jamboree Skautowego do Biura Światowego WOSM

I 2016 – Termin oficjalnego zgłoszenia zainteresowania organizacją Jamboree

IV 2016 – Aktualizacja przez Biuro Światowe WOSM wytycznych do organizacji Jamboree

VI 2016 – Termin przesłania raportu wykonalności do Biura Światowego WOSM

IV- VIII 2016 – Inspekcja Biura Światowego WOSM w miejscu proponowanym na Jamboree

VIII 2016 – Prezentacja kandydatury na Komitecie Światowym WOSM

XII 2016 – Po akceptacji Komitetu Światowego oficjalne przesłanie zaproszenia wraz z gwarancjami pod rozstrzygnięcie Światowej Konferencji Skautowej

VIII 2017 – Prezentacja Kandydatury na Światowej Konferencji Skautowej w Baku. Decyzja Światowej Konferencji Skautowej w sprawie Jamboree 2023. 

Życzymy wszystkim udanej współpracy!

Fot. Konrad Kmieć