Instrumenty metodyczne | HARCERZE STARSI

Założenia

Instrumenty metodyczne stanowią podstawę układania programu pracy drużyny, jak i indywidualnego rozwoju jej członków.

By dowiedzieć się więcej zobacz regulamin Systemu Instrumentów Metodycznych lub Uchwałę Rady Naczelnej z załącznikami. Jeśli masz propozycje poprawek do Regulaminu czy programów poszczególnych instrumentów - napisz!

Poznaj starszoharcerskie instrumenty metodyczne!

PRÓBA HARCERZA

Wyzwania

NARAMIENNIK

Naramiennik

STOPNIE

Stopnie

SPRAWNOŚCI

Sprawności

TROPY

Tropy

WYZWANIA

Wyzwania

Próba harcerki/harcerza

Jak realizować próbę harcerza?

Osoba, która złożyła już przyrzeczenie harcerskie, nie powtarza próby (...). Oznacza to, że próba jest tylko dla osób, które w wieku starszoharcerskim wstąpiły do harcerstwa.

Celem próby harcerza/harcerki jest poznanie przez (...) harcerskich ideałów, zasad i zwyczajów organizacyjnych danej drużyny i harcerstwa w ogóle oraz podstawowych wiadomości o ZHP. Chodzi o podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o chęci złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Realizuje się ją bezpośrednio po wstąpieniu do ZHP i rozpoczęciu działania w drużynie.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbie harcerza zajrzyj do jej programu albo plakatu próby harcerza w wersji podstawowej lub wodnej.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Naramiennik starszoharcerski

Jak zdobyć naramiennik starszoharcerski?

Naramiennik starszoharcerski jest nieobowiązkowym oznaczeniem działania w zastępie starszoharcerskim. Próba na naramiennik starszoharcerski trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Realizacja próby na naramiennik starszoharcerski nie wymaga powoływania opiekuna próby. Jeśli kandydat potrzebuje wsparcia, naturalną osobą do udzielania go jest zastępowy lub przyboczny. Po zrealizowaniu próby kandydat otrzymuje naramiennik starszoharcerski. Obrzędowe wręczenie naramiennika starszoharcerskiego może zostać połączone z odnowieniem przez kandydata przyrzeczenia harcerskiego.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. To co powinno się znaleźć w próbie znajdziecie tu - program naramiennika starszoharcerskiego.

Warto wiedzieć!

Stopnie starszoharcerskie

Jak zdobywać stopnie starszoharcerskie?

Stopnie harcerskie to stymulowanie wszechstronnego i równomiernego rozwoju kandydata we wszystkich sferach! (...) Podstawą planowania próby na gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski jest idea gwiazdki/stopnia.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbach na stopnie starszoharcerskie - zajrzyj do Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Stopnie w metodyce starszoharcerskiej to pionierka/odkrywca oraz samarytanka/ćwik.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jaki jest odkrywca/pionierka?

Odkrywca znajduje nowe szlaki, wyznacza kierunek. Pionierka przeciera nowe szlaki, wyznacza kierunek.

Jestem wytrawnym harcerzem/wytrawną harcerką, z zaciekawieniem i pasją odkrywam otaczający świat. Kreuję życie zastępu. Aktywnie uczestniczę w działaniach chroniących naszą planetę. Prawo harcerskie towarzyszy mi na co dzień, na jego podstawie buduję swój świat wartości. Jestem przykładem dla młodszych harcerek i harcerzy. Troszczę się o innych, udzielam wsparcia i pomocy potrzebującym. Nie godzę się na krzywdzenie słabszych – reaguję. Pracuję nad sobą, rozumiem, że moja postawa i rozwój zależą od tego jak hartuje ducha i ciało. Odrzucam używki – wiem, że niszczą moje zdrowie i osłabiają umysł. Chcę zmieniać świat, jestem gotów/gotowa do pełnienia służby i podejmuję ją tam, gdzie tylko mam okazję. Chcę zrozumieć i poznać otaczającą rzeczywistość, szukam odpowiedzi, dzielę się refleksjami z moim otoczeniem. Doceniam moje życie rodzinne, staram się być odpowiedzialny/odpowiedzialna za to, co dzieje się w moim domu.

