zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP INSTRUMENTY METODYCZNE

INSTRUMENTY METODYCZNE

PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

Podstawa działania zespołu:

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 22018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych

Mapa drogowa reformy

Ramowy harmonogram reformy instrumentów metodycznych: Ramowy harmonogram reformy instrumntów metodycznych

Mapa drogowa konsultacji i przygotowania do pilotażu (link: https://gkzhp.sharepoint.com/:w:/s/zim/EQlyKCXMaARIrk3E7OkhF-wB3V93mkHDzctfiT0FzH0MFA?e=FZNQE5 )

Materiały objaśniające cele, genezę oraz mechanizmy stworzonych propozycji

REFORMA INSTRUMENTÓW METODYCZNYCH – GENEZA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ: https://czuwaj.pl/czuwaj-8-2019/

Nowa jakość instrumentów zespołowych (http://natropie.zhp.pl/index.php/nowa-jakosc-instrumentow-zespolowych/)

Zmiany w instrumentach metodycznych (http://natropie.zhp.pl/index.php/nowa-odslona-instrumentow-metodycznych/)

Quo Vadis reformo SIM? (link: http://natropie.zhp.pl/index.php/quo-vadis-reformo-sim/)

Raporty z przeprowadzonych konsultacji oraz badań ilościowych i jakościowych

Raporty z badań opinii i preferencji instruktorów i wychowanków przeprowadzonych na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku:

Raport z badań zainteresowań: Raport z badań zainteresowań

Raport z badań opinii i preferencji instruktorów: Raport z badań opinii i preferencji instruktorów

Raport z badań opinii i preferencji wychowanków: Raport z badań opinii i preferencji wychowanków

Raporty oraz wnioski z zajęć badawczych i konsultacji przeprowadzonych podczas Zlotu ZHP w Gdańsku:

Poniżej do pobrania raport z badań fokusowych oraz konsultacji instruktorskich “Kuźnia idei” przeprowadzonych na Zlocie ZHP 2018. Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem (pierwszy plik) lub z konkretną jego częścią odnośnie danej grupy instrumentów metodycznych (pozostałe pliki).

Raport z wyników badań fokusowych oraz konsultacji instruktorskich „Kuźnia idei” przeprowadzonych na Zlocie ZHP 2018

Część I – Próby
Część II – Stopnie
Część III – Sprawności
Część IV – Instrumenty zespołowe

Podsumowanie konsultacji prowadzonych podczas Kuźni Idei i Rozwiązań (27.10.18):
Gwiazdki i stopnie-Decyzja należy do Ciebie_27.10.2018

 

2.07.2019 – zdalne spotkanie grupy roboczej poświęcone pilotażowi reformy.

28.06.2019 – spotkanie grupy roboczej odnośnie narzędzi wychowania ekonomicznego w ramach reformy Systemu Instrumentów Metodycznych.

26.06.2019-10.07.2019 – zdalne spotkania grupy metodycznych w ramach ZIM poświęcone weryfikacji „oferty”, jaką Zespół przygotował dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

11.06.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Podsumowano przeprowadzone konsultacje zarówno pod katem uzyskanych sugestii i uwag, ale także formy spotkania. Zaprezentowano moduł dedykowany ZIM w ramach projektu Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego. Opracowano harmonogram przygotowywania i wdrażania reformy SIM, a także dokonano nieznacznej modyfikacji przypisania postaw do poszczególnych instrumentów.

1.06.2019 – konsultacje SIM podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Referatów Metodycznych oraz Zbiórki Pracy z Kadrą. Wszyscy uczestnicy obu spotkań wzięli udział w grze terenowej prezentującej główne elementy nowego systemu oraz prezentacji szefowej zespołu odnośnie założeń systemu. Uczestnicy Zbiórki Referatów dodatkową godzinę dyskutowali w grupach metodycznych udzielając członkom ZIM informacji zwrotnej.

30.05.2019 – spotkanie zdalne odnośnie sprawności specjalnościowych z przedstawicielami Wydziału Wsparcia Specjalnościowego oraz Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

28.05.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie wyzwań i stopni.

