zhp.pl

Start Letnia Akcja Szkoleniowa 2016

Letnia Akcja Szkoleniowa 2016

LAS logo_WYDARZENIE

Ocypel (Bory Tucholskie), 17-21 sierpnia 2016 r.

Poniżej znajdziesz szczegóły każdego ze szkoleń organizowanego podczas Letniej Akcji Szkoleniowej. Na każdy z kursów/ zlotów obowiązuje osoba rejestracja i cena, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze szczegółami przed wysłaniem zgłoszenia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Szefem Biura, hm. Jackiem Grzebieluchą jacek.grzebielucha@zhp.net.pl.

Składkę należy wpłacić na numer rachunku bankowego Letniej Akcji Szkoleniowej
10 1140 1010 0000 5392 2900 1039
tytułem: „DSCZ nazwa formy, imię i nazwisko uczestnika”

Rachunek odbiorcy:
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Komenda Letniej Akcji Szkoleniowej 2016:
Komendant LAS 2016 – hm. Sławomir Postek
Szef Biura – hm. Jacek Grzebielucha
Szef Promocji i Informacji – phm. Wiktoria Drozd
Szef bazy obozowej – phm. Krystyna Mamak
Komendanci Kursów:
Efekt wioski – hm. Marta Filipiak
Koloryt – phm. Monika Bajkowska
Szkolenie dla kadry 35+ – hm. Joanna Marcinkowska
Wskazówki dla harcmistrzów – hm. Ewa Gąsiorowska
Zlot Komend i Komendantów Hufców – hm. Anna Nowosad

Zgłoszenia trwają do 31 maja, linki rejestracyjne na szkolenia znajdują się w poszczególnych zakładkach.

REGULAMINPROWADZĄCYZLOT KOMENDANTÓW I KOMEND HUFCÓWEFEKT WIOSKIKOLORYTSZKOLENIE DLA KADRY 35+WSKAZÓWKI DLA HARCMISTRZÓW

REGULAMIN

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.1. Letnia Akcja Szkoleniowa 2016 jest projektem skierowanym do instruktorów i funkcyjnych ZHP.

1.2. Organizatorem Zlotu jest Centralna Szkoła Instruktorska ZHP, a w jej imieniu Komenda Zlotu. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.

1.3. Program Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 oraz wszelkie niezbędne informacje są zamieszczane na stronie internetowej www.zhp.pl

1.4. Obowiązki organizatora:

 1. Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestników Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 (stołówkowe lub pakietowe) od kolacji 18 sierpnia do śniadania 21 sierpnia 2016 r.
 2. Zapewnienie opieki medycznej.
 3. Zapewnienie programu.
 4. Zapewnienie zaplecza sanitarnego.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 roku. W takiej sytuacji nastąpi zwrot wpłaty na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

 1. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY FORMALNOŚCI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 jest:

Ukończenie 18. lat, a w przypadku osób niepełnoletnich pełniących funkcję drużynowego lub przybocznego wypełnienie karty kwalifikacyjnej wysłanej pocztą elektroniczną do uczestnika w terminie do 1 lipca 2016 roku.

Zarejestrowanie chęci uczestnictwa, w terminie do 31 maja 2016 r., w postaci wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.rejestracja.zhp.pl oraz uiszczenia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej.

Spełnianie wymogów udziału w którejkolwiek formie Letniej Akcji Szkoleniowej 2016.

2.2. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb związanych z realizacją Letniej Akcji Szkoleniowej 2016.

