Zaproszenie do Zespołu Zarządzającego XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027

ZHP
27/07/2022
~ 6 min czytania

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizatorem XXVI Światowego Jamboree Skautowego (the World Scout Jamboree), które odbędzie się w Polsce w 2027 roku. Światowe Jamboree Skautowe jest największym regularnie odbywającym się wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement, WOSM), które skupia do 50 000 uczestników z całego świata. Jest to przede wszystkim wydarzenie edukacyjne, które służy do promocji pokoju i zrozumienia ponad narodami. Program światowego jamboree składa się z wielu różnych aktywności i wydarzeń, które pozwalają uczestnikom zlotu przeżyć wyjątkową przygodę. Uczestnik światowego jamboree musi być członkiem krajowej organizacji skautowej należącej do WOSM i być w wieku 14-17 lat. Skauci w wieku 18 lat i starsi mogą wziąć udział w światowym jamboree jako członkowie Międzynarodowej Kadry Pomocniczej (International Service Team).

Światowe Jamboree Skautowe pozwala uczestniczącym w nim młodym ludziom z całego świata doświadczyć w realnym działaniu skautowych wartości służby Bogu, krajowi i bliźnim. Młodzi ludzie wspierani przez dorosłych, działając w małych i dużych grupach i przebywając w mieście 50 000 skautów ze wszystkich zakątków globu rozwijają się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo w zgodzie z Prawem i Przyrzeczeniem Skautowym. Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata skautingu, czyli uniwersalnego ruchu edukacyjnego otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej. Światowe Jamboree Skautowe odbywa się raz na cztery lata, za każdym razem w innym kraju. Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w roku 1920 w Wielkiej Brytanii. Poprzednie, XXIV Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 2019, a najbliższe zaplanowane jest na rok 2023 w Korei Południowej.

XXVI Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w Polsce na przełomie lipca i sierpnia 2027 r., na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Prawo do organizacji Jamboree zostało powierzone ZHP przez Światową Konferencję Skautową 29 sierpnia 2021 r.

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego do współpracy przy organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w ramach Zespołu Zarządzającego Jamboree (Jamboree Management Team, JMT).

Obecne zaproszenie jest pierwszą propozycją kierowaną przez Główną Kwaterę ZHP do instruktorek i instruktorów, która dotyczy XXVI Światowego Jamboree Skautowego i ma na celu wyłonienie zespołu instruktorów, którzy rozpoczną prace planistyczne i organizacyjne. Przewiduje się, że następne zaproszenie – tym razem w celu wyłonienia szefów departamentów w Zespole Planowania Jamboree zostanie opublikowane na przełomie 2022 i 2023 roku, a zaproszenie do Zespołu Planowania Jamboree planowane jest na końcówkę 2023 r. Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich organizatorów Światowego Jamboree Skautowego, szacuje się, że w szczytowej fazie przygotowań Zespół Planowania Jamboree składał się będzie z ponad 1,3 tys. osób z 40 krajów świata.

Zespół Zarządzający Jamboree (Jamboree Management Team)

Nazwa stanowiska: Członkini/Członek Zespołu Zarządzającego Jamboree

Charakter zaangażowania: Umowa wolontariacka

Czas trwania: Od września 2022 r. do zakończenia projektu w grudniu 2027 r. lub wcześniej, w zależności od dostępności wolontariusza, jednak nie krócej niż do grudnia 2024 r.

Planowana liczebność zespołu: 5-7 osób

Zespół Zarządzający Jamboree będzie najwyższym organem wykonawczym XXVI Światowego Jamboree Skautowego.

Skład zespołu będzie odzwierciedlał sprawiedliwą reprezentację mężczyzn i kobiet. Przewiduje się, że zespół będzie miał charakter międzypokoleniowy, uwzględniając zarówno doświadczenie instruktorskie i zawodowe, jak również gwarantując udział młodych ludzi poniżej 30 roku życia.

Zadaniem zespołu, który nie będzie miał charakteru operacyjnego, a strategiczny i taktyczny będzie poprowadzenie przygotowań, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie i podsumowanie XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r. W tym celu, w pierwszej kolejności, zespół wypracuje wymagane przez WOSM dokumenty strategiczne, takie jak: Jamboree Master Plan, Jamboree Delivery Plan, określi strukturę Zespołu Planowania Jamboree (Jamboree Planning Team), przeprowadzi jego rekrutację oraz będzie kierował jego pracą.

Więcej o koncepcji i motywie programowym XXVI Światowego Jamboree Skautowego 2027 można znaleźć na stronie internetowej www.jamboree2027.org.

Ze względu na skomplikowany charakter wydarzenia, jakim jest Światowe Jamboree Skautowe oraz wieloletni cykl przygotowań do niego, udział w JMT wymagać będzie systematycznej pracy, w tym przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, uczestnictwa w weekendowych spotkaniach zespołu oraz dyspozycyjności w związku z koniecznością interakcji z partnerami pracującymi w odległych strefach czasowych.

Zespół otrzyma wsparcie instytucjonalne i organizacyjne od Głównej Kwatery ZHP. Po wyłonieniu zespołu odbędzie się szkolenie przybliżające techniczne, programowe i organizacyjne uwarunkowania organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego.

Kwalifikacje i doświadczenie

Osoby aplikujące do tej roli powinny spełniać następujące wymagania:

 • członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego;
 • zaliczona służba instruktorska za poprzedni rok i pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego;
 • pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na szczeblu co najmniej hufca;
 • umiejętność swobodnego porozumiewania językiem angielskim w mowie i piśmie (znajomość innego języka będzie dodatkowym atutem);
 • udział lub organizacja dużych wydarzeń krajowych i międzynarodowych skautowych i/lub cywilnych.

Wiedza i umiejętności

 • prezentowanie wysokiego poziomu kompetencji i kultury osobistej;
 • zdolność do współpracy z wolontariuszami oraz pracownikami krajowych i regionalnych struktur ZHP i innych organizacji;
 • umiejętność współpracy oraz budowania pozytywnej relacji ze współpracownikami;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • umiejętność wyznaczania i realizacji zakładanych celów;
 • skuteczność, zmotywowanie, samodzielność i proaktywność, idące w parze z dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi;
 • inteligencja emocjonalna, zdolność do budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z kluczowymi partnerami;
 • dynamiczność, otwartość, chęć do nauki, wrażliwość kulturowa;
 • uczciwość i silne poczucie etyki we wszystkich działaniach i decyzjach;
 • wiedza o harcerstwie i funkcjonowaniu ZHP oraz skautingu na świecie, także znajomość Statutu ZHP i Konstytucji WOSM.

Jak aplikować?

Aplikacja powinna zostać przesłana na adres [email protected] nie później niż do godz. 23:59 (CEST) dnia 31 sierpnia 2022 r. i powinna zawierać:

 1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europa.eu/europass/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP, przebiegiem służby instruktorskiej, uwzględnionym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej oraz stopniem instruktorskim, telefon kontaktowy;
 2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki, dla których składana jest aplikacja;
 3. Opinia bezpośredniego przełożonego;
 4. Opinia właściwego pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (lub w przypadku braku komendanta chorągwi).

Główna Kwatera ZHP skontaktuje się z osobami, które prawidłowo i w terminie prześlą aplikację. Rozstrzygnięcia Głównej Kwatery ZHP co do składu zespołu należy spodziewać się nie później niż do końca września 2022 r.