zhp.pl

Prace Głównej Kwatery ZHP

Zobacz, czym zajmuje się Główna Kwatera ZHP.

 

Przedsięwzięcia programowe

Uruchomienie Centralnego Banku Pomysłów cbp.zhp.pl
Materiały metodyczne i repertuarowe, propozycje programowe, konspekty – to wszystko dostępne jest teraz w jednym miejscu w Internecie. Więcej: www.cbp.zhp.pl

Poradniki metodyczne dla drużynowych
Za pośrednictwem komend chorągwi przekazaliśmy poradniki metodyczne, które zostały rozszerzone w stosunku do poprzedniej edycji, wydanej w roku 2011.

1500 harcerzy na wyprawie do Włoch na 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino
Zorganizowanie wydarzenia edukacyjnego na drugim końcu Europy było dużym wyzwaniem. W wyprawie wzięli udział harcerze ze wszystkich regionów Polski. Współorganizacja uroczystości państwowych, spotkania z kombatantami, rajd historyczno-fabularny, gra społecznościowa, gazeta – a przede wszystkim: Przyjęcie przez ZHP tradycji żołnierzy Armii gen. Andersa. Uniamo le generazioni – tamtej wiosny “połączyliśmy pokolenia”. Więcej: www.mc2014.zhp.pl

Propozycja programowa TERAZ AFRYKA!
Propozycja programowa,  warsztaty dla kadry programowej i drużynowych podczas imprez centralnych i wybranych imprez chorągwianych oraz konkurs, czyli edukacja globalna w ZHP. Program przygotowany wspólnie z Fundacją Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia poszerzył horyzonty prawie tysiąca drużyn, które wzięły w nim udział. TERAZ AFRYKA! to tylko jeden z wielu materiałów repertuarowych przygotowywanych przez Wydział Inspiracji i Poradnictwa

Ponad 900 wędrowników na Wędrowniczej Watrze
Sztandarowe wydarzenie polskich wędrowników z coraz większym rozmachem i coraz bardziej interesujące. W roku 2014 w nowej formule: trasy od morza do morza, dzień transferowy i wspólne spotkanie – tym razem w Małeczu.

Rajd Grunwaldzki
Edukacja kulturowa na najwyższym poziomie. W tym roku ostatni Rajd Grunwaldzki już prawie gotowy, ale to nie koniec tej historii… Więcej: www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl

Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju w Zakopanem
Betlejemskie Światło pokoju rozgrzewa serce pod Tatrami, ale i w całej Polsce. Wielka duchowa wyprawa do świata podstawowych wartości. Wielkie braterskie wyzwanie by rozpalić betlejemskim płomieniem całą Polskę. Więcej: www.swiatlo.zhp.pl

Pilotaż zmian metodycznych
Zespół metodyczny zakończył opracowywanie zmian w systemie metodycznym. Rada Naczelna ZHP zatwierdziła sposób dalszego postępowania w ramach tego bardzo dużego projektu. Przed nami wybór kilkudziesięciu drużyn z całej Polski, w których zostanie przeprowadzony pilotaż.

Jamboree w Japonii
Po dwóch latach przygotowań na przełomie lipca i sierpnia ponad 350 harcerzy pojedzie do Japonii na 23. Światowe Jamboree Skautowe.

Kształcenie i praca z kadrą

Letnia Akcja Szkoleniowa i LIDER+
96 instruktorów wzięło udział kursach LIDER+ zorganizowanych w 2014 roku przez Centralną Szkołę Instruktorską

Kursy kadry kształcącej II stopnia
50 instruktorów wzięło udział kursach LIDER+ zorganizowanych w 2014 roku.

Cogito
Kurs harcmistrzowski Cogito ma ugruntowaną markę i jest znany ze swojego wysokiego poziomu. W dwóch edycjach odbywających się w 2014 roku wzięło udział 63 instruktorów ZHP.

250 instruktorów przeszkolonych na innych formach kształceniowych współorganizowanych przez CSI.

PR LAB: Warsztaty tylko inne
Zakończyliśmy cykl warsztatów dla instruktorów pracujących w sferze komunikacji społecznej. W ciągu 16 miesięcy na 16 warsztatach przeszkoliliśmy ponad 800 instruktorów ZHP wspierających drużynowych i harcerskie komendy w budowaniu pozytywnego wizerunku ZHP.

