zhp.pl

Start Miana Kadry Wspierającej

Miana Kadry Wspierającej

MIANA KADRY WSPIERAJĄCEJREGULAMINWNIOSKI O NADANIE MIANNUMERACJA I REJESTR MIANCERTYFIKATY I ODZNAKIKURSY E-LEARNINGOWEMAPA KOMPETENCJI ZHP

Kim jest kadra wspierająca?
Kadra wspierająca to członkowie ZHP niebędący instruktorami, którzy pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą. Jakie to funkcje? Przede wszystkim te, które nie są wprost związane z działaniem drużyn i pracą drużynowych a do ich pełnienia potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejętności, nie związane z byciem wychowawcą. Na pewno należy do nich zarządzanie finansami i majątkiem organizacji, ale mogą to być również techniczne zagadnienia z “działu” komunikacji i promocji. Statut ZHP już od kilku dobrych lat nie wymaga posiadania stopnia instruktorskiego od osób kandydujących na funkcję skarbnika (hufca, chorągwi, ZHP) – za tą zmiana przemawiały argumenty o tym, że fachowa wiedza jest tu ważniejsza od umiejętności wychowawczych. Czy da się łączyć te dwa równoległe światy – wychowania i zarządzania? Oczywiście – mamy przecież w gronie instruktorów specjalistów od finansów, księgowych, logistyków, fotografów i webmasterów. I tu definicja kadry wspierającej okazuje się być bardziej pojemna i otwiera na tę własnie grupę. Instruktorzy ZHP mogą także pełnić funkcje kadry wspierającej, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie umiejętności lub wiedzę specjalistyczną. Mogą tym samym ubiegać się o nadanie Miana Kadry Wspierającej, na równi z harcerskimi specjalistami, którzy nie wybrali ścieżki instruktora-wychowawcy.

Czym są “Miana Kadry Wspierającej”?
Miana Kadry Wspierającej są jednym z narzędzi indywidualnego rozwoju kadry wspierającej, jak i kadry wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana określają stopień kompetencji kadry w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Wymagane do poszczególnych stopni wiedza, umiejętności i doświadczenie są oparte o Mapę Kompetencji ZHP. Mapa zawiera w sobie listę konkretnych kompetencji opisanych na 3 poziomach: podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim m.in dla obszarów takich jak “gospodarka finansowa i majątkowa” oraz “relacje z otoczeniem”. Z racji tego, że ZHP jest organizacją wychowawczą, oczekujemy, by kadra wspierająca wraz z poszerzaniem swej specjalistycznej wiedzy rozwijała równolegle obszar „wiedzy o ZHP i Harcerskim Systemie Wychowawczym”, która pomoże lepiej rozumieć cele i sposób działania ZHP. I to również znajduje swoje odzwierciedlenie w wymaganiach dla poszczególnych mian.

 1. Miana Kadry Wspierającej są jednym z narzędzi indywidualnego rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i kadry wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana Kadry Wspierającej stanowią potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonych obszarach, opisanych w Mapie Kompetencji ZHP.
 2. Regulamin określa tryb oraz warunki nadawania Mian Kadry Wspierającej (zwanych dalej MKW) w następujących obszarach wspierających działanie wychowawcze organizacji:
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji (MKWP),
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej (MKWF),
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej (MKWM),
 3. MKW posiadają trzy stopnie (I, II i III). Nie muszą być nadawane kolejno.
 4. MKW może zostać nadane osobie, która ukończyła 16 lat.
 5. MKW nadawane są przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP. Uprawnienia do nadawania poszczególnych stopni MKW:
  • komendant hufca – I stopień,
  • komendant chorągwi – I i II stopień,
  • Naczelnik ZHP – I, II i III stopień.
 6. Szczegółowy tryb nadawania MKW określony zostały poniżej, odrębnie dla każdego obszaru z uwagi na jego specyfikę.
 7. Osoba występująca o nadanie MKW wypełnia wniosek o nadanie miana, dokumentując spełnienie warunków określonych dla danego stopnia MKW. Wzory wniosków o nadanie MKW opracowuje Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP i udostępnia je na stronie internetowej www.zhp.pl.
 8. Nadając MKW, właściwy komendant lub Naczelnik ZHP zobowiązany jest do ogłoszenia w rozkazie numeru miana. Numeracja MKW prowadzona jest przez GK ZHP według następującego wzoru: skrót nazwy miana /stopień miana /kolejny numer miana przyznanego w danej jednostce/ rok nadania (np. numer MKWP/II/11/2018 oznaczał będzie Miano Kadry Wspierającej II stopnia w obszarze komunikacji i promocji, przyznane jedenastej osobie w ZHP, rok przyznania 2018). Numer MKW dla danej osoby można uzyskać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.zhp.pl.
 9. Ewidencja MKW prowadzona jest odpowiednio na poziomie hufca, chorągwi dla mian nadanych przez daną jednostkę oraz na poziomie centralnym dla wszystkich nadanych MKW.
 10. Osoba, której nadano MKW, otrzymuje od właściwego komendanta certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje. Wzory certyfikatów opracowuje Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP i udostępnia je na stronie internetowej www.zhp.pl.
 11. Osoba, której nadano MKW, ma prawo do noszenia na mundurze metalowej odznaki, która jest symbolem przynależności do grona kadry wspierającej oraz oznaczeniem stopnia MKW. Odznaka występuje w kolorach: brązowym, srebrnym i złotym, odpowiadającym kolejnym stopniom MKW. Koszt wykonania odznaki ponosi nadający.
 12. Wzór odznaki jest jednolity dla wszystkich obszarów; w przypadku gdy danej osobie nadane zostaną MKW w więcej niż jednym obszarze, na mundurze nosi się tylko jedną odznakę – najwyższego posiadanego stopnia.
 13. Wzór odznaki MKW:

