zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie Rady Naczelnej

Spotkanie Rady Naczelnej

UDOSTĘPNIJ
, / 2055
Spotkanie Rady Naczelnej

W dniach 5-6 marca 2016 r. w Warszawie obradowała Rada Naczelna ZHP. Podczas posiedzenia odbyła się m.in. dyskusja o sposobie finansowania ZHP,  Systemie Stopni Instruktorskich, a także omawiano projekt zmian w Uchwale o odznaczeniach ZHP i dotychczasowe efekty prac zespołu ds. ewaluacji poziomu wdrożenia strategii ZHP. 

W sobotę dyskutowano nad finansowaniem Związku Harcerstwa Polskiego – dyskusja nie dotyczyła finansowania władz, tylko finansowania ZHP i jego struktury. Skarbnik ZHP hm. Paweł Chmielewski zaprezentował stan finansów Związku w odniesieniu do szczebla centralnego i chorągwi. Wniosek płynący z dyskusji był taki, że dzisiaj w większości nie pracujemy ze składką a instruktorzy nie mają poczucia, że składka powinna być ważnym instrumentem finansowym. Jednym z wniosków z dyskusji było też stwierdzenie, iż jakiekolwiek zmiany finansowania wymagają rzetelnego przygotowania, konsultacji i edukacji, ale także transparentności finansów Związku.

W popołudniowej części zbiórki omawiano propozycję zmian w Systemie Stopni Instruktorskich wprowadzoną pod obrady przez Komisję ds. pracy z kadrą. Geneza proponowanych zmian leży w trzech źródłach:

  1. Zmiany zaproponowane przez KSI przy GK ZHP, które przedstawione były  przed listopadową zbiórką Rady Naczelnej ZHP
  2. Konieczność dostosowania zapisów SSI do przyjętej w listopadzie 2015 r. przez RN ZHP Uchwały o kierunkach pracy z kadrą na lata 2016-2017
  3. Ogólnych konsultacji SSI skierowanych do wszystkich instruktorów ZHP

Rada Naczelna przyjęła projekt zmian w Systemie Stopni Instruktorskich, który uszczegóławia zapisy regulaminu zdobywania stopni instruktorskich wniesione przez KSI przy GK ZHP. Zmiany te konsultowane były ze wszystkimi chorągwianymi komisjami oraz z instruktorami ZHP poprzez konsultacje RN ZHP. Większość zmian zaproponowanych przez wnioskodawcę została rekomendowana do przyjęcia w projekcie przez RN ZHP. Kilka zmian zostało odrzuconych lub skorygowanych pod wpływem uwag wnoszonych do RN ZHP przez instruktorów oraz dyskusji członków RN ZHP.

Rada Naczelna zachęca do konsultacji ostatecznego projektu Systemu Stopni Instruktorskich. Uwagi należy przesyłać na adres dorota.calka@rn.zhp.pl do 31 lipca 2016 r. Uchwała ma zostać przyjęta na październikowym posiedzeniu RN ZHP. Termin taki został ustalony na prośbę KSI przy GK ZHP, tak aby proponowane zmiany mogły zostać przedyskutowane z chorągwianymi KSI.

Podczas posiedzenia omawiano również propozycje zmian w zakresie uchwały o odznaczeniach ZHP. Celem proponowanych przez Komisję ds. społecznych zmian jest uporządkowanie kwestii nadawanych odznaczeń, ich kategoryzacji oraz grup, do których są skierowane. Projekt po obszernej dyskusji został skierowany do prac w komisji w celu uwzględnienia uwag zgłaszanych przez członków RN ZHP oraz obecnych na sali gości.

W drugim dniu posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad wstępną propozycją Zespołu ds. analizy poziomu wdrożenia Strategii ZHP. Wstępne wyniki i sposób pracy zespołu zaprezentowała członkini GK ZHP hm. Justyna Sikorska. Omawiano sposób prac zespołu, wstępne wyniki przedstawione w propozycji zapisów. Dyskutowano również o merytorycznej stronie przygotowania i prowadzenia badań, których wnioski są podstawą dla tego raportu. Wypracowane uwagi mają zostać wzięte pod uwagę w dalszych pracach zespołu. Kolejna dyskusja na ten temat odbędzie się na październikowym posiedzeniu RN ZHP.

W ostatniej części posiedzenia członkowie RN ZHP wysłuchali informacji zastępcy naczelnika hm. Krzysztofa Budzińskiego w sprawie proponowanych zmian w strukturze ZHP.  Ze względu na materiał przedstawiony dopiero na posiedzeniu RN dyskusję o nim przeniesiono na czerwcową zbiórkę.

Zapoznaj się z projektem:

Projekt Systemu Stopni Instruktorskich

Więcej o spotkaniu Rady Naczelnej 

PASSWORD RESET

Zaloguj się