zhp.pl

KSI przy GKKonferencje hm.ChKSIRegulaminy ChKSIDokumentyMateriałyFAQ

SKŁAD Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP
1. hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna – przewodniczący KSI
2. hm. Piotr PROKOP – Chorągiew Kielecka – wiceprzewodniczący KSI
3. hm. Hanna RADZISZEWSKA – Chorągiew Łódzka – wiceprzewodnicząca KSI
4. hm. Agnieszka FIEDORCZUK – Chorągiew Białostocka
5. hm. Anna KIRKIEWICZ – Chorągiew Dolnośląska
6. hm. Maciej KLUZA – Chorągiew Krakowska
7. hm. Mirella MAKULSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
8. hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka

TERMINY ZBIÓREK KSI przy GK w kadencji 2017–2021
– 14 kwietnia 2018
23 czerwca 2018
6-7 października 2018
– 9 listopada 2018
– 2 marca 2019
– 6-7 kwietnia 2019

– 23-24 listopada 2019
17-19 stycznia 2020
– 25 kwietnia 2020
20-25 czerwca 2020
21-22 listopada 2020
10-11 kwietnia 2021
26 czerwca 2021
2-3 października 2021
…i w razie potrzeby.

KONFERENCJE HARCMISTRZOWSKIE
(jako „formy zastępcze” dla kursu harcmistrzowskiego – patrz: pkt 10 wymagań na hm.)

Konferencje organizowane wspólnie przez KSI przy GK ZHP i chorągwiane KSI:
6 kwietnia 2019, Białystok, o rozwoju członków KSI –> już się odbyła i było wspaniale! :)
23–24 listopada 2019, Kraków, o idei stopnia –> już się odbyła i było bardzo twórczo! :)
28 marca 2020, Łódź, o opiekunach prób PRZEŁOŻONA (koronawirus)
21 listopada 2020, Warszawa, o kadrze powracającej i 35+
10 kwietnia 2021, Wrocław, o harcmistrzach.

Inne konferencje: zobacz informacje na stronie Zespołu Harcmistrzowskiego.

 

UPRAWNIENIA ChKSI do prowadzenia prób harcmistrzowskich
stan na 1 kwietnia 2020 r.

KSI Chorągwi Gdańskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Kieleckiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Lubelskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Śląskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Wielkopolskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Ziemi Lubuskiej: do 30.06.2020
KSI Chorągwi Łódzkiej: do 31.12.2020
KSI Chorągwi Podkarpackiej: do 31.12.2020

KSI Chorągwi Dolnośląskiej: do 30.06.2021
KSI Chorągwi Krakowskiej: do 30.06.2021
KSI Chorągwi Opolskiej: do 31.12.2021
KSI Chorągwi Mazowieckiej: do 31.12.2021

KSI Chorągwi Białostockiej: do 31.03.2022
KSI Chorągwi Zachodniopomorskiej: do 30.06.2022
KSI Chorągwi Stołecznej: do 31.10.2022

 

DODATKOWE WYMAGANIA dla opiekunów w regulaminach ChKSI

W Systemie stopni instruktorskich obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. znalazł się nowy zapis:
8. KSI po uzyskaniu akceptacji KSI wyższego szczebla może ustalić dodatkowe wymagania stawiane opiekunom próby, opisując je w swoim regulaminie.

Poniżej przedstawiamy, jakie zapisy w regulaminach chorągwianych KSI uzyskały akceptację KSI przy GK ZHP.

KSI Chorągwi Mazowieckiej (01.2017)
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz mieć w ciągu ostatnich trzech lat ukończone szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.
Uwaga: komisja musi honorować także udział w szkoleniach organizowanych przez inne chorągwie!

KSI Chorągwi Ziemi Lubuskiej (03.2017)
Opiekun w ciągu ostatnich trzech lat musi mieć ukończoną co najmniej jedną z form kształceniowych (kurs, warsztaty lub staż w ChKSI) dla opiekunów prób instruktorskich.
Uwaga: komisja musi honorować także udział w szkoleniach organizowanych przez inne chorągwie!

KSI Chorągwi Stołecznej (03.2017)
Opiekun musi w ciągu ostatnich trzech lat: mieć ukończone lub współorganizować szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie na poziomie właściwym dla prowadzonej próby (próby harcmistrzowskie na poziomie co najmniej chorągwianym) albo odbyć staż w KSI Chorągwi Stołecznej.

KSI Chorągwi Białostockiej (03.2017)
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz mieć w ciągu ostatnich trzech lat ukończone szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.
Uwaga: komisja musi honorować także udział w szkoleniach organizowanych przez inne chorągwie!

KSI Chorągwi Lubelskiej (03.2017)
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz powinien być przeszkolony do pełnienia funkcji opiekuna próby.
Uwaga: komisja musi honorować także przeszkolenie w innych chorągwiach!

KSI Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej (06.2017)
Ustala się, że jeden instruktor może prowadzić dwie, a w przypadku kandydatów z tej samej jednostki organizacyjnej (jeśli jest ich bezpośrednim przełożonym) cztery próby na stopień instruktorski (liczba prób w HKSI, MHKSI i ChKSI jest sumowana). W uzasadnionych przypadkach Komisja może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby prowadzonych prób.

KSI Chorągwi Wielkopolskiej (05.2018)
Opiekun próby może w KSI Chorągwi prowadzić maks. 5 prób instruktorskich.

FAQ

Czy każdy instruktor musi w ramach próby phm. ukończyć kurs podharcmistrzowski?
Tak. Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego jest obligatoryjne, podobnie jak kursu przewodnikowskiego.