2.3. Całkowity koszt uczestnictwa w Letniej Akcji Szkoleniowej 2016, łącznie z kosztami podróży, ponosi uczestnik.

2.4. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa związana z udziałem w Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 (zgodnie z Decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP) wynosi odpowiednio dla każdej z organizowanych form:
Koloryt – 300 zł
Zlot Komendantów i Komend Hufców – 300 zł
Efekt wioski – 300 zł Zlot harcmistrzów – 300 zł
Zlot kadry 35+ (20-21.08.2016) – 220 zł
Kurs przewodnikowski 35+ (18-21.08.2016) – 300 zł
„Wskazówki dla Skautmistrzów” (19-21.08.2016) – 220 zł

Składkę należy wpłacić na numer rachunku bankowego Letniej Akcji Szkoleniowej 2016
10 1140 1010 0000 5392 2900 1039
tytułem: „DSCZ nazwa formy, imię i nazwisko uczestnika”

Rachunek odbiorcy:
Główna Kwatera ZHP, Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

2.5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 zwrot wpłaty odbywa się na następujących zasadach:

Zgłoszenie rezygnacji do dnia 10 czerwca 2016 r. – zwrot 80% wpłaty. Reszta wpłaty pozostaje bezzwrotnie u organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych;
Zgłoszenie rezygnacji na 10 lipca 2016 r. – zwrot 50% wpłaty. Reszta wpłaty pozostaje bezzwrotnie u organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych;
Zgłoszenie rezygnacji na 15 i mniej dni przed terminem Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 – zwrot nie przysługuje.
Zgłaszając rezygnację do biura zlotu należy podać imię i nazwisko, formę szkoleniową, numer ewidencyjny ZHP oraz numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy.

2.6. Uczestnikom Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 usuniętym przez organizatora z powodu łamania niniejszego regulaminu zwrot opłaty za Letnią Akcję Szkoleniową 2016 nie przysługuje.

2.7. Uczestnik bierze udział w Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody jakie spowoduje. Akceptując regulamin, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko organizatorowi, sponsorom, uczestnikom, organom ZHP, właścicielom terenu, a także innym osobom powiązanym z organizacją imprezy w związku z wypadkami lub stratami i szkodami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek, strata lub szkoda były zamierzone lub wyniknęły z rażącego zaniedbania organizatorów.

2.8. Uczestnik zgłaszając się, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach z Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 do celów związanych z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta (wyłącznie w formie pisemnej), jednak nie wcześniej niż 1 (jeden) rok po zakończeniu Letniej Akcji Szkoleniowej 2016.

2.9. Uczestnicy są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania Prawa Harcerskiego;
 2. Obecności na zajęciach Letniej Akcji Szkoleniowej 2016. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć (które już się odbyły), chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami (udokumentowanymi przez uczestnika), takimi jak np. choroba;
 3. Aktywnego udziału na wszystkich zajęciach;
 4. Posiadania widocznego identyfikatora zlotowego;
 5. Zgłaszania wszystkich sytuacji zagrożenia i rażących przypadków nieprzestrzegania niniejszego regulaminu do biura Letniej Akcji Szkoleniowej 2016.
 6. Przestrzegania:
  1. Godzin posiłków;
  2. Nocowania w namiotach z osobami tej samej płci (z wyłączeniem małżeństw biorących udział w tej samej części zlotu);
  3. Zakazu wprowadzania zwierząt na teren zlotu;
  4. Zakazu opuszczania terenu zlotu i wchodzeniu na teren zlotu bez rejestracji w biurze zlotu;
  5. Ciszy nocnej poza miejscami przeznaczonymi na rozmowy i śpiewanie poza terenem obozowiska w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
 7. Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, jak również:
  1. Regulaminu poruszania się po drogach;
  2. Regulaminu mundurowego ZHP;
  3. Instrukcji sanitarnej obozu;
  4. Regulaminu przeciwpożarowego;
  5. Regulaminu kąpieli;
  6. Innych obowiązujących dokumentów ZHP.
 1. BEZPIECZEŃSTWO

3.1. Otwarty ogień wolno rozpalać tylko w miejscach wskazanych przez organizatora i pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać go bez nadzoru. W sytuacji wysokiego zagrożenia lasu pożarem organizator może ograniczyć możliwość rozpalania ognia, włącznie z całkowitym zakazem.

3.2. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników, uczestnicy Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz poinformowania o takim fakcie organizatora (biuro zlotu, komendant formy) lub odpowiednie służby porządkowe.