26.05.2019 i 26.06.2019 – spotkania zdalne grupy roboczej odnośnie sprawności.

23.05.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie tropów.

16.05.2019 i 22.05.2019 – spotkania zdalne grupy roboczej odnośnie próby harcerza. Dopracowywanie materiału dla wychowanków dostosowanego do wieku (te same wymagania, inne zadania).

19.05.2019 – spotkanie zdalne grupy roboczej odnośnie narzędzi wychowania ekonomicznego w ramach reformy Systemu Instrumentów Metodycznych.

9.05.2019 – spotkanie zdalne odnośnie wyzwań dotykających rozwoju duchowego i emocjonalnego z przedstawicielami Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego oraz Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

8.05.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Zaprezentowano bazę danych SIM, która służyć będzie zarówno recenzowaniu materiału, jak i jego późniejszej prezentacji. Omówiono tryb prac Zespołu w maju i czerwcu, ustalono zasady recenzowania powstających propozycji, rozstrzygnięto szereg kwestii szczegółowych związanych ze stopniami i wyzwaniami oraz ideami stopni, tropów i sprawności.

12-14.04.2019 – spotkanie ZIM w Warszawie (w siedzibie Głównej Kwatery ZHP). Spotkanie przebiegło według następującej agendy:

  • Piątek: szkolenie pt. „Technologia w pracy zespołów instruktorskich”, spotkania zespołów roboczych
  • Sobota: spotkania zespołów roboczych, panel wspólny prezentujący prace grup + dyskusja, panel o oznaczeniach na mundurze, panel wspólny prezentujący prace grup + dyskusja
  • Niedziela: panel o regulaminie wspólnym SIM, wykład relacjonujący wyniki badań HIB na Zlocie ZHP + dyskusja o wnioskach, jakie płyną z nich dla pracy ZIM, mianowania instruktorów ZIM

Efektem spotkania było przede wszystkim: ustalenie schematu zdobywania poszczególnych gwiazdek i stopni (liczba składających się na nie wyzwań, tropów i sprawności); doprecyzowanie postaw, które powinny być kształtowane w wyzwaniach, ustalenie kategorii tematycznych tropów harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, ustalenie kategorii sprawności obowiązkowych.

2.04.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Omówienie stanu prac nad: wyzwaniami, ideą stopni, tropami, dewizami i symbolami grup metodycznych, próbą harcerza, sprawnościami. Ustalono ostateczny kształt agendy spotkania kwietniowego w Warszawie.

15-23.03.2019 – spotkania zdalne zespołów roboczych Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych poświęcone stopniom, sprawnościom, próbom oraz instrumentom zbiorowym.

5-14.03.2019 spotkania zdalne zespołów roboczych Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych poświęcone stopniom, sprawnościom, próbom oraz instrumentom zbiorowym.

5.03.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Omówiono stan pracy grup roboczych odpowiedzialnych za: stopnie, sprawności, tropy, próby. Przedstawiono także relację z udziału członków ZIM w Harckonfie w Krakowie.

8-10.02.2019 – „Legendarne” spotkanie ZIM w Ołtarzewie. Spotkanie przebiegło według następującej agendy:

  • Piątek: Miejsce SIM w HSW
  • Sobota: Cele SIM oraz poszczególnych typów instrumentach, Spotkanie z przedstawicielami europejskich organizacji skautowych z Czech, Irlandii, Portugalii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, Omówienie wniosków z dotychczasowych badań i prac koncepcyjnych, Rekapitulacja o celach oraz wypracowanie schematu systemu
  • Niedziela: Praca w grupach funkcjonalnych nad mechanizmem działania poszczególnych typów instrumentów, Omówienie prac grup na forum i podjęcie kierunkowych decyzji

Efektem spotkania było wyznaczenie celów oraz cech nowego SIM, a także głównych założeń jego funkcjonowania. Dokonano także podziału na grupy robocze, których zadaniem było przekucie ogólnych wskazówek na konkretne propozycje.

15.01.2019 – spotkanie zdalne zespołu. Dopracowano agendę lutowego spotkania ZIM.

