zhp.pl

Start Cel: dobro

Cel: dobro

Uchwały Rady NaczelnejŚwiatozmieniaczeZwolnieni z TeoriiKonkursyPropozycja i zadania wspierająceMateriałyNadesłane od drużynCiekawostki

Uchwała nr 26/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 września 2015 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych, które zostaną uwzględnione w pracy wychowawczej Związku w roku harcerskim 2016/2017 i 2017/2018

 

Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad ZHP zobowiązała Radę Naczelną ZHP do wskazywania z rocznym wyprzedzeniem problemów wychowawczych.

Realizując powyższą Uchwałę Zjazdu ZHP, Rada Naczelna ZHP:

 1. Wskazuje do uwzględnienia w pracy wychowawczej Związku na rok harcerski 2016/2017 i 2017/2018 następujące problemy: roszczeniowość, konsumpcjonizm, oportunizm oraz malkontenctwo.
 2. Zobowiązuje Główną Kwaterę ZHP do przedstawienia Radzie Naczelnej ZHP w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. projektu propozycji programowej, odpowiadającej na wskazane powyżej problemy wychowawcze oraz do przeciwdziałania tym problemom podczas działań programowych prowadzonych w roku 2016/2017 i 2017/2018.
 3. Zobowiązuje wszystkie harcerskie komendy do przeprowadzenia działań programowych i kształceniowych wspierających drużynowych w przeciwdziałaniu wyżej wymienionym problemom.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł

 

UZASADNIENIE

Rada Naczelna na reprezentatywnej grupie instruktorów Związku przeprowadziła badanie, którego celem było wskazanie trudności wychowawczych, z jakimi najczęściej spotykają się w swojej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami i instruktorami. Analiza wskazuje jednoznacznie, że najczęściej w pracy wychowawczej nasza kadra spotyka się z efektami tzw. „bezstresowego wychowania”, co skutkuje u naszych podopiecznych negatywnymi postawami:

 • roszczeniowością – postawą społeczną charakteryzującą się wysokim poziomem oczekiwań wobec państwa, władzy, organizacji w zakresie zapewnienia warunków socjalnych, a przy tym zupełną biernością w zaspakajaniu własnych potrzeb,
 • konsumpcjonizmem – postawą życiową objawiającą się nadmierną
  w stosunku do potrzeb konsumpcją różnych dóbr materialnych;
 • oportunizmem – postawą moralną charakteryzującą się rezygnacją ze stałych zasad moralnych dla osiągnięcia doraźnych korzyści,
 • malkontenctwem – postawą nacechowaną ciągłym niezadowoleniem z życia, wynajdywaniem we wszystkich jego aspektach cech negatywnych.

W skrajnych przypadkach nawarstwienie się tych postaw skutkuje agresją młodzieży, ucieczką w nałogi, czego możemy doświadczać na co dzień. Wszystkie ww. postawy są przeciwnością cech, jakimi powinien charakteryzować się młody człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo. Dlatego też przed Związkiem stoi ogromne wyzwanie, by tę negatywną rzeczywistość zmienić. Musimy naszym wychowankom oraz młodzieży niezrzeszonej pokazywać właściwe, pozytywne wzorce. Poprzez właściwe stosowanie metody harcerskiej, stosowanie w praktyce Prawa Harcerskiego, realizowanie programu za pomocą aktywizujących form pracy i przez ciekawe projekty, pokazujące alternatywę dla ww. postaw, mamy szansę skutecznie walczyć z omawianymi problemami.

 

Wyniki konkursu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w ZHP.

Przedstawiamy laureatów tegorocznego konkursu.

Na pierwszym miejscu znalazły się:

6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Nutki”
VI Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Traperzy”
2 Buska Ratownicza Drużyna Wędrownicza
27 Konstancińska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Watra”

Drugie miejsce należy do:
68 Wrocławskiej Gromady Zuchowej „Wilczki”
66 Sokołowskiej Drużyny Harcerskiej „Wilki”
11 Drużyny Harcerskiej „Szafirowe Szeregi”
15 Drużyny Wędrowniczej „Nieśmiertelni”

Na trzecim miejscu znalazły się:
Gromada Zuchowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego PRO NOVO
Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Szare Wilki”
90 Gdańska Drużyna Harcerska „Brzask”
14 Jarosławska Drużyna Harcerska „Królestwo Sulimy”

Dodatkowo wyróżnienia otrzymują:
15 DW „Nieśmiertelni”
16 PHDW „Abordaż”
43 PWDH „Zakorzeniei”
16 GDH „Przyjaciele z Lelic”
Klasa 6 a z Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego PRO NOVO

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w ZHP.