3.3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych zdarzeń organizator ma prawo czasowo lub definitywnie przerwać Letniej Akcji Szkoleniowej 2016. W tej sytuacji uczestnicy powinni wykonywać instrukcje od organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Uczestnicy Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 są zobowiązani do rejestracji w biurze Zlotu w dniu 17 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do godz. 18.00

4.2. Uczestnicy opuszczają teren zlotu w dniu 21 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00

4.3. Na terenie Letniej Akcji Szkoleniowej 2016 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów mechanicznych – silnikowych, za wyjątkiem samochodów organizatora posiadających zezwolenie.

4.4. Adres do korespondencji szefa biura zlotu: jacek.grzebielucha@zhp.net.pl

4.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

PROWADZĄCY

To nas spotkasz podczas codziennych zajęć i warsztatów.

ZLOT KOMENDANTÓW I KOMEND HUFCÓW

KOLORYT

WSKAZÓWKI DLA HARCMISTRZÓW

EFEKT WIOSKI

SZKOLENIE DLA KADRY 35+

ZLOT KOMENDANTÓW I KOMEND HUFCÓW  Formularz rejestracyjny

Cena: 300 zł

Limit osób: 70 osób

Do udziału zapraszamy komendantów i członków komend hufców.

Zlot komendantów i komend hufców to niepowtarzalna okazja do tego, aby:

 • zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć swoje horyzonty, zainspirować się działaniami innych komend hufców;
 • spotkać instruktorów z całej Polski działających w komendach hufców;
 • podzielić się doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia hufca i zaczerpnąć pomysłów, które sprawdziły się w innych hufcach;
 • porozmawiać o tym, co jest w Waszej pracy w hufcach ważne, trudne, z jakimi problemami się mierzycie, ale także o tym, co się Wam udaje i czym moglibyście się dzielić z innymi hufcami.

Każdy z uczestników zlotu będzie mógł wybrać jedną z dwóch ścieżek merytorycznych, którą będzie podążał. Dodatkowo przygotowane zostaną propozycje zajęć, z których uczestnicy wybiorą ostatecznie te, które rzeczywiście odbędą się na Zlocie.

1. Ścieżka poświęcona pracy z kadrą i programowi

Na tej ścieżce znajdą się zajęcia dotyczące:

 • tego, jak mówić o harcerstwie w taki sposób, żeby zainteresować osoby niezwiązane z harcerstwem;
 • tego, w jaki sposób metoda harcerska jest obecna w działaniu komend hufców i jak w komendzie hufca pracować metodą harcerską;
 • w jaki sposób pracować z kadrą hufcu, skąd kadrę dla hufca pozyskiwać i jak jej nie tracić.

2. Ścieżka poświęcona kwestiom finansowym i organizacyjnym

Na tej ścieżce znajdą się zajęcia dotyczące:

 • pozyskiwania środków na działania harcerskie;
 • radzenia sobie z finansami w hufcu.

Obydwie ścieżki będą miały wiele zajęć wspólnych, do których będą należały:

 • zajęcia dotyczące tego, jakie są podstawy formalne działania hufca, w jakich dokumentach jest to uregulowane, czy dokumenty te wspierają pracę komendantów i komend hufców;
 • praktyczny warsztat dotyczący reagowania na sytuacje trudne, które mogą się w hufcu wydarzyć, w tym radzenia sobie z zainteresowaniem mediów takimi sytuacjami;
 • zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą (zwłaszcza bezpieczeństwa dotyczącego relacji instruktor – harcerz);
 • zajęcia dotyczące współpracy zagranicznej a przede wszystkim tego, jak czerpać pomysły programowe z działań i programów WOSM, WAGGGS.

W blokach wieczornych stworzymy Wam także przestrzeń do podzielenia się dobrymi praktykami z pracy Waszych hufców oraz zasięgnięcia rady, jak poradzić sobie z problemami, na które w pracy hufca napotykacie.

Jeżeli w Twoim hufcu podejmujecie działania, które angażują społeczność lokalną, albo organizujecie rajd, na który przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, albo szkolicie w sposób, który zapada uczestnikom w pamięć tak bardzo, że macie zawsze więcej chętnych niż miejsc na kursach – koniecznie przyjedź na Zlot i podziel się Waszymi doświadczeniami!

