zhp.pl

Start Aktualności Początek drogi: Spotkanie przedstawicieli ZHP działającego na świecie z przedstawicielami krajowego ZHP

Początek drogi: Spotkanie przedstawicieli ZHP działającego na świecie z przedstawicielami krajowego ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 798
Początek drogi: Spotkanie przedstawicieli ZHP działającego na świecie z przedstawicielami krajowego ZHP

W sobotę 9 czerwca 2018 r. w Domu Harcerskim w Londynie odbyło się pierwsze od kilkunastu lat spotkanie w większym gronie przedstawicieli władz naczelnych ZHP, działającego w Polsce (z przewodniczącym ZHP hm. Dariuszem Supłem i naczelniczką hm. Anną Nowosad), z członkami Naczelnictwa ZHP, działającego poza granicami Kraju (z przewodniczącym ZHP hm. Robertem Rospędzihowskim, naczelniczką hm. Oleńką Mańkowską, naczelnikiem hm. Markiem Szablewskim i naczelnym kapelanem ks. inf. hm. Stanisławem Świerczyńskim).

W braterskiej atmosferze dyskutowano od godzin rannych do godz. 18.00 na temat istotnych problemów pracy harcerstwa w Polsce i poza Polską.

Przedstawiciele obu organizacji wymienili informacje na temat obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz obchodów 100-lecia zjednoczenia harcerstwa w 1918 r. W kraju w pierwszych dniach listopada w Lublinie odbędą się uroczystości 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. To w Lublinie przed stu laty miał miejsce zjazd zjednoczeniowy organizacji harcerskich i skautowych trzech zaborów. Naczelny kapelan ks. inf. hm. Stanisław Świerczyński zaproponował, aby w roku stulecia wszystkie organizacje harcerskie w kraju i poza jego granicami zaopiekowały się niszczejącymi zabudowaniami przedwojennej szkoły instruktorskiej w Górkach Wielkich – taka wspólnie podjęta inicjatywa byłaby ważnym znakiem na drodze współpracy całego ruchu harcerskiego.

Z okazji 100-lecia zjednoczenia krajowy ZHP zaproponował gromadom i drużynom zdobywanie miana Gromady/Drużyny Niepodległości. W ZHP działającym poza granicami Polski drużyny realizują zadania trzyletniego programu służby Bogu, Polsce i bliźnim, w którym myślą przewodnią i inspiracją jest historia naszego narodu w tym okresie oraz szerzenie wiedzy o Polsce w krajach zamieszkania.

W sierpniu bieżącego roku na Wyspie Sobieszewskiej koło Gdańska odbędzie się Zlot ZHP Gdańsk 2018. Komendant zlotu hm. Karol Gzyl przedstawił zarys programu i zaprosił do czynnego uczestnictwa w nim harcerzy spoza Polski. Hm. Robert Rospędzihowski zapewnił, że wraz z reprezentacją odwiedzi 15-tysięczny zlot polskich harcerek i harcerzy.

Naczelnicy ZHP w świecie hm. Oleńka Mańkowska i hm. Marek Szablewski przedstawili problemy związane z samorzutnie powstającymi poza Polską jednostkami, które powołują się na przynależność do ZHP w Polsce i nie podporządkowują się regulaminom obowiązującym w poszczególnych okręgach ZHP. Do poprawy sytuacji może przyczynić się lepsza klarowna informacja przekazana instruktorom ZHP w kraju – przede wszystkim wyjeżdżającym za granicę i chcącym kontynuować harcerską służbę. Koncepcję codziennej pracy obu organizacji z tymi środowiskami zarysował hm. Adam Czetwertyński – członek Wydziału Zagranicznego GK ZHP. Stwierdził, że niezależnie od tego, czy nowe drużyny wejdą do struktur ZHP działającego poza Polską, czy pozostaną samodzielnymi jednostkami, od obu organizacji – krajowej i światowej – powinny otrzymywać pomoc i wsparcie. Padło istotne zdanie, że niezależnie, jaka to jest jednostka, opinia o niej wpływa na ocenę całego harcerstwa.

Naczelny kapelan ks. hm. Stanisław Świerczyński przeprowadził ożywioną dyskusję na temat roli duszpasterzy harcerskich i braku wśród nich zaangażowanych instruktorów harcerskich. Sytuacja duszpasterstwa w kraju i poza jego granicami jest jednak zróżnicowana.

Rozważano udział instruktorów w kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach obu organizacji. Przykładem wspólnego udziału była niedawno organizowana przez GK Harcerek ZHP (na czele z naczelniczką hm. Oleńką Mańkowską) konferencja instruktorska Adastra oraz planowana w czasie Zlotu ZHP Gdańsk 2018 konferencja wszystkich organizacji harcerskich pod protektoratem Prezydenta RP. Omówiono również formy i warunki dalszej współpracy obu organizacji, przede wszystkim informowania się o wzajemnych inicjatywach.

Interesujące było obejrzenie prezentacji „Nieprzerwana służba”, pokazującej ciągłość ideową i organizacyjną ZHP działającego poza granicami Polski.

Kierownictwo obu związków wyraziło zainteresowanie podpisaniem umowy o współpracy. Dyskusji wymaga wzajemne uznanie stopni instruktorskich obu organizacji. Prace w tej sprawie będą podjęte.

Naczelniczka ZHP w Polsce hm. Anna Nowosad i przewodniczący ZHP na świecie hm. Robert Rospędzihowski po wysłuchaniu wypowiedzi wszystkich uczestników spotkania podsumowali dyskusję. Stwierdzili, że stało się bardzo dobrze, iż przedstawiciele obu organizacji coraz lepiej się poznają, gdyż mamy razem wiele do zrobienia. Jesteśmy na początku wspólnej drogi i małymi krokami chcemy się posuwać do przodu. Wyrazili opinię, że bardzo konstruktywne obrady pozwoliły na ustalenie listy tematów do dalszych rozmów. Naczelnictwo ZHP na świecie podkreśliło konieczność dążenia do szerokiej, opartej na zasadach braterstwa współpracy wszystkich organizacji harcerskich objętych protektoratem Prezydenta RP. W trakcie spotkania instruktorki i instruktorzy obu organizacji potwierdzili zapisane w Prawie Harcerskim braterstwo wszystkich harcerek i harcerzy.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się