Matryca kompetencji
Centralna Szkoła Instruktorska przygotowuje narzędzie do mapowania kompetencji instruktorów wykonujących różne funkcje na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej ZHP.

Program 35+
Zespół “35+” opracowuje program pozyskiwania i szkolenia dorosłej kadry.

Majątek i finanse

Przyjęliśmy plan stabilizacyjny finansów szczebla centralnego ZHP
Po ewaluacji obowiązującego od 2010 planu stabilizacyjnego w marcu br. przyjęliśmy nowy plan na perspektywę 2015-2018. Cel: spłata zadłużenia, optymalizacja kosztów, dywersyfikacja przychodów.

Stały wzrost sumy bilansowej GK ZHP
Rok 2014 zakończyliśmy wzrostem sumy bilansowej GK ZHP do poziomu ponad 14,35 mln zł. Wzrost sumy bilansowej utrzymujemy od 2011 roku. Dla porównania: suma bilansowa GK ZHP w roku 2010 wynosiła 7,93 mln zł 

Kolejny rok z zyskiem
Główna Kwatera ZHP odnotowała za rok 2014 zysk w wysokości 228 tys. zł. Środki te zostaną przekazane na spłatę zobowiązań długoterminowych ZHP

Spłacamy długi - systematycznie
Wszystkie znane zobowiązania długoterminowe ZHP są objęte ugodami i systematycznie spłacane. W roku 2009 długoterminowe zobowiązania ZHP wynosiły 7,22 mln zł. Rok 2014 zakończyliśmy z zadłużeniem na poziomie 3,5 mln zł. W ciągu pięciu lat zmniejszyliśmy zadłużenie ZHP o 3,72 mln zł.

Negocjujemy i naprawiamy błędy
Po dwóch latach zakończyliśmy negocjacje z Ministerstwem Finansów dotyczące nieprawidłowej sprzedaży nieruchomości w Ujeździe, dokonanej wiele lat temu przez Chorągiew Łódzką. Udało się umorzyć większość odestek, a zobowiązanie rozłożyć na wieloletnie raty.

Zmieniliśmy zasady nadzoru właścicielskiego
Ulepszyliśmy regulacje dotyczące nadzoru właścicielskiego nad osobami prawnymi, których właścicielem lub fundatorem jest ZHP

Uzyskaliśmy prawo własności dla schroniska Głodówka
Od 2014 roku możemy z ulgą i dumą mówić, że miejsce, z którego roztacza się najpiękniejszy widok na Tatry, i w którym jesteśmy od dziesięcioleci jest własnością harcerzy! ZHP zakończył postępowanie i stał się właścicielem schroniska na polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej.

Rozpoczynamy budowę Nowej Mariny Gdynia
Nowy dom dla Centrum Wychowania Morskiego ZHP w ciągu trzech najbliższych lat powstanie w sercu Gdyni. ZHP przystąpił do spółki, która wybuduje nowoczesne centrum żeglarskie i apartamentowiec w miejscu dawnych klubów żeglarskich przy al. Jana Pawła II w Gdyni.

Otoczenie prawne i instytucjonalne harcerstwa

Naczelnik ZHP członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego
Harcmistrzyni Małgorzata Sinica jest członkiem strony pozarządowej RDPP – organu doradczego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, który monitoruje i opiniuje działania państwa w sferach działalności pożytku publicznego.

Przewodniczący ZHP prezesem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Harcmistrz Dariusz Supeł z rekomendacji Głównej Kwatery ZHP został wybrany prezesem OFOP.

Korzystna nowelizacja rozporządzenia MEN ws. wypoczynku
Stopień instruktorski przewodnika i podharcmistrza uprawnia do bycia – odpowiednio: wychowawcą i kierownikiem wypoczynku. ZHP aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Instruktorzy-wychowawcy zwolnieni z opłat w KRK
Kandydaci na wychowawców na obozach, którzy są instruktorami harcerskimi zostali zwolnieni z opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności. To efekt zabiegów m.in. Głównej Kwatery ZHP.