Jeżeli niedawno zostałeś/ zostałaś komendantem/ komendantką hufca i szukasz sprawdzonych sposobów na działanie hufca i inspiracji – koniecznie przyjedź na Zlot i posłuchaj, co mają do powiedzenia bardziej doświadczeni komendanci!

EFEKT WIOSKI  Formularz rejestracyjny

Cena szkolenia: 300 zł

Limit osób: 60 osób

“Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia.” Guy de Maupassant

Zapraszamy do naszej wioski. Wioski pełnej ludzi.
Zapraszamy zatem na spotkanie z ludźmi…

Nasz gatunek wyewoluował do życia w grupie – w grupie, której członkowie odczytują nawzajem swoje intencje i emocje, i dzięki kontaktom z innym ludźmi doświadczają wsparcia i poczucia wspólnoty.

W naszej wiosce zrozumiesz, że osobisty kontakt z innymi to pradawna i głęboka potrzeba człowieka.

W naszej wiosce wiemy, że istnieje w nas chęć polepszenia swojego życia, rozwoju. Podzielimy się sposobami, jak można dokonać pożądanych zmian poprzez refleksję nad tym jak funkcjonują nasze przekonania, nawyki i motywacje.

W naszej wiosce skupiamy się na tym, jak wesprzeć w tej zmianie innych ludzi. Jak być z innymi ludźmi w partnerstwie; tak, by rozwijali swoje skrzydła, byli spełnieni i szczęśliwi.

Wreszcie wyjedziesz, by budować swoją wioskę pełną dobrych relacji, rozwoju, uważności na potrzeby i zasoby innych. Wioskę pełną innych ludzi – źródła radości i wielkiej wartości.

Cele:
• zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wspierania ludzi w dążeniu do celów i rozwiązywania ich trudności.
• rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych
• ukształtowanie postawy wspierającej rozwój innych w oparciu o partnerstwo i zmotywowanie uczestników do stosowania indywidualnego podejścia
• poznanie i zdobycie umiejętności pracy z mapą kompetencji
• poznanie innych efektywnych metod pracy z ludźmi
• doświadczenie zmiany rozwojowej “na sobie”
• wzmocnienie wspólnoty instruktorskiej

Uczestnicy:
• Instruktorzy wspierający rozwój innych – Członkowie Chorągwianych ZKK, KSI i Komend
• Liczba uczestników – po 3 z każdej chorągwi zgodnie z powyższym kluczem, nie więcej niż 60 osób

KOLORYT  Formularz rejestracyjny

Dla osób zgłaszających się na formę dla drużynowych i przybocznych trwająca od 18 do 21 sierpnia – cena 300 zł

Dla osób zgłaszających się na formę dla namiestników i szefów referatów pracujących z kadra metodyki harcerskiej trwając od 19 do 21 sierpnia  – cena 220 zł

Limit osób: 120 osób

Założenia:
1. Zlot ma na celu usystematyzowanie i ujednolicenie wiedzy nt. Metodyki Harcerskiej, zainspirowanie kadry i zmotywowanie ich. Zachęcenie do współpracy z zespołem Harcerskim WWMiP.
2. Zlot przewidziany jest dla kadry harcerskiej czyli drużynowych, przybocznych i kadry pracującej z drużynami harcerskimi.
3. Uczestnicy tworzą zastępy 6-osobowe, najlepiej gdyby takimi zastępami się zgłaszają (np z jednego szczepu lub jednego hufca). Jeśli jednak ktoś nie ma możliwości zgłoszenia się z zastępem, kadra zlotu będzie dobierać osoby w konkretne zastępy.
4. Zlot ma być przeżyciowy. Zajęcia mają być około 3 godzinne w tym około 2 godziny “przeżycia” plus godzina teoretyczna/ warsztatowa
5. Każdy zastęp przechodzi taki sam cykl zajęć, dlatego nie ominie Cię żadna treść.

