zhp.pl

Start W kręgu Rady Podsumowanie ostatniego w tej kadencji posiedzenia Rady Naczelnej ZHP

Podsumowanie ostatniego w tej kadencji posiedzenia Rady Naczelnej ZHP

fot. Michał Dymek
UDOSTĘPNIJ
, / 1162
Podsumowanie ostatniego w tej kadencji posiedzenia Rady Naczelnej ZHP

W dniach 7-8 października 2017 r. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego księży Pallotynów w Ołtarzewie odbyło się kolejne – ostatnie w tej kadencji, posiedzenie Rady Naczelnej ZHP.

W trakcie posiedzenia Rada Naczelna ZHP przyjęła następujące uchwały:

  • nr 64/XXXVIII w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP,
  • nr 65/XXXVIII w sprawie wpływu skutków reformy edukacji na system metodyczny ZHP,
  • nr 66/XXXVIII w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP nr 38/VII/2017 z dnia 28 września 2017 r.,
  • nr 67/XXXVIII w sprawie sprawozdania Rady Naczelnej ZHP za okres kadencji lat 2013-2017,
  • nr 68/XXXVIII w sprawie materiału konsultacyjnego dla władz naczelnych ZHP w zakresie Strategii Związku Harcerstwa Polskiego na lata 2018-2025.

Wyróżnienia i nagrody w ZHP

Po dokonaniu analizy funkcjonowania wyróżnień i odznaczeń w Związku Harcerstwa Polskiego Rada Naczelna ZHP dostrzegła potrzebę dokonania zmian w uchwale nr 28/XXXVI z 19 grudnia 2010 r. Zmiany te przede wszystkim mają zapewnić poprawę jakości kierowanych wniosków o odznaczenia, sprawniejsze i czytelniejsze decydowanie o wyróżnieniu, ustanowienie nowego odznaczenia, które będzie wyrazem uznania za wyjątkowo cenną pracę dla dobra harcerstwa. Zrezygnowano z Nagrody Naczelnika ZHP (niestosowanego wyróżnienia) oraz wzmocniono rolę Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP. Przypomnijmy, że uchwałą nr 55/XXXVIII z dnia 5 marca 2017 r.  Rada Naczelna ZHP powierzyła Przewodniczącemu ZHP przeprowadzenie konkursu na wzór graficzny Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”. Spośród nadesłanych 25 prac, komisja konkursowa (w składzie: prof. dr hab. hm. Andrzej Ziębliński, hm. Andrzej Borodzik, Ewa Olszewska-Borys, prof. dr hab. hm. Wojciech Katner, prof. dr hab. hm. Adam Massalski, hm. Andrzej Zasadzki, hm. Marcin Binasiak) wyłoniła zwycięski projekt, autorstwa Pani Edyty Szalewskiej ze Starogardu Gdańskiego. Przewodniczący ZHP rekomendował Radzie Naczelnej ZHP zatwierdzenie tego projektu i tak się stało. Warto zauważyć, że medal ten może być nadany tej samej osobie cztery razy.

Skutki reformy edukacji

Zasadność wszelkich zmian i eksperymentów metodycznych stanęła pod znakiem zapytania z chwilą zapowiedzi w roku 2016 reformy oświaty, radykalnie zmieniającej system szkolnictwa w Polsce. Reforma ta została wprowadzona ustawą opublikowaną w Dzienniku Ustaw 12 stycznia 2017 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na jej mocy od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum. 31 sierpnia 2019 r. będzie ostatnim dniem funkcjonowania tych szkół w ustroju szkolnym. W  takiej sytuacji wszelkie prace nad zmianami metodycznymi powinny uwzględniać zmiany w systemie szkolnictwa w Polsce wprowadzane stopniowo od  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Należy przy tym pamiętać, że choć rozwój psychofizyczny w poszczególnych przedziałach wiekowych się nie zmieni z powodu reformy oświaty, to w istotny sposób wpłynie ona na zmiany organizacyjne, zaś dopiero z czasem na uwarunkowania dla rozwoju dzieci i młodzieży.

