zhp.pl

Start Aktualności Zgłoś się na The Academy

Zgłoś się na The Academy

fot. archiwum The Academy
UDOSTĘPNIJ
, / 1025
Zgłoś się na The Academy

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do reprezentowania ZHP na wydarzeniu szkoleniowym regionów europejskich WOSM i WAGGGS pod nazwą The Academy, które odbędzie się w Esztergom na Węgrzech w dniach 31 października – 5 listopada 2017 roku.

Oferta Akademii składa się z sesji kształceniowych podporządkowanych pięciu ścieżkom tematycznym:

 • Learning and innovation: Innovative programmes – ideas to consider when developing your own national programmes, international educational initiatives
 • Social Impact: How to energise your Organisation, Members and Programme to make a real difference on local, national and global issues and stages
 • Thriving Organisations: Planning, managing and refreshing your Organisation – is it ready for today’s challenges?
 • Leadership and Management of Adults: Without happy and effective adult leaders in Guiding and Scouting, we have nothing.  How can we better recruit and support them?
 • Communications: We are a global brand but often not well known at a local level.  How can we increase our visibility and put out effective messages about our positive impact on young people and society?

Szczegóły dotyczące programu, poprzednich edycji oraz wszelkie informacje organizacyjne można znaleźć na stronie internetowej The Academy.

Koszt:

Zgłaszający się uczestnik zobowiązuje się do opłacenia części wpisowego (300 zł), wykupienia ubezpieczenia oraz dojazdu do/z lotniska w Warszawie.

Pozostałe koszty, tj. pozostała część wpisowego obejmująca wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe pokrywane są przez Główną Kwaterę ZHP, a transport do/z Węgier  (do kwoty 360 euro) finansowany jest przez Region Europejski WOSM.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • minimum stopień phm.,
 • zaliczona służbę instruktorską,
 • umiejętność swobodnego porozumiewanie się w języku angielskim (na poziomie co najmniej B2),
 • zaangażowanie w prace na szczeblu chorągwi lub Głównej Kwatery,
 • zainteresowanie programem The Academy i gotowość do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniu od początku do końca oraz promowanie dorobku i zamierzeń ZHP,
 • gotowość do złożenia pisemnego sprawozdania i służenia organizacji wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas The Academy,
 • zgoda chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu,
 • doświadczenie (opisane w liście motywacyjnym) w pełnieniu funkcji związanych z jedną z pięciu ścieżek tematycznych The Academy (strategia i zarządzanie, edukacja i kształcenie, praca z kadrą, komunikacja, działania na rzecz społeczności lokalnej)

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Zgłoszenie na The Academy należy wysłać na adres Wydziału Zagranicznego (wza@zhp.pl) do 1 października (do godz. 23.59).

Zgłoszenie musi być kompletne (tj.: wszystkie wymienione dokumenty należy przesłać razem – w jednym e-mailu) i zawierać:

 • wypełnioną kartę zgłoszeniową;
 • CV
 • list motywacyjny zawierający: powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w The Academy, opis dorobku kandydata w obszarze minimum jednej z pięciu ścieżek tematycznych The Academy (strategia i zarządzanie, edukacja i kształcenie, praca z kadrą, komunikacja, działania na rzecz społeczności lokalnej)
 • zgodę chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej wydarzenia.

Spośród kandydatów zostaną wybrane dwie osoby.

PASSWORD RESET

Zaloguj się