zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP PROGRAM WSPARCIA SZCZEPÓW

PROGRAM WSPARCIA SZCZEPÓW

XL Zjazd ZHP wskazał konieczność wzmocnienia szczepów i hufców oraz wsparcia kadry programowej w celu wsparcia drużynowych, zobowiązując Główną Kwaterę ZHP do opracowania do 31 grudnia 2018r. i wdrożenia do 31 sierpnia 2021r. programu wsparcia szczepów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • analizy i modyfikacji odpowiednich dokumentów, które dotyczą pośrednio i bezpośrednio szczepów,
  • monitorowania liczby i jakości kursów komendantów szczepów realizowanych przez odpowiednie ZKK, a w razie konieczności do organizacji takich kursów lub innych form doskonalących i przygotowujących do pełnienia funkcji we własnym zakresie;
  • utworzenia Zespołu ds. wspierania szczepów przy GK ZHP i powołania w jego skład instruktorów, którzy mają doświadczenie w działaniu szczepów
  • form dla komend szczepów przy organizacji ogólnopolskich zlotów kadry.
  • przygotowania i rozpropagowania poradnictwa dla komendantów i komend szczepów oraz dla komend hufców w zakresie działania szczepów.
  • rozważenia zmiany instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn wprowadzając możliwość przynależności jednostki organizacyjnej jaką jest szczep, zarówno do hufca, jak i działającego na jego terenie związku drużyn.
PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

Podstawa działania zespołu:

13_Uchwała-w-sprawie-wsparcia-szczepów-i-hufców-oraz-kadry-programowej

Materiały wypracowane przez zespół:

Mapa szczepów w chorągwiach ZHP – 6.04.2018
Mapa szczepów w hufcach ZHP – 6.04.2018

Prezentacja przygotowana na zbiórkę pracy z kadrą – 14.05.018

I Ankieta “Szczepy mówią” – 27.03.2018
Podsumowanie wyników I ankiety “Szczepy mówią” – 30.07.2018

II Ankieta Szczepy mówią – 11.09.2018
Podsumowanie wyników II ankiety Szczepy mówią – 2.12.2018

Szczepy zaczynają mówić – artykuł, którzy ukazał się w Miesięczniku instruktorów ZHP Czuwaj (nr 10, październik 2018)

Niezwyczajny szczepowy niezwyczajnego szczepu – artykuł, którzy ukazał się w Miesięczniku instruktorów ZHP Czuwaj (nr 3, marzec 2019)

Program:

Program wsparcia szczepów – Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 46/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

21.02.2018 – Pierwsza telekonferencja zespołu o charakterze organizacyjnym. Zostały przedyskutowane doświadczenia członków zespołu oraz kwestie istotne dla programu wsparcia szczepów, określono główne wyzwania stojące przed zespołem.

27.02.2018 – Telekonferencja na temat ogólnego stanu szczepów w ZHP. Między członków zespołu zostały rozdzielone zadania dotyczące analizy szczepów. Rozpoczęto prace, wraz z Harcerskim Instytutem Badawczym, nad ankietą skierowaną do komendantów i komend szczepów pt. „Szczepy mówią”.

13.03.2018 – Telekonferencja nt. wyników dotychczasowej pracy; kontynuowanie prac nad ankietą „Szczepy mówią”. Zostały omówione dalsze kwestie organizacyjne – poszerzenie zespołu, terminy spotkań roboczych zespołu, regularność telekonferencji. Rozdzielono kolejne zadania – analiza zebranych informacji dotyczących szczepów.

27.03.2018 – Telekonferencja, podczas której kontynuowano prace nad analizą zebranych informacji dot. szczepów oraz zakończenie prac nad ankietą „Szczepy mówią”.

4.04.2018Rozesłanie I ankiety „Szczepy mówią” za pomocą maila oraz mediów społecznościowych.

14.04.2018Spotkanie robocze zespołu w Warszawie. Zostały poddane analizie pierwsze odpowiedzi z ankiety „Szczepy mówią” – zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Odbyła się dyskusja na temat wniosków płynących z odpowiedzi.