Ogólne założenie programowe
Uczestnicy będą odbywali zajęcia programowe (warsztatowe) w grupach:
1) instruktorów pracujących bezpośrednio z harcerzami,
2) instruktorów pracujących z kadrą harcerską,
tematy zajęć będą rotacyjnie odbywać się dla wszystkich zastępów o tej samej tematyce – według tabeli potrzeb,
uczestnicy po wzięciu udziału w zajęciach będą otrzymywali odpowiednie symbole, które na koniec utworzą spójną całość,
zlotowe popołudnia (cisza poobiednia) będzie mogła być spędzana aktywnie: korzystając z atrakcji na bazie,
zlotowe wieczory będą skupiały wszystkich uczestników na biletowanych tematach, koloryzowanych według sprawności: czarna – praca z kadrą, czerwona – praca z drużyną, zielona – praca z radą drużyny/zastępem zastępowych, niebieska – praca nad harcerzami/zastępami.

Część Kolorytu poświęcona pracy Referatów, Namiestników oraz ich członków będzie opierała się na warsztatach dotyczących systematycznej pracy z kadrą metodyki harcerskiej.

Jeśli chcesz wzbogacić swój warsztat, poszukujesz inspiracji, czy pola do wymiany doświadczeń – przyjedź, by współtworzyć z nami to niesamowite wydarzenie.

Koloryt dla kadry pracującej z harcerzami:

Praca w zastępach to najlepsza metoda, by osiągać w harcerstwie najwyższe cele wychowawcze. Można się o tym przekonać tylko samemu tego doświadczając. Dlatego zapraszamy Was, abyście na Koloryt wybrali się w zastępach – dowolnie przez siebie wybranych. To dobra okazja do pracy w gronie kadry szczepu, namiestnictwa, hufca, czy po prostu przyjaciół. Jeśli jednak nie będziesz mieć możliwości zgłosić się wraz z ekipą, zrób to indywidualnie. Pomożemy Ci dobrać taką paczkę, że tylko góry przenosić… Czekamy na Was!
Zastęp kadrowy – Kolorowy Wiatr

Ja ma wyglądać zastęp?

Zastępy na Kolorycie liczyć będą od 5 do 7 osób. Nazwa zastępu łączyć ma w sobie: nawiązanie do koloru oraz przekaz idei, która aktualnie Was łączy. Nazwa ta zatwierdzana będzie przez Szefa Biura Kolorytu.

SZKOLENIE DLA KADRY 35+  Formularz rejestracyjny

Cena szkolenia: 220 zł

Limit osób: 50 osób

Warsztaty dla przewodniczących i członków KSH 35+

Ostatni, 38. Zjazd ZHP, zobowiązał Władze Naczelne do wdrożenia uchwały o pozyskiwaniu dorosłych do pracy wolontariackiej w ZHP. Kilka tygodni później ukonstytuował się Zespół Starszyzny GK ZHP, w skład którego wchodzi kilkoro instruktorów z całej Polski. Za nami burzliwe dyskusje na temat miejsca dorosłych w młodzieżowej organizacji, za nami również proces przygotowania i oddania do druku programu pozyskiwania dorosłych do ZHP – z całym bagażem plusów i minusów niektórych rozwiązań. Jesteś ciekaw naszych pomysłów? Chcesz wspólnie z nami wdrażać pozyskiwanie dorosłych? Masz pomysły i dobre praktyki, które sprawdziły się w Twoim środowisku? Przyjedź na LAS i podziel się z nami! Zapewniamy wspaniały weekend wśród instruktorskiej braci :).

Kurs przewodnikowski dla kadry 35+

Formularz rejestracyjny na kurs

Kurs przeznaczony jest dla osób, które wróciły do ZHP oraz dla tych, którzy otwierają próby przewodnikowskie będąc dorosłymi osobami.

Podczas naszego kursu szczególny nacisk położymy na rozwijanie kreatywności. Przyszli instruktorzy, drużynowi nie mogą być jedynie odtwórcami cudzych pomysłów. Będziemy więc jak najwięcej wymyślać sami, szukać nowych rozwiązań – to rozwija, doskonali i daje poczucie rzetelnie wykonanej pracy.
Zapewniamy, że treści kursu przewodnikowskiego dla dorosłych będą dopasowane do wieku oraz doświadczenia życiowego i zawodowego naszych kursantów. Skupimy się na wiedzy harcerskiej, na umiejętności pracy metodą harcerską, na tym, aby praca z młodzieżą była również dla nas inspirująca i dająca poczucie spełnienia.

