Wykładnie

Uchwała nr 15/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 lipca 2007 r. (wybór członków Rady Naczelnej ZHP)

Uchwała nr 7/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2012 r. (podział obowiązków pomiędzy członków komendy lub GK ZHP)

Uchwała nr 2/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 marca 2014r. (uprawnienia zawieszonego członka ZHP)

Uchwała nr 15/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (opiekun niepełnoletniego drużynowego)

Uchwała nr 17/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 września 2015 r. (czynne prawo wyborcze ustępujących członków władz ZHP)

Uchwała nr 41/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 listopada 2017 r. (określenie “rozpatruje” w kontekście zakresu przedmiotowego obrad zjazdu sprawozdawczego zjazdu hufca)

Uchwała nr 4/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (granice terytorialne hufców i chorągwi)

Uchwała nr 5/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (uzupełnienie składu władz hufca)

Uchwała nr 6/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (zbycie i obciążenie majątku ZHP)

Uchwała nr 7/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mianowanie na funkcję)

Uchwała nr 8/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (rezygnacja z mandatu przez komendanta hufca podczas zjazdu sprawozdawczego hufca)

Uchwała nr 9/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej)

Uchwała nr 10/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (wiążący charakter uchwał i decyzji władz naczelnych ZHP)

Uchwała nr 11/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (właściwa jednostka terenowa do realizacji prawa wyborczego)

Uchwała nr 12/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (mandat delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP)

Uchwała nr 13/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej)

Uchwała nr 14/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (czynne prawo wyborcze członków zespołów i komisji hufcowych)

Uchwała nr 15/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r. (kadencyjność niektórych władz)

Uchwała nr 16/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (wybór uzupełniający członka komendy lub GK ZHP)

Uchwała nr 17/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (moment zakończenia kadencji władz ZHP)

Uchwała nr 18/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (bierne prawo wyborcze osób skazanych oraz ukaranych przez sąd harcerski)

Uchwała nr 19/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (zawieszenie instruktora nie pełniącego funkcji instruktorskiej)

Uchwała nr 20/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 07 lutego 2019 r. (odwołanie od decyzji o zawieszeniu członka ZHP)

Uchwała nr 22/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 26 października 2019 r. w sprawie wykładni § 27 ust. 1 Statutu ZHP (zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ZHP)

Uchwała nr 23/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2019 r. w sprawie wykładni § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu ZHP (zachowanie ważności mandatu delegata na Zjazd ZHP i zjazd chorągwi)

Uchwała nr 25/XL z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie wykładni § 65 Statutu ZHP (uchylenie przez władzę ZHP własnej uchwały o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego ZHP)

Uchwała Nr 26/XL z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wykładni § 68 ust. 2, w związku z § 36 ust. 2 pkt 1, § 44 ust. 1 i § 68 ust. 1 Statutu ZHP (zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Naczelnej ZHP)

Uchwała Nr 28/XL z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wykładni § 46 w związku z § 47 Statutu ZHP (uchwały władz ZHP)

Uchwała Nr 29/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 4  maja  2021 r. w sprawie wykładni § 21 ust. 1 pkt 2, w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, § 36 ust. 1 i § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu ZHP (charakter funkcji delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP)

Uchwała nr 32/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia z dnia 9 października 2021 r. (uzupełnianie składu władz w trakcie kadencji)

Uchwała Nr 33/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP (forma wniosku komend chorągwi o zwołanie zjazdu nadzwyczajnego ZHP)

Uchwała Nr 36/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wykładni § 41 ust. 2 Statutu ZHP (ustalenie liczby delegatów na zjazd chorągwi wybieranych w hufcach oraz na Zjazd ZHP wybieranych w hufcach lub rejonach hufców)

Uchwała nr 1/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wykładni Statutu ZHP

Uchwała nr 2/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wykładni § 42 i § 43 ust. 1 Statutu ZHP (terminarz zjazdów a czteroletnia kadencja władz ZHP)

Uchwała nr 3/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wykładni § 56 ust. 3, § 57 ust. 2 i § 64 ust. 3, § 65 ust. 3 w związku z § 59 ust. 3 pkt 1) i § 67 ust. 4 pkt 6) Statutu ZHP (okres obowiązywania uchwał Zjazdu ZHP i zjazdu chorągwi)

Uchwała nr 4/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wykładni § 57 Statutu ZHP (konflikt pomiędzy dwoma zwołanymi równocześnie zjazdami nadzwyczajnymi chorągwi)

Uchwała nr 6/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 4 czerwca 2023 r. w sprawie wykładni § 22 ust. 2 i § 47 Statutu ZHP (odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej)

Uchwała nr 7/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 4 czerwca 2023 r. w sprawie wykładni § 44 ust. 1-3 w związku z § 48 ust. 3 pkt 5,  § 56 ust. 3 pkt 5 i § 64 ust. 3 pkt 9 Statutu ZHP (wybór uzupełniający członka komendy lub GK ZHP)

Uchwała nr 8/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wykładni § 54 ust. 3 w związku z § 44 ust. 1 i § 46 ust. 1 Statutu ZHP (minimalna liczebność komisji rewizyjnej hufca)

Uchwała nr 9/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wykładni § 45 ust. 3-5 Statutu ZHP (charakter i uprawnienia organu tymczasowego)

Uchwała nr 10/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wykładni § 24 pkt 4) oraz § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu ZHP (sprawy sporne związane z utratą członkostwa)

Uchwała nr 11/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wykładni § 43 ust. 2 pkt 5 i 6 Statutu ZHP (wygaśnięcie mandatu we władzach ZHP)

Uchwała nr 12/XLII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wykładni § 47 Statutu ZHP (skutki unieważnienia uchwał i decyzji)