Klauzula dotycząca korespondencji elektronicznej

 1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”).

 1. Inspektor Ochrony Danych

ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:

 • Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zhp.pl
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 339 0645
 1. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonubędą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjęciem lub z zamiarem podjęcia współpracy z ZHP.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes ZHP (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na komunikowaniu z innymi osobami, organizacjami i władzami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością statutową. Jednakże jeżeli nawiązanie i utrzymywanie kontaktu następuje w wykonaniu umowy z ZHP, której Pani/Pan jest stroną, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania tej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

 1. Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

 • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting poczty elektronicznej,
 • operatorom pocztowym i przewoźnikom.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane chorągwiomZHP oraz Muzeum Harcerstwa ZHP, będącym odrębnymi administratorami.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

W związku z wykorzystywaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Panw każdej chwili:

 • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto może Pani/Pan:

 • żądaćdostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • żądaćsprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • żądaćusunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • żądaćograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub o zasadności zgłoszonego sprzeciwu albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Panaroszczeń,
 • żądać otrzymania danych osobowych, których sama nam Pani dostarczyła / sam nam Pan dostarczył, oraz przekazania tej kopii bądź Pani samej / Panu samemu, bądź innemu wskazanemu przez Panią/Pana pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób automatyczny w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.