zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP PROGRAM WSPARCIA SZCZEPÓW

PROGRAM WSPARCIA SZCZEPÓW

XL Zjazd ZHP wskazał konieczność wzmocnienia szczepów i hufców oraz wsparcia kadry programowej w celu wsparcia drużynowych, zobowiązując Główną Kwaterę ZHP do opracowania do 31 grudnia 2018r. i wdrożenia do 31 sierpnia 2021r. programu wsparcia szczepów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • analizy i modyfikacji odpowiednich dokumentów, które dotyczą pośrednio i bezpośrednio szczepów,
  • monitorowania liczby i jakości kursów komendantów szczepów realizowanych przez odpowiednie ZKK, a w razie konieczności do organizacji takich kursów lub innych form doskonalących i przygotowujących do pełnienia funkcji we własnym zakresie;
  • utworzenia Zespołu ds. wspierania szczepów przy GK ZHP i powołania w jego skład instruktorów, którzy mają doświadczenie w działaniu szczepów
  • form dla komend szczepów przy organizacji ogólnopolskich zlotów kadry.
  • przygotowania i rozpropagowania poradnictwa dla komendantów i komend szczepów oraz dla komend hufców w zakresie działania szczepów.
  • rozważenia zmiany instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn wprowadzając możliwość przynależności jednostki organizacyjnej jaką jest szczep, zarówno do hufca, jak i działającego na jego terenie związku drużyn.
PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

21.02.2018 – Pierwsza telekonferencja zespołu o charakterze organizacyjnym. Zostały przedyskutowane doświadczenia członków zespołu oraz kwestie istotne dla programu wsparcia szczepów, określono główne wyzwania stojące przed zespołem.

27.02.2018 – Telekonferencja na temat ogólnego stanu szczepów w ZHP. Między członków zespołu zostały rozdzielone zadania dotyczące analizy szczepów. Rozpoczęto prace, wraz z Harcerskim Instytutem Badawczym, nad ankietą skierowaną do komendantów i komend szczepów pt. „Szczepy mówią”.

13.03.2018 – Telekonferencja nt. wyników dotychczasowej pracy; kontynuowanie prac nad ankietą „Szczepy mówią”. Zostały omówione dalsze kwestie organizacyjne – poszerzenie zespołu, terminy spotkań roboczych zespołu, regularność telekonferencji. Rozdzielono kolejne zadania – analiza zebranych informacji dotyczących szczepów.

27.03.2018 – Telekonferencja, podczas której kontynuowano prace nad analizą zebranych informacji dot. szczepów oraz zakończenie prac nad ankietą „Szczepy mówią”.

4.04.2018Rozesłanie I ankiety „Szczepy mówią” za pomocą maila oraz mediów społecznościowych.

14.04.2018Spotkanie robocze zespołu w Warszawie. Zostały poddane analizie pierwsze odpowiedzi z ankiety „Szczepy mówią” – zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Odbyła się dyskusja na temat wniosków płynących z odpowiedzi.

15.04.2018 – Spotkanie Zespołu projektowego ds. wsparcia hufców, na którym obecny był szef Zespołu projektowego ds. wsparcia szczepów. Zostały wymienione informacje zebrane przez oba zespoły.

10.05.2018 – Telekonferencja, w trakcie której zostały rozdzielone kolejne zadania: stworzenie grupy koncepcyjnej, rozpoczęcie prac nad drugą ankietą skierowaną do komendantów szczepów, zbadanie motywów powstawania szczepów poprzez bezpośredni kontakt z komendantami, przygotowanie prezentacji zawierającej najważniejsze wyniki I ankiety „Szczepy mówią” na zbiórkę pracy z kadrą, dyskusja nt. panelu dotyczącego szczepów na czerwcowej Kuźni idei.

24.05.2018 – Telekonferencja podsumowująca pracę z ostatnich tygodni działania zespołu.

12.06.2018 – Telekonferencja podsumowująca pracę wykonaną od czasu poprzedniego spotkania on-line. Ponadto odbyła się dyskusja odnośnie wyglądu programu wsparcia szczepów. Zostały rozdzielone kolejne zadania, rozpoczęto prace nad drugą – szczegółową ankietą kierowaną do komendantów szczepów.

27.06.2018 – Telekonferencja, podczas której pracowano nad drugą ankietą kierowaną do komendantów szczepów.

Lipiec 2018 – Opracowanie merytoryczne i graficzne wyników ankiety “Szczepy mówią”, prace nad drugą ankietą kierowaną do komendantów szczepów.

Sierpień 2018Publikacja materiału Podsumowanie I ankiety “Szczepy mówią” w Internecie.

5.09.2018 – Telekonferencja, podczas której poruszono tematy: formy dla szczepowych podczas Zlotu Kadry 2019, informacji do przekazania uczestnikom zbiórki pracy z kadrą, odcinka programu “Dobry wieczór ZHP” o szczepach, najbliższego spotkania zespołu, październikowej Kuźni Ideiartykułowi do miesięcznika “Czuwaj!”.

11.09.2018Rozesłanie II ankiety „Szczepy mówią” za pomocą maila oraz mediów społecznościowych (ankieta kierowana była wyłącznie do komendantów szczepów).

19.09.2018 – telekonferencja zespołu, poświęcona omówieniu nadchodzących wydarzeń (Kuźnia idei i rozwiązań, nagrania odcinka „Dobry wieczór ZHP” z udziałem członków zespołu). Omówiono propozycję artykułu do „Czuwaj” oraz projekt dokumentu „Wsparcie metodyczne i programowe kadry w ZHP”.

