zhp.pl

KSI przy GKUprawnienia ChKSIRegulaminy ChKSIDokumentyMateriałyFAQ

SKŁAD Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP
1. hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna – przewodniczący KSI
2. hm. Hanna RADZISZEWSKA – Chorągiew Łódzka – wiceprzewodnicząca KSI
3. hm. Andrzej GRABOWSKI – Chorągiew Krakowska – wiceprzewodniczący KSI
4. hm. Piotr PROKOP – Chorągiew Kielecka – wiceprzewodniczący KSI
5. hm. Ewa GĄSIOROWSKA – GK ZHP
6. hm. Ewa GRABARCZYK – Chorągiew Łódzka
7. hm. Edyta SIELICKA – Chorągiew Zachodniopomorska
8. hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka

TERMINY ZBIÓREK KSI przy GK w roku 2017
– 25 marca 2017 r.
– 24 czerwca 2017 r.
– 30 września 2017 r.
…i w razie potrzeby.

UPRAWNIENIA ChKSI do prowadzenia prób harcmistrzowskich

stan na 2.01.2018

Chorągiew Termin ważności uprawnień Termin przesłania wniosku o przedłużenie uprawnień
Łódzka 30.06.2018 31.03.2018
Wielkopolska 30.06.2018 31.03.2018
Ziemi Lubuskiej 30.06.2018 31.03.2018
Mazowiecka 30.06.2018 31.03.2018
Warmińsko-Mazurska 31.08.2018 31.05.2018
Lubelska 30.09.2018 30.06.2018
Krakowska 30.09.2018 30.06.2018
Dolnośląska 30.09.2018 30.06.2018
Podkarpacka 31.12.2018 30.09.2018
Białostocka 30.06.2019 31.03.2019
Opolska 30.06.2019 31.03.2019
Stołeczna 31.12.2019 30.09.2019
Zachodniopomorska 31.12.2019 30.09.2019
Gdańska 30.06.2020 31.03.2020
Kielecka 30.06.2020 31.03.2020
Kujawsko-Pomorska 30.06.2020 31.03.2020
Śląska 30.06.2020 31.03.2020

DODATKOWE WYMAGANIA dla opiekunów w regulaminach ChKSI

W Systemie stopni instruktorskich obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. znalazł się nowy zapis:
8. KSI po uzyskaniu akceptacji KSI wyższego szczebla może ustalić dodatkowe wymagania stawiane opiekunom próby, opisując je w swoim regulaminie.

Poniżej przedstawiamy, jakie zapisy w regulaminach chorągwianych KSI uzyskały akceptację KSI przy GK ZHP.

KSI Chorągwi Mazowieckiej (01.2017)
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz mieć w ciągu ostatnich trzech lat ukończone szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.
Uwaga: komisja musi honorować także udział w szkoleniach organizowanych przez inne chorągwie!

KSI Chorągwi Ziemi Lubuskiej (03.2017)
Opiekun w ciągu ostatnich trzech lat musi mieć ukończoną co najmniej jedną z form kształceniowych (kurs, warsztaty lub staż w ChKSI) dla opiekunów prób instruktorskich.
Uwaga: komisja musi honorować także udział w szkoleniach organizowanych przez inne chorągwie!

KSI Chorągwi Stołecznej (03.2017)
Opiekun musi w ciągu ostatnich trzech lat: mieć ukończone lub współorganizować szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie na poziomie właściwym dla prowadzonej próby (próby harcmistrzowskie na poziomie co najmniej chorągwianym) albo odbyć staż w KSI Chorągwi Stołecznej.

KSI Chorągwi Białostockiej (03.2017)
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz mieć w ciągu ostatnich trzech lat ukończone szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.
Uwaga: komisja musi honorować także udział w szkoleniach organizowanych przez inne chorągwie!

KSI Chorągwi Lubelskiej (03.2017)
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz powinien być przeszkolony do pełnienia funkcji opiekuna próby.
Uwaga: komisja musi honorować także przeszkolenie w innych chorągwiach!

KSI Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej (06.2017)
Ustala się, że jeden instruktor może prowadzić dwie, a w przypadku kandydatów z tej samej jednostki organizacyjnej (jeśli jest ich bezpośrednim przełożonym) cztery próby na stopień instruktorski (liczba prób w HKSI, MHKSI i ChKSI jest sumowana). W uzasadnionych przypadkach Komisja może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby prowadzonych prób.

FAQ

Czy każdy instruktor musi w ramach próby phm. ukończyć kurs podharcmistrzowski?
Tak. Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego jest obligatoryjne, podobnie jak kursu przewodnikowskiego.

Czy każdy instruktor musi w ramach próby hm. ukończyć kurs harcmistrzowski?
Nie. Zgodnie z pkt 10 wymagań na stopień hm. zamiast w kursie harcmistrzowskim można wziąć udział w „innych formach wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego” . Zaproponowanie ich rodzaju i liczby należy do zdobywającego stopień. Komisja zaś powinna, zatwierdzając program próby (na otwarciu) oraz potem oceniając jej realizację (na zamknięciu), sprawdzić, czy te formy pod względem poziomu, treści, wymaganej aktywności i czasu trwania mogą łącznie być uznane za faktycznie równoważące udział w kursie harcmistrzowskim. Z pewnością jednodniowa konferencja, którą można “zaliczyć” bez wypowiedzenia choćby jednego słowa, nie załatwia sprawy.

