zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP DRUŻYNOWY-INSTRUKTOR

DRUŻYNOWY-INSTRUKTOR

XL Zjazd ZHP zobowiązał Główną Kwaterę ZHP do podjęcia kompleksowych działań, mających na celu zwiększenie liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego ZHP, a także wzmocnienie w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy. Plan tych działań ma powstać do 30 czerwca 2019 roku, zaś przed jego wdrożeniem powinny zostać przeprowadzone ogólnozwiązkowe konsultacje. Plan powinien zostać wdrożony w latach 2019-2020, zaś do końca września 2021 ma zostać przeprowadzona jego ewaluacja.

PLIKIKALENDARIUMSKONSULTUJ

02/03.2018 – hm. Joanna Skupińska przy wsparciu członków CSI ZHP oraz KSI przy GK opracowuje Ewaluację Systemu pracy z kadrą w ZHP za okres 2015-2017. Część opracowania pt.”Drużynowi – przygotowanie do funkcji, motywacja i wsparcie” (str. 32-37) prezentuje aktualne dane dot. stopni instruktorskich drużynowych, stanu ich przeszkolenia do funkcji oraz wsparcia, jakie otrzymują w hufcu. W opracowaniu zawarte zostały również wnioski. Materiał zostanie wykorzystany jako punkt wyjścia do zaplanowanych dyskusji instruktorskich i konsultacji.

24-25.03.2018 – Hm. Katarzyna Kurowska (członkini Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców) przeprowadza zajęcia podczas Kuźni Idei pt. „Drużynowy = instruktor – jak doprowadzić do takiej sytuacji.”. Praca grupy skupia się na analizie przyczyn słabej pracy drużyn i drużynowego oraz znalezieniu rozwiązań problemu, poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu wsparcia drużynowego i rozwoju instruktorskiego przybocznych i drużynowych. Wnioski z zajęć zostają wykorzystane w pracach zespołu opracowującego “Program wzmocnienia hufców we wspieraniu drużynowego” (zachęcamy do zapoznania się z działem “PROGRAM WSPARCIA HUFCÓW”), publikujemy je również w zakładce “pliki”.

7.08.2018 – Hm. Joanna Skupińska (członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą) wraz hm. Joanną Struś-Prokop (Szefowa Zespołu Statutowego RN ZHP), hm. Jolantą Rybińską (członkini Zespołu Harcmistrzowskiego przy CSI ZHP) i hm. Piotrem Prokopem (wiceprzewodniczący KSI przy GK) przeprowadzają zajęcia podczas Zlotowej Kuźnia Idei „Drużynowy = pełnoletni instruktor. Czy to możliwe?”. Dyskusja skupia się na wymianie dobrych praktyk i wypracowaniu pomysłów na konkretne działania, jakie może podjąć komenda hufca, hufcowy zespół kadry kształcącej, namiestnik/programowiec i hufcowa komisja stopni instruktorskich, aby doprowadzić do sytuacji modelowej, gdzie wszyscy drużynowi są instruktorami z odpowiednim przeszkoleniem. Druga część spotkania poświęcona jest rozmowie o wieku drużynowych, sensie podnoszenia jego dolnej granicy i czy tą granicą powinno być osiągnięcie pełnoletniości.

12.2018/02.2019 – w trakcie rozmów z przedstawicielami komend chorągwi zrealizowanych przez członkinie GK ZHP hm. Lucynę Czechowską i hm. Joannę Skupińską, a dotyczących wychowania i pracy z kadrą (realizowanych w okresie grudzień 2018 – luty 2019), wszystkie chorągwie zachęcane były do przyjrzenia się sytuacji drużynowych w hufcach. Udostępniono w tym celu narzędzie, opracowane w Chorągwi Gdańskiej, które umożliwia zebranie i ukazanie danych dotyczących m.in. wieku drużynowego, posiadanie stopnia, przeszkolenia itd. w przejrzysty sposób (plik excel, znajduje się w PLIKACH). Informacje o rzeczywistym stanie przeszkolenia i przygotowania do funkcji drużynowych w poszczególnych hufcach powinny posłużyć komendzie chorągwi do dalszej pracy z hufcami, mającej na celu doprowadzenie do takiej sytuacji, w której wszyscy (a na pewno większość) drużynowych to instruktorzy z ukończonym kursem drużynowych we właściwej metodyce. 

2-3.02.2019 – blok zajęć podczas Ogólnopolskiej zbiórki pracy z kadrą “Drużynowy – instruktor: jak zwiększyć liczbę instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego ZHP oraz jak wzmocnić w świadomości drużynowych rolę przybocznych oraz wagę przygotowania następcy?” Uczestnicy dyskutowali o tym jak zwiększyć liczbę instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego ZHP oraz jak wzmocnić w świadomości drużynowych rolę przybocznych oraz wagę przygotowania następcy. W tym celu próbowali wcielić się w role instruktorów pełniących różne funkcje na poziomie hufca, zastanawiając się jakie działanie może dana osoba podjąć, aby przyczynić się do realizacji celu (np. co może zrobić skarbnik hufca a co namiestnik). Dyskusję przeprowadziła hm. Joanna Skupińska (członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą).