Czy każdy instruktor musi w ramach próby hm. ukończyć kurs harcmistrzowski?
Nie. Zgodnie z pkt 10 wymagań na stopień hm. zamiast w kursie harcmistrzowskim można wziąć udział w „innych formach wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego” . Zaproponowanie ich rodzaju i liczby należy do zdobywającego stopień. Komisja zaś powinna, zatwierdzając program próby (na otwarciu) oraz potem oceniając jej realizację (na zamknięciu), sprawdzić, czy te formy pod względem poziomu, treści, wymaganej aktywności i czasu trwania mogą łącznie być uznane za faktycznie równoważące udział w kursie harcmistrzowskim. Z pewnością jednodniowa konferencja, którą można “zaliczyć” bez wypowiedzenia choćby jednego słowa, nie załatwia sprawy.

Czy można zamknąć pozytywnie próbę harcmistrzowską instruktorowi, który jest opiekunem próby pwd. lub phm. jeszcze niezakończonej?
Nie. System stopni mówi jednoznacznie, że warunkiem zamknięcia próby na hm. jest „pełnienie funkcji opiekuna pozytywnie zakończonej próby na stopień instruktorski” – co wydaje się logiczne, gdyż chodzi o wykazanie się umiejętnościami opiekuna próby od początku, a więc opracowania programu próby, aż do jej pozytywnego zamknięcia.

Czy istnieje ograniczenie w liczbie prób instruktorskich, którymi może się opiekować jeden phm. lub jeden hm.?
Formalnie w Systemie stopni instruktorskich nie ma takiego ograniczenia. Co nie oznacza, że nie ma tu żadnych ograniczeń. Oczywiście są – wynikają z możliwości realnego wspierania jednocześnie (zbyt) wielu podopiecznych. Należy się więc kierować zdrowym rozsądkiem i świadomą oceną możliwości danego opiekuna – dotyczy to zarówno potencjalnych opiekunów, jak i KSI, które ich zatwierdzają.

Czy wymóg zaliczenia służby przed otwarciem próby phm. i hm. dotyczy także osób, które wracają do czynnej aktywności po wielu latach przerwy?
Oczywiście! Należy pamiętać, że te osoby najpierw występują o ponowne nabycia członkostwa, a następnie mogą wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej KSI (zgodnie z przydziałem służbowym). Po potwierdzeniu posiadania stopnia obowiązują takiego instruktora zasady dokładnie takie, jak każdego innego – w tym dotyczące warunków otwarcia próby na kolejne stopnie instruktorskie.

Czy komendant hufca może zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym i przyznać stopień, jeśli KSI w ogóle o to nie wnioskowała?
Nie! Zamknięcie próby i przyznanie stopnia instruktorskiego odbywa się wyłącznie na wniosek odpowiedniej KSI! W przypadku przyznania stopnia bez wniosku KSI komendant wyższego szczebla powinien stwierdzić nieważność tej decyzji.

Czy opiekunem próby może być instruktor z innej chorągwi?
Oczywiście! Musi jedynie spełniać wymogi określone w pkt. II.3 Systemu stopni instruktorskich. Co więcej, nie jest to tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy opinia macierzystej KSI, właściwego komendanta itp.

Czy opiekunem próby może być komendant hufca lub komendant chorągwi?
Tak, nie ma żadnych formalnych przeszkód. I znanych jest wiele przypadków z ostatnich lat skutecznego opiekowania się próbami przez komendantów hufców i chorągwi, a nawet naczelniczkę.

Czy próba na stopień może trwać krócej niż rok?
System stopni instruktorskich określa czas trwania próby (od roku do dwóch lat) jako „zalecany”, a nie obowiązkowy. Jest więc w tym względzie pewna dowolność i należy kierować się zdrowym rozsądkiem (zdobywającego stopień, jego opiekuna i przede wszystkim KSI), pamiętając, że najistotniejsze jest to, czy próba jest dobrze ułożona – czy zadania pozwolą osiągnąć poziom określonego stopnia instruktorskiego i czy da się ją rzetelnie zrealizować w krótszym czasie.

Czy ChKSI może nadać hufcowej KSI uprawnienia do prowadzenia prób phm. jedynie na pół roku?
Tak, gdyż SSI mówi o nadawaniu uprawnień na maksymalnie trzy lata – zatem widać, że nie ma dolnej granicy. Natomiast warto się zastanowić, czy to ma sens, ponieważ hufcowa KSI będzie musiała złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień najpóźniej dwa miesiące przed ich wygaśnięciem, zatem przy tak krótkim (półrocznym) okresie uprawnień miałaby jedynie cztery miesiące na normalne funkcjonowanie. A jest to zdecydowanie zbyt krótki okres, aby ChKSI mogła sprawdzić, czy nastąpiły znaczące postępy w pracy hufcowej KSI, w jakości prowadzonych prób, pracy opiekunami itd.

Czy można odebrać hufcowej KSI uprawnienia do prowadzenia prób phm. przed upływem terminu ich ważności?
Tak, wynika to wprost z pkt. VI.7 SSI: „W przypadku niewłaściwego realizowania zadań przez KSI hufca komendant chorągwi może po zasięgnięciu opinii KSI chorągwi odebrać KSI hufca uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich”. Nic dodać, nic ująć.


Masz pytanie?
Pisz: ksi@zhp.pl – odpowiemy szybko i kompetentnie! :)

Aktualne w KSI

PASSWORD RESET

Zaloguj się