Czy można zamknąć pozytywnie próbę harcmistrzowską instruktorowi, który jest opiekunem próby pwd. lub phm. jeszcze niezakończonej?
Nie. System stopni mówi jednoznacznie, że warunkiem zamknięcia próby na hm. jest „pełnienie funkcji opiekuna pozytywnie zakończonej próby na stopień instruktorski” – co wydaje się logiczne, gdyż chodzi o wykazanie się umiejętnościami opiekuna próby od początku, a więc opracowania programu próby, aż do jej pozytywnego zamknięcia.

Czy istnieje ograniczenie w liczbie prób instruktorskich, którymi może się opiekować jeden phm. lub jeden hm.?
Formalnie w Systemie stopni instruktorskich nie ma takiego ograniczenia. Co nie oznacza, że nie ma tu żadnych ograniczeń. Oczywiście są – wynikają z możliwości realnego wspierania jednocześnie (zbyt) wielu podopiecznych. Należy się więc kierować zdrowym rozsądkiem i świadomą oceną możliwości danego opiekuna – dotyczy to zarówno potencjalnych opiekunów, jak i KSI, które ich zatwierdzają.

Czy może funkcjonować hufiec bez komisji stopni instruktorskich?
W zasadzie nie. I nie wynika to z Systemu stopni instruktorskich, ale z „Zasad tworzenia i działania hufca”, w których (pkt 23) jest mowa o tym, że „Komendant hufca zobowiązany jest do powołania komisji stopni instruktorskich i zespołu kadry kształcącej”. O ile jednak (w szczególnych przypadkach) instrukcja daje możliwość działania międzyhufcowego zespołu kadry kształcącej, to nie daje takiej możliwości w przypadku KSI.

Czy wymóg zaliczenia służby przed otwarciem próby phm. i hm. dotyczy także osób, które wracają do czynnej aktywności po wielu latach przerwy?
Oczywiście! Należy pamiętać, że te osoby najpierw występują o ponowne nabycia członkostwa, a następnie mogą wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej KSI (zgodnie z przydziałem służbowym). Po potwierdzeniu posiadania stopnia obowiązują takiego instruktora zasady dokładnie takie, jak każdego innego – w tym dotyczące warunków otwarcia próby na kolejne stopnie instruktorskie.

Czy komendant hufca może zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym i przyznać stopień, jeśli KSI w ogóle o to nie wnioskowała?
Nie! Zamknięcie próby i przyznanie stopnia instruktorskiego odbywa się wyłącznie na wniosek odpowiedniej KSI (patrz: System stopni instruktorskich III.8-10).

Czy opiekunem próby może być instruktor z innej chorągwi?
Oczywiście! Musi jedynie spełniać wymogi określone w pkt. II.3 Systemu stopni instruktorskich. Co więcej, nie jest to tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy opinia.

Czy opiekunem próby może być komendant hufca lub komendant chorągwi?
Tak, nie ma żadnych formalnych przeszkód. I znanych jest wiele przypadków z ostatnich lat skutecznego opiekowania się próbami przez komendantów hufców i chorągwi, a nawet naczelniczkę.

Czy próba na stopień może trwać krócej niż rok?
System stopni instruktorskich określa czas trwania próby (od roku do dwóch lat) jako „zalecany”, a nie obowiązkowy. Jest więc w tym względzie pewna dowolność i należy kierować się zdrowym rozsądkiem (zdobywającego stopień, jego opiekuna i przede wszystkim KSI), pamiętając, że najistotniejsze jest to, czy próba jest dobrze ułożona – czy zadania pozwolą osiągnąć poziom określonego stopnia instruktorskiego i czy da się ją rzetelnie zrealizować w krótszym czasie.

Czy ChKSI może nadać hufcowej KSI uprawnienia do prowadzenia prób phm. jedynie na pół roku?
Tak, gdyż SSI mówi o nadawaniu uprawnień na maksymalnie trzy lata – zatem widać, że nie ma dolnej granicy. Natomiast warto się zastanowić, czy to ma sens, ponieważ hufcowa KSI będzie musiała złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień najpóźniej dwa miesiące przed ich wygaśnięciem, zatem przy tak krótkim (półrocznym) okresie uprawnień miałaby jedynie cztery miesiące na normalne funkcjonowanie. A jest to zdecydowanie zbyt krótki okres, aby ChKSI mogła sprawdzić, czy nastąpiły znaczące postępy w pracy hufcowej KSI, w jakości prowadzonych prób, pracy opiekunami itd.

Czy można odebrać hufcowej KSI uprawnienia do prowadzenia prób phm. przed upływem terminu ich ważności?
Tak, wynika to wprost z pkt. VI.7 SSI: “W przypadku niewłaściwego realizowania zadań przez KSI hufca komendant chorągwi może po zasięgnięciu opinii KSI chorągwi odebrać KSI hufca uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich”. Nic dodać, nic ująć.


Masz pytanie?
Pisz: ksi@zhp.pl – odpowiemy szybko i kompetentnie! :)

Aktualne w KSI

PASSWORD RESET

Zaloguj się