Regulamin Mian Kadry Wspierającej – link do pełnej treści Uchwały Głównej Kwatery ZHP w serwisie dokumenty.zhp.pl

Wzory wniosków o nadanie mian kadry wspierającej w poszczególnych obszarach.

Dla każdego ze stopni  przygotowany został odrębny wniosek, zawierający komentarze, jak należy go wypełnić. Na końcu każdego z wniosków znajdują się wytyczne z regulaminu opisujące tryb nadawania danego miana.

Wzory wniosków dot. Mian Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji:

Wzory wniosków dot. Mian Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej:

Wzory wniosków dot. Mian Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej:

Nadając MKW właściwy komendant lub Naczelnik ZHP zobowiązany jest do ogłoszenia w rozkazie numeru miana. Numeracja MKW prowadzona jest przez GK ZHP według następującego wzoru: skrót nazwy miana/ stopień miana/ kolejny numer miana/ rok nadania (np. numer MKWP/II/11/2018 oznaczał będzie Miano Kadry Wspierającej II stopnia w obszarze komunikacji i promocji, przyznane jedenastej osobie w ZHP, rok przyznania 2018).

Numer MKW dla danej osoby można uzyskać za pomocą poniższego formularzajest on przeznaczony dla przedstawicieli harcerskich komend i osób przez nie upoważnionych. O przydzielenie numeru nie wnioskują sami zainteresowani nadaniem miana, ale osoby odpowiedzialne za nadanie miana. Prosimy o składanie wniosków o numery mian, które zostaną na pewno nadane w najbliższym rozkazie komendanta hufca/komendanta chorągwi/Naczelnika ZHP (wnioski o ich nadanie rozpatrzone już zostały pozytywnie i pozostała jedynie formalność w postaci ogłoszenia w rozkazie).

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYDZIELENIE NUMERU MIANA  – link

Kod QR do formularza:

Centralny rejestr nadanych mian prowadzony jest przez GK ZHP. Link do rejestru:

REJESTR MIAN KADRY WSPIERAJĄCEJ

Wzory certyfikatów wydawanych przez harcerskie komendy osobom, które otrzymały miano kadry wspierającej danego stopnia w określonym obszarze. Certyfikat stanowi potwierdzenie kompetencji posiadanych przez daną osobę i może stanowić formę referencji przydatnych w pracy zawodowej, których ZHP udziela wolontariuszowi. 

Dla każdego miana przygotowany został odrębny certyfikat, na którym podano listę kompetencji wynikających z posiadania danego miana. Certyfikat powinien zostać uzupełniony o dane osobowe, podpisany i opieczętowany przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP – w zależności od stopnia miana. Harcerskie komendy są zobowiązane do wystawienia certyfikatu niezwłocznie po wydaniu rozkazu, w którym nadane zostaje miano i wręczenia osobie, która miano uzyskała wraz z odznaką MKW.

Wzory certyfikatów dla Mian Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji:

Certyfikat_MKWP I stopnia
Certyfikat_MKWP II stopnia
Certyfikat_MKWP III stopnia

Wzory certyfikatów dla Mian Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej:

Certyfikat_MKWF I stopnia
Certyfikat_MKWF II stopnia
Certyfikat_MKWF III stopnia

Wzory certyfikatów dla Mian Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej:

Certyfikat_MKWM I stopnia
Certyfikat_MKWM II stopnia
Certyfikat_MKWM III stopnia

Odznaka MKW

Osoba, której nadano MKW ma prawo do noszenia na mundurze metalowej odznaki, która jest symbolem przynależności do grona kadry wspierającej oraz oznaczeniem stopnia MKW. Odznaka występuje w kolorach: brązowym, srebrnym i złotym, odpowiadającym kolejnym stopniom MKW. Koszt wykonania odznaki ponosi nadający. Główna Kwatera ZHP zapewni dostęp do odznak hufcom i chorągwiom, zlecając wykonanie zbiorczo niezbędnej ich ilości i posiadając je na stanie. Odznaki przekazywane będą chorągwiom i hufcom po koszcie ich zamówienia (wynosi on obecnie 5 zł brutto za szt. + koszty wysyłki). Dane dot. FV i płatności podać należy w tym samym FORMULARZU, za pomocą którego uzyskuje się numer miana.