W ocenie Rady Naczelnej ZHP zmiany metodyczne powinny wychodzić od ogółu do szczegółu i mieć charakter kompleksowy. Niewłaściwe jest fragmentaryczne wprowadzanie zmian bez podjęcia decyzji kierunkowych, np. zmiany w Systemie Stopni Harcerskich powinny być warunkowane nie tylko zmianami metodycznymi, ale też decyzjami w zakresie Strategii ZHP, która odnosić się ma do tego co najważniejsze nie tylko w organizacji, ale też w skutecznym wychowaniu, odpowiedzialności społecznej i sprawnym działaniu. Niezwykle ważne jest uwzględnienie przy zmianach metodycznych wyników ewaluacji obecnej Strategii Rozwoju ZHP.

Z tego powodu, Rada Naczelna ZHP uznała, że czas wdrażania reformy edukacji i powolne wygaszanie istnienia gimnazjów należy wykorzystać na szerokie konsultacje instruktorskie dotyczące utrzymania lub zmiany podziału istniejących grup metodycznych i ich opisów. Konsultacje powinny brać pod uwagę szanse i zagrożenia wynikające z wyboru analizowanych modeli (A – TRZY METODYKI |zuchy, harcerze, wędrownicy|, B – CZTERY METODYKI |zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy|) i uwzględniać opinie pedagogów o uznanym autorytecie, którzy znają i rozumieją Harcerski System Wychowawczy, w tym metodę harcerską.

Rada Naczelna ZHP przekazała do konsultacji dwa alternatywne modele, nie wykluczając jednocześnie, że w toku konsultacji powstaną nowe modele, wybrane przez instruktorów, które zostaną poddane pod rozwagę.

Uchwała Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Rada Naczelna ZHP stwierdziła nieważność Uchwały Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP nr 38/VII/2017 z dnia 28 września 2017 r. Przedmiot regulacji dotyczył zbiórki wyborczej rejonu hufców, wybierającej delegata na Zjazd ZHP.

Strategia ZHP

Przekazana Radzie Naczelnej ZHP projektowana Strategia ZHP na lata 2018-2025 została szczegółowo omówiona i poddana wnikliwej dyskusji, w duchu odpowiedzialności i wagi jaki ten dokument posiada. Zwrócono uwagę na niejednoznaczne z celami opisy celów w punkcie „wizja” znajdującymi się pod każdym celem strategicznym. Dla czytelności dokumentu warto w tych miejscach użyć nazwy „opis” zamiast nazwy „wizja”, ponadto zostały w różny sposób ujęte cele strategiczne, wskazane w niektórych miejscach jako cel strategiczny miernik realizacji, sposób realizacji lub efekt zrealizowania kilku celów. Dodatkowo Rada Naczelna ZHP stanęła na stanowisku, że opisy celów wymagają dopracowania. Ze względu na otrzymanie materiału tuż przed zebraniem, Rada nie miała możliwości konstruktywnego zaproponowania poprawek w zakresie wspomnianych wyżej opisów. Dlatego też powierzyła Przewodniczącemu ZHP wypracowanie opisów uwzględniających wnioski z dyskusji, które powinny być przedmiotem dalszych prac nad strategią.

Sprawozdanie Rady Naczelnej ZHP

Na ostatnim swoim posiedzeniu Rada Naczelna ZHP przyjęła swoje sprawozdanie, które zostanie przedłożone najbliższemu Zjazdowi ZHP. Z racji dobiegającej końca kadencji władz, obradom towarzyszyły liczne podsumowania i refleksje członków Rady Naczelnej ZHP.

Pomni tego, że do celu prowadzi zazwyczaj wiele dróg, bowiem w zależności od zdefiniowanego kryterium wyboru można podróżować drogą najkrótszą lub najpiękniejszą, w czasie naszej służby w Radzie Naczelnej ZHP zawsze kierowaliśmy się dobrem harcerstwa. Ta droga nie zawsze była najkrótsza lub najpiękniejsza, ale była zawsze prawdziwa.

Komentarz do Prawa Harcerskiego

Poza obszarem zawartym w uchwalonych uchwałach Rada Naczelna ZHP przeprowadziła dyskusję na temat komentarza Przewodniczącego ZHP do Prawa Harcerskiego.

 

Jakub Wajman
Przewodniczący komisji ds. społecznych
Rady Naczelnej ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się