O projekcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z NCBIR nr WND-POWER.03.01.00-00-T056/18 w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 14.12.2018 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zespół projektowy ze strony ZHP: hm. Aleksandra Klimczak, hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

Termin realizacji HARP: 01.01.2019 – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
  2. Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej dla kadry instruktorskiej ZHP w zakresie rozwijania u uczestników kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP) jest przedsięwzięciem szkoleniowym pozwalającym wykorzystać pracę naukowo-dydaktyczną akademików Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wiedzę i umiejętności metodyczne instruktorów szkoleniowych Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych instruktorów/drużynowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą w całej Polsce, instruktorów/drużynowych pracujących w drużynach Nieprzetartego Szlaku oraz instruktorów przygotowujących reformę programową ZHP.

Projekt skierowany jest do członków Związku Harcerstwa Polskiego – młodzieży i osób dorosłych w wieku 16+. Łączna grupa docelowa liczy 300 kobiet i mężczyzn z całej Polski.

Uczestników stanowią członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, pełniący funkcje wychowawcze, na co dzień pracujące z dziećmi, w tym z osobami z ograniczoną sprawnością, lub kształcą kadrę organizacji.

Cele projektu osiągane będą poprzez realizację tematycznych modułów szkoleniowych (składających się z trzech dwudniowych sesji dydaktycznych):

moduł 1 “Post-malolat, czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku”

moduł 2 “Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach i alternatywach myślenia o wychowaniu”

moduł 3 “Pedagogiczne techniki w służbie metodyki harcerskiej”

moduł 4 “Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego”

moduł 5 “Psychologia dla harcerza”

moduł 6 “Metoda projektu w pracy harcerza”

moduł 7 “Wademekum instruktorów Nieprzetartego Szlaku”

Uczestnictwo w projekcie Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego umożliwi beneficjentom wypracowanie kompetencji kluczowych tj. kognitywnych, interpersonalnych i samoorganizacyjnych, a dokładnie: pedagogicznych, psychologicznych, międzykulturowych, metodycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz komunikacyjnych i twórczych.

PARTNEREM PROJEKTU JEST AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.