7.01.2019-31.01.2019 – uruchomienie internetowego (za pomocą platformy Harcerskiego Instytutu Badawczego) badania opinii i preferencji wychowanków odnośnie instrumentów metodycznych. W badaniu wzięło udział 170 osób, które wypełniły ankietę dotyczącą poszczególnych grup metodycznych: harcerskiej 38; starszoharcerskiej 67 osób;  wędrowniczej 65 osób.

2018

27.12.2018-20.01.2019 – uruchomienie internetowego (za pomocą platformy Harcerskiego Instytutu Badawczego) badania opinii i preferencji instruktorów odnośnie instrumentów metodycznych. W badaniu wzięło udział 771 respondentów.

15.12.2018--20.01.2019 – uruchomienie internetowego (za pomocą aplikacji HarcApp) badania zainteresowań wychowanków. W badaniu wzięło udział 6 576 respondentów.

11.12.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Zreferowano stan przygotowań badania zainteresowań wychowanków poprzez HarcApp, badania opinii i preferencji instruktorów, a także badania opinii i preferencji zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Zrelacjonowano spostrzeżenia związane z udziałem instruktorki ZIM w seminarium WOSM ScoutNet/CubNet oraz ze spotkania odnośnie oznaczeń instrumentów metodycznych na mundurze.

15.11.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Zostały podsumowane panele, które zostały przeprowadzone podczas Kuźni Idei i Rozwiązań. Przygotowano część raportu dotyczącego badań i konsultacji, które odbyły się podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. został odświeżony pomysł prowadzenia dyskusji o reformie SIM na Forum ZHP.

27.10.2018 – Kuźnia Idei i Rozwiązań w Warszawie. Podczas tych konsultacji odbyły się dwa panele przygotowane przez instruktorki ZIM: odnośnie gwiazdek i stopni oraz odnośnie zbiorowych instrumentów metodycznych.

16.10.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Podczas rozmowy szczegółowo omówiono panele, które mają odbyć się na Kuźni Idei i Rozwiązań. Również ustalono przebieg tworzenia raportu z badań przeprowadzonych na Zlocie ZHP w Gdańsku. Zostały podzielonae zadania pomiędzy chętnymi instruktorami i instruktorkami ZIM.

21-23.09.2018 – spotkanie zespołu w Ołtarzewie. Zostały omówione badania pilotażowe i konsultacje instruktorskie, które zostały przeprowadzone podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Podczas plenarnej części spotkania uczestnicy wspólnie wyjaśniali wątpliwości co do danych, dopisywali komentarze i  wypisywali do każdego z tematów wnioski i pytania. Rozpoczęto prace nad harmonogramem pracy zespołu.

21.08.2018 – spotkanie zdalne zespołu. Podziękowano osobom zaangażowanym w prowadzenie badań i konsultacji podczas Zlotu ZHP. Podzielono się osobistymi wrażeniami po zlocie członków zespołu. Zaprezentowano zadania, jakie stoją przed zespołem w najbliższym kwartale (w szczególności we wrześniu) wraz z szczegółową metodologią procesu. Dokonano podziału zadań przygotowawczych przed wrześniową odprawą ZIM. Zaprezentowano pierwszą, roboczą wizję Zlotu Kadry 2019 wraz z rolą przewidzianą dla członków ZIM.

7-15.08.2018 – Badania ZIM podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Przeprowadzono obserwację 3 gromad zuchowych, 4 drużyn harcerskich, 4 drużyn harcerzy starszych oraz 3 drużyn wędrowniczych.

