zhp.pl

Start 35+

35+

 

Projekt 35+Do pobraniaKontakt

PROJEKT 35+

Kluczowymi osobami, które realizują misję wychowawczą ZHP są drużynowi. Około 20% drużynowych to osoby niepełnoletnie, a około 40% drużynowych nie posiada stopnia instruktorskiego. Możemy zakładać, że z racji wieku i niewielkiego doświadczenia często nie mogą być oni pe łnoprawnymi partnerami w relacjach z rodzicami, szkołą oraz instytucjami zewnętrznymi.

Niepełnoletni drużynowi mogą skutecznie pełnić swoją funkcję tylko pod nadzorem osób dorosłych i wtedy, gdy uzyskają wszech-stronne wsparcie ze strony hufca. Dane statystyczne pokazują, że bez takiego wsparcia młodzi drużynowi szybko przestają pełnić funkcję – średnio po roku i siedmiu miesiącach. Szczególnie do-tkliwy odpływ kadry następuje w wieku 25 lat, kiedy młodzi ludzie podejmują nowe dla siebie role życiowe, rozpoczynając życie za-wodowe i zakładając rodziny.

Aktualnie tylko jedna trzecia czynnych instruktorów ZHP pełni funkcję drużynowych. Dlatego tak ważne staje się pozyskiwanie kadry do pełnienia tej najważniejszej dla harcerskiego wychowania funkcji.

Kadra, jej umiejętności i zaangażowanie są podstawą działania każdej organizacji, a w wypadku Związku Harcerstwa Polskiego są szczególnie ważne. Brak kadry oraz jej nieodpowiednie przygotowanie to słabe hufce, szczepy, drużyny, gromady zuchowe, to słabość całej organizacji.

Widać to szczególnie w środowiskach, gdzie nie ma uczelni wyższych, a młodzież przeszkolona do prowadzenia drużyn harcerskich i gromad zuchowych po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wyjeżdża na studia do dużych miast i najczęściej, ze względu na duże bezrobocie, już nie wraca do macierzystej miejscowości i dawnego środowiska. W szkołach ponadgimnazjalnych często nie ma drużyn wędrowniczych, a w środowiskach wiejskich przynależność do harcerstwa kończy się na działaniu w gromadzie zuchowej. Tymczasem w każdym środowisku są dzieci chętne do wstąpienia do Związku i rodzice gotowi, by kupić dziecku harcerski mundur. Przeszkodą do powstawania nowych jednostek jest brak kadry.

Dziś przeważnie rekrutuje się drużynowych spośród harcerzy starszych i wędrowników, których małych miejscowościach nie ma zbyt wielu. Wydaje się, że jednym ze sposobów pozyskiwania nowej kadry instruktorskiej jest sięgnięcie do grupy ludzi z największym doświadczeniem zarówno życiowym, jak i zawodowym – do instruktorów z grupy 35+ i 60+.

Harcerstwo zawsze było silne nie tylko swoją metodą wychowawczą, tradycjami, ale również wielopokoleniowością. Podobnie było i jest w organizacjach skautowych na świecie. Tymczasem w ostatnich latach z harcerstwa odeszło wielu instruktorów. Stanowią dziś niewykorzystany potencjał osób z olbrzymim doświadczeniem życiowym i zawodowym.

Wdrażamy program pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych w wieku 35+. Zawarte są tutaj propozycje działań dotyczących pozyskiwania osób dorosłych w ramach trzech elementów Systemu pracy z kadrą w ZHP:

  • rekrutacji osób dorosłych,
  • przygotowania do pełnienia funkcji (kształcenia),
  • wspierania w trakcie pełnienia funkcji.

Prezentowany materiał został opracowany przez Zespół Starszyzny działający przy Wydziale Pracy z Kadrą Głównej Kwatery ZHP w składzie:

  1. Joanna Marcinkowska,
  2. Iwona Borczyńska-Balcerska,
  3. Aleksandra Wysińska,
  4. Bartosz Bednarczyk,
  5. Krzysztof Papuga.

Materiał został skonsultowany i przedyskutowany podczas wielu spotkań instruktorskich. Treści zawarte w publikacji są głosem instruktorów biorących udział w konsultacjach projektu. Mamy nadzieję, że temat pozyskiwania wolontariuszy i powrotu dawnych instruktorów wzbudzi Wasze zainteresowanie i pomoże w realizacji misji wychowawczej ZHP.

 

Joanna Marcinkowska

szefowa Zespołu Starszyzny GK ZHP

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które pozwolą nam zmodyfikować, wzbogacić i ulepszyć program.

35plus@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się