zhp.pl

Start Aktualności Propozycje zmian w Statucie ZHP przyjęte przez 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

Propozycje zmian w Statucie ZHP przyjęte przez 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 2579
Propozycje zmian w Statucie ZHP przyjęte przez 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

Delegaci zebrani na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęli ważne decyzje, które na stałe wpiszą się w realia funkcjonowania ZHP.

Poniżej propozycje zmian w Statucie ZHP, które otrzymały 2/3 głosów delegatów obecnych na Zjeździe (czyli tzw. kwalifikowaną wielkość):

 • zmiana redakcji 10 punktu Prawa Harcerskiego;
 • poszerzenie katalogu działań podejmowanych przez ZHP dla osiągnięcia celów statutowych;
 • zmiana w zakresie kar organizacyjnych (wydłużenie czasu zatarcia kar oraz minimalnego okresu po którym osoba wykluczona może wrócić do ZHP, a także procedury odwoławcze w zakresie skreśleń);
 • uściślenie zasad związanych z rozpoczęciem działalności podstawowych jednostek organizacyjnych działających poza granicami kraju;
 • dopisanie seniorów jako kategorii członkostwa w postanowieniach ogólnych Statutu ZHP;
 • doprecyzowanie zapisu mówiącego o wygaśnięcia mandatu członka władzy na skutek ukarania przez sąd harcerski;
 • doprecyzowanie kompetencji Rady Naczelnej ZHP, związanych z ordynacją wyborczą;
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących kompetencji zjazdu i komendy hufca oraz o przesunięciu wyboru delegatów na zjazd chorągwi de facto na zjazdy nadzwyczajne;
 • przeniesienie kompetencji związanych z ustalaniem zasad działania ruchów programowo-metodycznych z Głównej Kwatery ZHP na Radę Naczelną ZHP;
 • rozszerzenie katalogu osób z czynnym prawem wyborczym i głosem decydującym na zjazdach hufców o instruktorów pełniących funkcję przybocznych w gromadach i drużynach mających przydział służbowy do tego hufca i opłaconą składkę członkowską;
 • doprecyzowanie zapisów o kompetencjach zjazdów chorągwi i zjazdu ZHP;
 • wzmocnienie kompetencji rad chorągwi i Rady Naczelnej ZHP, poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących opiniowania budżetów, planów pracy odpowiednio komendy chorągwi i GK ZHP oraz zapoznawania się komisji rewizyjnych z opiniami rad dotyczącymi budżetu oraz oceną komend dokonywaną przez radę w ramach procedury absolutoryjnej;
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących zadań komend chorągwi i GK ZHP;
 • dostosowanie zapisów Statutu ZHP do przepisów Prawa o stowarzyszeniach, w zakresie reprezentacji ZHP;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących uwzględniania oceny komisji rewizyjnej oraz jednostki nadrzędnej na zjazdach hufców oraz chorągwi;
 • wprowadzenie wymogu związanego z koniecznością uzasadnienia uchwały w przedmiocie powołania organu tymczasowego;
 • określenie, komu służy prawo zgłaszania projektów dotyczących zmian w Statucie ZHP.

Zmiany, które wprowadził zjazd obowiązywać będę dopiero po zarejestrowaniu zmienionej wersji Statutu ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedyną zmianą, która obowiązuje od dnia jej podjęcia jest zmiana redakcji Prawa Harcerskiego.

PASSWORD RESET

Zaloguj się