W 2016 roku odbędzie się już 18. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. W tym roku przypada on w dniach 14 – 20 listopada, a jego hasło brzmi „Razem dla pokoju”.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się i podjęcia działań edukacyjnych w swoim lokalnym środowisku. Przeprowadźcie akcje, warsztaty, zbiórki, lekcje, konkursy, happeningi itp. a sprawozdanie z nich prześlijcie do 25 listopada na adres program@zhp.pl . Pomóc wam w tym mogą takie propozycje jak: Teraz Afryka, Kierunek Azja, Każdy inny, wszyscy równi, Ekonomia jest kobietą, Chrońmy bioróżnorodność czy też propozycje WAGGGS na DMB, Woda jest życiem (wszystkie je znajdziecie w Centralnym Banku Pomysłów).

Wasze działania zostaną nagrodzone!

Propozycja ta ma skłonić drużynowych do wykorzystania zasobów wcześniej im nieznanych. Zachęcamy tym samym do skorzystania z bardzo bogatego dorobku programowego i metodycznego ZHP oraz innych organizacji. W jednym miejscu zebraliśmy to, co można wykorzystać podczas realizowania tej propozycji.

***

Propozycja nawiązuje do kierunków programowych:

– aktywność społeczna

– ciekawość świata

– braterstwo

– sprawności na całe życie

***

Niniejsza propozycja ma na celu podsumowanie 100 lat doświadczeń Związku Harcerstwa Polskiego i potwierdzanie aktualności słów Roberta Baden-Powella: „Być dobrym to coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej”. Kierowani tą myślą zwracajmy większą uwagę na to, jakich harcerzy wychowujemy oraz na jakość podejmowanych przez nich i nas działań.

***

Obszary propozycji

Propozycja opiera się o 4 obszary: ZARADNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI, WARTOŚCI i POZYTYWNOŚĆ. Każdy obszar reprezentuje przeciwieństwo wybranego problemu wychowawczego i skłania do wzmacniania pożądanych działań.

Obszar ZARADNOŚĆ skupia się na podejmowaniu świadomych działań oraz docenianiu efektów pracy swojej i innych. Ma na celu umiejętne gospodarowanie zasobami – przedmiotami, pieniędzmi oraz czasem. To także odpowiedzialność za przydzielone zadania i wywiązywanie się z nich oraz zachowywanie równowagi między wymaganiem od sobie i od innych. Obszar ten opiera się o bezinteresowną służbę i empatię. Jest przeciwieństwem roszczeniowości.

Drugi obszar zwraca uwagę na wartość kolekcjonowania doświadczeń i UMIEJĘTNOŚCI zamiast przedmiotów. Dba o więzi i relacje, pracuje nad ich jakością. Teorię przekłada na praktykę. Dzięki samoświadomości i stałej pracy nad sobą kształtuje wartościowego obywatela i członka społeczeństwa. To także pierwszy krok do podejmowania działań użytecznych społecznie – charytatywnych, wymagających poświęcenia i altruizmu. Stoi w opozycji do konsumpcjonizmu.

Światopogląd to coś, co kształtujemy przez całe nasze życie. To ważna część naszej tożsamości. Jest on efektem wyznawanych WARTOŚCI – tych, których jesteśmy pewni i w które wierzymy. Trzeci obszar skupia się więc na tym co mniej widzialne i efektowne, a bardziej wewnętrze i indywidualne. Opiera się o poszukiwanie autorytetów, wzorców godnych naśladowania, postępowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. To sztuka znajdowania środka pomiędzy asertywnością i stałością zasad, a byciem otwartym na poszukiwanie nowych prawd i poddawaniem ich stałej ewaluacji. A wszystko to w atmosferze przyjaźni oraz dialogu pełnego zrozumienia i akceptacji dla innych. WARTOŚCI są przeciwieństwem oportunizmu.

Ostatni obszar nie mówi o tym co, ale mówi jak – POZYTYWNIE. Towarzyszy mu motywacja, życzliwość i dobro. Działania mają być potrzebne i porządnie realizowane, a zmiana celowa i użyteczna. To radość z małych sukcesów, aktywność, szukanie możliwości i pozytywne myślenie. Optymizm to wartość sama w sobie, jak i czynnik, który sprawia, że każdy z trzech poprzednich obszarów staje się jeszcze lepszy. Obszar ten jest opozycją dla malkontenctwa.