Wzór odznaki jest jednolity dla wszystkich obszarów, w przypadku gdy danej osobie nadane zostaną MKW w więcej niż jednym obszarze, na mundurze nosi się tylko jedną odznakę – najwyższego posiadanego stopnia.

Wzór odznaki MKW:

Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP wraz z Wydziałem Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP przygotowały kursy e-learningowe przeznaczone dla osób nie będących instruktorami ZHP, które zamierzają wnioskować o nadanie mian kadry wspierającej.

Ukończenie obu kursów jest tożsame z realizacją wymagania: “posiadanie wiedzy i umiejętności opisanych w Mapie Kompetencji w obszarach: „Wiedza o ZHP” oraz „Harcerski System Wychowawczy – część A: Ideały harcerskie” na poziomie 1”.

Wymaganie to jest obligatoryjne dla wszystkich mian I stopnia, ale także II lub III stopnia (jeśli dana osoba ubiega się o nadanie tych stopni z pominięciem stopni poprzednich).

Poniżej znajdują się linki do kursów na platformie zhp.edu.pl. Dostęp do kursów na platformie wymaga wcześniejszego zalogowania się przy użyciu adresu e-mail. Na kursy można zapisać się samodzielnie, zaś po ich ukończeniu wygenerowany zostaje certyfikat w PDF, zaświadczający o ukończeniu kursu.

Kurs e-learningowy “Wiedza o ZHP” – link

 • Posiada podstawową wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu).
 • Zna elementy składające się na Harcerski System Wychowawczy oraz rozumie ich funkcjonowanie i wzajemne relacje.
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie drużyny, szczepu i hufca. Świadomie w nich uczestniczy.

Kurs e-learningowy “Harcerski System Wychowawczy” – link

 • Zna i rozumie Misję ZHP, wprowadza ją w czyn w każdym harcerskim działaniu.
 • Zna i rozumie zasady harcerskiego wychowania, promuje je własną postawą.
 • Zna, rozumie i akceptuje wartości, na których zbudowane jest Prawo i Obietnica Zucha oraz Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.
 • Zna, rozumie i potrafi kształtować u swoich wychowanków postawy wynikające z Prawa i Obietnicy Zucha oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
 • Potrafi wypowiedzieć się na temat ideałów, na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP przygotował odrębny kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o nadanie Miana Kadry Wspierającej I stopnia w obszarze komunikacji i promocji, dotyczący Katalogu Identyfikacji Wizualnej i Modelu marki ZHP.

 • Zna założenia marki ZHP. Uwzględnia je w swojej działalności promocyjnej.

Mapa Kompetencji jest narzędziem wspierającym indywidualny rozwój kadry ZHP w zakresie kompetencji specjalistycznych mających na celu wsparcie procesu wychowania prowadzonego w gromadach i drużynach.

Mapa Kompetencji służy do pracy z kadrą pełniącą funkcje na poziomie szczepu, hufca, chorągwi oraz centralnym. Zawiera w sobie wachlarz kompetencji, rozumianych jako: wiedza, umiejętności i doświadczenie, których posiadanie jest niezbędne w pełnieniu funkcji przez osoby odpowiedzialne za wspieranie procesu wychowania (stąd nie dotyczy funkcji drużynowego). Mapa budowana jest w oparciu o zasadę, że ludzie dorośli uczą się przez całe życie przede wszystkim poprzez doświadczenie i praktykę realizowaną w swoim środowisku działania, ale warto jest wspierać ten również proces za pomocą kursów i szkoleń.

Mapa obejmuje siedem obszarów kompetencji:

 • Wiedza o ZHP,
 • Harcerski System Wychowawczy,
 • Kształcenie kadry,
 • Umiejętności liderskie,
 • Gospodarka finansowa i majątkowa,
 • Relacje z otoczeniem,
 • Zagranica.

Każdy z obszarów Mapy został podzielony na 3 poziomy, odzwierciedlające coraz wyższy poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia z danej dziedziny:

 • Poziom 1 (Podstawowy) oznacza znajomość dorobku i narzędzi, którymi dysponuje ZHP w danym obszarze kompetencji oraz umiejętność korzystania z tego dorobku.
 • Poziom 2 (Zaawansowany) oznacza posiadanie pogłębionej wiedzy
  i umiejętności oraz doświadczeń zbudowanych na praktycznym zastosowaniu kompetencji z danego obszaru.
 • Poziom 3 (Mistrzowski) oznacza stosowanie danych kompetencji na poziomie eksperckim, wpływanie na działanie ZHP poprzez tworzenie autorskich rozwiązań oraz czerpanie z osiągnięć spoza harcerstwa. Oznacza także autorytet wystarczający by kierować działaniem bądź pełnić rolę eksperta w dowolnym zespole instruktorskim, który zajmuje się tematyką opisaną w obszarze kompetencji.

Mapa kompetencji wspiera funkcjonowanie Systemu pracy z kadrą w ZHP we wszystkich jego obszarach.

Mapa Kompetencji 2.0 – opis i zasady realizacji
Mapa Kompetencji 2.0 – obszary i poziomy kompetencji

Mapa Kompetencji ZHP 2.0 – plakat do druku (format A0)

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się