zhp.pl

Start Zarządzanie organizacją Jednostki regionalne

Jednostki regionalne

W ZHP chorągwie są terytorialnymi wspólnotami hufców. Zgodnie z uchwałą XXXIII Zjazdu ZHP i zmianami Statutu ZHP chorągwie posiadają osobowość prawną.

Chorągiew tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez:

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców,
  • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej,
  • kształcenie kadry instruktorskiej,
  • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi,
  • współpracę z władzami regionalnymi,
  • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

W celu realizacji swoich zadań chorągiew tworzy odpowiednie zespoły i referaty.

W ZHP funkcjonuje 17 chorągwi, a ich zasięg terytorialny odpowiada w przybliżeniu województwom:

Adresy wszystkich chorągwi znajdują się na stronie www.adresy.zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się