***

Mechanizm

Mechanizm propozycji programowej jest bardzo prosty. W każdym obszarze należy przeprowadzić zbiórkę wprowadzającą w temat, a następnie wykonać działanie (opisane dalej). Krótki opis wykonanego działania drużynowy zamieszcza na specjalnie do tego przygotowanej stronie, gdzie należy uzupełnić szablon. Po wykonaniu czterech działań raporty z działań są przekazywane na poziom chorągwi, gdzie są weryfikowane. Po pozytywnej weryfikacji drużynie, która zrealizowała działania wysyłane są plakietki/inne gadżety. Mapa, która powstanie poprzez oznaczenie działań i połączenie ich z miejscem z czasem będzie się zagęszczać, zostanie także zaprezentowana na Zlocie w 2018 roku.

Celem zbiórki wprowadzającej jest zapoznanie harcerzy z danym obszarem, skłonienie do przemyśleń oraz przygotowanie działania. Do jej zaplanowania i przeprowadzenia proponujemy wykorzystać zebrane w jednym miejscu materiały. Ich lista znajduje się na stronie X.

Działanie to akcja, która ma na celu zmianę jakiegoś elementu otaczającej nas rzeczywistości. Zmiana ta powinna być widoczna lub odczuwalna. Działanie jest poprzedzone obserwacją i analizą środowiska, zaplanowane i przeprowadzone w zgodzie z metodą harcerską.

Przykłady działań

Są to tylko przykładowe działania – nawiązujące do danego obszaru i metodyki, mające inspirować. Gorąco zachęcamy do wymyślania i przeprowadzania swoich własnych działań.

 

HARCERZE

Zaradność – przykład 1

Zorganizujcie biwak, w którym uczestniczyć będą jedynie członkowie waszej drużyny. Wcześniejszym zadaniem kadry będzie wypisanie funkcji/ról pełnionych podczas biwaku z krótkim opisem (tyle ról, ile osób zapisanych na biwak). Gdy już będzie jasne, co należy do kompetencji przy danych funkcjach, Waszym zadaniem będzie rozlosowanie (lub – jeszcze lepiej – wybory) który spośród członków drużyny będzie pełnił którą z ról. W trakcie samego biwaku znajdźcie czas na to, by porozmawiać i podsumować wszystkie funkcje i pracę wszystkich osób. Rozszerzcie lub zmniejszcie zakresy obowiązków wedle uznania. Wysnujcie wnioski, z których będziecie mogli korzystać w przyszłości. Podzielcie się wrażeniami z wykonanej pracy (pamiętajcie, żeby oceniać wykonaną pracę a nie osobę!). Tym samym zobaczycie, jak każdy z harcerzy podchodzi do swoich obowiązków, jak gospodaruje czasem i posiadanymi materiałami. Będziecie mieli także okazję do zaobserwowania wśród swoich harcerzy poziomu empatii i przekazywania informacji zwrotnej. To również okazja do nauczania odpowiedzialności.

Zaradność – przykład 2

Zadaniem każdego z zastępów będzie wykonanie zadania zespołowego, którego celem będzie nauka jednej przydatnej czynności domowej (np. gotowanie jajecznicy, pranie albo pieczenie ciasteczek). Każdy z zastępów będzie mógł sam wybrać sobie, czego chce się nauczyć, z zastrzeżeniem, że w poznaniu nowej czynności zyskają co najmniej 3 inne osoby, niż sami członkowie zastępu. Każde dobre zadanie zespołowe musi zawierać: plan realizacji wraz z podziałem obowiązków między członków zastępu, wspólny czas na zrealizowanie zadania oraz jego podsumowanie w gronie zastępu, a na koniec przedstawienie rezultatów drużynie lub jej radzie. Nie zapomnijcie także o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

Pamiętajcie, by swoim harcerzom zwrócić uwagę na to, że dobrowolnie podejmując się jakichś działań należy je solidnie wykonać, a każdy członek zastępu będzie odpowiedzialny za poziom realizacji zadania. O tym, że należy pomagać sobie, by wspólnie osiągnąć lepsze efekty oraz o tym, jak bardzo ważne jest umiejętne wymaganie od siebie, jak i od innych. Możecie kierować się przy tym słowami Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.

Umiejętności – przykład 1

Jak często wychodzicie na zbiórki terenowe? Czy zdarzyło Wam się kiedyś w trakcie jednej z nich spotkać na łonie natury tzw. „dzikie wysypiska śmieci”? Zróbcie mapę takich wysypisk i skonsultujcie ją z władzami lokalnymi. Razem stwórzcie plan tego, co można zrobić z tą przykrą sytuacją. Kto wie, może władze lokalne zechcą wesprzeć Was w tych działaniach? Wtedy możecie wspólnie, sukcesywnie czyścić takie miejsca. Możecie zaangażować do tego wszystkie drużyny w namiestnictwie, cały szczep lub nawet hufiec. Dobrymi okazjami do takich działań będą Dzień Ziemi i Dzień Sprzątania Świata. Oczywiście nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa – zadbajcie o rękawiczki dla każdego członka drużyny oraz o odpowiednią liczbę worków na śmieci. Kto wie, może właśnie władze lokalne Wam je zapewnią?

