zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: Redaktor(ka) serwisów informacyjnych ZHP

Oferta pracy: Redaktor(ka) serwisów informacyjnych ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 654
Oferta pracy: Redaktor(ka) serwisów informacyjnych ZHP

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata na stanowisko:

Redaktor(ka) serwisów informacyjnych ZHP

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i realizacja strategii komunikacji bieżącej ZHP,
 • prowadzenie serwisów informacyjnych ZHP, w tym portalu ZHP.PL,
 • współpraca z Wydziałem Komunikacji i Promocji GK ZHP,
 • prowadzenie niektórych projektów specjalnych ZHP, związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • udzielanie informacji mediom i zarządzanie komunikacją kryzysową.

Wymagania:

 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy w dziale PR lub redakcji prasowej,
 • wiedza z zakresu działalności organizacji pozarządowych, w tym ZHP,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum dobrym,
 • tak zwane “lekkie pióro”,
 • znajomość pakietu Office.

Oferujemy:

 • dynamiczne, pełne wyzwań środowisko pracy,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres rekrutacja@zhp.pl w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. [Administrator danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”).

2. [Inspektor Ochrony Danych] ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:
1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl
2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222
3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe, zawarte w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane:
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy; w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w odniesieniu do innych danych, które podał Pan/podała Pani dobrowolnie i z własnej inicjatywy, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO); dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
2) W celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

4. [Ujawnianie danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie operatorom portali rekrutacyjnych (Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli została cofnięta zgoda) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
5) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
6) otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO); może Pan/Pani również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się