zhp.pl

Start Aktualności ­Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej

­Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej

UDOSTĘPNIJ
, / 927
­Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, działająca jako organ zarządu Fundatora Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” na trzyletnią kadencję (2019-2022)

Miejsce pracy: Bukowina Tatrzańska, Schronisko Głodówka

Do zadań Prezesa Zarządu należeć będzie:

 1. Kierowanie Schroniskiem Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej;
 2. Kreowanie i wdrażanie krótko i długoterminowej strategii rozwoju Fundacji;
 3. Przygotowanie i realizacja założeń budżetowych;
 4. Osiąganie założonych wyników i wskaźników ekonomicznych;
 5. Stały monitoring otoczenia konkurencyjnego – analiza trendów w kontekście rozwoju Fundacji;
 6. Zarządzanie podległym personelem;
 7. Budowanie pozytywnych relacji z partnerami społecznymi, biznesowymi i klientami;
 8. Dbałość o wizerunek Fundacji oraz właściwe reprezentowanie wobec partnerów i kontrahentów.

Osobie wybranej w drodze konkursu oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilnoprawną;
 2. Pracę w nienormowanym czasie;
 3. Przyjazną atmosferę pracy;
 4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 5. Pracę w dynamicznym środowisku.

Wymagania

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 1. Wymagania konieczne:
  1. co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  2. minimum wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
  3. ukończenie kursu Zarządzania Korporacyjnego w ZHP lub szkolenia o tożsamym zakresie,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. niepodleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach,
  7. brak wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD,
  8. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”,
  9. przedstawienie w postępowaniu konkursowym Wieloletniego planu rozwoju Fundacji zwanego dalej Planem,
  10. przedstawienie propozycji kandydata na członka Zarządu Fundacji wraz z uzasadnieniem złożonej propozycji.
 2. Dodatkowe preferencje:
  1. znajomość zasad funkcjonowania fundacji,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
  3. umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną,
  4. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów społecznych i gospodarczych,
  5. znajomość przepisów z zakresu wewnętrznych uregulowań w zakresie zarządzania i nadzoru nad majątkiem obowiązujących w ZHP,
  6. dyspozycyjność,
  7. kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys Kandydata według załączonego wzoru;
 2. Oświadczenia o: zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach, nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Fundacji, braku wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD;
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń;
 4. Sporządzony na piśmie Wieloletni plan rozwoju Fundacji,
 5. Proponowaną kandydaturę na członka Zarządu Fundacji wraz z następującymi dokumentami:
  1. życiorys Kandydata na członka Zarządu według załączonego wzoru,
  2. oświadczenia o: zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach;
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe w tym zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń,
  4. krótką notę biograficzną kandydata oraz proponowanego kandydata na członka zarządu do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym ogłoszenie, regulamin konkursu, wzór życiorysu i oświadczenia, znajdują się na stronie Głównej Kwatery ZHP www.zhp.pl, stronie Fundacji www.glodowka.com.pl i portalu www.pracuj.pl

Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Fundatora przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (Związek Harcerstwa Polskiego, p. 113) w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji ‐ nie otwierać” do dnia 31 października 2019 roku, do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).

Załączniki:

PASSWORD RESET

Zaloguj się