15.04.2018 – Spotkanie Zespołu projektowego ds. wsparcia hufców, na którym obecny był szef Zespołu projektowego ds. wsparcia szczepów. Zostały wymienione informacje zebrane przez oba zespoły.

10.05.2018 – Telekonferencja, w trakcie której zostały rozdzielone kolejne zadania: stworzenie grupy koncepcyjnej, rozpoczęcie prac nad drugą ankietą skierowaną do komendantów szczepów, zbadanie motywów powstawania szczepów poprzez bezpośredni kontakt z komendantami, przygotowanie prezentacji zawierającej najważniejsze wyniki I ankiety „Szczepy mówią” na zbiórkę pracy z kadrą, dyskusja nt. panelu dotyczącego szczepów na czerwcowej Kuźni idei.

24.05.2018 – Telekonferencja podsumowująca pracę z ostatnich tygodni działania zespołu.

12.06.2018 – Telekonferencja podsumowująca pracę wykonaną od czasu poprzedniego spotkania on-line. Ponadto odbyła się dyskusja odnośnie wyglądu programu wsparcia szczepów. Zostały rozdzielone kolejne zadania, rozpoczęto prace nad drugą – szczegółową ankietą kierowaną do komendantów szczepów.

27.06.2018 – Telekonferencja, podczas której pracowano nad drugą ankietą kierowaną do komendantów szczepów.

Lipiec 2018 – Opracowanie merytoryczne i graficzne wyników ankiety “Szczepy mówią”, prace nad drugą ankietą kierowaną do komendantów szczepów.

Sierpień 2018Publikacja materiału Podsumowanie I ankiety “Szczepy mówią” w Internecie.

5.09.2018 – Telekonferencja, podczas której poruszono tematy: formy dla szczepowych podczas Zlotu Kadry 2019, informacji do przekazania uczestnikom zbiórki pracy z kadrą, odcinka programu “Dobry wieczór ZHP” o szczepach, najbliższego spotkania zespołu, październikowej Kuźni Ideiartykułowi do miesięcznika “Czuwaj!”.

11.09.2018Rozesłanie II ankiety „Szczepy mówią” za pomocą maila oraz mediów społecznościowych (ankieta kierowana była wyłącznie do komendantów szczepów).

19.09.2018 – telekonferencja zespołu, poświęcona omówieniu nadchodzących wydarzeń (Kuźnia idei i rozwiązań, nagrania odcinka „Dobry wieczór ZHP” z udziałem członków zespołu). Omówiono propozycję artykułu do „Czuwaj” oraz projekt dokumentu „Wsparcie metodyczne i programowe kadry w ZHP”.

28.09.2018Odcinek „ZHP, Dobry wieczór” poświęcony szczepom, z udziałem hm. Piotra Pietrzaka i phm. Mateusza Chmielewskiego.

29.09.2018 – spotkanie robocze zespołu w Warszawie – analiza wstępnych wyników II ankiety “Szczepy mówią”, opracowanie wstępnych wniosków i podział zadań do jej dalszego podsumowania. Omówienie zarysu programu wsparcia szczepów – określenie celów programu i wstępnego podziału treści w tworzonym dokumencie.

03.10.2018 – telekonferencja zespołu – omówienie bieżącej pracy przy podsumowaniu wyników II ankiety, uzgodnienie formy prezentacji prac zespołu na zbiórce pracy z kadrą oraz podczas Kuźni idei i rozwiązań.

5-7.10.2018 – Kurs Komendantów Szczepów „Roszada” w Chorągwi Łódzkiej – udział członków zespołu w kadrze kursu (hm. Justyna Świstek, hm. Piotr Pietrzak); Zbiórka pracy z kadrą – prezentacja dotychczasowych wyników pracy zespołu i wniosków dotyczących pracy z kadrą w interesującym nas obszarze (hm. Patrycja Gołębiowska).

17.10.2018 – telekonferencja zespołu – uzupełnienie planu pracy Głównej Kwatery na rok 2019 o działania związane ze wsparciem szczepów, analiza wyników II ankiety. Doprecyzowanie zakresu dokumentu „Program wsparcia szczepów w ZHP”.

