zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP PROGRAM WSPARCIA HUFCÓW

PROGRAM WSPARCIA HUFCÓW

XL Zjazd ZHP wskazał konieczność wzmocnienia szczepów i hufców oraz wsparcia kadry programowej w celu wsparcia drużynowych, zobowiązując Główną Kwaterę ZHP do opracowania do 31 grudnia 2018r. i wdrożenia do 31 sierpnia 2021r. programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • roli i sposobów wsparcia chorągwi w bieżącym i systematycznym wspieraniu hufców w zakresie pracy z drużynowymi;
  • wsparcia ze strony GK ZHP dla chorągwi w zakresie pracy referatów bądź zespołów realizujących ich zadania, a także monitorowania ilości i jakości szkoleń organizowanych dla instruktorów odpowiedzialnych za wsparcie drużynowego, dbanie o ich poziom oraz organizację ogólnopolskich form doskonalących i umożliwiających wymianę doświadczeń;
  • przeprowadzenia konsultacji w zakresie zasad działania namiestnictw i ich umocowania w odpowiednich dokumentach;
  • utworzenia zespołu wspierania hufców przy GK ZHP.
PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

01.03.2018 – Spotkanie skypowe – sprawy organizacyjne, ustalanie zasad współpracy.

15.3.2018 – Spotkanie skypowe – ułożenie harmonogramu pracy zespołu.

28.03.2018 – Spotkanie skypowe – opracowanie obszarów wspierania drużynowego przez hufiec.

24.03.2018 – Warsztat podczas Kuźni Idei ” Wspieranie programowo-metodyczne drużynowych w hufcach ZHP”. Warsztat prowadzony był przez hm. Lucynę Czechowską i hm. Zbigniewa Nowaka, wnioski z niego zostały wykorzystane w pracach Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców (materiały znajdują się w zakładce KADRA PROGRAMOWA I METODYCZNA). W trakcie zajęć uczestnicy pochylili się nad problemem dokonania zmian w dokumencie „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” pod kątem zadań przypisanych do poszczególnych szczebli i podjęli próbę określenia ich priorytetyzacji. W drugim kroku uczestniczy panelu mieli rozpocząć dyskusję nad tym, jak można te zadania pogrupować i jakim osobom/zespołom w hufcu można je przypisać.

15.04.2018 – Spotkanie w Warszawie – praca koncepcyjna nad przeformułowaniem zasad wspierania programowo-metodycznego drużynowych, opracowanie obszarów wspierania hufców przez chorągwie, podsumowanie dotychczasowych prac i zaplanowanie kolejnych, opracowanie warsztatu na zbiórkę pracy z kadrą.

13.05.2018 – Zbiórka pracy z kadrą – warsztat podczas którego wypracowywaliśmy różnorodne formy wspierania hufców przez chorągwie oraz sposoby działania hufca mające na celu efektywne wspieranie drużynowych. W rezultacie powstał materiał “Hufce 500 plus i 500 minus”, który znajduje się w dziale “Pliki”.

07.06.2018 – Spotkanie skypowe – dobre praktyki na linii hufiec-chorągiew, priorytetyzacja zadań hufców.

14.06.2018 – Spotkanie skypowe – podsumowanie pracy oraz ustalenie harmonogramu działań na wakacje.

10.08.2018 – Warsztat podczas Zlotowej Kuźni Idei “Różne modele funkcjonowania hufca”. Dobry hufiec to dobre drużyny. Dobra drużyna to wypadkowa kilku zależności m.in. umiejętności drużynowego, otoczenia społecznego w którym działa, zewnętrznych form wsparcia. Celem działania hufca jest tworzenie warunków do działania jednostek organizacyjnych. Jak to zrobić efektywnie? Jak badać potrzeby drużynowych? Jaki model funkcjonowania hufca wybrać?

7.10.2018 – Podczas październikowej Zbiórki pracy z kadrą zespół przeprowadził warsztat na temat największych wyzwań dla chorągwi w pracy z hufcami. Wnioski wypracowane podczas warsztatu zostały uwzględnione w pracach nad programem.

październik-grudzień 2018 – Zespół zajmował się redakcją Programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych. Oprócz pracy zdalnej poszczególnych członków zespołu odbyło się w tym okresie 6 telekonferencji zespołu w dniach10.10.201816.10.20186.11.2018, 21.11.2018, 6.12.201817.12.2018
Wszystkie spotkania on-line służyły dyskusji nad poszczególnymi częściami programu i systematycznej kontroli postępów nad jego tworzeniem. Program został opracowany pod koniec grudnia 2018, ale mając na uwadze, że założenia programu wyraźnie splatały się z uchwaloną na XL Zjeździe ZHP Strategią ZHP na lata 2018-25 podjęto decyzję o wstrzymaniu się z uchwaleniem programu przed podjęciem decyzji o tym czy i w jaki sposób strategia będzie realizowana (decyzja w tej sprawie miała zapaść w pierwszym kwartale 2018 roku, ale przesunęła się w czasie aż do I kwartału roku 2019).  

