Instrumenty metodyczne | WĘDROWNICY

Założenia

Instrumenty metodyczne stanowią podstawę układania programu pracy drużyny, jak i indywidualnego rozwoju jej członków.

By dowiedzieć się więcej zobacz regulamin Systemu Instrumentów Metodycznych lub Uchwałę Rady Naczelnej z załącznikami. Jeśli masz propozycje poprawek do Regulaminu czy programów poszczególnych instrumentów - napisz!

Poznaj wędrownicze instrumenty metodyczne!

PRÓBA HARCERZA

Wyzwania

NARAMIENNIK

Naramiennik

STOPNIE

Stopnie

SPRAWNOŚCI

Sprawności

TROPY

Tropy

WYZWANIA

Wyzwania

Próba harcerki/harcerza

Jak realizować próbę harcerza?

Osoba, która złożyła już przyrzeczenie harcerskie, nie powtarza próby (...).Oznacza to, że próba jest tylko dla osób, które w wieku wędrowniczym wstąpiły do harcerstwa.

Celem próby harcerza/harcerki jest poznanie przez (...) harcerskich ideałów, zasad i zwyczajów organizacyjnych danej drużyny i harcerstwa w ogóle oraz podstawowych wiadomości o ZHP. Chodzi o podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o chęci złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Realizuje się ją bezpośrednio po wstąpieniu do ZHP i rozpoczęciu działania w drużynie.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbie harcerza zajrzyj do jej programu albo plakatu próby harcerza w wersji podstawowej lub wodnej.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych i patrolowych!

Naramiennik wędrowniczy

Jak zdobyć naramiennik wędrowniczy?

Naramiennik wędrowniczy jest oznaczeniem działania w zespole wędrowniczym. W realizacji próby na naramiennik wędrowniczy oraz układaniu zadania opartego na kodeksie wędrowniczym pomaga kandydatowi opiekun próby. Nie jest właściwe, by w zespole wędrowniczym działały osoby niezamierzające zdobyć naramiennika wędrowniczego.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. To co powinno się znaleźć w próbie znajdziecie tu. Warto zapoznać się także z poradnikiem opiekunki lub opiekuna prób wędrowniczych, a także z kartą próby, która stanowi załącznik do tego poradnika.

Warto wiedzieć!

Stopnie wędrownicze

Jak zdobywać stopnie wędrownicze?

Stopnie harcerskie to stymulowanie wszechstronnego i równomiernego rozwoju kandydata we wszystkich sferach! (...) Podstawą planowania próby na gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski jest idea gwiazdki/stopnia.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbach na stopnie wędrownicze - zajrzyj do Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Stopnie w metodyce harcerskiej to Harcerka Orla/Harcerz Orli oraz Harcerka Rzeczpospolitej/Harcerz Rzeczpospolitej.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych i patrolowych!

Jaki jest harcerka orla/harcerz orli?

Harcerka orla/harcerz orli wyróżnia się spośród innych, wymaga od siebie więcej, nawet wtedy, kiedy inni od niego nie wymagają. Inspirując się symboliką płomieni wędrowniczej watry, pracuje nad swoim ciałem, rozumem i duchem.

Świadomie pracuję nad budowaniem swojej osobowości. Dojrzale pojmuję wzorzec określony prawem harcerskim i konsekwentnie do niego dążę. Stawiam sobie ważne pytania i poszukuję na nie odpowiedzi. Wyciągam wnioski na przyszłość. Umiejętnie zarządzam swoim czasem i zasobami, tak by racjonalnie godzić moje różne role społeczne. Szukam swojej drogi do dorosłości. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności i konsekwencji dokonywanych przeze mnie wyborów. Ważne miejsce w moim życiu zajmuje troska o innych i otoczenie, w którym żyję. Nie akceptuję zachowań uderzających w godność człowieka. Wybieram kolejne pola służby i rzetelnie je realizuję. Poszerzam swoje horyzonty – poznaję kulturę, historię, osiągnięcia nauki, dokonuję oceny i buduję swój obraz świata. Odważnie podejmuję wyzwania i konsekwentnie je realizuję. Rozwijam siłę ciała, ducha i rozumu – dążę do mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Dbam o moją rodzinę.

Idea stopnia dla drużynowego znajduje się na stronie 23 Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Przydatne mogą być karty na stopnie harcerza orlego i harcerki orlej!

