zhp.pl

Start Miana Kadry Wspierającej

Miana Kadry Wspierającej

MIANA KADRY WSPIERAJĄCEJREGULAMINWNIOSKI O NADANIE MIANNUMERACJA MIANCERTYFIKATYKURSY E-LEARNINGOWEMAPA KOMPETENCJI ZHP

Kim jest kadra wspierająca (wg definicji zawartej w Systemie pracy z kadrą)?
Kadra wspierająca, czyli członkowie ZHP niebędący instruktorami, którzy pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą. Instruktorzy mogą także pełnić funkcje kadry wspierającej, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie umiejętności lub wiedzę specjalistyczną.

Czym są “Miana kadry wspierającej”?
Miana określają stopień kompetencji kadry jedynie w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Podstawą zdobywania mian kadry wspierającej jest mapa kompetencji. Kadra wspierająca powinna rozwijać swoją specjalistyczną wiedzę w powiązaniu z obszarem „wiedzy o ZHP i Harcerskim Systemie Wychowawczym”, która jest wsparciem w zrozumieniu celów i sposobu działania ZHP.

 1. Miana Kadry Wspierającej są jednym z narzędzi indywidualnego rozwoju kadry wspierającej, jak i kadry wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana Kadry Wspierającej stanowią potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonych obszarach, opisanych w Mapie Kompetencji ZHP.
 2. Regulamin określa tryb oraz warunki nadawania Mian Kadry Wspierającej (zwanych dalej MKW) w następujących obszarach wspierających działanie wychowawcze organizacji:
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji (MKWP),
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej (MKWF),
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej (MKWM),
 3. MKW posiadają trzy stopnie (I, II i III). Nie muszą być nadawane kolejno.
 4. MKW może zostać nadane osobie, która ukończyła 16 lat.
 5. MKW nadawane są przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP. Uprawnienia do nadawania poszczególnych stopni MKW:
  • komendant hufca – I stopień,
  • komendant chorągwi – I i II stopień,
  • Naczelnik ZHP – I, II i III stopień.
 6. Szczegółowy tryb nadawania MKW określony zostały poniżej, odrębnie dla każdego obszaru
  z uwagi na jego specyfikę.
 7. Osoba występująca o nadanie MKW wypełnia wniosek o nadanie miana, dokumentując spełnienie warunków określonych dla danego stopnia MKW. Wzory wniosków o nadanie MKW opracowuje Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP i udostępnia je na stronie internetowej www.zhp.pl.
 8. Nadając MKW właściwy komendant lub Naczelnik ZHP zobowiązany jest do ogłoszenia w rozkazie numeru miana. Numeracja MKW prowadzona jest przez GK ZHP według następującego wzoru: skrót nazwy miana /stopień miana /kolejny numer miana przyznanego w danej jednostce/ rok nadania (np. numer MKWP/II/11/2018 oznaczał będzie Miano Kadry Wspierającej II stopnia w obszarze komunikacji i promocji, przyznane jedenastej osobie w ZHP, rok przyznania 2018). Numer MKW dla danej osoby można uzyskać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.zhp.pl.
 9. Ewidencja MKW prowadzona odpowiednio na poziomie hufca, chorągwi dla mian nadanych przez daną jednostkę oraz na poziomie centralnym dla wszystkich nadanych MKW.
 10. Osoba, której nadano MKW otrzymuje od właściwego komendanta certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje. Wzory certyfikatów opracowuje Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP
  i udostępnia je na stronie internetowej www.zhp.pl.
 11. Osoba, której nadano MKW ma prawo do noszenia na mundurze metalowej odznaki, która jest symbolem przynależności do grona kadry wspierającej oraz oznaczeniem stopnia MKW. Odznaka występuje w kolorach: brązowym, srebrnym i złotym, odpowiadającym kolejnym stopniom MKW. Koszt wykonania odznaki ponosi nadający.
 12. Wzór odznaki jest jednolity dla wszystkich obszarów, w przypadku gdy danej osobie nadane zostaną MKW w więcej niż jednym obszarze, na mundurze nosi się tylko jedną odznakę – najwyższego posiadanego stopnia.
 13. Wzór odznaki MKW:

Regulamin Mian Kadry Wspierającej – link do pełnej treści Uchwały Głównej Kwatery ZHP w serwisie dokumenty.zhp.pl

Wzory wniosków o nadanie mian kadry wspierającej w poszczególnych obszarach.