19-21.10.2018 – Kurs Komendantów Szczepów „Roszada” w Chorągwi Łódzkiej – udział członków zespołu w kadrze kursu (hm. Justyna Świstek, hm. Piotr Pietrzak) i pomoc w poprowadzeniu zajęć kursowych (hm. Patrycja Gołębiowska).

24.10.2018 – Telekonferencja zespołu – podział pracy przy przygotowaniu dokumentu „Program wsparcia szczepów w ZHP”. Omówienie planu pracy Głównej Kwatery po naniesieniu proponowanych działań. Dalsza analiza wyników II ankiety.

27.10.2018Kuźnia idei i rozwiązań w Warszawie – blok zajęć „Program wsparcia szczepów – co to i dla kogo?”, w czasie którego skonsultowano wstępne założenia programu wsparcia szczepów z uczestnikami oraz zaprezentowano dotychczas opracowane wyniki II ankiety (hm. Justyna Świstek i phm. Paulina Belczyk).

Październik 2018 – publikacja artykułu „Szczepy zaczynają mówić” opracowanego przez członków zespołu w nr 10/2018 „Czuwaj”.

07.11.2018 – telekonferencja zespołu, w czasie której podsumowano spotkanie w czasie Kuźni idei i rozwiązań, ustalono udział członków zespołu w kadrze Zlotu Kadry ZHP 2019, zaplanowano ostateczną formę podsumowania II ankiety i skonsultowano i uszczegółowiono zakres poszczególnych części dokumentu „Program wsparcia szczepów w ZHP”.

21.11.2018 – telekonferencja zespołu – dalsze prace nad „Programem wsparcia szczepów w ZHP” – omówienie poszczególnych części dokumentu. Ustalono ostateczne opracowanie wyników II ankiety.

30.11.2018 – telekonferencja zespołu – prace nad dokumentem „Program wsparcia szczepów w ZHP”.

Grudzień 2018 – publikacja wyników II ankiety “Szczepy mówią“.

05.12.2018 – telekonferencja zespołu – ostateczne sprawdzenie i korekty przygotowywanego dokumentu przed przekazaniem do konsultacji Głównej Kwaterze ZHP.

10.12.2018 – przesłanie przez członkinię GK ZHP ds. pracy z kadrą “Programu wsparcia szczepów” do chorągwi z prośbą o wyrażenie opinii przez komendy chorągwi przed jego zatwierdzeniem.

12.12.2018udział szefa zespołu w posiedzeniu Głównej Kwatery ZHP w celu konsultacji przygotowanego programu.

19.12.2018 – telekonferencja zespołu – omówienie uwag po spotkaniu GK, ostateczne opracowanie komentowanych zapisów.

23-30.12.2018 – analiza opinii przesłanych przez komendy chorągwi, wprowadzenie ostatecznych poprawek do programu, redakcja i przygotowanie treści uchwały wprowadzającej.

Efektem niespełna rocznej pracy zespołu jest przyjęty 31.12.2018 roku Program wsparcia szczepówOpisane w nim zostały: wizja, cele i założenia oraz zadania dla poszczególnych szczebli struktury – hufca, chorągwi i GK ZHP. Dokument zawiera również harmonogram wdrożenia programu na poziomie centralnym oraz wytyczne do przeprowadzenia ewaluacji programu w roku 2020. 

Główna Kwatera ZHP podjęła w roku 2019 decyzję o zakończeniu funkcjonowania Zespołu projektowego ds. programu wsparcia szczepów i przekształceniu go w stały Wydział ds. Szczepów GK ZHP. W trakcie rozmów z przedstawicielami komend chorągwi dotyczących wychowania i pracy z kadrą (realizowanych w okresie grudzień 2018 – luty 2019), przekazano informacje o treści programu oraz zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za wdrażanie programu wsparcia szczepów w poszczególnych chorągwiach. Listę osób oraz spostrzeżenia, które wybrzmiały w rozmowach z chorągwiami przekazano Wydziałowi ds. Szczepów wraz z zadaniem nawiązania z nimi kontaktu. 