Kurs przewodnikowski 35+ kończy proces asymilacji i przygotowania osób dorosłych pozyskanych do pełnienia funkcji wychowawczych w ZHP. Na tym etapie potencjalni drużynowi mają złożone Przyrzeczenie Harcerskie, ukończony kurs przewodnikowski, otwierają próby na stopień instruktorski, decydują, z jaką grupą metodyczną chcą pracować, zgłaszając się na właściwy kurs metodyczny.

WSKAZÓWKI DLA HARCMISTRZÓW  Formularz rejestracyjny

Cena: 220 zł
Trwa od piątku do niedzieli.

Liczba uczestników: 25 harcmistrzyń i harcmistrzów.

Wskazówki dla Skautmistrzów – to spotkanie harcmistrzowskie, wzmacniające poczucie wspólnoty wśród harcmistrzów, zwłaszcza tych, którzy niedawno zdobyli stopień. Spotkanie poświęcone będzie tożsamości harcmistrzów i budowaniu wspólnoty harcmistrzowskiej w poszczególnych chorągwiach ZHP oraz na poziomie całej organizacji.

W ramach spotkania będziemy:

• Rozmawiali o tym, kim jest harcmistrz/harcmistrzyni, co kształtuje jej/jego tożsamość, o mistrzostwie,
• Rozmawiali o rozwoju harcmistrza i rozwiązaniach, które go wspierają: systemie stopni instruktorskich, IŚR oraz o samokształceniu,
• Rozmawiali o narzędziach metodycznych, które wspierają budowanie wspólnoty harcmistrzowskiej (rola metody harcerskiej w zespołach instruktorskich),
• Rozmawiali o roli takiej wspólnoty w życiu wspólnoty chorągwi, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania drużynowych i pozostałych instruktorów przez harcmistrzów,
• Dzielili się dobrymi praktykami wypracowanymi w poszczególnych chorągwiach w zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej,
• Zastanowimy się, które z nich można wykorzystać przy budowaniu wspólnoty harcmistrzowskiej w ZHP.

Wiodące idee spotkania „Wskazówki dla Skautmistrzów”,
czyli – co jest ważne w kształceniu harcmistrzów?

 • Osobowość instruktorska.
  o Spotkanie będzie nakierowane na silne wspieranie kształtowania instruktorskich osobowości, które w swojej służbie realizować będą czynnie ideę stopnia harcmistrza, inspirowanie do ciągłego samodoskonalenia się, szczególnie nauczenie się dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, bycia autonomicznym i wolnym; do rozwijania i posiadania poglądów.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za całą organizację.
  o Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osoby pełniące najważniejszą w organizacji funkcję wychowawczą, tj. za drużynowych i ich wszechstronny rozwój, jak również pogłębienie, zrozumienie, a przede wszystkim – doświadczenie w osobistym, praktycznym działaniu, skuteczności metody harcerskiej.
 • Służba.
  o Harcmistrz osiągać powinien mistrzostwo w poszukiwaniu sposobów służenia społeczeństwu – począwszy od swojej społeczności, przez społeczeństwo polskie, bo wszelkie inne jego obszary i wymiary. Służba to zadanie harcmistrzowskie bardzo konkretne – bo harcmistrz zmienia rzeczywistość, zachęca swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania.
 • Doświadczenie wyczynu harcmistrzowskiego.
  o Przygoda i przeżywanie w działaniu, intelektualna wędrówka i próba mierzenia się ze swoimi słabościami, wyzwania na poziomie harcmistrzowskim. Kształcenie – także harcmistrzów – powinno się dziać przez przeżywanie, gdyż najskuteczniejszą formą kształcenia jest dawanie dobrych wzorców.

PASSWORD RESET

Zaloguj się