zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: asystent do spraw szkoleń

Oferta pracy: asystent do spraw szkoleń

UDOSTĘPNIJ
, / 498
Oferta pracy: asystent do spraw szkoleń

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: asystent do spraw szkoleń w projekcie „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa oraz miejsca realizacji szkoleń, umowa zlecenie w wymiarze min. 10 godzin tygodniowo; do maksymalnie 31 grudnia 2020 roku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja działań projektowych w obszarze organizacji szkoleń, w tym:
  • Współpraca z kontrahentami
  • Nadzór i obsługa dokumentacji projektowej
  • Prowadzenie kalendarza szkoleń
  • Wyszukiwanie kontrahentów
  • Opieka nad uczestnikami projektu
  • Obsługa ogłoszeń w bazie konkurencyjności (opcjonalnie)
  • Podstawowe czynności księgowe (opisywanie faktur, rozliczanie delegacji służbowych, rozliczanie zaliczek)
 • Współpraca z zespołem projektowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • aktywne członkostwo w ZHP i posiadanie stopnia instruktorskiego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy,
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • sumienność, dyskrecja, elastyczność,
 • znajomość pakietu Office,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji form szkoleniowych.

Oferujemy:

 • praca w młodym, dynamicznym zespole,
 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • lekcje języka angielskiego (zajęcia w małych grupach raz w tygodniu),
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów: 17 stycznia 2020 r. na maila aleksandra.klimczak@zhp.pl

 

 

KLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE

1. [Administrator danych]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]

ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:

 1. Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl
 2. Telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług, w tym wypłaty wynagrodzenia oraz kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją powierzonych zadań; podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa zlecenia / umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane będą przechowywane do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług;

2)    w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP na mocy przepisów ustawy Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO); dane będą przechowywane przez 10 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług;

3)    w celu wywiązania się z obowiązku prowadzenia i przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty oraz z obowiązku wydania zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP na mocy przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane będą przechowywane przez:

  1. 50 lat, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – dla ubezpieczonych zgłoszonych w ZHP do ubezpieczeń przed 1 stycznia 1999 r. oraz dla ubezpieczonych zgłoszonych w ZHP do ubezpieczeń po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeżeli nie został złożony raport informacyjny;
  2. 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł albo od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony – dla ubezpieczonych zgłoszonych w ZHP do ubezpieczeń po 31 grudnia 2018 r. oraz dla ubezpieczonych zgłoszonych w ZHP do ubezpieczeń po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeżeli został złożony raport informacyjny;

4)    w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w tym obowiązku obliczania, rozliczania i przekazywania składek; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP na mocy przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia, w którym należności z tytułu składek stały się wymagalne;

5)    w celu wywiązania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązku obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go organowi podatkowemu oraz obowiązku przechowywania dokumentów związane z poborem podatku; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP na mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

6)    w celu wywiązania się z obowiązków jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym obowiązku gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP na mocy przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego te dowody lub księgi dotyczą;

7)    w celu wywiązania się z obowiązków dłużnika zajętej wierzytelności z umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług, w tym obowiązku złożenia wynagrodzenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia;

8)    w celu prowadzenia nadzoru nad budynkami i pomieszczeniami zajmowanymi przez ZHP w postaci monitoringu wizyjnego, księgi wejść i wyjść oraz księgi pobrań kluczy; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ZHP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach i pomieszczeniach zajmowanymi przez ZHP oraz ochrony mienia znajdującego się w tych budynkach i pomieszczeniach; dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

9)    w celu zapewnienia ciągłości działania; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ZHP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu wykonania zadań wynikających z działalności statutowej ZHP pomimo zmian osobowych na stanowiskach, z którymi łączy się wykonanie tych zadań; dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przejęcia tych zadań przez inną osobę zatrudnioną, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług;

10) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ZHP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym i pozasądowym; dane będą przechowywane przez okres 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług.

11) w celu lepszej identyfikacji uczestników komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz w celu ułatwienia tej komunikacji; podstawą prawną przetwarzania jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług.

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane:

 1. sądom, organom administracji publicznej, w tym organom Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i innym organom władzy publicznej,
 2. partnerom handlowym, kontrahentom i klientom,
 3. operatorom pocztowym i przewoźnikom,
 4. dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
 5. dostawcom usług księgowych i usług obsługi kadrowo-płacowej.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani w każdej chwili:

 1. wycofać zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu lepszej identyfikacji uczestników komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz w celu ułatwienia tej komunikacji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto może Pan/Pani:

 1. żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 2. żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 3. żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 5. żądać otrzymania danych osobowych, których sam nam Pan dostarczył / Pani dostarczyła, oraz przekazania tej kopii bądź Panu samemu / Pani samej, bądź innemu wskazanemu przez Pana / Panią pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób automatyczny na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO).

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się