Umiejętności – przykład 2

Schroniska to dla części zwierząt jedynie tymczasowy dom, jednak część z nich nigdy nie mieszkała nigdzie indziej. Duża część schronisk boryka się aktualnie z różnymi problemami. Na szczęście w prosty sposób można temu zaradzić! Waszym zadaniem będzie zebranie informacji, czego aktualnie najbardziej potrzebuje najbliższe schronisko dla zwierząt. Następnym krokiem będzie urządzenie zbiórki tych rzeczy – wśród nich najpewniej znajdą się np. koce, posłania, czy karma dla zwierząt. Mogą być to również zabawki pluszowe oraz gumowe. Jeśli macie taką możliwość, warto odwiedzić takie schronisko (oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z władzami schroniska, rodzicami i opiekunami Waszych harcerzy). Dla części dzieci może to być pierwszy kontakt ze zwierzętami, nie każdy ma przecież możliwość posiadania własnych zwierząt. Przed takim spotkaniem nie zapomnijcie jednak upewnić się, czy żadne z dzieci nie ma np. alergii na sierść lub nie boi się panicznie zwierząt – taka wizyta może przynieść niechciane skutki. Akcję warto cyklicznie powtarzać – tak, by była ona stałą służbą drużyny i dużą pomocą dla schroniska i jego mieszkańców.

Wartości – przykład 1

Czasami zdarza się, że nawet nam, harcerzom, towarzyszą uprzedzenia w stosunku do osób, które się od nas różnią. Niezależnie od tego czy pochodzą z innego kraju, kręgu kulturowego, wyznają inną religię, są niepełnosprawni, mają inne poglądy czy orientację seksualną. Większość uprzedzeń wynika z naszego braku wiedzy czy doświadczeń z tego rodzaju odmiennością. Nie znając dokładnie danej religii, kultury czy zagadnienia, a co za tym idzie – nie rozumiejąc występujących różnic często boimy się ich. Najlepszym sposobem na pozbycie się takich uprzedzeń jest spotkanie z taką osobą (lub jak największą liczbą osób) i poznanie tego, kim jest, co robi, w co wierzy, jakie ma zwyczaje.

Zastanówcie się, jako kadra drużyny, czy w Waszym najbliższym środowisku jest osoba w jakiś sposób „inna”? Czy jest szansa na to, by przybyła na Waszą zbiórkę i podzieliła się swoimi doświadczeniami? Jeśli tak, sprawa jest prosta. Ustalcie z nią, jak może wyglądać taka zbiórka i zróbcie to! Jeśli nie, to przypomnijcie sobie, czy jest ktoś, kto np. był w jakimś odległym kraju, czy na zupełnie innym kontynencie. Może ma jakieś zdjęcia czy inne pamiątki i chętnie przedstawi je Waszej drużynie przybliżając inne kultury?

Przygotujcie swoją drużynę na takie spotkanie. Warto powiedzieć im, że taka osoba się pojawi i zwrócić uwagę na to, jak mają się zachowywać. Dobrze podsumujcie spotkanie – niech harcerze podzielą się wrażeniami i przemyśleniami. Po takiej zbiórce przygotujcie gazetkę, którą można powiesić w harcówce tak, by inne drużyny mogły korzystać ze zdobytej przez was nowej wiedzy.

Wartości – przykład 2

Poinformujcie harcerzy wcześniej, żeby mogli przygotować się do zbiórki i przygotować odpowiedź na pytanie – kto jest ich autorytetem? Niech każdy członek waszej drużyny podzieli się z resztą tym, kto jest jego wzorem do naśladowania i dlaczego. Chętne osoby mogą podjąć próbę spotkania ze swoimi autorytetami. Dajcie im szansę na taką rozmowę i jeśli to możliwe, pomóżcie zorganizować takie spotkanie. Jeśli będzie to np. cukiernik, warto, żeby harcerze dowiedzieli się, jak to się stało, że zdecydował się na wybór takiego zawodu, co stanowi dla niego codzienne wyzwania.

Warto także podkreślić fakt, że człowiek nie rodzi się autorytetem, ale kształtuje go swoimi umiejętnościami, nauką, codzienną pracą. Jeśli harcerze nie będą wiedzieć, kto jest ich wzorem do naśladowania – może warto byłoby zaprosić na zbiórkę parę osobistości, albo wskazać poprzez codzienną pracę drużyny? W zależności od wybranego autorytetu – może warto wesprzeć do w codziennych działaniach lub zorganizować z nim jakąś specjalną akcję?