28.09.2018Odcinek „ZHP, Dobry wieczór” poświęcony szczepom, z udziałem hm. Piotra Pietrzaka i phm. Mateusza Chmielewskiego.

29.09.2018 – spotkanie robocze zespołu w Warszawie – analiza wstępnych wyników II ankiety “Szczepy mówią”, opracowanie wstępnych wniosków i podział zadań do jej dalszego podsumowania. Omówienie zarysu programu wsparcia szczepów – określenie celów programu i wstępnego podziału treści w tworzonym dokumencie.

03.10.2018 – telekonferencja zespołu – omówienie bieżącej pracy przy podsumowaniu wyników II ankiety, uzgodnienie formy prezentacji prac zespołu na zbiórce pracy z kadrą oraz podczas Kuźni idei i rozwiązań.

5-7.10.2018 – Kurs Komendantów Szczepów „Roszada” w Chorągwi Łódzkiej – udział członków zespołu w kadrze kursu (hm. Justyna Świstek, hm. Piotr Pietrzak); Zbiórka pracy z kadrą – prezentacja dotychczasowych wyników pracy zespołu i wniosków dotyczących pracy z kadrą w interesującym nas obszarze (hm. Patrycja Gołębiowska).

17.10.2018 – telekonferencja zespołu – uzupełnienie planu pracy Głównej Kwatery na rok 2019 o działania związane ze wsparciem szczepów, analiza wyników II ankiety. Doprecyzowanie zakresu dokumentu „Program wsparcia szczepów w ZHP”.

19-21.10.2018 – Kurs Komendantów Szczepów „Roszada” w Chorągwi Łódzkiej – udział członków zespołu w kadrze kursu (hm. Justyna Świstek, hm. Piotr Pietrzak) i pomoc w poprowadzeniu zajęć kursowych (hm. Patrycja Gołębiowska).

24.10.2018 – Telekonferencja zespołu – podział pracy przy przygotowaniu dokumentu „Program wsparcia szczepów w ZHP”. Omówienie planu pracy Głównej Kwatery po naniesieniu proponowanych działań. Dalsza analiza wyników II ankiety.

27.10.2018Kuźnia idei i rozwiązań w Warszawie – blok zajęć „Program wsparcia szczepów – co to i dla kogo?”, w czasie którego skonsultowano wstępne założenia programu wsparcia szczepów z uczestnikami oraz zaprezentowano dotychczas opracowane wyniki II ankiety (hm. Justyna Świstek i phm. Paulina Belczyk).

Październik 2018 – publikacja artykułu „Szczepy zaczynają mówić” opracowanego przez członków zespołu w nr 10/2018 „Czuwaj”.

07.11.2018 – telekonferencja zespołu, w czasie której podsumowano spotkanie w czasie Kuźni idei i rozwiązań, ustalono udział członków zespołu w kadrze Zlotu Kadry ZHP 2019, zaplanowano ostateczną formę podsumowania II ankiety i skonsultowano i uszczegółowiono zakres poszczególnych części dokumentu „Program wsparcia szczepów w ZHP”.

21.11.2018 – telekonferencja zespołu – dalsze prace nad „Programem wsparcia szczepów w ZHP” – omówienie poszczególnych części dokumentu. Ustalono ostateczne opracowanie wyników II ankiety.

30.11.2018 – telekonferencja zespołu – prace nad dokumentem „Program wsparcia szczepów w ZHP”.

Grudzień 2018 – publikacja wyników II ankiety “Szczepy mówią“.

05.12.2018 – telekonferencja zespołu – ostateczne sprawdzenie i korekty przygotowywanego dokumentu przed przekazaniem do konsultacji Głównej Kwaterze ZHP.

10.12.2018 – przesłanie przez członkinię GK ZHP ds. pracy z kadrą “Programu wsparcia szczepów” do chorągwi z prośbą o wyrażenie opinii przez komendy chorągwi przed jego zatwierdzeniem.

12.12.2018udział szefa zespołu w posiedzeniu Głównej Kwatery ZHP w celu konsultacji przygotowanego programu.

19.12.2018 – telekonferencja zespołu – omówienie uwag po spotkaniu GK, ostateczne opracowanie komentowanych zapisów.

23-30.12.2018 – analiza opinii przesłanych przez komendy chorągwi, wprowadzenie ostatecznych poprawek do programu, redakcja i przygotowanie treści uchwały wprowadzającej.

Już wkrótce plany na rok 2019!

Zespół projektowy ds. programu wsparcia szczepów:

hm. Piotr Pietrzak – Główna Kwatera – szef zespołu – 12.04.2018
phm. Paulina Belczyk – Chorągiew Krakowska – 12.04.2018
hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska – 12.04.2018
hm. Adam Niepokój – Chorągiew Kielecka – 12.04.2018
hm. Nikola Rymaszewska – Chorągiew Dolnośląska – 12.04.2018
hm. Justyna Świstek – Chorągiew Łódzka – 12.04.2018
phm. Olga Wazowska – Chorągiew Śląska – 12.04.2018
phm. Mateusz Chmielewski – Chorągiew Stołeczna – 30.09.2018

Wszelkie uwagi i pytania do programu wsparcia hufców prosimy kierować na adres: piotr.pietrzak1@zhp.net.pl.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się