Wydział ds. Szczepów zrealizował w 2019 roku następujące działania: 

21.01.2019 – telekonferencja wydziału – podział chorągwi na grupy, ustalenie założeń pilotażu programu w chorągwiach, podział zadań w zespole w czterech obszarach: kształcenie, poradnictwo, promocja, kontakt wewnętrzny z chorągwiami. 

6.02.2019 – telekonferencja wydziału – ustalenie zasad rekrutacji do wydziału, rozpoczęcie prac nad pilotażem w chorągwiach, omówienie zakresów obowiązków do opisów funkcji członków wydziału i treści komunikatu do chorągwi. 

20.02.2019 – telekonferencja wydziału – omówienie agendy marcowego spotkania wydziału, omówienie opracowanych założeń pilotażu m.in. podziału na regiony chorągwi i przypisanie osób z Wydziału ds. Szczepów do regionów – utrzymywanie stałego kontaktu, opracowanie przykładowych zakresów obowiązków/opisów funkcji dla osób pracujących ze szczepami zarówno z poziomu hufca, jak i chorągwi, organizacja pilotażowych edycji form, które w przyszłości miałyby zorganizować KCH (formy wymiany doświadczeń dla szczepowych, formy doszkalające dla komend hufców w zakresie współpracy ze szczepami), koordynacja organizacji chorągwianych edycji ww. form w chorągwiach (lub grupach chorągwi). Omówienie przygotowań do Zlotu Kadry ZHP i planowanego tam Rajdu Komend Szczepów.

10.03.2019spotkanie Wydziału ds. Szczepów – opracowanie listy pytań/zagadnień do telekonferencji w regionach, decyzja o zaplanowaniu pilotażowych form w 2020 roku, ustalenie dalszego planu działań dot. rekrutacji, Rajdu Komend Szczepów, poradnictwa w formie sieci semantycznej, uporządkowania materiałów na dysku on-line grupy.

27.03.2019 – telekonferencja wydziału – omówienie postępów w kontaktach z chorągwiami, dyskusja nad kanałami komunikacji i promowania programu (strona internetowa, infografiki).

10.04.2019 – telekonferencja wydziału – omówienie postępów w kontaktach z chorągwiami i planach na formy pilotażowe, podjęcie decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia Rajdu Komend Szczepów podczas Zlotu Kadry z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników.

24.04.2019 – telekonferencja wydziału – podsumowanie przygotowanych dla chorągwi zakresów obowiązkówprzekazanie relacji z rozmów z patrolami zgłoszonymi na Rajd w sprawie nowego terminu, ustalenie daty uruchomienia rekrutacji i kanałów, na których rozpowszechniona zostanie informacja.

8.05.2019 – telekonferencja wydziału – ustalenie szczegółów dot. promocji programu do szerokiego grona uczestnikówinformacja o stanie rozmów z chorągwiami.

22.05.2019 – telekonferencja wydziału – przedstawienie wyników rekrutacji, dyskusja nad kandydatami.

5.2019 – program został uwzględniony w materiale poradnikowym dla hufców “Jak napisać strategię rozwoju hufca i plan pracy hufca?”.

5.06.2019 – telekonferencja wydziału – podsumowanie decyzji związanych z rekrutacją nowych członków wydziału, relacja ze spotkania on-line zespołu opracowującego standardy kursów (do zespołu oddelegowana została przedstawicielka Wydziału ds. Szczepów).

26.06.2019 – telekonferencja wydziału – podsumowanie rozmów z grupami chorągwi, ustalenie listy dalszych zadań, rozpoczęcie współpracy z nowymi członkami wydziału i wdrożenie ich do działania, plan promocji.

3.07.2019telekonferencja wydziału w nowym składzie, przedstawienie się członków zespołu, podział zadań, wdrożenie do pracy przy pomocy Wunderlist.

24.07.2019 – telekonferencja wydziału – sprawozdanie z realizacji zadańmonitorowanie liczby kursów komendantów szczepów na trenie Polski, bieżące monitorowanie sytuacji szczepów w ZHP, infografiki i promocja w mediach społecznościowych, podstrona zhp.pl/szczepy – aktualizacja i bieżące prowadzenie, zbieranie dobrych praktyk i udostępnianie materiałów, w razie potrzeby wspieranie poszczególnych chorągwi w przygotowywaniu kursów szczepowych, poszerzenie AAH i AACH o pytania dotyczące szczepów.