Idea stopnia dla drużynowego znajduje się na stronie 15 Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Przydatne mogą być karty na próbę na stopień odkrywcy/pionierki!

Jaki jest ćwik/samarytanka?

Ćwik jest rezolutny i doświadczony, dba o innych wokół siebie i chętnie niesie pomoc. Samarytanka dba o innych wokół siebie i chętnie niesie pomoc, jest doświadczona i rezolutna w swych działaniach.

Jestem świadomy/świadoma wyzwań, jakie stawia przede mną konsekwentne dążenie do życia w zgodzie z prawem harcerskim. Nim staram się kierować w swoich wyborach. Wierność wyznawanym wartościom jest priorytetem w moim postępowaniu. Idąc za wzorem skautingu, jestem otwarty/otwarta na inne kultury, religie, przynależność etniczną. Razem z moim zastępem angażuję się w służbę na rzecz innych. Staję w obronie słabszych. W zdecydowany sposób, ale bez agresji, przeciwstawiam się jakimkolwiek formom przemocy. Odpowiedzialnie korzystam ze środowiska, podejmuję działania chroniące nasz świat. Rozwijam swoje pasje, pogłębiam swoją wiedzę, korzystam z najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Prowadzę racjonalny tryb życia, uprawiam różne rodzaje aktywności fizycznej, zapewniam mojemu organizmowi odpowiednią ilość snu i zdrowe jedzenie. Nie korzystam z używek uzależniających ducha i ciało. Próbuję znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, dokonując świadomych wyborów, wyrabiając sobie zdanie na różne tematy. Z empatią buduję relację z innymi, staram się nie przekraczać granic, które mogłyby naruszyć godność drugiego człowieka. Wypełniam coraz więcej obowiązków w moim domu rodzinnym.

Idea stopnia dla drużynowego znajduje się na stronie 19 Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Przydatne mogą być karty na próbę na ćwika/samarytanki!

Sprawności

Jak zdobywać sprawności?

Sprawność jest indywidualnym instrumentem metodycznym mającym na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności, w dalszej zaś kolejności – rozwijanie wiedzy i kształtowanie wyrobienia harcerskiego. Zdobycie sprawności oznacza, że dana osoba wykonała określone zadania, zdobyła niezbędne umiejętności z danej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Rozpoczęcie zdobywania sprawności wymaga świadomej deklaracji kandydata i oszacowania przez niego zamierzonego czasu jej zdobywania.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać sprawności zajrzyj do Programu sprawności harcerskich.

Sprawności pogrupowane są w serie tematyczne. Sprawności przeznaczone dla harcerzy starszych mają poziomy od trzech *** do czterech **** gwiazdek.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jakie są ścieżki sprawności?

Tropy

Jak zdobywać tropy?

Tropy są zespołowym instrumentem metodycznym. W drużynie harcerskiej realizuje go zastęp. Jeśli zastęp postanowi realizować trop - zastęp wybiera ścieżkę tematyczną tropu, a następnie układa trop (...)

Elementem tropu harcerskiego (...) są również indywidualne działania członków zespołu realizowane poza zbiórkami zastępu/patrolu. Trop harcerski musi zawierać element wspólnego działania. (...) Zdobywanie tropu koordynuje zastępowy.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe tropy. W realizacji tropu może również pomóc dobre rozpisanie go za pomocą karty tropu.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jakie są ścieżki tropów?

Wyzwania

Jak zdobywać wyzwania?

Wyzwanie to narzędzie indywidualne związane z rozwojem duchowym i emocjonalnym. Podejmowane przez kandydata wyzwania są każdorazowo tworzone indywidualnie, a ich tematyka i trudność są dostosowane do potrzeb wychowawczych danej osoby. (...) Szczegóły wyzwania określa drużynowy na podstawie potrzeb wychowawczych kandydata w zakresie rozwoju duchowego i emocjonalnego. (...) Realizację wyzwania zalicza drużynowy na podstawie rozmowy z kandydatem i ewentualnie innymi osobami mogącymi wnieść wkład do tej decyzji.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe wyzwania.

Wyzwania
wyzwania

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!