zhp.pl

Start Aktualności Bezpieczni na obozie

Bezpieczni na obozie

fot. Agnieszka Madetko-Kurczab
UDOSTĘPNIJ
, / 979
Bezpieczni na obozie

Druhny i Druhowie!

Przed nami ostatnie 2 tygodnie Harcerskiej Akcji Letniej. W Polsce zmagamy się z zagrożeniami związanymi z nawałnicami i burzami. W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Suszku prosimy i apelujemy do Was o to, aby organizowany wypoczynek był zorganizowany zgodnie z przepisami, ale przede wszystkim, aby był bezpieczny.

Przypominamy o zawartych w Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych:

108. Instrukcja określa zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych spowodowanych między innymi:

 • wypadkami komunikacyjnymi, w których stwierdzono obrażenia ciała;
 • nieszczęśliwymi wypadkami z udziałem członków ZHP lub osób znajdujących się pod opieką instruktorów ZHP lub osób niezrzeszonych uczestniczących w formach HALiZ;
 • przestępstwami na szkodę członków ZHP lub osób niezrzeszonych uczestniczących w formach HALiZ (w tym w szczególności przeciwko mieniu oraz powodującymi obrażenia ciała członków ZHP);
 • przestępstwami, o popełnienie których podejrzani są członkowie ZHP lub osoby niezrzeszone będące uczestnikami form HALiZ;
 • innymi zdarzeniami wymagającymi interwencji służb państwowych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji);
 • nagłośnionymi w mediach zjawiskami pogodowymi kojarzonymi z niebezpieczeństwem (wichury, powódź, „biały szkwał” itp.);
 • innymi zdarzeniami mogącymi wywrzeć znaczący negatywny wpływ na wizerunek ZHP.

109. W sytuacjach kryzysowych, w których występują ranni, takich jak w szczególności wypadki komunikacyjne i inne nieszczęśliwe wypadki, osoby ponoszące odpowiedzialność za organizację danej imprezy (komendant, instruktor, wychowawca) powinny:

 • ocenić stan poszkodowanych/rannych i udzielić im pierwszej pomocy;
 • wezwać pomoc (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja);
 • przygotować się do możliwości udzielenia precyzyjnej informacji o przebiegu wypadku przedstawicielom służb państwowych;
 • poinformować rodziców lub opiekunów i ewentualnie inne osoby zainteresowane;
 • jeśli jest to uzasadnione, zapewnić transport i przekazanie prawnym opiekunom nieposzkodowanych uczestników;
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu odpowiednich służb;
 • zabezpieczyć mienie poszkodowanych;
 • zabezpieczyć dokumentację formy HALiZ.

110. W sytuacjach kryzysowych powstałych w następstwie przestępstw i wykroczeń na szkodę członków ZHP lub osób niezrzeszonych będących uczestnikami formy HALiZ oraz innych zdarzeń wymagających interwencji służb państwowych osoby ponoszące odpowiedzialność za organizację danej formy HALiZ (komendant, instruktor, wychowawca) zobowiązane są:

 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu odpowiednich służb,
 • niezwłocznie wezwać policję lub inne właściwe służby państwowe.

111. W każdym przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osoby ponoszące odpowiedzialność za organizację danej imprezy (komendant, instruktor, wychowawca) zobowiązane są, niezależnie od pory dnia lub nocy, powiadomić właściwego komendanta hufca bądź osobę pełniącą w danym czasie jego obowiązki w zakresie nadzorowania form HALiZ, np. mianowanego pełnomocnika lub wskazanego zastępcę. Komendant hufca bądź zastępująca go osoba powinni drogą służbową powiadomić właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również wskazanego na czas danej HAL lub HAZ przedstawiciela Głównej Kwatery ZHP. W przypadku, gdy sytuacja kryzysowa wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.

112. Komendant hufca, komendant chorągwi oraz przedstawiciel GK ZHP mają obowiązek udzielić zgłaszającemu informacji i niezbędnej pomocy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i możliwościami oraz w przypadkach tego wymagających poinformować o zdarzeniu Naczelnika ZHP i/lub Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. HALiZ.

113. Osobami uprawnionymi do kontaktów z mediami w sytuacji kryzysowej są komendanci chorągwi i wyznaczeni przez nich przedstawiciele oraz przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP. Pozostałe osoby zaangażowane w sytuacje kryzysową winny unikać wypowiadania się wobec przedstawicieli mediów i odsyłać ich do osób uprawnionych.

114. W celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszej instrukcji komendant hufca, chorągwi oraz przedstawiciel GK ZHP ma prawo żądać od zgłaszającego przedstawienia pisemnej informacji o sytuacji kryzysowej w formie notatki służbowej do Głównej Kwatery ZHP (adres e-mail: sekretariat.gk@zhp.pl).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pełnomocnikiem Naczelnika ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej hm. Grzegorzem Woźniakiem (grzegorz.wozniak@zhp.pl). 

PASSWORD RESET

Zaloguj się