Zwolnienie z VAT dla działalności kulturalnej ZHP
Zawsze to parę złotych w budżecie ZHP więcej ;-)

Powołanie międzyorganizacyjnego zespołu ds. zmian prawnych
Upełnomocnieni przedstawiciele ZHP, ZHR, Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerskiego i Royal Rangers Polska pracują wspólnie nad sprawami prawnymi dotyczącymi całego ruchu harcerskiego.

Prace nad ustawą o harcerstwie
Projekt aktu prawnego regulującego i chroniącego dorobek ruchu harcerskiego jest przygotowywany w zespole międzyorganizacyjnym oraz przy udziale Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa.

Zarządzanie organizacją i sprawy członkowskie

Analiza struktury organizacyjnej ZHP
Wykonany został raport dotyczący zadań struktury i efektywności ich realizacji. W raporcie znalazło się szersze spojrzenie na źródła finansowania i sposób wydatkowania środków oraz porównano ZHP z innymi organizacjami skautowymi. Raport jest punktem wyjścia do dalszych prac na Uchwałą 38. Zjazdu ZHP ws. zmian w strukturze organizacyjnej Związku.

Wprowadzenie systemu audytowego w ZHP
Każda chorągiew ZHP w ciągu poprzedniego roku przeszła jednolity audyt. Wnioski z audytu były punktem wyjścia do opracowania Raportu ws. struktury organizacyjnej ZHP.

Panel badawczy
Stworzono narzędzie do prowadzenia badań jakościowych i ilościowych w organizacji. Stałe monitorowanie wybranych obszarów działalności Związku przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządczej ZHP.

Office 365 dla każdego harcerza
We współpracy z Microsoft ZHP wdraża Office365 – pakiet biurowy oraz narzędzia wspomagające prace organizacji dostępne w chmurze internetowej. Office 365 to także legalne oprogramowanie dla każdego harcerza!

Nowa instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej
W ramach tzw. “Opcji zero” opracowaliśmy nową instrukcję HALiZ, która zastępuje dotychczasowe regulacje umieszczone w różnych dokumentach. Więcej: www.harcerskielato.zhp.pl 

Tekst jednolity regulaminu mundurowego
Na polecenie Zjazdu ZHP opracowaliśmy jednolity tekst regulaminu mundurowego, który w jednym miejscu porządkuje dotychczasowe nowelizacje oraz reguluje sprawy stroju galowego.

Jamboree 2023

Ramy prawne i organizacyjne kandydatury ZHP
Powołaliśmy Komitet Honorowy Kandydatury ZHP w skład którego wchodzą wybitne postacie polskiego życia publicznego z Prezydentem RP na czele. Przyjęliśmy instrukcję określającą organizacyjny sposób przygotowywania i obsługi kandydatury ZHP oraz powołaliśmy Zespół Projektu Jamboree 2023, skupiający ponad 100 instruktorów ze wszystkich chorągwi ZHP – specjalistów od programu, pracy z kadrą, komunikacji społecznej, logistyki, bezpieczeństwa, planowania przestrzennego i finansów.

Gwarancje rządowe dla kandydatury ZHP
Rada Ministrów RP udzieliła ZHP szczegółowych gwarancji rządowych niezbędnych w procesie ubiegania się o organizację Światowego Jamboree Skautowego oraz Zlotu Stulecia ZHP w 2018 r.

Wybór odpowiedzialnego partnera samorządowego
Zakończyliśmy negocjacje z Miastem Gdańskiem i na bieżąco współpracujemy z urzędem miejskim, by jamboree i Zlot Stulecia ZHP w 2018 r.  mogły odbyć się na Wyspie Sobieszewskiej.

Główna Kwatera ZHP jest zarządem Związku Harcerstwa Polskiego, który pracuje pod kierunkiem Naczelnika ZHP. Główna Kwatera ZHP składa się z 9 osób (Naczelnika ZHP, zastępców, skarbnika i członków GK ZHP) a swoje zadania realizuje przy pomocy wydziałów i zespół instruktorskich, zgodnie z podziałem obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków GK ZHP. Zadania Głównej Kwatery ZHP wynikają ze Statutu Związku Harcerstwa Polskiego.

Zadanie ukończone

Zadanie rozpoczęte

Zadanie ukończone po terminie

Zadanie realizowane z opóźnieniem

PASSWORD RESET

Zaloguj się