28.08.2019 – telekonferencja wydziału – sprawozdanie z realizacji zadań, rozpoczęcie prac nad przygotowaniami do Rajdu Komend Szczepów w 2020.

09.2019promocja treści Programu wsparcia szczepów na stronie ZHP na portalu Facebook. Cykl kolejno opublikowanych infografik: Zadania hufca – 20.09.2019, Zadania chorągwi – 5.09.2019, Zadania GK – 24.09.2019.

25.09.2019 – telekonferencja wydziału – przygotowanie do październikowego spotkania wydziału, sprawozdanie z realizacji zadań, nowe działania promocyjne, informacja o stanie prac nad przygotowaniem Rajdu Komend Szczepów, ustalenia związane z udziałem w Kuźni Idei, omówienie planów dot. webinarium promującego treści programu, telekonferencji komendy rajdu z przedstawicielami chorągwi, poradnictwa na platformie zhp.edu.pl. 

19.10.2019 – Spotkanie wydziału w Łodzi  – praca nad zagadnieniami: monitorowanie kursów komendantów szczepów, monitorowanie sytuacji szczepów, promocja, podstrona o szczepach na stronie internetowej ZHP, Rajd Komend Szczepów, kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację programu wsparcia szczepów w chorągwiach, poradnictwo w formie sieci semantycznej, standard kursu komend szczepów i związków drużyn

6.11.2019 – Telekonferencja wydziału – podsumowanie dotychczasowej pracy, ustalenie dalszych zadań na najbliższe tygodnie

27.11.2019 – Telekonferencja wydziału – podsumowanie dotychczasowej pracy; główny temat to promocja szczepów w sieci

Wydział ds. Szczepów w 2020 roku: 

15.01.2020 – Telekonferencja wydziału – podsumowanie dotychczasowej pracy; główne tematy to podsumowanie rozmowy z przedstawicielem Zespołu ds. opcji zero w sprawie konsultacji i ewentualnej zmiany Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn,

1-2.02.2020 – Kurs komend hufców, ch. Gdańska – prowadzenie zajęć przez przedstawicielkę Wydziału.

1-2.02.2020 – Zbiórka pracy z kadrą, Załęcze wielkie – konsultacje standardu Komendantów i komend szczepów i związków drużyn

15.02.2020 – Konferencja „Szczepy mówią”, Łagiewniki – współorganizacja oraz współprowadzenie przez przedstawicieli Wydziału

Zespół projektowy ds. programu wsparcia szczepów:

hm. Piotr Pietrzak – Główna Kwatera – szef zespołu – 12.04.2018
phm. Paulina Belczyk – Chorągiew Krakowska – 12.04.2018
hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska – 12.04.2018
hm. Adam Niepokój – Chorągiew Kielecka – 12.04.2018
hm. Nikola Rymaszewska – Chorągiew Dolnośląska – 12.04.2018
hm. Justyna Świstek – Chorągiew Łódzka – 12.04.2018
phm. Olga Wazowska – Chorągiew Śląska – 12.04.2018
phm. Mateusz Chmielewski – Chorągiew Stołeczna – 30.09.2018

Wydział ds. Szczepów:

hm. Piotr Pietrzak – Główna Kwatera – kierownik wydziału
hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska
hm. Adam Niepokój – Chorągiew Kielecka
hm. Justyna Świstek – Chorągiew Łódzka
phm. Olga Wazowska – Chorągiew Śląska
hm. Michał Biały – Chorągiew Dolnośląska
phm. Angelika Bałazy – Chorągiew Stołeczna
hm. Piotr Buczek – Chorągiew Stołeczna
hm. Mateusz Chmielewski – Chorągiew Stołeczna

Wszelkie uwagi i pytania do programu wsparcia hufców prosimy kierować na adres: piotr.pietrzak1@zhp.net.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się