Pozytywność – przykład 1

Pozytywność rozpoczyna się w nas samych. Ale żeby ten ogień zapłonął, potrzebnych jest kilka pierwszych iskier. Zorganizujcie zbiórkę, podczas której odbędzie się szereg ćwiczeń pomagających myśleć i wypowiadać się w pozytywny sposób. Oto kilka z nich:

#1 Spis wyzwań

Niech każdy harcerz weźmie kartkę i długopis i zapisze lub narysuje coś, co aktualnie stanowi dla niego wyzwanie (nie używajcie słowa „problem”). Następnie każdy będzie miał okazję, by przedstawić swoje wyzwania, jeśli będzie chciał to zrobić. Następnie zastanówcie się wspólnie, co można zrobić, by sprostać danemu wyzwaniu. Pamiętajcie, że w drużynie będzie Wam raźniej!

#2 Komplementy

Przygotujcie dla harcerzy 3 zestawy kartek z imionami wszystkich obecnych na zbiórce harcerzy. Niech każdy wylosuje kartkę z każdej puli (łącznie 3 kartki) z imionami 3 różnych osób. Dajcie harcerzom ok. 8 minut na przemyślenie, jaki komplement chcieliby powiedzieć każdej spośród 3 wylosowanych osób. Zrezygnujcie ze słów „miły”, „fajna”, które są zbyt ogólne. Ćwiczenie ma za zadanie nauczenie przekazywania komplementów, ale także ich przyjmowanie. Niech każdy skupi się, by komplementy były szczere. Zwróćcie uwagę, jak Wasi harcerze czują się po usłyszeniu komplementów.

#3 Mów pozytywnie

Na pewno kojarzycie grę w Tabu. Niech kadra spisze na kartkach różne zdarzenia, o których harcerze mogą sobie opowiedzieć. Wręczcie im też kartki ze słowami zabronionymi i instrukcję, by starali się używać pozytywnych słów (podajcie im przykłady). Dzięki ćwiczeniu uczestnicy zbiórki dowiedzą się, w jaki sposób wyrażać się pozytywnie o wydarzeniach im towarzyszącym.

Po takiej zbiórce z pewnością każdy już będzie wiedział, jak myśleć i wypowiadać się w pozytywny sposób. Teraz czas na przekazanie tego innym! W zależności od tego gdzie i kiedy macie zbiórki pójdźcie do parku, na plac zabaw czy na godzinę wychowawczą do jakiejś klasy i przeprowadźcie tam te same ćwiczenia. Zarazicie w ten sposób pozytywnością więcej osób!

Pozytywność – przykład 2

Zadaniem harcerzy (indywidualnym) będzie podziękowanie za otrzymywane dobro od innych osób w różnych sytuacjach – od pożyczenia ołówka przez kolegę z ławki, poprzez pyszne ciasto upieczone przez mamę, skończywszy na podziękowaniu zastępowej za przygotowanie wspaniałej zbiórki. Można zwracać uwagę także na jedynie częściowo dobrze wykonane rzeczy lub ich ocenianie próby zrobienia czegoś dobrego (czasem zbiórka może nie wyjść, ale warto docenić trud prowadzącego i udane elementy). Niech każdy harcerz w dowolny dla siebie sposób prowadzi dziennik, w którym będzie zapisywać reakcje osób, którym dziękujemy i swoje uczucia temu towarzyszące. Pamiętajcie, żeby wspólnie podsumować ćwiczenie i o tym, żeby nie trwało ono zbyt długo. Tydzień lub dwa między zbiórkami powinien w zupełności wystarczyć.

HARCERZE STARSI

Zaradność – przykład 1

Większość harcerzy starszych wchodzi w okres „naciągania” swojego czasu – często nie starcza czasu na odrobienie pracy domowej albo na spotkanie ze znajomymi, a wynika to z braku umiejętności gospodarowania czasem. To ten wiek, kiedy, żeby się nie pogubić, każdy z harcerzy starszych zakłada swój własny kalendarz. Przeprowadźcie o tym zbiórkę ze swoimi harcerzami:

