zhp.pl

Silni duchem - Wychowanie duchowe i religijne

Witajcie!Wychowanie duchoweWychowanie religijneWydział Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej KwateryZespoły Wychowania Duchowego i ReligijnegoKapelani i duszpasterzeInstrumenty metodycznePropozycje programoweDuchowe autorytetyBetlejemskie Światło PokojuHarcerski Kurs Alpha Ponad barieramiLinki

Wychowanie w ZHP odbywa się na kilku płaszczyznach: fizycznej, społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Tę ostatnią realizujemy poprzez praktykowanie religii, spotkania ekumeniczne, indywidualny rozwój w ramach prób na kolejne stopnie, centra duchowe podczas harcerskich wydarzeń oraz uczestnictwo w Betlejemskim Świetle Pokoju.

Wychowanie duchowe jest trudną sferą rozwoju. Sięga bowiem poza świat materialny, i podejmuje kwestie bardzo osobiste, z którymi nierzadko mocować się trzeba samemu, indywidualnie starając się dotrzeć do prawdy o sensie życia i swojego powołania. W harcerstwie nie unikamy tych pytań, motywujemy do poszukiwań, otwieramy się światopoglądowo. Dbamy o swobodny dialog pomiędzy wyznawcami różnych religii i ateistami. Dzięki temu pogłębiamy sferę duchową każdego zucha i harcerza, a także uczymy się tolerancji.

Jesienią 2016 r. Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery przekształcono w Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery, którego kierownikiem został ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC. Wydział tworzą ludzie, którzy nie tylko są fachowcami w dziedzinie duchowości i religijności, ale również na co dzień pracują z zuchami i harcerzami co sprawia, że posiadają także rozległą wiedzę metodyczną. W struktury Wydziału włączono Radę Duszpasterską Kapelanów oraz Radę Kleryckich Kręgów Harcerskich. Obecnym kierownikiem Wydziału jest phm. Piotr Dziewulski.

KIEROWNIK WYDZIAŁU

phm. Piotr Dziewulski – kontakt: piotr.dziewulski@zhp.net.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU

ks. ppor. rez. hm. Mateusz Kubiak – kontakt: mateusz.kubiak@zhp.net.pl

INSTRUKTORZY WYDZIAŁU

hm. Wojciech Jurkowski – Naczelny Kapelan ZHP
phm. Teresa Zawadzka
phm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
phm. Przemek Kowalski
ks. hm. Tomasz Kozłowski
ks. hm. Waldemar Piątek
hm. Jolanta Łaba

Rola kapelana ma wymiar dwuaspektowy. Na pierwszym miejscu stoi  troska o „zaspokajanie” potrzeb religijnych zuchów, harcerzy i instruktorów. Wyraża się ona w posłudze duszpasterskiej: organizacja i celebrowanie nabożeństw, czy też sakramentu pokuty, a także w obecność kapelana w harcerskim środowisku np. podczas obozów i biwaków. Drugi wymiar to stała obecność wśród harcerzy i wspólne rozważanie Prawa Harcerskiego. Kapelan powinien więc być nie tylko duszpasterzem, ale także swoistym autorytetem w wielu dziedzinach, także tych harcerskich.

W ramach ZHP skupia się kapelanów i duszpasterzy działających na szczeblu hufca i chorągwi wyznania katolickiego, prawosławnego oraz ewangelickiego.

Obecnie pracę kapelanów i duszpasterzy wyznania rzymskokatolickiego w ZHP reguluje Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 218/2017 w sprawie „Zasady pracy Kapelanów i Duszpasterzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz ich współdziałania z komendami” (2017) oraz Porozumienie miedzy Związkiem Harcerstwa Polskiego i Konferencją Episkopatu Polski dotyczące opieki duszpasterskiej sprawowanej przez kapelanów i duszpasterzy harcerskich wobec członków ZHP wyznania rzymskokatolickiego (2015). Praca duszpasterzy innych wyznawań nie została do tej pory uregulowana.

NACZELNY KAPELAN ZHP

Naczelny Kapelan ZHP z mocy Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 218/2017 w sprawie „Zasady pracy Kapelanów i Duszpasterzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz ich współdziałania z komendami” należy do Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwartety, przewodniczy Radzie Duszpasterskiej Kapelanów i Duszpasterzy ZHP, współpracuje z diecezjalnymi duszpasterzami harcerzy (kapłanami mianowanymi przez biskupa diecezjalnego, odpowiedzialnymi za duszpasterstwo harcerzy wszystkich organizacji działających na terenie diecezji) oraz tworzy warunki do realizacji celów posługi duszpasterskiej. Dodatkowo Naczelny Kapelan koordynuje działalność Kleryckich Kręgów Harcerskich, uczestniczy w pracach wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP w zakresie zadań programowych, metodycznych oraz organizacyjnych związanych z rozwojem duchowo-religijnym .

Obecnie Naczelnym Kapelanem ZHP jest ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC – kontakt: kapelan@zhp.pl

KAPELANI CHORĄGWI

Content 2

Harcerski Kurs Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Alpha prowadzona jest na całym świecie i każdy jest na niej mile widziany. Prowadzona jest w wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Harcerski Kurs Alpha jest trochę inny, choć są trzy elementy, które pojawiają się zawsze: posiłek, wykład, dyskusja.

Posiłek – Niezależnie czy spotykamy się z grupą przyjaciół przy kuchennym stole czy na kawie i szybkim ciastku w kawiarni, jedzenie na swój sposób zbliża ludzi. Nie inaczej jest na Harcerskim Kursie Alpha. Wszystkie spotkania rozpoczynają się od posiłku, ponieważ jest to świetny sposób na zawiązanie relacji i poznanie innych osób.

Wykład – Wykłady mają na celu angażować i inspirować do dyskusji w małych grupach. Zazwyczaj trwają ok. 30 minut, mogą być przedstawiane przez mówcę na żywo lub być odtworzone z nagrania wideo. Odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary i ukazują podstawy chrześcijaństwa, zwracając uwagę na pytania: Kim jest Jezus? Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego i jak się modlić? W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

Dyskusja – Prawdopodobnie najważniejszą częścią Harcerskiego Kursu Alpha jest: szansą na podzielenie się swoimi przemyśleniami i poglądami dotyczącymi tematu spotkania podczas dyskusji w małej grupie. Jest to okazja, żeby usłyszeć co myślą inni w przyjaznym i otwartym otoczeniu.   Nie trzeba nic mówić, ale można o wszystko pytać.

Obecnie program Harcerskiego Kursu Alpha jest prowadzony w:

Chorągwi Białostockiej – kontakt: biuro@bialostocka.zhp.pl

Chorągwi Stołecznej – kontakt: choragiew@stoleczna.zhp.pl

Chorągwi Krakowskiej – kontakt: sekretariat@krakowska.zhp.pl

Koordynatorem Harcerskiego Kursu Alpha jest ks. hm. Tomasz Kozłowski – kontakt: tomasz.kozlowski@zhp.net.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się