Jaki jest harcerka Rzeczpospolitej/harcerz Rzeczpospolitej?

Harcerka Rzeczpospolitej/harcerka Rzeczpospolitej to odpowiedzialny człowiek i świadoma obywatelka, która dba o siebie i innych. Inspirując się symboliką wędrowniczej watry, szuka swojego miejsca w społeczeństwie, wychodzi w świat i szuka miejsca, w którym może pomóc innym - podejmuje się służby, a także pracuje nad sobą - swoim duchem, ciałem oraz umysłem.

Jestem gotów/­­­­­gotowa do wzięcia odpowiedzialności za swój los. Mam ukształtowany system wartości zbudowany na prawie harcerskim. Rozumiem, na czym polega harcerski styl życia. Wiem, co jest dla mnie ważne, umiem samodzielnie podejmować decyzje zgodne ze swoim kodeksem wartości. Stale buduję i pogłębiam własny pogląd na świat. Samodzielnie oceniam zdarzenia i fakty. Potrafię słuchać innych, jestem otwarty/otwarta na argumenty i potrafię je krytycznie analizować. Odpowiedzialnie podchodzę do życia i świadomie kształtuję otoczenie i swoją przyszłość.  Jestem wrażliwy/wrażliwa na potrzeby innych. Pogłębiam moją wiedzę o kulturze, historii, osiągnięciach naukowych. Mam poczucie współodpowiedzialności za losy mojej rodziny, kraju i świata.  Realizuję swoje pasje. Jestem odważny/odważna w działaniu, nie boję się trudnych wyborów i konsekwencji z tym związanych. Stawiam sobie ambitne cele i je realizuję. Troszczę się o harmonijny rozwój - duchowy, społeczny, fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Zaczynam kreować moją zawodową przyszłość. Buduję trwałe więzi, relacje z innymi traktuję poważnie. Uczestniczę w budowaniu tożsamości mojej rodziny, jestem jej ważną częścią.

Idea stopnia dla drużynowego znajduje się na stronie 27 Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Przydatne mogą być karty na stopnie harcerza i harcerki Rzeczypospolitej!

Sprawności

Jak zdobywać sprawności?

Sprawność jest indywidualnym instrumentem metodycznym mającym na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności, w dalszej zaś kolejności – rozwijanie wiedzy i kształtowanie wyrobienia harcerskiego. Zdobycie sprawności oznacza, że dana osoba wykonała określone zadania, zdobyła niezbędne umiejętności z danej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Rozpoczęcie zdobywania sprawności wymaga świadomej deklaracji kandydata i oszacowania przez niego zamierzonego czasu jej zdobywania.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać sprawności zajrzyj do Programu sprawności harcerskich.

Sprawności pogrupowane są w serie tematyczne. Sprawności przeznaczone dla wędrowników mają poziomy od trzech *** do czterech **** gwiazdek.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jakie są ścieżki sprawności?

Tropy

Jak zdobywać tropy?

Tropy są zespołowym instrumentem metodycznym. W drużynie harcerskiej realizuje go zastęp. Jeśli zastęp postanowi realizować trop - zastęp wybiera ścieżkę tematyczną tropu, a następnie układa trop (...)

Elementem tropu harcerskiego (...) są również indywidualne działania członków zespołu realizowane poza zbiórkami zastępu/patrolu. Trop harcerski musi zawierać element wspólnego działania. (...) Zdobywanie tropu koordynuje zastępowy.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do tego dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe tropy. W realizacji tropu może również pomóc dobre rozpisanie go za pomocą karty tropu.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jakie są ścieżki tropów?

Wyzwania

Jak zdobywać wyzwania?

Wyzwanie to narzędzie indywidualne związane z rozwojem duchowym i emocjonalnym. Podejmowane przez kandydata wyzwania są każdorazowo tworzone indywidualnie, a ich tematyka i trudność są dostosowane do potrzeb wychowawczych danej osoby. (...) Szczegóły wyzwania określa drużynowy na podstawie potrzeb wychowawczych kandydata w zakresie rozwoju duchowego i emocjonalnego. (...) Realizację wyzwania zalicza drużynowy na podstawie rozmowy z kandydatem i ewentualnie innymi osobami mogącymi wnieść wkład do tej decyzji.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe wyzwania.

Wyzwania
wyzwania

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!