zhp.pl

Start Aktualności Konkurs na stanowisko członka zarządu spółki CSH 4 Żywioły

Konkurs na stanowisko członka zarządu spółki CSH 4 Żywioły

UDOSTĘPNIJ
, / 1252
Konkurs na stanowisko członka zarządu spółki CSH 4 Żywioły

Rada Nadzorcza Spółki  Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły sp. z o.o.

ogłasza konkurs na stanowisko:

Członek Zarządu Spółki Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły sp. z o.o.

na kolejną trzyletnią kadencję (2016-2019)        

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Do zadań Wiceprezesa Zarządu należeć będzie:

 1. Monitoring świadczonych przez Spółkę usług i podejmowanie działań poprawiających ich jakość;
 2. Monitoring stosowania przez Zarząd wytycznych i zasad obowiązujących w Spółce i proponowanie działań usprawniających zarządzanie Spółką w oparciu o nie;
 3. Analizowanie wyników sprzedażowych i proponowanie kierunków działań w celu ich zwiększania;
 4. Proponowanie i ocenę nowych możliwości rozwoju Spółki wraz z kreowaniem i wprowadzaniu nowych produktów na rynek;
 5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań, wsparcie merytoryczne zespołu handlowego oraz odpowiednie motywowanie do pracy;
 6. Dbałość o wizerunek Spółki oraz nawiązywanie pozytywnych relacji z kontrahentami i klientami.

Osobie wybranej w drodze konkursu osobie oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilno-prawną;
 2. Pracę w godzinach uzgodnionych;
 3. Przyjazną atmosferę pracy;
 4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 5. Pracę w dynamicznym środowisku.

Wymagania

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 1. Wymagania konieczne:
 • co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku związanym z ponoszeniem odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki,
 • minimum wykształcenie średnie, w kierunku ekonomicznym lub zarządzania,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie podleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu
  w spółkach prawa handlowego, wynikającym z przepisów prawa,
 • brak wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD,
 • nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółki Centralna Składnica Harcerska
  4 Żywioły sp. z o.o.,
 • przedstawienie w postępowaniu konkursowym propozycji działań rozwijających i/lub uzupełniających Koncepcje funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego z uwzględnieniem klienta kluczowego – członków i jednostki organizacyjne ZHP na okres min. 3 lat.
 1. Dodatkowe preferencje:
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks Prawa Handlowego oraz wewnętrznych uregulowań w zakresie zarządzania i nadzoru nad majątkiem obowiązujących w ZHP,
 • dyspozycyjność,
 • kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Członka Zarządu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys Kandydata według załączonego wzoru;
 2. Oświadczenia o: zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu
  w spółkach prawa handlowego, nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki, braku wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD;
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń;
 4. Sporządzoną na piśmie propozycji działań rozwijających i/lub uzupełniających Koncepcje funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego z uwzględnieniem klienta kluczowego – członków i jednostki organizacyjne ZHP na okres min. 3 lat,

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym ogłoszenie, regulamin konkursu, wzór życiorysu
i oświadczenia, znajdują się na stronie Centralnej Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły sp. z o.o. i portalu www.pracuj.pl

Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-041 w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Rada Nadzorcza Spółki Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły sp. z o. o. postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ‐ Nie otwierać” do dnia 8 lutego 2017 roku, do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Cv do konkursu 23.01
ogłoszenie_konkursu 23.01
oświadczenia 23.01
regulamin konkursu 4 Żywioły 2016 23.01

PASSWORD RESET

Zaloguj się