zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP PROGRAM WZMACNIANIA HSW

PROGRAM WZMACNIANIA HSW

PLIKIKALENDARIUMLUDZIE

W ramach realizacji tego fragmentu uchwały Główna Kwatera podjęła następujące działania:

06.2018 – powierzenie pracy nad programem Wydziałowi Wychowania GK ZHP, rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad dokumentami ZHP, w których opisany został HSW. Analiza pozwoliła na dostrzeżenie niejasności oraz zebranie kwestii problemowych związanych z HSW w jednym miejscu. W analizie wzięto pod uwagę:

  • uchwała nr 2 XXXII Zjazdu ZHP w sprawie Deklaracji Ideowej XXXII Zjazdu ZHP,
  • Podstawy Wychowawcze wraz z materiałami przedzjazdowymi przygotowywanymi przed XXXIII Zjazdem ZHP,
  • zmiany w dokumencie Podstawy Wychowawcze,
  • uchwała nr 19/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie systemu metodycznego,
  • uchwała nr 42/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie definicji harcerstwa,
  • wyniki analizy i rekomendacje zawarte w Raporcie z wdrożenia i ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017,
  • wszystkie dokumenty, w których pojawia się pojęcie PROGRAM,
  • uchwała XL Zjazdu ZHP nr 9 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym oraz Uchwała XL Zjazdu ZHP nr 10 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wychowania duchowego w Związku Harcerstwa Polskiego.

19-21.10.2018 – spotkanie Wydziału Wychowania dotyczące priotytetu GK 4.1. Uaktualnienie opisu Harcerskiego.  Sprawdzenie co wiemy i co chcemy wiedzieć.

2.02.2019 – warsztat dla chętnych uczestników Zbiórki Pracy z Kadrą “HSW w drużynach”. Wraz z przedstawicielami czterech chorągwi dyskutowano pomysł zbierania informacji o funkcjonowaniu HSW – o odstępstwach, działających i niedziałających elementach, a także ich skutkach wychowawczych. Rozmowa była wstępem do zbierania informacji na ten temat przez osoby odpowiedzialne za program w chorągwiach.

8-10.02.2019 – spotkanie ze skautami w sprawie HSW. Spotkanie członków Wydziału Wychowania ze skautami z Czech, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Irlandii miało na celu zapoznanie się z systemami edukacyjnymi innych organizacji skautowych oraz porównanie ich z naszym opisem Harcerskiego Systemu Wychowawczego.

04.2019 – opublikowanie przez Wydział Wychowania GK ZHP Raportu z analizy dotychczasowych dokumentów dotyczących Harcerskiego Systemu Wychowawczego.

Wiosna-jesień 2019 – zbieranie danych jakościowych nt. funkcjonowania HSW poprzez współpracę z członkami komend chorągwi odpowiedzialnymi za program (z zaangażowaniem programowców hufców) w celu zbudowania jak najszerszej bazy powodów problemów w funkcjonowania HSW w gromadach i drużynach.

6.10.2019 – panel dla członków komend chorągwi odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne i programowe nt. funkcjonowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w gromadach i drużynach w ramach Zbiórki Pracy z Kadrą i Programu. Omawiano konkretne przypadki (nie)przejawiania się cech metody harcerskiej w pracy znanych uczestnikom środowisk harcerskich, próbując dojść do sedna zauważonych problemów. Prowadząca zaprezentowała także dotychczas zebrane wnioski z rozmów z programowcami chorągwi – wynik wywiadów przeprowadzonych przez poszczególnych członków Wydziału Wychowania.

21.12.2019 – opublikowanie raportu Harcerski System Wychowawczy – możliwe przyczyny braku funkcjonowania.

21-23.02.2020 – spotkanie projektowe, którego celem było spisanie zarysu opracowania programu upowszechnienia oraz wzmocnienia funkcjonowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w gromadach i drużynach.

Członkowie Grupy koncepcyjnej ds. programu wzmacniania HSW:

hm. Anna Pospieszna – kierowniczka Wydziału Wychowania – szefowa
hm. Dorota Całka – Wiceprzewodnicząca ZHP
hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelniczki ZHP
hm. Andrzej Sawuła – członek Rady Naczelnej ZHP
hm. Ilona Jaworska – członkini Rady Naczelnej ZHP
hm. Patrycja Gołębiowska – członkini Rady Naczelnej ZHP
hm. Marian Antonik – członek Rady Naczelnej ZHP
hm. Monika Woźnica – instruktorka Wydziału Wsparcia Metodycznego
hm. Marcin Bednarski – instruktor Wydziału Wychowania
hm. Dariusz Nawrocki – instruktor Wydziału Wychowania
hm. Mariusz Szamraj – instruktor Wydziału Wychowania
hm. Mateusz Chmielewski – instruktor Wydziału ds. szczepów
hm. Justyna Świstek – instruktorka ZKK Hufca Łódź-Polesie
hm. Łukasz Czarnecki – komendant Chorągwi Opolskiej
phm. Jakub Lasek – instruktor Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych

PASSWORD RESET

Zaloguj się