 • Wyznaczanie puli rzeczy do zrobienia – większość rzeczy, które mamy w życiu, jest w jakiś sposób poprzedzona informacyjnie – zapiszcie, co faktycznie robicie – w perspektywie „codziennie” (jak ścielenie łóżka, zjedzenie 5 posiłków dziennie, odrobienie pracy domowej) „w tygodniu” (przygotowanie zbiórki jeżeli jest się funkcyjnym, wyjście na zbiórkę) etc. To nasza pula zadań.
 • Wyznaczenie priorytetów – wskazanie harcerzom starszym, co faktycznie jest „ważne”, a co nie jest – można się posiłkować macierzą Eisenhowera
 • Umieszczenie tego w kalendarzu i konsekwentne jego realizowanie. 10 minut poświęcone na planowanie dziennie pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu z reszty dnia!
 • Zamieszczenie sobie czasu na służbę – to najtrudniejsze zadanie w życiu harcerza – znalezienie sobie czasu i miejsca na służbę – każdy powinien znaleźć sobie swoją własną, osobistą służbę – skoro harcerstwo nauczyło nas oszczędzać 10 godzin czasu tygodniowo, fantastycznie będzie 1 godzinę z tego wygospodarować na bycie wolontariuszem gdzieś poza harcerstwem!

Harcerze starsi powinni przez początkowy okres traktować wiele czynności jako „listę zadań”, czyli faktycznie nawet małe czynności „odhaczać”, jak ścielenie łóżka czy przygotowanie sobie drugiego śniadania. „Harcerz jest oszczędny w słowach, ofiarny w czynach”, również „oszczędny w czasie”.

Nie zapomnijcie o wspólnym podsumowaniu planowania, jak i wykonanej na rzecz innych służby, po np. jednym miesiącu.

Zaradność – przykład 2

Przeprowadźcie z drużyną zbiórkę z zakresu oszczędzania pieniędzy. W jaki sposób można pozyskać pieniądze, kiedy chce się pracować, ale oficjalna praca nie jest jeszcze legalna? Zaprezentujcie różnorodne formy pozyskiwania pieniędzy. Następnie niech każdy z uczestników założy własną „skarbonkę”, do której pozyska pieniądze. Ważne: jeszcze przed zbieraniem pieniędzy należy wyznaczyć sobie konkretną sumę i cel oszczędzania. Niech za pierwszym razem harcerze starsi wyznaczą sobie cel dla kogoś innego, np. „100 zł na karmę w schronisku dla zwierząt”, „50 zł na organizację pozarządową”, „60 zł na narzędzia dla szczepu”. Możecie też wspólnie zbierać na jeden cel, ale każdy dokłada własną, możliwą do zebrania, kwotę. Tym samym możecie np. dofinansować komuś za 600 zł wyjazd na obóz lub złożyć darowiznę na czyjąś operację. Podsumujcie wspólnie akcję.

Umiejętności – przykład 1

Przeprowadźcie zbiórkę o tym jak zwierzęta przygotują się do zimy i co można zrobić, żeby im w tym pomóc. Zaproście na nią leśniczego. Ustalcie co i w jakiej ilości będzie mu potrzebne przed następną zimą. Następnie zgromadźcie potrzebne narzędzia i poproście o pomoc kogoś dorosłego, kto umie je obsługiwać. Zbudujcie własnymi rękami paśniki i karmniki, które potem postawicie w wyznaczonych przez leśniczego miejscach. Pamiętajcie o bezpieczeństwie!

Umiejętności – przykład 2

Nawiążcie kontakt z pobliskim schroniskiem dla zwierząt i zapytajcie jakich okryć potrzebują jego mieszkańcy. Następnie przeprowadźcie zbiórkę starych ciepłych ubrań, pożyczcie maszyny do szycia oraz kupcie brakujące nici. Ze zgromadzonych materiałów uszyjcie okrycia na zimę dla zwierzaków. W tym celu poproście o pomoc jakąś krawcową – niech nauczy Was podstaw swojego zawodu i na bieżąco doradza w trakcie ich wykonywania.

Wartości – przykład 1

Przeprowadźcie zbiórkę na temat demokracji – najlepiej w praktyce, włącznie z faktycznymi wyborami, które demokratycznie podejmują uczestnicy zbiórki. Przekażcie również wiedzę, w jaki sposób moderować dyskusje, zasady jakie powinny panować w trakcie rozmowy oraz formy wyrażania swojego zdania, w tym podstawy teorii argumentacji. W ten sposób przygotujecie swoich harcerzy do przeprowadzenia debat publicznie. Zastępy rozpisują projekt starszoharcerski w zakresie zorganizowania cyklów debat na tematy, które zaproponują np. uczniowie w szkole, w której się uczą (zbieranie propozycji tematów pod dyskusję tydzień przed debatą). Debaty są prowadzone, animowane i moderowane przez harcerzy starszych.