02/03.2018 – hm. Joanna Skupińska przy wsparciu członków GK ZHP, CSI ZHP oraz KSI przy GK opracowuje Ewaluację Systemu pracy z kadrą w ZHP 2018. Część opracowania pt.”Drużynowi – przygotowanie do funkcji, motywacja i wsparcie” (str. 49-65) prezentuje aktualne dane dot. stopni instruktorskich drużynowych, stanu ich przeszkolenia do funkcji oraz wsparcia, jakie otrzymują w hufcu. Opracowanie, po raz pierwszy, poza wnioskami zawiera również konkretne rekomendacje do wdrożenia w ZHP (str. 66-69).
[Część z tych rekomendacji znalazła swoje odzwierciedlenie w przyjętym później przez GK ZHP planie działań mających na celu zwiększenie liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego ZHP, a także wzmocnienie w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy].

1-2.06.2019 – blok zajęć podczas Ogólnopolskiej Zbiórki pracy z kadrą “Drużynowi – instruktorzy przeszkoleni do funkcji”. Podczas warsztatu członkowie KCH rozmawiali o stanie przygotowania drużynowych do funkcji. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytania “Jakie są główne przyczyny niskiego odsetka drużynowych-instruktorów w niektórych hufcach? Jak przeciwdziałać temu zjawisku? Jakie są dobre praktyki z hufców, gdzie większość drużynowych posiada stopnie instruktorskie? Jakie działania z poziomu KCH zostały podjęte/są zaplanowane?”. W trakcie warsztatu wykorzystano wnioski z wykonanego przez uczestników zadania przedzbiórkowego. Zadanie polegało na nawiązanie kontaktu z hufcem gdzie występuje bardzo niski odsetek drużynowych-instruktorów i zdiagnozowanie głównych przyczyn tego problemu oraz nawiązanie kontaktu z hufcem, gdzie większość drużynowych jest instruktorami i poznanie procesu jak doprowadzono do takiej sytuacji.  Zajęcia przeprowadził hm. Łukasz Kochowski (członek Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP).

05.2019 – opracowanie i włączenie do Badania Drużynowego 2019 (Fuksja) nowych pytań, dotyczących motywacji do zdobywania stopni instruktorskich, roli przybocznego, trudności w uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia do funkcji itp. Wiedza pozyskana od uczestników badania ma pomóc w identyfikowaniu barier i przeszkód, które utrudniają drużynowym osiągnięcie pożądanego przez organizację poziomu przygotowania do funkcji a w konsekwencji przeciwdziałaniu ich wystąpieniu.

30.06.2019 – przyjęcie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 73/2019 z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie planu działań na lata 2019-2021 w celu zwiększenia liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego i wzmocnienia w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy. Ideał, do którego chcemy dążyć to drużynowy, który:

  • Jest pełnoletnim instruktorem,
  • Jest świadomy misji ZHP i swojej roli jako wychowawcy,
  • Jest przeszkolony do funkcji na kursie drużynowych (we właściwej metodyce),
  • Przed objęciem funkcji drużynowego odbył praktykę jako przyboczny (w drużynie działającej w tej samej metodyce, co jednostka którą prowadzi),
  • Rozumie odpowiedzialność wynikającą ze złożonego Zobowiązania Instruktorskiego i wagi przygotowania następcy.

07.2019opracowanie pytań do Arkusza Analizy Hufca 2019 w zakresie przygotowania i przeszkolenia drużynowych do funkcji, które posłużą w kolejnych latach do monitorowania wdrożenia planu działań a w roku 2021 do jego ewaluacji.

11.08.2019 – rozpropagowanie treści planu działań za pomocą dostępnych kanałów: strony ZHP na portalu Facebook, grupy w ramach Office 356 dla przedstawicieli KCH odpowiedzialnych za program i pracę z kadrą. Przygotowane zostały infografiki, które prezentują ideał drużynowego oraz zadania poszczególnych hufca, chorągwi i GK ZHP w ramach realizacji planu (infografiki dostępne do pobrania w zakładce Pliki).

09.2019 – publikacja artykułu pt. “Drużynowy – instruktor, wychowawca” w Miesięczniku instruktorów ZHP Czuwaj (nr 9, wrzesień 2019), przygotowanego przez hm. Joannę Skupińską (treść artykuły znajduje się w zakładce Pliki).

09.2019 – przygotowanie artykułu do publikacji w kwartalniku “Z perspektywy” pt. “Czy drużynowy musi być instruktorem?”

W trakcie prac nad realizacją uchwał zjazdowych dostrzeżono również obszary, w których się one wzajemnie nakładają. W przypadku problemu zarysowanego w ww. uchwale jedną z dróg poprawy sytuacji powinno być wszechstronne wsparcie drużynowego w przygotowaniu do funkcji oraz podczas jej pełnienia. Kwestie te ujęte zostały w Programie wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnychnad którym prace trwały w roku 2018 i zakończyły się w marcu 2019. Aby zapewnić wdrożenie realnej zmiany należy przeze wszystkim pracować nad świadomością komend chorągwi a za ich sprawą, nad świadomością komendantów hufców – to od ich decyzji zależy komu zostanie powierzona funkcja drużynowego. 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: joanna.skupinska@gk.zhp.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się