Dla każdego ze stopni  przygotowany został odrębny wniosek, zawierający komentarze dot. tego jak należy go wypełnić. Na końcu każdego z wniosków znajdują się wytyczne z regulaminu opisujące tryb nadawania danego miana.

Wzory wniosków dot. Mian Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji:

Wzory wniosków dot. Mian Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej:

Wzory wniosków dot. Mian Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej:

Nadając MKW właściwy komendant lub Naczelnik ZHP zobowiązany jest do ogłoszenia w rozkazie numeru miana. Numeracja MKW prowadzona jest przez GK ZHP według następującego wzoru: skrót nazwy miana /stopień miana /kolejny numer miana przyznanego w danej jednostce/ rok nadania (np. numer MKWP/II/11/2018 oznaczał będzie Miano Kadry Wspierającej II stopnia w obszarze komunikacji i promocji, przyznane jedenastej osobie w ZHP, rok przyznania 2018). Numer MKW dla danej osoby można uzyskać za pomocą poniższego formularza – jest on przeznaczony dla przedstawicieli harcerskich komend.

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYDZIELENIE NUMERU MIANA  – link

Kod QR do formularza:

Wzory certyfikatów wydawanych przez harcerskie komendy osobom, które otrzymały miano kadry wspierającej danego stopnia w określonym obszarze. Certyfikat stanowi potwierdzenie kompetencji posiadanych przez daną osobę i może stanowić formę referencji, których ZHP udziela wolontariuszowi a przydatnych w pracy zawodowej. 

Dla każdego miana przygotowany został odrębny certyfikat, na którym podano listę kompetencji związanych z danym mianem. Certyfikat powinien zostać uzupełniony o dane osobowe, podpisany i opieczętowany przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP – w zależności od stopnia miana.

Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji:

Certyfikat_MKWP I stopnia
Certyfikat_MKWP II stopnia
Certyfikat_MKWP III stopnia

Miana Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej:

Certyfikat_MKWF I stopnia
Certyfikat_MKWF II stopnia
Certyfikat_MKWF III stopnia

Miana Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej:

Certyfikat_MKWM I stopnia
Certyfikat_MKWM II stopnia
Certyfikat_MKWM III stopnia

Główna Kwatera ZHP przygotowała kursy e-learningowe przeznaczone dla osób nie będących instruktorami ZHP, które zamierzają wnioskować o nadanie mian kadry wspierającej.

Ukończenie obu kursów jest tożsame z realizacją wymagania: “posiadanie wiedzy i umiejętności opisanych w Mapie Kompetencji w obszarach: „Wiedza o ZHP” oraz „Harcerski System Wychowawczy – część A: Ideały harcerskie” na poziomie 1”.

Wymaganie to jest obligatoryjne dla wszystkich mian I stopnia, ale także II lub III stopnia (jeśli dana osoba ubiega się o nadanie tych stopni z pominięciem stopni poprzednich).

Poniżej znajdują się linki do kursów na platformie zhp.edu.pl. Dostęp do kursów na platformie wymaga wcześniejszego zalogowania się przy użyciu adresu e-mail. Na kursy można zapisać się samodzielnie, zaś po ich ukończeniu wygenerowany zostaje certyfikat w PDF, zaświadczający o ukończeniu kursu.

Kurs e-learningowy “Wiedza o ZHP” – link

 • Posiada podstawową wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu).
 • Zna elementy składające się na Harcerski System Wychowawczy oraz rozumie ich funkcjonowanie i wzajemne relacje.
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie drużyny, szczepu i hufca. Świadomie w nich uczestniczy.

Kurs e-learningowy “Harcerski System Wychowawczy” – link

 • Zna i rozumie Misję ZHP, wprowadza ją w czyn w każdym harcerskim działaniu.
 • Zna i rozumie zasady harcerskiego wychowania, promuje je własną postawą.
 • Zna, rozumie i akceptuje wartości, na których zbudowane jest Prawo i Obietnica Zucha oraz Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.
 • Zna, rozumie i potrafi kształtować u swoich wychowanków postawy wynikające z Prawa i Obietnicy Zucha oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
 • Potrafi wypowiedzieć się na temat ideałów, na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie.
Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się