Wartości – przykład 2

Na Facebooku funkcjonują różnego rodzaju „łańcuszki”, takie jak „top 10 książek”, „top 10 filmów” skłaniające do wymienienia swoich faworytów w danej kategorii. Najpierw przeprowadźcie zbiórkę o tematyce moralności, wartości i autorytetów. Następnie wskażcie harcerzom starszym, by indywidualnie zrobili wśród swoich znajomych sondaż o autorytetach i postawach godnych naśladowania oraz wyciągnęli z niego wnioski. Następnie niech rozpoczną łańcuszek, np. „Wymień 10 osób, które uważasz za autorytet i wskaż dlaczego”, w którym sami wezmą udział i do którego nominują 3 znajomych. Po dwóch tygodniach podsumujcie akcję i wyciągnijcie wnioski. Możecie zrobić o tym gazetkę w harcówce lub napisać artykuł do którejś z harcerskich gazet.

Pozytywność – przykład 1

W środowisku gimnazjalistów często spotyka się niekonstruktywną krytykę i hejt – głównie w internecie. Przeprowadźcie zbiórkę o hejcie. Skąd się bierze, jak wpływa na społeczeństwo i relacje, co powoduje w umyśle hejtującego i hejtowanego, jakie może mieć konsekwencje. Postarajcie się, żeby harcerzy mogli wczuć się w sytuację hejtowanego. Przekazanie takich informacji gimnazjalistom może być wyzwaniem, ale warto przekazać im podstawową wiedzę oraz uświadomić wpływ jaki posiadają. Wypracujcie sposoby jak przeciwdziałać hejtowi skierowanym w stronę innych oraz ich samych. Może w tym pomóc nauka erystyki. Następnie każdy dostaje zadanie – wyeliminować przykład hejtu w swoim otoczeniu. Przykładowe działania: zamalowanie graffiti, zgłoszenie postów na facebooku, zwrócenie uwagi znajomym, że nie powinni się w jakiś sposób o kimś wyrażać.

Pozytywność – przykład 2

Harcerz codziennie powinien zostawiać ten świat coraz lepszym. W zgodzie z tą myślą przeprowadźcie zbiórkę o zaletach. Niech podczas niej każdy z harcerzy starszych określi, w czym jest dobry, co lubi, a w czym chciałby poprawić swoje osiągnięcia. Najpierw spontanicznie, każdy wpisuje co chce. Następnie każdy harcerz starszy otrzymuje wymagania na stopnie starszoharcerskie – wtedy muszą oni potraktować wymagania na stopnie jako „check-listę”, zacząć sprawdzać, co jeszcze potrafią, spoza swojej pierwotnej listy. Jeżeli jest coś, czego nie potrafią, w odniesieniu do tego, co napisali na początku zbiórki każdemu tworzy się własna pula rzeczy, nad którymi może pracować. Jeżeli harcerz sporządzi z tego listę rzeczy do zrobienia, najlepiej podzielone na małe kroki, będzie miał przed sobą… gotową kartę próby na stopień starszoharcerski. Niech każdy zakreśli swoje mocne strony na zielono i powiesi nad łóżkiem. Nad tymi cechami także można pracować wzmacniając je. Możecie do tej listy dopisać jakiś motywujący cytat. Już po zbiórce, indywidualnym zadaniem każdego harcerza będzie porozmawianie z dwoma swoimi znajomymi lub członkami rodzinnymi i przygotowanie razem z nimi podobnej listy. Tym samym harcerze uświadamiają sobie swoje mocne strony i kierunki rozwoju oraz pomagają w tym innym.

WĘDROWNICY

Zaradność – przykład 1

Wędrownicy by realizować swoje pomysły mogą już zarabiać zgodnie z prawem. Mogą także pozyskiwać środki na swoje działania. By uniknąć mało rozwijającej akcji zarobkowej niech nauczą się pisania wniosków o dotacje – do urzędu miasta, gminy, oddziałów banków, lokalnych przedsiębiorstw i organizacji. Niech napiszą kilka wniosków i zaniosą je lub wyślą do wybranych instytucji. Za pozyskane w ten sposób fundusze przeprowadźcie jakąś akcję dla lokalnej społeczności – festyn dla dzieci z okolicznego osiedla czy zajęcia plastyczne dla pensjonariuszy domu spokojnej starości.

Zaradność – przykład 2

Wspólnie z drużyną zaplanujcie cykl wędrówek po okolicznych szlakach turystycznych. Na zbiórce przygotujcie plan – mapy, dojazd, zaopatrzenie. Podzielcie się zadaniami i odpowiedzialnością. Dowiedzcie się także jak w Polsce chroni się przyrodę i jakie gatunki znajdują się pod ochroną. Nawiążcie współpracę z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i zaoferujcie, że w zamian za sfinansowanie potrzebnych materiałów odświeżycie i naprawicie znaki na szlakach. Możecie w międzyczasie zdobywać znak służby przyrodzie.

