O projekcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z MRPiPS nr POWR.01.04.00-00-0071/18 w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 01.09.2018 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zespół projektowy ze strony ZHP: hm. Tomasz Rejmer, hm. Maciej Szkatuła, hm. Aleksandra Klimczak

Termin realizacji HARP: 01.04.2019 – 31.03.2021 r.

Celem projektu jest:

Podniesienie co najmniej 8 z 15 kompetencji społecznych, zgodnych z klasyfikacją ESCO, 1800 osób w wieku 15-25 lat, w tym 360 osób niepełnosprawnych (w wieku 15-29 lat), przez udzielenie 10-miesięcznego wsparcia szkoleniowego (96 godzin) i praktycznego (7 miesięcy). Wsparciem zostanie objętych 800 osób uczących się w ostatnich latach danego etapu edukacji.

Projekt Harcerstwo Kształci jest realizowany w partnerstwie Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki. Uczestnicy działań podniosą swoje kompetencje społeczne poprzez szkolenia i skorelowane z nimi działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Każdy z uczestników opracuje własną indywidualną ścieżkę rozwoju pod opieką tutora i w trakcie jej realizacji zaplanuje, przeprowadzi i oceni własny projekt społeczny. Ukoronowaniem pracy uczestników będzie „wyczyn”, czyli działanie zespołowe na granicy osobistych możliwości. Wyczyn będzie podstawą do oceny własnej, jak i projektowej osiągniętych postępów.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat (15-29 lat w przypadku osób niepełnosprawnych).

Zadanie przewidziane w projekcie:

  • Warsztaty umiejętności liderskich, Indywidualne Ścieżki Rozwoju
  • Ścieżka Indywidualna
  • Ścieżka Zespołowa
  • Warsztaty Rówieśnicze
  • Proces Certyfikacji