Zespołowi zależało szczególnie na tym, aby program był spójny z planem wdrażania strategii a w miarę możliwości ujęty w jego ramach. Tak się finalnie stało i w treści planu taktycznego, znalazły się odniesienia do programu wzmocnienia hufców. Drugim powodem przesunięcia w czasie uchwalenia programu była chęć rzetelnego skonsultowania jego treści z nowymi komendami chorągwi. Zjazdy chorągwi, które decydowały o wyborze nowych składów komend, odbywały się aż do pierwszych dni grudnia 2018, co nie dawało zespołowi możliwości uzyskania informacji zwrotnej od wszystkich nowo wybranych komend. Wspomnieć należy, że okresie okołozjazdowym konsultowanie projektu programu nie stanowiło priorytetu dla komend chorągwizaś konstrukcja programu jasno wskazywała, że głównym jego realizatorem mają być właśnie one 

W roku 2019 podjęto następujące działania: 

17.01.2019  Odbyło się spotkanie poświęcone dyskusji nad treściami programu podczas zbiórki komendantów chorągwi. Miało ono wpływ na jakość programu i zmiany w jego treściach, wprowadzone na wniosek komendantów chorągwi.  

01/02.2019 – Program został przekazany do konsultacji on-line wszystkim komendom chorągwi, zebrane zostały uwagi i komentarze oraz na ich podstawie, wprowadzone poprawki.  

2-3.02.2019 – Odbyły się zajęcia z przedstawicielami komend chorągwi i zespołów chorągwianych podczas zbiórki pracy z kadrą. Uczestnicy pracowali nad zagadnieniami związanymi z zadaniami przygotowującymi do wdrożenia na poziomie chorągwi zapisów Programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych. Praca w grupach opierała się o następujące zagadnienia: opinia na zjazd hufca – jak ją napisać i wykorzystywać jako narzędzieJak dzielić się wiedzą o hufcachJak wspierać hufce w procesie tworzenia strategii rozwoju hufcaJak analizować i na bieżąco monitorować pracę hufca. 

2/3.2019 – Program został złożony do redakcji i korekty. 

18.03.2019 – Program został przyjęty uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 54/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia drużynowym stałego wsparcia w prowadzeniu przez nich podstawowych jednostek organizacyjnych. 

Efektem ponad rocznej pracy zespołu jest przyjęty 31.12.2018 roku Program wzmocnienia hufców dla zapewnienia drużynowym stałego wsparcia w prowadzeniu przez nich podstawowych jednostek organizacyjnych. Opisane w nim zostały: cele i proponowany harmonogram jego wdrażania; proces analizy sytuacji hufca wraz z pytaniami diagnostycznymipropozycje działań, które można podjąć na szczeblu hufca w zależności od możliwości i form wsparcia ze strony chorągwi, i GK; tryb ewaluacji programu oraz wnioski i rekomendacje od zespołu. 

Dodatkowe działania podjęte przez członków zespołu: 

3/8.2019przygotowanie i przeprowadzenie Kursu komendantów hufców podczas LAS na Zlocie Kadry ZHP w Perkozie. Program kursu stanowił jednocześnie pilotaż bazowych treści do standardu kursu, który ma powstać w ciągu najbliższych miesięcy. W skład zespołu opracowującego standardy weszła szefowa Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców (co zapewnia ciągłość i dobry transfer wiedzy). 

5/6.2019 – przygotowanie i przekazanie rekomendacji dla Zespołu Statutowego RN ZHP dot. istotnych aspektów funkcjonowania hufca. Materiał opracowany został w oparciu o wnioski, wynikłe z dyskusji i pracy zespołu nad opracowaniem programu wzmocnienia hufców. 

5.2019 – program został uwzględniony w materiale poradnikowym dla hufców “Jak napisać strategię rozwoju hufca i plan pracy hufca?”. 

Zespół projektowy ds. programu wsparcia hufców:

hm. Katarzyna Krzak – Chorągiew Stołeczna – szefowa zespołu – 12.04.2018
hm. Artur Brzyski – Chorągiew Mazowiecka – 12.04.2018
hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka – 12.04.2018
hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka – 12.04.2018
phm. Iwona Legencka – Chorągiew Śląska – 12.04.2018
hm. Artur Lemański – Chorągiew Gdańska – 12.04.2018
hm. Michał Łesyk – Chorągiew Krakowska – 12.04.2018
hm. Daniel Nowakowski – Chorągiew Łódzka – 12.04.2018
phm. Jacek Wójcik – Chorągiew Zachodniopomorska – 12.04.2018

Konsultacje zostały zakończone.

Wszelkie uwagi i pytania do programu wsparcia hufców prosimy kierować na adres: katarzyna.krzak@zhp.net.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się