Umiejętności – przykład 1

Przeprowadźcie zbiórkę organizacyjną – zaplanujcie biwak i wszystko co potrzebne – miejsce, transport, program, zróbcie listę potrzebnych rzeczy. Podzielcie się pracą i odpowiedzialnością. Zorganizujcie biwak w lesie – cały weekend dla waszej drużyny blisko natury. Skontaktujcie się z nadleśnictwem, niech wskażą Wam teren, gdzie możecie rozbić małe obozowisko. Zbudujcie kuchnię polową oraz schronienie, w którym możecie spędzić dwie noce. Znajdźcie także rozwiązanie w kwestii higieny osobistej. Nie niszczcie przyrody i zostawcie po sobie miejsce w niezmienionym stanie. Zróbcie zdjęcia obozowiska, a po powrocie wydrukujcie je i opiszcie proces budowy – powstanie tym sposobem materiał, który możecie zaprezentować na spotkaniu namiestnictwa, obozie lub umieścić w Centralnym Banku Pomysłów.

Umiejętności – przykład 2

Zorganizujcie debatę o problemach waszej społeczności lokalnej. Nawiążcie współpracę z największą instytucją publiczną w waszej dzielnicy, zdefiniujcie problemy dzielnicy, zaproście ekspertów i nagłośnijcie to wydarzenia. Możecie zmienić oblicze swojej dzielnicy/szkoły, nakłonić do pochylenia się nad konkretnymi problemami i wspólnie znaleźć rozwiązanie. Ważne, by nie poprzestać na samej debacie a doprowadzić do rozwiązania problemów.

Wartości – przykład 1

Zorganizujcie spływ kajakowy dla rodziców członków drużyny. Ci, którzy boją się udać na spływ mogą na Was czekać w miejscu, gdzie odbędzie się wspólne ognisko. Przygotujcie wspólnie potrawy na ognisko, a także nauczcie rodziców kilku piosenek. Przygotujcie też program – gry i zabawy integracyjne, rodzinną rywalizację czy wspominanie przygód. Podzielcie się zadaniami i dobrze przygotujcie logistycznie. Ważne, żeby każdy przyprowadzić jakiegoś członka rodziny. Atmosfera pomoże wam w dbaniu o relacje rodzinne.

Wartości – przykład 2

Zorganizujcie „Wyprawę pamięci”. Znajdźcie w swojej okolicy zaniedbany cmentarz czy tablice pamiątkowe, o które nikt już nie dba. Skontaktujcie się z lokalnymi władzami, żeby uzyskać pozwolenie na ich naprawę i odnowienie. Zbierzcie potrzebne do naprawy materiały i narzędzia. Możecie zakupić je z kasy drużyny, urządzić zrzutkę lub pozyskać środki. Możecie także zaprosić do pomocy znajomych, fachowców lub mieszkańców. Naprawcie popękane płyty, odświeżcie napisy, zagrabcie liście, zbierzcie śmieci, naprawcie ogrodzenie. Możecie zrobić zdjęcia „przed” i „po” i napisać do lokalnej gazety artykuł o efektach waszej pracy.

Pozytywność – przykład 1

Poszukajcie miejsca gdzie możecie przynieść radość. Oddziały szpitalne, domy opieki, przedszkola, wszędzie tam gdzie przyda się trochę uśmiechu, będziecie potrzebni. Możecie pożyczyć potrzebne rzeczy lub zebrać na nie pieniądze i kupić instrumenty muzyczne -bębenki, ukulele, grzechotki i zorganizować naukę gry na instrumencie czy wspólne śpiewanie z dziećmi, chorymi lub osobami starszymi. Nie zapomnijcie wcześniej ustalić tego z władzami danej instytucji. Może taka akcja przerodzi się w waszą stałą służbę?

Pozytywność – przykład 2

Zorganizujcie warsztaty dla osób starszych, które są wykluczone cyfrowo. Nawiążcie współpracę z biblioteką w szkole, w której działacie albo z pobliską kafejką internetową. Wykorzystajcie sale komputerowe, które posłużą wam jako miejsce warsztatów. Zaproście seniorów do współpracy, przygotujcie dla nich materiały i ustalcie kolejność wprowadzanych treści. Przygotujcie zadania dla uczestników warsztatów. Bądźcie pozytywni i wyrozumiali. Nauczcie ich podstawowych zasad korzystania z Internetu. Pamiętajcie o odpowiedniej promocji przedsięwzięcia – ale nie w internecie!

PASSWORD RESET

Zaloguj się