Podczas Zlotu również zostały przeprowadzone 4 konsultacje, które zostały nazwane Zlotowe Kuźnie Idei. Dotyczyły one:

  • 7.08.2018 – Próba zucha, harcerza, wędrownika. Pierwszy wieczór poświęcony został próbom, jakim poddajemy dzieci i młodzież przed złożeniem Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego oraz przed wręczeniem naramiennika wędrowniczego. Jaką funkcję pełni ten instrument w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nim? Co stanowi jego najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?
  • 12.08.2018 – Gwiazdki i stopnie. Drugi wieczór poświęcony został gwiazdkom zuchowym oraz stopniom harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym. Jaką funkcję pełni ten instrument w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nim? Co stanowi jego najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?
  • 13.08.2018 – Sprawności i uprawnienia. Trzeci wieczór poświęcony został zuchowym sprawnościom indywidualnym, sprawnościom jedno-, dwu- i trzygwiazdowym, a także uprawnieniom państwowym i sprawnościom mistrzowskim. Nie zabraknie także wątków specjalnościowych, w tym specjalnościowych sprawności i odznak. Jaką funkcję pełnią ten instrumenty w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nimi? Co stanowi ich najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?
  • 14.08.2018 – Zbiorowe instrumenty metodyczne. Czwarty wieczór poświęcony został zuchowym sprawnościom zespołowym, harcerskim zadaniom zespołowym, projektom starszoharcerskim i wędrowniczym znakom służb. Jaką funkcję pełnią ten instrumenty w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nimi? Co stanowi ich najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?

27.06.2018 – spotkanie zdalne zespołu, na którym omówiono stan prac w bieżących projektach. Również zostały zaprezentowane wybrane materiały i refleksje w związku z udziałem Lucyny Czechowskiej i Joanny Skupińskiej w Europejskim Forum Edukacyjnym.

21.05.2018 – spotkanie zdalne zespołu, na którym omówiono informacje z posiedzenia Komisji Rady Naczelnej ds. wspierania programowo-metodycznego. Dodatkowo zaprezentowano stan bieżących prac nad projektami oraz dodano nowe zadania do harmonogramu prac zespołu.

22.04.2018 – spotkanie w Warszawie, na którym Naczelniczka wręczyła mianowania członkom zespołu. Sprawdzono stan wiedzy odnośnie zdobywania instrumentów metodycznych na podstawie dotychczasowych badań oraz materiałów wcześniejszych zespołów metodycznych. Zostały przygotowane pytania do planowanych badaniach podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Na koniec spotkania zostały podsumowane zadania, które są w trakcie realizacji i rozdzielono nowe zadania.

13.03.2018 – spotkanie zdalne zespołu, na którym zostały omówione następujące tematy: szczegółowy zakres działań zespołu, zasady pracy zespołu oraz omówienie zadań jakie w najbliższym czasie stoją przed zespołem.

Zespół ds. reformy instrumentów metodycznych:

hm. Lucyna CZECHOWSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – szefowa zespołu – 30.03.2018

phm. Paulina BĄKOWSKA – Chorągiew Białostocka – 20.03.2019

hm. Marcin BEDNARSKI – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

hm. Anna BINKOWSKA – Chorągiew Dolnośląska – 30.03.2018

hm. Diana CHMIELEWSKA – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

phm. Mateusz CHMIELEWSKI – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

phm. Monika CZOKAJŁO – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

phm. Aleksander DOMINICZAK – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018

hm. Agnieszka FORTUNA – Chorągiew Dolnośląska – 30.03.2018

phm. Aleksandra GOLECKA – Chorągiew Gdańska – 30.03.2018

hm. Aleksandra KACPROWICZ – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – 30.03.2018

hm. Adrianna KAŁUSKA– Chorągiew Mazowiecka – 30.03.2018

hm. Karolina KORNAS – Chorągiew Gdańska – 30.03.2018

hm. Martyna KOWACKA – Chorągiew Śląska – 30.03.2018

phm. Jakub LASEK – Chorągiew Opolska – 30.03.2018

phm. Adrian ŁUKASZEWSKI – Chorągiew Gdańska – 30.03.2018

hm. Paweł MARCINIAK – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

hm. Ewelina MICHOŃ – Chorągiew Śląska – 30.03.2018

hm. Olena PLUTA – Chorągiew Wielkopolska – 20.03.2019

hm. Aleksandra POLESEK – Chorągiew Kielecka – 30.03.2018

dr Sławomir POSTEK – 30.03.2018

hm. Krzysztof RUDZIŃSKI – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

hm. Grzegorz SKONIECZNY – Chorągiew Białostocka – 30.03.2018

phm. Magdalena WILCZYŃSKA – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018

