zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP POŻĄDANE POSTAWY

POŻĄDANE POSTAWY

PLIKIKALENDARIUMLUDZIE

08.12.2013 r. – Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności drużyn i gromad.

Harcerski program aby był skuteczny, musi być rozwijany i doskonalony w kolejnych latach pracy gromady i drużyny. Osiągnąć to można przez: 1. planowanie długofalowe i kompleksowe – programy pracy gromad i drużyn wykraczające poza ramy jednego roku harcerskiego, opracowywane w połączeniu z programami małych grup; 2. planowanie w oparciu o wszystkie instrumenty metodyczne, przede wszystkim stopnie harcerskie i gwiazdki zuchowe; okresową ewaluację programu z udziałem kadry gromady/drużyny”

2014 r. – Główna Kwatera podjęła pracę nad instrumentami metodycznymi oraz dokumentami programowymi ZHP (Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo i Obietnica Zucha, Podstawy Wychowawcze). Wzajemność relacji konkretnych cech, które powinien mieć harcerz.

2015 r. – Wnioski z badań wskazały, że: a) istnieją cechy, które są punktami wspólnymi dokumentów ZHP (wyłoniono ok. 90 takich cech), b) instrumenty metodyczne nie realizują celów zapisanych w naszych dokumentach.

Połączono cechy tak by zmniejszyć ich liczbę oraz by były bardziej zrozumiałe. Wyłoniono ich 30.

2016 r. – Przemyślano język w jakim zapisane są ów cechy harcerza. Sprawdzono pod kątem nomenklatury, interpretacji, w porównaniu z definicjami i najnowszymi osiągnięciami nauk społecznych jak i z opisami metody w innych narodowych organizacjach skautowych.

Zespół doszedł do wniosku, że do tej pory używany język, jak i możliwości wpływu ZHP na młodego człowieka to język i wpływ na postawy. Postawę rozumiemy jako wiedzę, zachowanie i emocje równocześnie.

01.2017 r. – Złączono 30 postaw w 15. Opisano poszczególne postawy w podziale na grupy metodyczne na podstawie zebranych informacji o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży.

04.03.2017 r. – Odbyła się konferencja Impuls i konsultacje pożądanych postaw.

07.2017 r. – Przeanalizowano i dodano postawy związane ze zmianą Prawa Harcerskiego. Każda postawa została opisana według takiego samego wzoru: krótkiej (hasłowej) nazwy postawy, dłuższej nazwy postawy uwzględniającej jej sedno, cytatów z PiOZ, PiPH, Statutu i Podstaw Wychowawczych, które były jej podstawą, ewentualnych komentarzy zespołu, opisu postawy według ujętej powyżej definicji z podziałem na komponent poznawczy (wiedza), emocjonalny (emocje) i behawioralny (zachowania) osobno dla każdej grupy wiekowej.

08.2017 r. – Konsultacje wybranych kart postaw podczas Zlotu Kadry w Tokarni.

2018 r. – Przeanalizowano komentarz do Prawa Harcerskiego druha Przewodniczącego hm. Dariusza Supła i dokonano stosownych uzupełnień.

Kuźnie Idei:

08.08.2018 r. – Pożądane postawy zuchów. Prowadząca: hm. Anna Pospieszna

10.08.2018 r. – Pożądane postawy harcerzy. Prowadząca: hm. Anna Pospieszna i hm. Dariusz Nawrocki

13.08.2018 r. – Pożądane postawy harcerzy starszych. Prowadzący: hm. Marcin Bednarski

14.08.2018 r. –  Pożądane postawy wędrowników. Prowadzący: hm. Anna Pospieszna i hm. Marcin Bednarski

12.2018 r. Aktualizacja treści i katalogu w wyniku dotychczasowych konsultacji.

8-10.02.2019 r. – Podczas spotkania Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych, w którym wzięli udział m.in. Wiceprzewodnicząca ZHP hm. Dorota Całka, Wiceprzewodniczący ZHP hm. Jacek Kaflowski oraz Zastępczyni Naczelniczki ZHP hm. Lucyna Czechowska podjęto decyzję o skorzystaniu z opracowania “Katalog pożądanych postaw. Propozycja opracowania” w charakterze materiału roboczego w procesie układania propozycji instrumentów metodycznych.

04.2019 r. – Aktualizacja treści i katalogu w wyniku konsultacji z Wydziałem Wsparcia Metodycznego (nie wniesiono uwag) i Wydziałem Wychowania Duchowego i Religijnego.

25.05.2019 r. – Prezentacja założeń i treści katalogu podczas plenarnej zbiórki Rady Naczelnej ZHP, wyjaśnienie wątpliwości poszczególnych członków RN ZHP oraz wyrażenie wielu głosów uznania dla wykonanej pracy.

Wydział Wychowania:

hm. Anna Pospieszna – Chorągiew Wielkopolska – kierowniczka wydziału
hm. Marcin Bednarski – Chorągiew Stołeczna
hm. Agnieszka Borowiecka – Chorągiew Dolnośląska
phm. Aleksander Dominiczak – Chorągiew Wielkopolska
hm. Dariusz Nawrocki – Chorągiew Warmińsko-Mazurska
hm. Aleksandra Nowak – Chorągiew Stołeczna
hm. Joanna Polańska – Chorągiew Dolnośląska
hm. Mariusz Szamraj – Chorągiew Podkarpacka
hm. Jana Świnarska – Chorągiew Mazowiecka

Wszelkie uwagi i pytania do programu wsparcia hufców prosimy kierować na adres: anna.pospieszna@zhp.net.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się