zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie Rady Naczelnej za nami

Spotkanie Rady Naczelnej za nami

UDOSTĘPNIJ
, / 396
Spotkanie Rady Naczelnej za nami

W sobotę 4 marca 2017 r. zebrała się Rada Naczelna ZHP, by przez kolejne dwa dni obradować nad sprawami, które dotyczyły pracy z kadrą, pracy z drużynami oraz przygotowaniami do Zjazdu ZHP.

W czasie obrad przyjęto w poczet członków RN ZHP hm. Maksyma Pękosza z Chorągwi Krakowskiej, który zdecydował się na przynależność do komisji ds. zarządzania organizacją.

Na początku Rada podjęła decyzję o terminarzu zjazdów sprawozdawczych hufców, które mają odbyć się w połowie kadencji – hufce mają na to czas do 30 listopada 2017 r. Omówiono także procedurę zwoływania Zjazdu ZHP, który powinien odbyć się w tym roku, o ile Zjazd Nadzwyczajny ZHP nie dokona zmian w zakresie wyrównania kadencji poszczególnych władz. Proponowany termin zjazdu to 7-10 grudnia 2017 r.

Kolejnym punktem obrad była ordynacja wyborcza. W związku z informacją od GK ZHP, że z powodu zaległości w odprowadzaniu składek z chorągwi do GK, istnieje spore zagrożenie, że część chorągwi nie będzie miała swoich delegatów na Zjeździe ZHP, dyskutowano o możliwych rozwiązaniach, które pozwolą członkom ZHP korzystać ze swoich praw. Końcowo, decyzją RN nie wprowadzono zmian w tym zakresie. Natomiast – na każde 600 osób (dotychczas było to 500), za które odprowadzono składki (plus osoby zwolnione z jej opłacenia) przysługiwać będzie prawo wyboru jednego delegata w chorągwi – zmiana wynika ze wzrostu liczebnego organizacji (zjazd w 2013 r. zwoływano przy 82 tys. osób w Ewidencji ZHP, obecnie mamy 106 tys. osób).

Ważnym i bardzo obszernym tematem było sprawozdanie z konsultacji Systemu Pracy z Kadrą w ZHP i prezentacja ostatecznej wersji dokumentu przez komisję ds. pracy z kadrą. Na uwagę zasługuje fakt, że w konsultacjach podczas spotkań w chorągwiach uczestniczyło kilkaset osób. Po kilku godzinach dyskusji dokument został przyjęty zgodnie z oczekiwaniem wielu środowisk instruktorskich w Polsce porządkując różne aspekty pracy z kadrą oraz opisując narzędzia do stosowania na tym polu.

Wieczorem odbyła się dyskusja o realizacji uchwały Zjazdu ZHP z 2013 r. o przyjaznej strukturze, zakończona przyjęciem stanowiska Rady Naczelnej ZHP w tej sprawie. Rada stwierdziła brak terminowej realizacji harmonogramu zadań, niepełne analizy oraz niezakończenie wdrożenia pilotażowego, co w efekcie nie dało podstaw do przyjęcia rekomendacji opartych na tym procesie, które miały być przedmiotem obrad Zjazdu ZHP.

Podczas niedzielnych obrad trwały dyskusje nad trzema ważnymi tematami. Po pierwsze, kolejny raz zajmowano się ewaluacją Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, którą opracowywał zespół analizujący dane z badań na temat stanu ZHP. Ich praca doprowadziła do zebrania materiału, który posłuży wyciągnięciu wielu ważnych wniosków, przydatnych do budowania kolejnej strategii. Po dyskusji podjęto decyzję o zamknięciu etapu badawczego. Kolejne miesiące przeznaczone zostaną na analizę wniosków i przygotowanie rekomendacji.

Następnie, Rada Naczelna ZHP przyjęła uchwałę o systemie odznaczeń i nagród w ZHP. Uchwała wprowadza nowe odznaczenie – Medal Wdzięczności ZHP oraz porządkuje jakie wyróżnienie i na jakich zasadach jest przyznawane poszczególnym grupom osób.

Na zakończenie spotkania nakreślono zagrożenia jakie niesie zmiana systemu oświaty w Polsce. Konkretny harmonogram działań Rada Naczelna ZHP podejmie w czasie spotkania w czerwcu 2017 r.

PASSWORD RESET

Zaloguj się