hm. Justyna BIELSKA – Chorągiew Białostocka – 28.02.2019

phm. Patrycja BIENIEK – Główna Kwatera – 28.02.2019

phm. Michał BRATEK – Chorągiew Wielkopolska – 28.02.2019

hm. Marcelina CZEKURŁAN – Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 28.02.2019

hm. Magdalena GÓRNA-PRUDEL – Chorągiew Śląska – 28.02.2019

phm. Alina KUROWSKA – Chorągiew Śląska – 28.02.2019

hm. Michał LANDOWSKI – Chorągiew Stołeczna – 28.02.2019

hm. Artur LEMAŃSKI – Chorągiew Gdańska – 28.02.2019

phm. Marta PALUSZYŃSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – 28.02.2019

hm. Anna POSPIESZNA – Chorągiew Wielkopolska – 28.02.2019

phm. Anna PRUŚ – Chorągiew Stołeczna – 28.02.2019

phm. Katarzyna ROGUSZEWSKA – Główna Kwatera – 28.02.2019

hm. Andrzej SAWUŁA – Chorągiew Gdańska – 28.02.2019

phm. Monika SKIBA – Chorągiew Łódzka – 28.02.2019

phm. Monika SUCHAN – Chorągiew Łódzka – 28.02.2019

hm. Magdalena TURBASA – Chorągiew Łódzka – 28.02.2019

hm. Sylwia WÓJCIK – Chorągiew Krakowska – 28.02.2019

hm. Julianna ZAPART – Chorągiew Dolnośląska – 28.02.2019

hm. Kinga ŻYDEK – Chorągiew Śląska – 28.02.2019

W pracach zespołu uczestniczyli także:

hm. Artur GRENDZICKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – 30.03.2018 do 28.02.2019

hm. Maciej SIWIAK – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 28.02.2019

hm. Adam MALARZ – Chorągiew Śląska – 30.03.2018 do 28.02.2019

hm. Marta WIŚNIOCH – Chorągiew Białostocka – 30.03.2018 do 28.02.2019

phm. Justyna HYŻA-CHMIELEWSKA – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 6.11.2018 do 30.11.2018

phm. Katarzyna HORDZIEJEWICZ – Chorągiew Kielecka – 30.03.2018 do 6.11.2018

hm. Marcin DZIUBEK – Chorągiew Krakowska – 30.03.2018 do 6.11.2018

phm. Mikołaj SOKOLSKI – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 19.09.2018

hm. Zbigniew NOWAK – Chorągiew Wielkopolska – 30.03.2018 do 19.09.2018

hm. Sylwia WESOŁOWSKA – Chorągiew Białostocka – 30.03.2018 do 29.06.2018

hm. Paweł CHMIELEWSKI – Główna Kwatera – 30.03.2018 do 29.06.2018

phm. Małgorzata PNIEWSKA – Chorągiew Mazowiecka – 30.11.2018 do 28.02.2019

hm. Rafał DERKACZ – Chorągiew Dolnośląska – 28.02.2019 do 30.04.2019

phm. Katarzyna MURAWSKA – Chorągiew Stołeczna – 30.03.2018 do 30.04.2019

hm. Aleksandra KACPROWICZ – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – 30.03.2018 do 7.07.2019

hm. Rafał KLEPACZ – Chorągiew Mazowiecka – 30.03.2018 do 7.07.2019

Podczas pierwszych konsultacji nowych propozycji jedną z najczęściej powtarzanych wątpliwości była nazwa “tropy” dla zbiorowych instrumentów metodycznych (jedna nazwa zastępująca współczesne sprawności zespołowe, zadania zespołowe, projekty i znaki służb) w związku z tym ogłaszamy giełdę nazw – każdego kto wymyśli alternatywy pomysł na nazwę prosimy o maila do członka ZIM phm. Jakuba Laska (jakub.lasek@zhp.net.pl) do 30.09.2019 włącznie.

Wszelkie uwagi i pytania odnośnie reformy instrumentów metodycznych prosimy kierować na adres: lucyna.czechowska@gk.zhp.pl.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się